Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Distanční vzdělávání a e-learning

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Distanční vzdělávání a e-learning"— Transkript prezentace:

1 Distanční vzdělávání a e-learning

2 Pokuste se definovat následující pojmy.
Zamyslete se, jaké formy studia jsou realizovány na VŠFS.

3 Terminologie – distanční vzdělávání
Prezenční – kombinované – distanční (DiV) – dálkové vzdělávání Tutor – autor v DiV Tutoriál LMS/LCMS POT/TMA

4 Terminologie – e-learning x blended learning
1)využívání technologií multimediálního charakteru ve výuce 2)multimediální podpora realizovaná prostřednictvím sítě Blended learning: 1)kombinace prezenční a distanční výuky 2)kombinace e-learningu s prezenční výukou

5 Proč je dnes distanční vzdělávání aktuální?
Proč se o DiV hovoří na VŠFS?

6 Proč distanční vzdělávání?
-Populační pokles – DSO se stanou konkurenční výhodou -Akreditační komise - Požadavky na realizaci kombinované a distanční formy studia zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách….. vyhláška č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci SP Rámcová kritéria Akreditační komise pro posuzování žádostí o distanční formu studia Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů

7 Požadavky akreditační komise
Některé vybrané požadavky: -bakalářský nebo magisterský program musí být ve všech předmětech vyučovaných distančně zajištěn učebními oporami -musí být jednoznačně vymezen podíl kontaktní a distanční části studia a musí být jednoznačně popsán způsob výuky v distanční části (studijní opory, e-learning, kontakt s vyučujícími apod.) -musí být zajištěna možnost komunikace s vyučujícím přes Internet -bakalářský nebo magisterský program musí být zajištěn učebními oporami alespoň pro třetinu teoretických předmětů při podávání žádosti -musí být stanoven systém konzultací a nabídka dalších výukových možností -propracovaný způsob kontroly samostatného studia formou esejů, projektů, laboratorních protokolů, apod. (podle charakteru předmětu)

8 Požadavky akreditační komise
-Přehled kompletní sady výukových opor (studijní texty, audio- a videokazety, CD). Charakteristika studijní literatury a dalších studijních pomůcek pro studenty, včetně možností využití moderních informačních technologií. -Vzory studijních distančních textů a případně dalších multimediálních pomůcek pro daný studijní program.

9 DiV a jeho principy, cílová skupina
=forma studia založená na samostatném studiu, ke kterému studující obdrží ve vzdělávací instituci kompletní studijní materiály (tzv. balíček studijních opor), připravené pro samostudium -odpadá složité shánění studijních materiálů, běhání po skriptárnách apod. -studijní obsah je zpracován do metodicky promyšlených a detailně zpracovaných studijních opor (nejedná se o běžná skripta!) -studium je průběžně sledováno a koordinováno vzdělávací institucí -studující má k dispozici svého individuálního pedagoga (tutora) -samostudium je doplněno prezenčními setkáními (tzv. tutoriály)

10 DiV a jeho principy, cílová skupina
-komu je distanční vzdělávání určeno: -těm, kdo v minulosti nemohli či z různých důvodů nechtěli studovat -v rámci celoživotního vzdělávání jsou určeny těm, kdo se chtějí a potřebují vzdělávat po celý život  zájmové kurzy, kvalifikační kurzy, rekvalifikační kurzy, ... -pro speciální skupiny obyvatelstva – osoby tělesně handicapované, matky na mateřské dovolené, osoby společensky izolované -především pro dospělé, vyzrálé a motivované jedince

11 Národní centrum distančního vzdělávání (NCDiV)
-DiV v rámci České republiky koordinuje Národní centrum distančního vzdělávání (NCDiV), které vzniklo k = koordinační, informační a metodické centrum pro podporu a rozvoj distančního vzdělávání ve vzdělávacích institucích ČR (Center distančního vzdělávání na vysokých školách) =zároveň je poradním orgánem Akreditační komise MŠMT ČR v otázkách distančního vzdělávání

