Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: České země za první světové války Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DEJ.M1.115 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Dějepis Ročník: První – všechny maturitní obory Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace České země v období první světové války.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje – literatura VANÍČEK, Vratislav. Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993, 315 s. ISBN ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Dějepis pro střední odborné školy: základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001, 195 s. ISBN ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 238 s. ISBN X. BENEŠ, Zdeněk a Vladimír NÁLEVKA. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPL - Práce [redakce], ISBN

5 Zdroje – literatura ČAPEK, Vratislav, Jaroslav PÁTEK a Otto ZWETTLER. Světové dějiny. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1993, 255 s. ISBN Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2. vyd. Praha: Diderot, 2000, 518 s. Encyklopedie Diderot ISBN ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010, 1054 s ISBN VACULÍK, Jaroslav a František ČAPKA. Nástin českých dějin 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, c1999, 234 s. ISBN

6 Zdroje – obrázky Obrázek č. 1
[online]. [cit ]. Dostupné z: V%C3%A1clav_Klof%C3%A1%C4%8D.jpg Obrázek č. 2 [online]. [cit ]. Dostupné z: Karel_Kram%C3%A1%C5%99.jpg Obrázek č. 3 Alois_Ra%C5%A1%C3%ADn.jpg

7 Zdroje – obrázky Obrázek č. 4
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 5 Obrázek č. 6

8 Zdroje – obrázky Obrázek č. 7
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 8 [online]. [cit ]. Dostupné z: Czechoslovak_Legion_in_Battle_of_Zborov,_1917.jpg Obrázek č. 9 Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG

9 Zdroje – obrázky Obrázek č. 10
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 11 Milan_Rastislav_%C5%A0tef%C3%A1nik.jpg Obrázek č. 12 Soubor:28._%C5%99%C3%ADjen_1918.jpg

10 Zdroje – obrázky Obrázek č. 13
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 14 [online]. [cit ]. Dostupné z: Vavro_%C5%A0rob%C3%A1r.JPG Obrázek č. 15 Ji%C5%99%C3%AD_St%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD.jpg

11 České země za první světové války

12 Politická situace v českých zemích
Na začátku války bylo silné napětí, na jedné straně byla prorakouská oficiální politika a na druhé cítění českého národa. Zatímco Němci rukovali s nadšením, Češi projevovali nechuť bojovat za Rakousko a proti Slovanům. Prorakouská politika byla prosazována Českým svazem (čeští poslanci v říšské radě ve Vídni) a Národním výborem v Praze. Česká politická scéna se úplně odmlčela, nikdo se radši nevyjadřoval a tak naproti tomu byla významná role české kultury a tisku.

13 Politická situace v českých zemích
Objevuje se růst politického a národnostního útlaku, zesílená germanizace, cenzura knih, učebnic, novin, represe a persekuce vlastenců, zatýkání (1914 – Klofáč – předseda České strany národně sociální, 1915 – mladočeši Kramář a Rašín, kteří byli odsouzeni k smrti, byli osvobozeni až roku 1917 Karlem I.). V roce 1916 se po smrti Františka Josefa I. a nástupu Karla I. situace zlepšila. Dne vydal Český svaz projev loajality k habsburské monarchii.

14 Politická situace v českých zemích
Obr. 1 – Václav Klofáč Obr. 2 – Karel Kramář Obr.3 – Alois Rašín

15 František Josef I. – 1848 – 1916 Obr Obr. 5

16 Karel I. – 1916 – 1818 Obr Obr. 7

17 Politická situace v českých zemích
Proti tomu vznikl Manifest českých spisovatelů z května 1917 (požadovali habsburskou monarchii jako spolkový stát svobodných a rovnoprávných národů). Nastínili i myšlenku budoucího spojení Čechů a Slováků v jednom státě. byla vydána Tříkrálová deklarace – požadavek práva na sebeurčení nesvobodných národů, vytvoření samostatného demokratického Československého státu. byl v Praze ustanoven Národní výbor československý podle výsledků voleb z roku 1911.

18 Československé legie Byly to československé vojenské jednotky v zahraničí z Čechů a Slováků žijících v cizině, z válečných zajatců a přeběhlíků. Působily hlavně ve Francii, Itálii a Rusku. Největších úspěchů dosáhly v bitvě u Zborova v červenci 1917. Po Brestlitevském míru byla uzavřena dohoda o stažení legií do Francie. V květnu 1918 byly uznány jako součást Dohodové armády.

19 Československé legie – bitva u Zborova
Obr. 8 – Společný hrob padlých legionářů bitvy u Zborova – tzv. Bratrská mohyla

20 Zahraniční odboj Byl zahájen odjezdem T. G. M. do emigrace (Švýcarsko, FR, GB, USA). U nás byl podporován tajnou organizací Mafie, kterou vedl Beneš. V září 1915 za T. G. M. ilegálně přicestovali Beneš a Štefánik. V únoru 1916 založili T. G. M., Beneš a Štefánik Československou národní radu v Paříži, jako ústřední orgán zahraničního odboje. V říjnu 1916 v Clevlandu v USA byla podepsána dohoda mezi organizacemi amerických Čechů a Slováků – návrh na federativní stát.

