Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava náhradní rodinné péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava náhradní rodinné péče"— Transkript prezentace:

1 Právní úprava náhradní rodinné péče
Středisko náhradní rodinné péče Praha Alena Vávrová

2 Sociálně-právní ochrana dětí a její filosofie
Zvláštní ochraně dětí je věnována v ČR velká pozornost. Je zakotvena v řadě právních předpisů, které jí upravují obecně, ale i konkrétně s ohledem na zvláštní situace. Také rodičovství a rodina je pod ochranou státu Základní principy SPO: Nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte SPO je poskytována všem dětem mladším osmnácti let, bezplatně, bez rozdílu a jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického a jiného národnostního, etnického nebo sociálního původu

3 Významné dokumenty Ústava ČR Úmluva o právech dítěte
Čl. 4: ochrana zákl. práv a svobod je zaručená soudní mocí Rodina je základní jednotka společnosti, přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů, zejména dětí Dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením a po něm Zájem dítěte je předním hlediskem všech činností a opatření, která jsou uskutečňována zařízeními sociální péče, soudy, správními a zákonodárnými orgány.

4 Úmluva vyjadřuje práva dětí:
Právo na život a přežití (právo na přiměřenou životní úroveň, včetně bydlení a zajištění základních potřeb, potravy, zdravotní péče ….) Právo na osobní rozvoj (vzdělávání, právo na svobodu myšlení, náboženství, přístup k informacím, právu na hru, zábavu, odpočinek…) Právo na ochranu (proti všem druhům násilí, krutosti, vykořisťování, oddělení od rodiny ...) Právo na participaci (svobodně vyjadřovat své názory, mít slovo v záležitostech týkajících se jeho osoby….) Významné články úmluvy upravující také řešení situace dítěte ocitne-li se mimo vlastní rodinu: Dítě má právo žít s oběma rodiči a udržovat s nimi styk, není-li to v rozporu s jeho zájmy Oddělení dítěte od rodičů proti jejich vůli lze jen v případě, že se jedná o zájem dítěte a může se uskutečnit pouze soudním rozhodnutím Dítě, které je dočasně, nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí má právo na pomoc a ochranu poskytovanou státem Je-li dítě svěřeno příslušnými orgány do péče, ochrany, nebo léčení do náhradního zařízení má právo na pravidelné vyhodnocování situace a okolností

5 Další významné dokumenty
Úmluva o vymáhání výživného v cizině Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení Úmluva o styku s dětmi Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství Evropská úmluva o výkonu práv dětí Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce

6 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.
Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. § 30 definice rodičovské zodpovědnosti § 41 výchovná opatření § 45a pěstounská péče § 63 osvojení § 78 poručenství Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. § 1 definice SPO § 10 opatření SPO § 19 zprostředkování NRP § 27 odborné posuzování § 27a pěstounská péče na přechodnou dobu § 28 ústavní a ochranná výchova § 30 pobyt dítěte mimo ústav

7 Náhradní rodinná péče a její formy:
Svěření do péče jiné osoby, než rodiče Osvojení /Adopce/ Pěstounská péče Poručenská péče Osvojení Osvojení nezrušitelné Mezinárodní osvojení Pěstounská péče na přechodnou dobu

8 Osvojením vzniká mezi osvojiteli a osvojencem příbuzenský vztah
OSVOJENÍ (ADOPCE) Osvojením vzniká mezi osvojiteli a osvojencem příbuzenský vztah Veškerá práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou zanikají Osvojit lze jen nezletilého Mezi osvojencem a osvojiteli musí být přiměřený věkový rozdíl Osvojení musí být ku prospěchu dítěte

9 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Státem garantovaná volnější forma náhradní rodinné péče Jedinou hmotně právní podmínkou je zájem dítěte Vzniká rozhodnutím soudu Biologičtí rodiče jsou nadále zákonnými zástupci dítěte, mají tedy k němu nadále rodičovskou zodpovědnost PP zaniká dosažením zletilosti dítěte, jinak může být zrušena jen ze závažných důvodů soudním rozhodnutím Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen ve věcech běžných K výkonu mimořádných záležitostí je třeba souhlasu zákonného zástupce Stát zajišťuje dítěti dostatečné hmotné zabezpečení a přiměřenou odměnu těm, kdo se ho ujali

10 PORUČENSTVÍ Poručník je zákonným zástupcem dítěte
Pokud osobně pečuje o dítě a vychovává ho, pak má nárok na stejné zabezpečení jako pěstoun Mezi poručníkem a dítětem nevzniká poměr jako mezi rodiči a dítětem Rozsah práv a povinností poručníka k dítěti: Výchova dítěte Zastupování dítěte Správa majetku dítěte Výkon této funkce je pod pravidelným dohledem soudu. Rozhodnutí poručníka v podstatné věci týkající se dítěte podléhá schválení soudu

11 Pěstounská péče na přechodnou dobu
Soud může svěřit na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu, vyžaduje-li to jeho zájem Na dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat Na dobu po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením Na dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že není třeba souhlasu rodičů s osvojením

12 Co je to tzv. „hostitelská péče“?
volnější forma pomoci dětem, které pobývají v ústavní péči. Uvolnění dítěte do péče jiné fyzické osoby, než rodičů upravuje § 30 zák. o sociálně-právní ochraně Podmínky: Zájem dítěte Souhlas příslušného úřadu Prověření žadatelů o hostitelskou péči

13 Co potřebují děti v náhradní rodinné péčí?
Přijetí bez podmínek Lásku a bezpečí Oporu, ale i hranice Porozumění a pochopení Specifický přístup Sdílení minulosti a budování identity

14 Co potřebují náhradní rodiče?
Ve vztahu k dětem Velkou dávku empatie Zdravý nadhled Reálná očekávání Trpělivost Důslednost Vřelost Pro svou podporu Oporu v zákonech Síť odborných služeb Možnost dalšího vzdělávání Možnost sdílení zkušeností Důvěru v pomoc odborníků

15 Tento studijní materiál byl prezentován na vzdělávacích kurzech v rámci projektu „Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny“, který byl realizován Sdružením SOS dětských vesniček v roce 2009/2010 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

16 Děkuji Vám za pozornost
Alena Vávrová Středisko náhradní rodinné péče Jelení 91, Praha 1 Tel


Stáhnout ppt "Právní úprava náhradní rodinné péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google