Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha"— Transkript prezentace:

1 Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha
Budoucí SZP Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha

2 100% výše přímých plateb

3 Budoucí SZP - Sdělení Komise Parlamentu a Radě
Dne bylo vydáno sdělení „Společná zemědělská politika do roku 2020 – řešení budoucích problémů v oblasti potravin, přírodních zdrojů a územního plánování“. Současně bylo presentováno v Evropském parlamentu. Konkrétní návrhy legislativy včetně čísel/sazeb budou v říjnu 2011, původně mělo být v červenci, ale nejdříve musí být dohoda o budoucí finanční perspektivě

4 Zachování územní rovnováhy a rozmanitosti venkova
Základní cíle Udržitelná politika z hlediska ochrany přírodních zdrojů a boj proti klimatickým změnám Zachování územní rovnováhy a rozmanitosti venkova Efektivní produkce potravin

5 Hlavní výzvy Postupná náprava nejnaléhavějších nedostatků
Posun k ekologičtější, spravedlivější, efektivnější a účinnější SZP Odklon od podpory příjmů a tržních opatření směrem k ŽP Zachování dvoupilířového systému Opuštění historického principu

6 Přímé platby Odmítnutí flat rate (jedna stejná sazba v celé EU)
Postupné přerozdělení a lepší cílení Spravedlivé platby však neznamenají stejné Podpora pouze aktivních zemědělců Zastropování s tím, že by měl brán ohled na pracovní místa a jejich udržení

7 Tržní opatření Zefektivnění a zjednodušení
Lepší fungování potravního řetězce Pokračující liberalizace Zrušení všech intervenčních cen a exportních subvencí Ponechání možnosti pro řešení krizí

8 Rozvoj venkova Plné začlenění aspektů životního prostředí
Reakce na změny klimatu Inovace Podpora místních trhů a přímého prodeje Podpora začínajících a mladých zemědělců Nástroje pro řízení rizik

9 Přímé platby Dle návrhu finanční perspektivy pro roky budou v oblasti přímých plateb upraveny národní obálky přímých plateb těm členským státům, které mají méně než 90 % průměru EU 27. Ostatním budou poměrně sníženy.

10 Předpokládané sazby 2014 2015 2016 2017 a dále 892 698 891 875 891 059
jednotka 2014 2015 2016 2017 a dále národní obálka tis. € využívaná zemědělská půda ha sazba průměrná sazba přímých plateb €/ha 254,12 253,89 253,65 253,42 obálky ozelenění povinné 30% přírodní omezení dobrovolné max. 5% 44 635 44 594 44 553 44 511 malí farmáři povinné max. couplované platby dobrovolné, lze i více 10% 89 270 89 188 89 106 89 023 mladí povinné max. 2% 17 854 17 838 17 821 17 805 základní platba 48% 121,98 121,86 121,75 121,64

11 Ozelenění – platby s významem pro klima a ŽP
Diversifikace pěstovaných plodin – pěstování minimálně tří různých plodin, každá na více než pěti procentech maximálně na 70 procentech výměry orné půdy. Udržení výměry trvalých travních porostů při zachování možnosti dočasných travních porostů v rotaci plodin, přičemž travní porost musí být na stanovišti minimálně pět let. Ekologicky zaměřené plochy – musí být na minimálně pěti procentech výměry zemědělské půdy (mimo trvalé pastviny). Jedná se zejména o opatření ve vztahu k vodě

12 Oblasti s přírodními omezeními
Jde o analogii stávajících horských a ostatních znevýhodněných oblastí (stávající LFA). Bude v podstatě doplněním těchto plateb z druhého pilíře. Výhodou bude, že tyto platby nebudou členské státy kofinancovat. Platby pro tyto oblasti nebudou omezeny jen na trvalé travní porosty, jako je tomu doposud, ale budou se vyplácet na celou výměru zemědělské půdy v dané oblasti. Jinak oblasti s přírodními omezeními a AEO zůstávají v 2. pilíři, jiné názvy

13 Platby pro malé farmy Minimální platba 100 € nebo 4 ha
Platba max. do 15 % průměrné platby na příjemce v členském státě Měla by být povinná do max 10 % obálky ČS Rozpětí 500 – 1000 € Žádné povinnosti v oblasti ozelenění

14 Mladí zemědělci Maximálně do 5 let po zahájení činnosti Věk do 40 let
Odpovídající profesní schopnosti a pravomoci V ČR max. do výměry 89 ha (průměrná velikost podniku Příplatek 25 % příslušné platby

15 Platby spojené s produkcí
Půjde o pokračování stávajícího článku č 68 nařízení rady č. 73/2009. V letech a 2011 využila ČR článek č. 68 pro podporu dojnic, v letech 2012 a bude sloužit na podporu dojnic, masných krav, chovu ovcí a koz, pěstování škrobárenských brambor a pěstování chmele. Nepůjde o paušální platbu, ale o podporu pro specifické zemědělské sektory v potížích, které jsou významné z hlediska ekonomického nebo sociálního. Platba má sloužit k zachování stávající úrovně produkce.

16 Platby spojené s produkcí
Pro následující sektory (na hektar nebo kusy dobytka): tvrdá pšenice, proteinové plodiny, energetické plodiny, bramborový škrob, mléko a mléčné produkty, osiva, ovce a kozy, hovězí a telecí, leguminózy, chmel, cukrovka, ovoce a zelenina V žádném případě nebude možno z tohoto titulu poskytovat platby na prasnice, vepřové nebo drůbež. Pro ČR, jakožto zemi aplikující SAPS, lze na tyto platby použít až deset procent národní obálky přímých plateb, v případě potřeby po notifukaci i více Jen k udržení produkce v ekonomicky, ekologicky nebo sociálně citlivých oblastech Předpoklad sazby cca 120 €/VDJ – rozdělení dle aplikace čl. 68 pro roky 2012 a 2013

17 Platby spojené s produkcí
Platby spojené s produkcí nejsou povinné, jejich využití závisí na rozhodnutí daného členského státu. V roce 2016 by měly členské státy zhodnotit jejich aplikaci, popřípadě systém upravit a požádat o zvýšení podílu na ně vyčleněného. Zde se projevuje odklon od absolutního odpojení plateb od produkce zavedeného reformou SZP z roku 2003 a dále upřesněného kontrolou stavu SZP v roce 2009 (health check).

