Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany"— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany
Projekt „Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO“, reg.č. CZ.1.04/4.1.00/ Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany Rezortní interní protikorupční program Ministerstva obrany předložen 6. ledna 2014 schválen ministrem obrany dne 17. ledna 2014

2 VÝCHOZÍ STAV Aktualizovaný rezortní protikorupční program MO (změny v roce 2004 a 2007) srpen 2010: podání projektové žádosti v rámci výzvy č. 59 návrh aktivního prvku ke snižování korupčních rizik přehodnocení stávající protikorupční strategie využití moderních SW nástrojů k vyhledávání potenciálního korupčního jednání Aktualizovaný rezortní protikorupční program MO (název odvozen od aktualizace původní Rezortního protikorupčního programu z roku 2002) byl již v roce 2010 dokumentem v mnohém zastaralým a nereflektujícím aktuální trendy na poli boje s korupcí. IMO využila ke změně tohoto stavu v srpnu 2010 žádost o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (podána 31. srpna 2010, realizace projektu s názvem Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO zahájena 1. dubna 2011). Kalkulováno bylo s klíčovou aktivitou 05 Snižování korupčních rizik, v jejímž rámci mělo dojít k úpravě rezortní protikorupční strategie a přehodnocení dosavadní koncepce.

3 2011 Strategie vlády v boji proti korupci na období 2011 a 2012
Bílá kniha o obraně (bod 9.12) „MO buduje robusní antikorupční program, založený na principech etického kodexu, otevřenosti vůči veřejnosti a celoživotního vzdělávání osob na eticky citlivých místech. Tento systém je podpořen řízením konkrétních rizik, nastavením kontinuálních kontrol a monitorováním nestandardních transakcí...“ Postupem času však bylo třeba zohlednit změny, které se udály na úrovni vládní politiky boje s korupcí. Zároveň byla vládou ČR schválena 18. května 2011 Bílá kniha o obraně, která v mnohém předjímala požadavky Rámcového rezortního interního protikorupčního programu (RRIPP).

4 2012 září – schválení žádosti o podstatné změny projektu Dílčí výstupy
Srovnávací studie opatření boje s korupcí v obranném sektoru na evropské úrovni a v rámci NATO Studie aktivních prvků ke snížení korupčních rizik Návrh využití moderních SW nástrojů k vyhledávání potenciálního korupčního jednání Návrh nové protikorupční strategie Výsledkem bylo v roce 2012 podání žádosti o podstatné změny, která umožnila zásadní rozšíření předmětu klíčové aktivity 05 a navýšení její rozpočtové položky. Žádost byla Ministerstvem vnitra schválena dne 27. září 2012. Jako konečný výstup aktivity 05 byla stanovena nová protikorupční strategie, dílčí vstupy pro její zpracování představovaly Studie aktivních prvků ke snížení korupčních rizik, Srovnávací studie opatření boje s korupcí v obranném sektoru na evropské úrovni a v rámci NATO a Návrh na využití moderních SW nástrojů k vyhledávání potenciálního korupčního jednání.

5 2013 Aktivní účast zástupců IMO v pracovní skupině MKS pro přípravu RRIPP (včetně vypořádání připomínek na jednání dne 17. června 2013) Spolupráce se zástupci Transparency International ČR, o. p. s. a Oživení, o. s. Vyhlášení veřejné zakázky vítězem KPMG ČR, s. r. o. plnění ze služby zahájeno v červenci 2013 členem řešitelského týmu bývalý příslušník TIC Úpravy v harmonogramu projektu zároveň umožnily zkoordinovat práce na klíčové aktivitě 05 s postupem pracovní skupiny Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí připravující RRIPP, což v důsledku vedlo k navození optimální situace. Na přípravě návrhu RRIPP se uplatňováním věcným připomínek podíleli příslušníci IMO. Jako jedni z mála se zúčastnili i vypořádání mezirezortního připomínkového řízení dne 17. června 2013. V roce 2013 byly rovněž uzavřeny dohody o provedení práce s programovým ředitelem TIC PhDr. Radimem BUREŠEM, projektovým manažerem TIC PhDr. Jiřím FIALOU a projektovým manažerem Oživení Mgr. Michalem VODOU. Předmětem dohod bylo zpracování Srovnávací studie opatření boje s korupcí v sektorech obrany vybraných zemí. Dílo bylo dokončeno posledního července a následně došlo k jeho využití při zpracování návrhu RIPP MO. IMO díky informacím o připravovaném RRIPP zakomponovala do zadávací dokumentace veřejné zakázky požadavek na zpracování návrhu nové protikorupční strategie ve struktuře RRIPP. Shodou okolností byl členem realizačního týmu zakázky Mgr. Michal ŠTIČKA, bývalý příslušník TIC (zodpovídal např. za projekt Právního poradenského protikorupčního střediska TIC – linka 199), který byl výrazným přínosem. Současně tak bylo možno koordinovat činnost poskytovatele služby s dalšími aktivitami (jednání s Dr. BUREŠEM, mezinárodní diskusní panel uspořádaný pod záštitou ministra obrany dne října 2013). IMO tak v rámci veřejné zakázky s názvem Protikorupční strategie Ministerstva obrany získala od vítězného uchazeče (KPMG Česká republika, s. r. o.) návrh ve struktuře požadované RRIPP, a to dva měsíce po schválení RRIPP vládou.

