Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnotový management Teorie rozhodování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnotový management