Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akreditace studijních programů v kombinované a distanční formě DISTANČNÍ MINIMUM DISTANČNÍ MINIMUM (kurz) Akreditace v DiV Modul č. 5: Akreditace v DiV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akreditace studijních programů v kombinované a distanční formě DISTANČNÍ MINIMUM DISTANČNÍ MINIMUM (kurz) Akreditace v DiV Modul č. 5: Akreditace v DiV."— Transkript prezentace:

1 Akreditace studijních programů v kombinované a distanční formě DISTANČNÍ MINIMUM DISTANČNÍ MINIMUM (kurz) Akreditace v DiV Modul č. 5: Akreditace v DiV Příloha č. 1 © Centrum distančního vzdělávání

2 Proč nás zajímá ? Akreditace :  uznání platnosti studijního programu a  vydání souhlasu s jeho realizací za podmínek, stanovených v předepsané dokumentaci a / nebo za podmínek stanovených oprávněnými posuzovateli. (Průcha, 2003)

3 Jaké normy definují akreditaci:  Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb.  Vyhláška MŠMT ČR o akreditaci, č. 42/1999 Sb.  Statut Akreditační komise  Dodatek AK k vyhlášce MŠMT z roku 2002: „Specifika“  Dodatek AK k vyhlášce MŠMT z roku 2003:„Minimální standardy“

4 Zákon o vysokých školách: Tři typy studijních programů:  bakalářský (§ 45)  magisterský (§ 46)  doktorský (§ 47)

5 Zákon o vysokých školách: Formy vysokoškolského studia:  prezenční  distanční  jejich kombinace § 44, odst. 4: Forma studia vyjadřuje, zda jde o studium prezenční, distanční nebo o jejich kombinaci.

6 Zákon o vysokých školách:  Není-li studijní program akreditován, nelze k jeho studiu přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky ani přiznávat akademické tituly. (§ 78, dost. 2)

7 Zákon o vysokých školách: Akreditace studijního programu  Studijní program podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo (§ 78, odst. 1)  Ministerstvo neprodleně postoupí žádost Akreditační komisi, která ji posoudí (§ 79, odst. 2)  Po obdržení stanoviska Akreditační komise ministerstvo rozhodne o udělení akreditace (§ 79, odst. 4)  Ministerstvo akreditaci neudělí, jestliže Akreditační komise nevydala souhlasné stanovisko (§ 79, odst. 5f)

8 Vyhláška o akreditaci: Žádost o akreditaci pro distanční formu studia nebo pro kombinaci prezenční a distanční formy studia v bakalářském a magisterském programu musí splňovat stejné požadavky jako žádost pro prezenční formu a navíc požaduje další specifika. (vyhláška MŠMT o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu č. 42/1999 Sb.)

9 Vyhláška o akreditaci:  Součástí pravidel a podmínek pro vytváření studijních plánů studia (§ 4, odst. 4 a) je vymezení rozsahu konzultací nebo soustředění nebo dalších služeb nabízených studentům v jednotlivých akademických rocích, spolu se stanovením jejich povinných a nepovinných částí.

10 Vyhláška o akreditaci:  Součástí pravidel a podmínek pro vytváření studijních plánů studia (§ 4, odst. 4b) je rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů.

11 Vyhláška o akreditaci:  Součástí pravidel a podmínek pro vytváření studijních plánů studia (§ 4, odst. 4c) je charakteristika studijní literatury a dalších studijních pomůcek pro studenty, včetně možností využití moderních informačních technologií. Přílohou jsou vzory studijních distančních textů a případně dalších multimediálních pomůcek daný pro studijní program.