6 VSTUPY PRO NÁVRH RIPP MO
Kromě materiálu zpracovaného poskytovatelem služby využila IMO pro přípravu návrhu RIPP MO osvědčené instituty ARPP zahraniční zkušenosti praktické poznatky IMO jako gestora BsK shromážděné příklady dobré praxe Materiál od KPMG posloužil jako jedno z východisek pro zpracování návrhu Rezortního interního protikorupčního programu MO, společně s instituty ARPP, které se v uplynulém desetiletí osvědčily (např. seznamy míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce a činností k jejímu zamezení, protikorupční desatero). Pro případ dotazu, proč jsme nepřevzali dokument KPMG bez dalšího: Návrh protikorupční strategie představoval pohled zvenčí, který nás obohatil o postupy aplikované i v jiných sférách. V řadě případů nebylo možno předložené návrhy akceptovat (MO pro ně dosud nemá připraveny podmínky – týkalo se např. řízení korupčních rizik), některé podněty pak budou využity v rámci pravidelných aktualizací RIPP MO (např. opakovaně pokus o zavedení jednoho vyřizujícího orgánu pro podání s korupčním podtextem). Zahraniční zkušenosti vycházely mj. i z doporučení vzešlých z hodnotícího procesu TI UK Government Defence and Security Anti-Corruption Index, kterému se MO-ČR podrobilo v roce Čerpáno bylo také ze Studie zpracované autorským týmem složeným ze zástupců TIC a Oživení a ze zkušeností sesbíraných příslušníky IMO během kurzů Building Interity. Praktickými poznatky IMO jako gestora boje s korupcí v rezortu MO se zde rozumí ty, které vyplynuly z realizované kontrolní činnosti a vyřizování stížností. Příklady best (better) practices shromážděné silami IMO (např. Etický kodex Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko apod.).

7 POJETÍ RIPP MO RIPP MO je v souladu s požadavkem transparentnosti strukturován v jednotlivých obligatorních částech dle RRIPP na tři oddíly Popis současného stavu, Navrhované kroky a Úkoly k dosažení žádoucího stavu. Popis současného stavu obsahuje rozbor stávající situace (existující vnitřní předpisy a opatření, jejich úroveň ve vazbě na požadavky RRIPP). Navrhované kroky pak reagují na předchozí analýzu a mají za cíl navození optimálního stavu v předmětné oblasti. Úkoly k dosažení žádoucího stavu určují jednotlivým rezortním gestorům v pevných termínech konkrétní povinnosti, jejichž plnění bude mj. předmětem prvního vyhodnocení. Kalkulujeme s tím, že RIPP MO bude živým dokumentem, který bude procházet kromě periodických i mimořádnými aktualizacemi a v návaznosti na průběžné plnění stanovených úkolů bude zaznamenávat proměnou i obsah jednotlivých jeho částí.

8 OBSAH RIPP úvodní a zrušovací ustanovení 5 částí dle RRIPP a přílohy
použité zkratky výklad stěžejních pojmů indikátory korupčního jednání protikorupční desatero statut a jednací řád Protikorupční komise MO vzor seznamu míst důležitého významu vzor seznamu korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci Vezmi pro sicher s sebou. 

9 ARPP vs. RIPP? NOVĚ systematické protikorupční vzdělávání
Protikorupční komise MO pracovní skupina k vládní strategii protikorupční subportál hodnocení korupčních rizik katalog korupčních rizik (+ jeho správa) Z vyhodnocení uplynulého období vzešla jednoznačná potřeba zavést systematické vzdělávání, které bude zohledňovat cílové skupiny posluchačů. Jiná obsahová náplň je požadována pro vstupní vzdělávání, jiná pro osoby, které zastávají systemizovaná místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce, přičemž i mezi nimi je třeba diverzifikovat z pohledu přednášené materie (akviziční pracovníci, zdravotníci, personalisté, příslušníci v zahraničních operacích apod.). Samostatnou kapitolu pak představuje otázka kvalifikovaných lektorů. Po učiněných zkušenostech bude preferována moderní forma výuky (e-learning) a rezortní lektoři BsK budou muset absolvovat proškolení externími specialisty. Realizování školitelské činnosti vlastními zaměstnanci IMO ostatně není z kapacitních důvodů ani možné. Protikorupční komise MO byla ustavena na výslovný pokyn pana ministra. Komise např. posuzuje případy potvrzeného odvetného jednání vůči oznamovatelům korupčního jednání a navrhuje ministrovi obrany jejich řešení; vyjadřuje se k formě zapojení ČR – MO do BII; navrhuje další podoby spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi činnými v oblasti boje s korupcí; Protikorupční subportál byl jednou z klíčových aktivit, které jsme plánovali řešit s podporou finančních prostředků z EU, čerpaných v rámci výzvy č. B6. Jeho vytvoření bylo navrženo na základě požadavku na otevřenost a transparentnost úřadu – veškerá související data budou umístěna soustředěně a přehledně v uživatelsky přátelském prostředí. Nepominutelným přínosem bude i zvýšení ochrany whistleblowerů (prostřednictvím zabránění identifikace skrze IP adresu). Problematika řízení korupčních rizik byla za platnosti ARPP řešena dílčím způsobem cestou povinnosti vedoucích OC MO zpracovávat a pravidelně aktualizovat Seznamy míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce a Přehledy činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejím zamezení. RRIPP pro MO představuje další posun, kdy – za souběžného připravování celorezortního systému řízení rizik – dojde ke zpracování metodiky pro řízení korupčních rizik a návrhu na správu jejich katalogu.

10 ÚKOLY PRO VEDOUCÍ OC MO 1.5 Aktualizovat seznamy míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 6. Výslednou dokumentaci předat cestou webové aplikace 3.1 Aktualizovat seznamy korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci (původní přehledy činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejímu zamezení) v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 7. Výslednou dokumentaci předat cestou webové aplikace 3.2 Navrhnout, zavést a provádět vlastní monitorovací aktivity, vzejde-li z hodnocení korupčních rizik potřeba.

11 PREZENTACE RIPP MO

12 ZÁVĚR Dotazy?

13 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany"

Podobné prezentace


Reklamy Google