21 Zahraniční odboj Obr. 9 – T. G. M Obr. 10 – Beneš Obr.11 – Štefánik

22 Zahraniční odboj V Rusku byla založena pobočka Československé národní rady a vznikají legie. Pittsburská dohoda mezi T. G. M. a zástupci českých a slovenských krajanských organizací – požadavek spojení Čechů a Slováků se zárukou autonomie (Slovensko by mělo vlastní administrativu a vlastní sněm). V září 1918 byla uznána Československá národní rada státy Dohody jako oficiální představitelka budoucího Československého státu.

23 Zahraniční odboj – Washingtonská deklarace – deklarace nezávislosti napsaná T.G.M. a poslána prezidentu USA Wilsonovi jako reakce na snahu Karla I. o záchranu monarchie ( císař Karel I. vydal manifest, v němž představoval novou federativní habsburskou monarchii).

24 Vznik Československé republiky
Dne vznikl Národní výbor československý (38 členů podle voleb z roku 1911), předsedou byl Karel Kramář, jeho úkolem byla příprava státního aparátu, přerušení vztahu k Vídni a Budapešti, vytvoření ekonomické základny, zřízení národní banky, měnová reforma, ponechání dosavadních zákonů. Národní výbor československý navázal styky s Československou národní radou v Paříži. V září Československá sociálně demokratická strana a Strana socialistů vytvořila tzv. Socialistickou radu, jako zvláštní blok v Národním výboru.

25 Vznik Československé republiky
zorganizovala Socialistická rada v Praze stávku proti vývozu potravin a uhlí ze země – poprvé vyhlášen samostatný československý stát – neúspěšně. Tato akce se konala bez vědomí Národního výboru. vznikla Prozatímní československá vláda, ve které T. G. M. zastával funkci předsedy vlády a ministra financí, Beneš byl ministrem zahraničí a Štefánik byl ministrem vojenství. Dne byl vydán císařský manifest Karla I. představující koncepci federativní habsburské monarchie. Následovala Washingtonská deklarace.

26 Vznik Československé republiky
Dne byla vyhlášena na Václavském náměstí Československá republika. Funkci prozatímní vlády převzal Národní výbor složený z 5 politiků tzv. muži – Rašín, Švehla, Soukup, Stříbrný, Šrobár. Následně došlo v období od do ke spojení domácího a zahraničního odboje tj. Národního výboru a prozatímní vlády a v čele republiky stanul jako prezident T. G. M. a předsedou vlády se stal Kramář.

27 Vznik Československé republiky
Obr. 12 – Václavské náměstí

28 Vznik Československé republiky
Obr. 13 – Švehla Obr. 14. – Šrobár Obr. 15 – Stříbrný

29 Vznik Československé republiky
Dne Slovenská národní rada na svém zasedání v Turčianském Sv. Martině přijala Deklaraci slovenského národa (tzv. Martinská deklarace) – v ní se přihlásili ke společnému státu s Čechy. Text Martinské deklarace byl přivezen do Prahy, Vavro Šrobár byl jmenován ministrem s plnou mocí pro Slovensko.

30 Kvíz 1. Češi za války na straně Rakouska-Uherska a) chtěli bojovat
b) nechtěli bojovat c) měli neutrální postoj 2. František Josef I. byl na trůně vystřídán Karlem I. roku a) 1915 b) 1916 c) 1917

31 Kvíz 3. Tříkrálová deklarace byla vydána roku a) 1916 b) 1917 c) 1918
4. T. G. M. odjel do emigrace roku a) 1914 b) 1915 c) 1916

32 Kvíz 5. Organizaci Mafie, která T. G. M. podporovala v zahraničí vedl
a) Rašín b) Štefánik c) Beneš 6. Československá národní rada jako ústřední orgán zahraničního odboje byla založena v Paříži T. G. M., Benešem a Štefánikem roku a) 1915 b) 1916 c) 1917

33 Kvíz 7. Jediná deklarace vydaná na našem území byla
a) Pittsburská deklarace b) Washingtonská deklarace c) Tříkrálová deklarace 8. Washingtonská deklarace (deklarace nezávislosti) byla vydána a) b) c)

34 Kvíz 9. Československá národní rada a československé legie byly uznány jako součást vítězné Dohody roku a)1916 b)1917 c)1918 10. Československé legie byly a) vojenské jednotky Čechů a Slováků na našem území b) vojenské jednotky Čechů a Slováků v rámci rakousko-uherské armády c) vojenské jednotky v zahraničí z Čechů a Slováků žijících v cizině, z válečných zajatců a přeběhlíků.

35 Kvíz 11. Československé legie působily na území
a) Francie, Itálie, Německa b) Francie, Itálie, Ruska c) Francie, Ruska, Německa 12. Prozatímní vláda tvořená T. G. M., Benešem a Štefánikem byla vytvořena a) b) c)

36 Kvíz 13. Československá republika vznikla dne a) 30.10.1918
c) 14. Muži byli a) Rašín, Švehla, Soukup, Stříbrný, Kramář b) Rašín, Švehla, Soukup, Stříbrný, Klofáč c) Rašín, Švehla, Soukup, Stříbrný, Šrobár

37 Kvíz 15. Slovensko se připojilo k nově vzniklé Československé republice prostřednictvím a) Washingtonské deklarace b) Tříkrálové deklarace c) Martinské deklarace


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google