12 Zformulujte základní výhody a nevýhody DiV.

13 Výhody a nevýhody DiV VÝHODY
-žádné nebo malé nároky na počty učeben a s tím související provozní náklady -nízké pracovní úvazky tutorů (!) a vytvoření jednoznačných standardů pedagogických úvazků (počet studujících, počet a délka prezenčních setkání, rozsah opravovaných prací) -nulové požadavky na koleje a menzy -účastníkem distančního vzdělávání se může stát každý nezávisle na vzdálenosti mezi místem jeho bydliště a umístěním instituce

14 Výhody a nevýhody DiV NEVÝHODY
-nutnost zaškolení pedagogických pracovníků pro nové technologie -nedostatek kvalitních studijních materiálů zpracovaných pro řízené samostudium (k dispozici jen klasické učebnice či skripta) -potřeba zpracovat distanční studijní opory -zvýšené náklady na technické vybavení instituce a přípravu nebo zakoupení softwarových programů -nutnost založení a financování organizačního pracoviště pro distanční studium -vysoká míra izolovanosti studujícího (může být u některých studujících velkým problémem) -většina pedagogů má zkušenosti jen s kontaktní výukou 14

15 Pro konkrétní nácvik dovedností mají sloužit
Výhody a nevýhody DiV Častým důvodem odmítnutí distančního vzdělávání pedagogy je považován fakt, že studijní obsah vyžaduje nejen zvládnutí určitého rozsahu teoretických vědomostí, ale také získání konkrétních dovedností. Dovednosti lze však jen těžko předávat distančně, vyžadují prezenční výuku. Distanční forma však neodmítá prezenční setkání. Pro konkrétní nácvik dovedností mají sloužit prezenční TUTORIÁLY. 15

16 Distanční studijní opory (DSO)
=všechny podpůrné prvky, které umožňují a usnadňují studium v distančním vzdělávání, zahrnující: -mechanizmy pro stimulaci nepřetržitého studijního úsilí -dobře fungující zpětnou vazbu o pokroku ve studiu -individuální i skupinovou konzultační podporu -přístup k poradenským službám -kontakty mezi studujícími  vysoká kvalita studijních materiálů a všestranná studijní podpora!!!  NEJDE JEN O MATERIÁLY (učebnice, zápisky z přednášek apod.)

17 Distanční studijní opory (DSO)
-distanční studijní opora (DSO) musí být komplexní a nesmí postrádat: -dobré rozvržení termínů studia -rozdělení materiálů na studijní jednotky -určení termínů plnění zadaných úkolů  studující přesně ví, kolik práce musí zvládnout za každý týden, čtrnáct dní apod.  CELÝ VYUČOVACÍ PROCES JE NAPROGRAMOVÁN

18 Distanční studijní opory (DSO)
-distanční student má potřebu opakovaně se ujišťovat o správnosti postupu učení a o dosažených pokrocích – tuto potřebu lze naplnit několika způsoby: -studijní materiály obsahují otázky k zamyšlení, příklady apod. zahrnuté ve výkladových částech (v rámci distančního textu) -modelová cvičení a odpovědi (tzv. self-testy) -úkoly k vypracování, které opravuje, komentuje a hodnotí tutor (POT/TMA) studující je neustále veden k reflexi své práce a svého studijního pokroku  tutor je rovněž informován o postupu studia každého studujícího

19 Distanční studijní opory (DSO)
další studijní opory: -průvodce studiem: -na úrovni školy -na úrovni předmětu -na úrovni distančního textu -distanční studijní texty -externí odkazy (maximální využití již publikovaných materiálů) -materiály na nosičích – audiokazety, videokazety, CD-ROM, DVD, ... -tutor, studijní oddělení, apod. -LMS a jeho agendy

20 Autor v distančním vzdělávání – principy a nároky autorské práce
=tvůrce kvalitního vzdělávacího obsahu, který bude možné, prostřednictvím procesu e-learningového vzdělávání distribuovat studujícím -autor je garantem KVALITY OBSAHU a FORMY distančních studijních opor -při tvorbě musí dodržovat základní PRINCIPY (konstruktivistické, programované učení) -maximálně využívá všech nástrojů distančního vzdělávání -může a nemusí být v DiV tutorem (RAPID E-LEARNING) -při tvorbě je podporován REALIZAČNÍM TÝMEM: manažerem DiV, metodikem DiV, grafikem, IT odborníkem, e-technikem