18 Základní platba - SPS Základní platba bude v případě využití plateb spojených s produkcí ve výši deseti procent z národní obálky na úrovni eura na hektar. Pro výplatu přímých plateb se bude aplikovat systém platby na farmu jako v EU-15. To znamená přidělení platebních nároků s ponecháním tří procent národní reservy. Následně budou zemědělci platební nároky aktivovat a podle jejich aktivace se propočte příslušná platba.

19 Stropy přímých plateb na podnik
Myšlenka vychází z obecného ekonomického zákona výhody z velikosti, v českém zemědělství však nefunguje. Do sumy přímých plateb se nebude počítat 30 procent za ozelenění (greening), tedy v případě pouze rostlinné výroby cca 50 procent sazby. Započtou se však platby spojené s produkcí. V současné době lze těžko odhadnout, jak Ministerstvo zemědělství ČR rozhodne o využití možnosti plateb spojených s produkcí a o dalších možnostech

20 Stropy Z vypočtené sumy všech plateb na podnik se odečtou mzdové náklady, včetně plateb na zdravotní a sociální pojištění za minulý rok. Teprve následně se pak bude krátit.Dopad krácení závisí na čtyřech faktorech: které platby bude podnik brát, kolik má zaměstnanců, jak tyto zaměstnance platí, jakou má výměru Viz přiložený program v excelu, záložka model

21 Stropy – krácení viz model
Suma přímých plateb % krácení – € 20 – € 40 – € 70 € a více 100

22 Krácení – modelové dopady RV
Podnik RV – jen základní platba Mzdový fond (včetně povinných odvodů) ve výši Kč/přepočteného pracovníka Pokud bude mít více nežli 1 přepočteného pracovníka na 100 ha, pak s velkou jistotou žádné dopady krácení

23 Krácení – modelové dopady RV+ŽV
Podnik s platbami na skot a za znevýhodněné podmínky Mzdový fond Kč/přepočteného pracovníka Zde bude záviset na počtu VDJ, obecně pokud bude zatížení dojnicemi a KBTPM nižší nežli 1 VDJ/ha zemědělské půdy a bude více nežli 1,5 přepočteného zaměstnance na 100 ha, pak žádné dopady krácení.

24 Velikosti podniků dle FADN
Velmi velké podniky v ČR zaměřené jen na rostlinnou výrobu mají cca 3,2 přepočteného pracovníka na 100 ha, Podniky orientované na produkci mléka nebo chov skotu mají cca 4,4 přepočteného pracovníka na 100 ha Podniky smíšené výroby mají cca 3,7 přepočteného pracovníka na 100 ha

25 Zastropování - dopady Podle propočtů na základě FADN by se v ČR jednalo o krácení přímých plateb maximálně do jednoho procenta z celkové národní obálky přímých plateb. V SZP po roce 2013 se nebude uplatňovat modulace (převod plateb z prvního do druhého pilíře).

26 Systém plateb Bude systém modelu platby na podnik – SPS, jako v EU 15
Stanovení platebních nároků Následně jejich aktivace Národní reserva ve výši 3 % platebních nároků. Platí pro všechny platby mimo ozelenění Z národního balíku přímých plateb se odečte 30 % na ozelenění, další platby podle skutečnosti a teprve zbytek bude rozdělen na aktivované platební nároky (hektary platebních nároků)

27 Závěry . V ekonomické oblasti jsou tyto nevýhody českého zemědělství: nízká přidaná hodnota na pracovníka a hektar, vysoká výrobní spotřeba a vysoká závislost zemědělského příjmu na dotacích. Neumíme využít konkurenční výhody: nízká cena pracovní síly, nízká cena půdy, výhoda z velikosti.

28 Situace v EU Podle Lisabonské smlouvy musí být dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí Europarlament – vítá stropy Greening – ozelenění 30 % z národní obálky Presentace příslušných návrhů nařízení 12. října 2011

29 Pozice ČR Žádné stropy – vyjednán blokační počet hlasů v Radě
Žádné přechodné období na vyrovnání výše plateb Na ozelenění maximálně 10 % národní obálky přímých plateb Ponechání 10 % obálky na cílené platby k řešení citlivých sektorů zejména přežvýkavců. Bude možno i více na základě ekonomických argumentů a po notifikaci Komisí

30 Co by měla SZP plnit Ekonomické Sociální Environmentální
Tržní orientace Stabilita příjmů farmy Udržitelný rozvoj z hlediska ŽP Konkurenceschopnost Životaschopnost venkova Biodiversita Rozpočtové náklady Zaměstnanost Očekávání z hlediska ŽP Efektivnost transferu financí Distribuce plateb  Voda Administrativní zátěž Zjednodušení Ostatní Náklady zemědělců Implementační pravidla Kompatibilita s požadavky WTO Náklady veřejné správy Lepší cílení podpor Koherence s cíli ostatních politik

31 Závěr Vzhledem k platnosti Lisabonu, se musí dosáhnout shody mezi Evropským parlamentem a Radou Půjde o politické rozhodnutí Děkuji za pozornost Spojení: Tel


Stáhnout ppt "Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google