12 Vyhláška o akreditaci:  Doklad o personálním zabezpečení distanční a kombinované formy studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu obsahuje doklady o kvalifikaci vyučujících zodpovědných za uskutečňování distanční formy studia a kontroly studijních výsledků. (§ 6, odst. 3 c)

13 Statut Akreditační komise:  Schválen usnesením Vlády ČR.  Obsahuje vymezení:  činností a působností  personálního složení  pravidel pro jednání

14 Akreditační komise MŠMT:  Hodnotí činnost vysokých škol a kvalitu akreditovaných činností a zveřejňuje výsledky hodnocení.  Posuzuje další záležitosti týkající se vysokého školství, které jí předloží ministr a vydává k nim stanovisko. (článek 1, odst. 1a, b) Statut Akreditační komise:

15  Vzhledem k velkému rozsahu svých činností zřizuje AK stálé pracovní skupiny stálé pracovní skupiny pro posuzování žádostí institucí o akreditaci a další hodnocení ve smyslu statutu. (článek 9) Statut Akreditační komise:

16 ! ! ! P O Z O R ! ! ! Ze zákona o VŠ, vyhlášky o akreditaci a statutu AK je zřejmé, že: AK je poradním orgánem MŠMT, který posuzuje a vyhodnocuje žádosti vysokých škol o akreditaci, doporučuje výsledné stanovisko a předává toto rozhodnutí ke schválení ministerstvu. Statut Akreditační komise:

17 Specifika žádostí o akreditaci ( červenec 2002)  AK označila distanční formu studia za „specifický způsob poskytování a získávání vysokoškolského vzdělávání. Vychází z faktu, že studenti se přímé, kontaktní výuky zúčastňují výjimečně a obvykle jenom s cílem získat dovednosti požadované studijním plánem. Tomuto faktu musí odpovídat připravenost instituce k poskytování distančního studia.“

18 Minimální standardy AK (září 2003)  Charakterizují obecné minimální požadavky AK k projednávání žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů.  Splnění minimálních standardů AK je podmínkou nutnou, nikoliv postačující  AK mohou být stanovena další specifická kritéria.

19 1) Standardní doba studia v prezenční formě a v kombinaci prezenční a distanční formy studia je shodná. Minimální standardy AK (září 2003)

20 2) Bakalářský nebo magisterský studijní program musí být ve všech předmětech vyučovaných distančně zajištěn učebními oporami.

21 Minimální standardy AK (září 2003) 3) Musí být jednoznačně vymezen podíl kontaktní a distanční části studia a musí být jednoznačně popsán způsob výuky v distanční části (studijní opory, e-learning, kontakt s vyučujícími, apod.)

22 Minimální standardy AK (září 2003) 4) Musí být zajištěna možnost komunikace s vyučujícím přes Internet.

23 Minimální standardy AK (září 2003) 5) Bakalářský nebo magisterský program musí být zajištěn učebními oporami alespoň pro třetinu teoretických předmětů při podávání žádosti.

24 Minimální standardy AK (září 2003) 6) Musí být stanoven systém konzultací a nabídka dalších výukových možností.

25 Minimální standardy AK (září 2003) 7) U doktorského programu se nevyžadují údaje a doklady v porovnání s prezenční formou studia.

26 Minimální standardy AK (září 2003) 8) U uměleckých studijních programů se vyžadují údaje a doklady v porovnání s prezenční formou studia podle požadavků příslušné pracovní skupiny.

27 Závěr  Centrum distančního vzdělávání UP v Olomouci vydalo praktickou příručku „Akreditace v distančním vzdělávání“ pro přípravu projektu distančního studijních programu.  Příručka obsahuje podrobný popis jednotlivých aspektů projektu.  Autorem je Ing. Jiří Průcha, který pracuje jako odborný pracovník Národního centra distančního vzdělávání v Praze a spolupracuje s AK.

28 Zdroje:  Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb.  Vyhláška MŠMT ČR o akreditaci, č. 42/1999 Sb.  Statut Akreditační komise  Dodatek AK k vyhlášce MŠMT z roku 2002: „Specifika“  Dodatek AK k vyhlášce MŠMT z roku 2003:„Minimální standardy“  Průcha, J.: Akreditace v distančním vzdělávání. Olomouc 2003 (c) Mgr. Irena Hoblíková


Stáhnout ppt "Akreditace studijních programů v kombinované a distanční formě DISTANČNÍ MINIMUM DISTANČNÍ MINIMUM (kurz) Akreditace v DiV Modul č. 5: Akreditace v DiV."

Podobné prezentace


Reklamy Google