21 Tutor v distančním vzdělávání – principy a nároky tutorské práce
= tutor je označení pro učitele v distančním vzdělávání, který -monitoruje -řídí -pomáhá -kontroluje -hodnotí studující v průběhu vzdělávání

22 Tutor v distančním vzdělávání – principy a nároky tutorské práce
úkoly tutora: -hodnotí a klasifikuje tzv. POTy (práce opravované tutorem) -zodpovídá dotazy studujících (telefonicky, osobně, em…) -vede tutoriály -pomáhá studujícím překonávat studijní obtíže -poskytuje e-konzultace (prostřednictvím chatu, videochatu či telefonátu s přenosem obrazu přes videokameru) tutor v distanční distanční formě vzdělávání nepřednáší, ale různými způsoby a dostupnými prostředky podporuje studujícího při jeho studiu

23 Tutor v distančním vzdělávání – principy a nároky tutorské práce
-v rámci jednoho předmětu pracuje více tutorů  jejich práci je nutné koordinovat -úkolem autora je proto zpracovat tzv. Manuál DSO pro tutory, který bude mimo jiné obsahovat: -průvodce studiem předmětu s harmonogramem kurzu -metodické listy k tutoriálům (otázky pro diskusi, náměty na trénování určitých dovedností, zadání pro skupinovou práci apod.) -koncepce elektronické konzultace (scénář konzultace, pracovní listy, sady otázek pro tutory) -způsob ukončení a hodnocení kurzu (tzv. marking scheme)  sjednocení hodnocení (vytvoření klasifikace na základě úspěšnosti jednotlivých POTů a závěrečného testu)…

24 Jaké rozdíly mezi studenty prezenční a kombinované (distanční) formy pozorujete?

25 STUDUJÍCÍ PREZENČNÍHO STUDIA STUDUJÍCÍ DISTANČNÍHO STUDIA
dospívá, není vyzrálý, učí se být samostatným je dospělý, integrovaná osobnost, samostatný nemá zaměstnání, nemá rodinu má zaměstnání, rodinu studuje mnohdy s neurčitým cílem studuje s určitým cílem je zvyklý se pravidelně učit, je k tomu nucen institucí (ZŠ/SŠ/VŠ) není zvyklý se pravidelně učit nemá závazky, které by bránily jeho studiu má závazky, které mohou bránit jeho studiu má dostatek volného času má nedostatek volného času je obvykle informačně gramotný, ovládá práci s ICT nemusí být informačně gramotný, nemusí ovládat práci s ICT

26 Studující v DiV -studující DiV je v jiné roli než prezenční student, je oddělen od svého vyučujícího (tutora) po převážnou část svého studia  může vyvolat pocity OSAMĚNÍ, FRUSTRACE -o DiV podporovaném e-learningem se hovoří jako o ŘÍZENÉM SAMOSTUDIU  ze strany studujícího je tedy nutnou podmínkou jeho vlastní OCHOTA STUDOVAT SAMOSTATNĚ

27 Studující v DiV -studující v DiV tedy musí: být motivovaný, musí být schopen si dobře zorganizovat čas a musí být počítačově gramotný -autor studujícímu musí poskytnou patřičnou podporu -uživatelsky přívětivé distanční texty -častá zpětná vazba -maximum informací koncentrovaných na jednom místě -vyjadřování podpory v rámci DSO -přehledná struktura DSO -jasné vymezení studijních cílů -informace o náročnosti studia (čas potřebný ke studiu, rozšiřující text)

28 Víte, co znamenají následující zkratky?
TBL CBL WBL LMS/LCMS

29 E-learning =e-learning je aktuálním technologickým prvkem pro distanční vzdělávání i pro využití v rámci prezenčního vzdělávání. Představuje multimediální a didaktickou podporu vzdělávacího procesu, využívající informační a komunikační technologie pro dosažení vyšší kvality a efektivity vzdělávání (NCDiV) vývoj pojmu: -TBL (technology-based learning) -CBL (computer-based learning) -WBL (web-based learning) -LMS/LCMS (learning and content management system)

