Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Člověk a příroda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Člověk a příroda"— Transkript prezentace:

1 Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Člověk a příroda
Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity III/2 inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Bc. Tomáš Černý Číslo materiálu VY_32_INOVACE_CAP_1S1U_ČE_16_18 Název Pedosféra Druh učebního materiálu Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Předmět Člověk a příroda Ročník První Tématický celek Ekologie Anotace Vznik půd a jejich druhy Metodický pokyn Materiál slouží k výkladu nové látky a následnému pochopení vzájemných souvislostí (30 min.) Klíčová slova Půda, hornina, humus, černozem, červenozem, hnědozem Očekávaný výstup Žáci budou znát vznik půd a jejich druhy Datum vytvoření

2 pedosféra

3 - půdní obal Země - vznikl přeměnou svrchní části zemské kůry působením organismů za účasti vzduchu, vody a slunečního záření - leží na styku s litosférou, atmosférou, hydrosférou, biosférou a socioekonomickou sférou - tyto geosféry podmiňují v pedosféře pochody vedoucí k její vertikální a horizontální diferenciaci

4 Řez planetou

5 půda - trojrozměrný výřez pedosféry od jejího povrchu ( pokryvného humusu) až po podložní mateční horninu - je základním výrobním prostředkem pro zemědělství a lesnictví - nejdůležitější vlastností je úrodnost Úrodnost - schopnost poskytovat rostlinám dostatečné množství vody, živin a vzduchu a tím zajistit jejich úrodu - přirozená – bez zásahu člověka ( dána typem půd) - kulturní – vznik kultivací přírodních půd ( obdělávání, hnojení, zavlažování)

6 Půdní horizont Působením času vznikají půdní horizonty, které pozorujeme na půdním profilu: horizont A – tmavý, bohatý na organické látky – humus (zbytky organismů) horizont B – hnědě-žlutá barva, bohatý na minerální látky horizont C – kamenitý, jílovitý přechod kpodložní mateční hornině

7 Složení půdy 1) Pevné anorganické složky půdy
- úlomky nerostů a hornin 2) Půdní roztok - půdní voda s rozpuštěnými minerálními a organickými látkami 3) Půdní vzduch - složen z dusíku, kyslíku, oxidu uhličitého 4) Humus - zbytky odumřelého rostlinstva a živočišstva v různém stupni rozkladu 5) Půdní edafon - půdní organismy – rostlinné - živočišné

8 Druhy půd - dělení dle zrnitosti = velikosti částic
1) Půdy lehké ( písčité) - lehce obdělatelné, nedostatek jílovitých částic - dobře propouští vodu, obsahují málo humusu 2) Půdy středně těžké ( hlinité) - středně obdělatelné, výhodné pro zemědělství - výskyt v nížinách, podobný podíl písku a jílu 3) Půdy těžké ( jílovité) - nesnadno obdělatelné, nadbytek jílovitých částic - hůře propustné pro vodu a vzduch

9 písčitá, hlinitá a jílovitá půda
Druhy půd písčitá, hlinitá a jílovitá půda

10 Chemické složení a půdní reakce
- jsou další vlastnosti půdy - je určována aktivitou volných iontů H+ a OH- v roztoku 1) Půdy neutrální – hodnoty ph okolo 7 2) Půdy kyselé ph pod 7 3) Půdy zásadité - ph nad 7 Struktura půdy a porovitost - základní fyzikální vlastnost půdy - je to schopnost půdní hmoty seskupovat se či rozpadat - struktura má vliv na úrodnost - porovitost – mezi pevnými částicemi půdy jsou volné prostory= pory – průnik vody a vzduchu do půdy

11 PŮDOTVORNÍ ČINITELÉ Mateční hornina - svým složením ovlivnuje zásobu živin v půdě, zrnitost a barvu půdy 2) Podnebí - teplota a srážky ovlivnují rychlost chem. Reakcí 3) Živé organismy- způsobují rozklad organ. hmoty- umožnění vzniku humusu 4) Podzemní voda - umožňuje pohyb složek půdní hmoty 5) Reliéf území - ovlivňuje vlhkost a teplotu půdy 6) Čas - podmiňuje vyhranění půdního typu 7) Člověk - reguluje průběh půdotvorného procesu a zvyšuje či degraduje úrodnost půdy

12 Rozšíření půd na zemi - pedosféra je rozdělena dle typu podnebí a georeliéfu - na velkých územích se rozšíření půd řídí zákonitostmi zeměpisné zonálnosti a) Horizontální zonálnost ( vodorovná pásmovitost ) - projevuje se ve velkých nížinách či rovných plochách - podmíněna změnou teploty a vlhkosti v souvislosti se změnou zeměpisné délky a šířky b) Vertikální zonálnost ( výšková stupňovitost ) - projevuje se v hornatých krajinách - dochází k podnebným změnám v souvislosti s narůstáním nadmořské výšky

13 Půdní typy

14 TYPY PŮD DLE HORIZONTÁLNÍ ZONÁLNOSTI
1) Tundrové půdy - subarktické oblasti, Euroasie, Sev. Amerika - permafrost = zamrzlá nepropustná půda 2) Podzolové půdy - Skandinávie, sever Ruska, pás tajgy v Kanadě - nekvalitní humus, kyselé reakce, málo úrodné 3) Černozemě - lesostepní a stepní oblasti mírného pásu, Rusko, USA, Ukrajina - nejúrodnější, vysoký obsah živin

15 4) Žlutozemě a červenozemě
- půdy vlhkých subtropických lesů, JV USA, JV Číny - kyselé, chudé na živiny, musí se hnojit - dobrá úroda po zemědělském ošetření - bavlna, čaj, tabák, soja 5) Pouštní a polopouštní půdy - subtropickém pásu, suché klima - málo humusu, využití jako pastviny 6) Červené půdy - oblasti mezi 10 stupni sev a již. Šířky a obratníky - savany - poměrně úrodné, bez zavlažování jako pastviny 7) Červenožluté půdy - vlhké tropické lesy, okolí rovníku - tropické ovoce, kakaovník, cukrová třtina

16 TYPY PŮD DLE VERTIKÁLNÍ ZONÁLNOSTI
- podmíněna především změnou klimatických podmínek v souvislosti s narůstáním nadmořské výšky 1) Nivní půdy - nejníže položená místa- řeky - úrodnost je velice různá, využití pole, louky, pastviny 2) Lužní půdy- černice - stejné poloha jen dále od řek ( bez záplav) - nejúrodnější půdy ve střední Evropě 3) Černozemě - do výšky 300 m.n.m - velice úrodné

17 4) Hnědozemě - svahy pahorkatin, lemují černozemě - úrodné zemědělské půdy 5) Illimerizované půdy - navazují na hnědozemě směrem do výše položených oblastí - středně úrodné 6) Hnědé lesní půdy - typické půdy vrchovin, převládají ve střední Evropě - využití lesy 7) Podzolové půdy - půdy vyšších hornatin - malá úrodnost, většinou zalesněné

18 Zdroje https://www.prirodovedci.cz/storage/images/original/1774.png


Stáhnout ppt "Výkladová prezentace PowerPoint s komentářem učitele Člověk a příroda"

Podobné prezentace


Reklamy Google