30 OFF-LINE VÝUKA E-learning ON-LINE VÝUKA asynchronní synchronní
CD-ROM, DVD-ROM… (distribuované výukové materiály) ON-LINE VÝUKA asynchronní neinteraktivní „korespondenční“ výukové objekty (v textové podobě) interaktivní e-kurzy, modelové úlohy, úlohy k vypracování, testy synchronní e-konzultace, chat, videokonference, diskuse, Skype

31 Pokuste se zformulovat výhody a nevýhody
e-learningu.

32 E-learning – výhody a nevýhody
Výhody e-learningu: -vyšší flexibilita výuky – uspořádání do malých modulů, možnost bohatého doplnění multimediálními prvky, dostupnost KDYKOLI (just-in-time; 24/7/365) -individuální přístup k uživateli – každý uživatel si své studium řídí dle individuální potřeby -menší náklady na vzdělávání – odpadají náklady na tisk a distribuci materiálů (počáteční náklady jsou ovšem vysoké!) -snadná aktualizace vzdělávacího obsahu – snadný vstup do všech vzdělávacích opor (studijních textů, cvičení apod.) i během vzdělávacího procesu

33 E-learning – výhody a nevýhody
-větší možnosti poskytnutí zpětné vazby – autoevaluační testy, zkouškové testy, diagnostické testy -větší míra interaktivity – studijní opora reaguje na přání studujícího -snadná administrace – uspořádání všech aktivit autorů, tutorů a studujících v rámci společného rozhraní LMS

34 E-learning – výhody a nevýhody
Nevýhody e-learningu: -závislost na technologiích – drahý software i hardware, nízká přenosová rychlost může studium znechutit -nekompatibilita komponent (nejednotnost LMS a administrativního systému) -nevhodnost pro určité typy kurzů – v některých kurzech nutno zachovat vysokou míru lidského faktoru, a tedy i prezenční složky studia (rozvoj řečových dovedností při výuce cizích jazyků vyžaduje velký podíl přímé komunikace s vyučujícím; podobně v jiných dovednostně orientovaných předmětech)

35 E-learning – výhody a nevýhody
-nevhodnost pro určité typy studujících – zejména lidé s nižším dosaženým stupněm vzdělání, s malými či chybějícími základními dovednostmi práce s počítačem, s málo osvojenými učebními strategiemi, lidé s technofobií (strachem z nových technologií, kterým přestali rozumět) -špatně řešená interaktivita – přesycenost elektronickými odkazy a zprávami může způsobit nepřehlednost obsahu -vysoké počáteční náklady na přípravu a rozjezd

36 Learning (and Content) Management System
=systém řízeného vzdělávání (program/aplikace/platforma) poskytující vzdělávací obsah prostřednictvím webových technologií -výhodou je jednotné prostředí a nástroje usnadňující práci autorům a tutorům DiV: -nástroje prezentační (přehledné uspořádání všech studijních materiálů a snadná aktualizace obsahu, dostupné na webu) -nástroje komunikační (vnitřní , diskusní fórum, chat, videokonference) -nástroje verifikační a fixační (systém odevzdávání úkolů, tvorba self-testů ad.)

37 Learning (and Content) Management System
-nástroje administrativní (správa POTů, administrace hodnocení, statistiky, sledování postupu studia apod.) -nástroje podpůrné (nápověda, manuál apod.) Na VŠFS zvolen IS MUNI

38 Learning (and Content) Management System
MUNI IS, Moodle, ILIAS UJEP eDOCEO, EDEN, Classerver, Moodle VŠB-TU iTutor, Barborka, Moodle UPOL Unifor, Barborka ZU EDEN, Unifor OU Moodle, Workplace


Stáhnout ppt "Distanční vzdělávání a e-learning"

Podobné prezentace


Reklamy Google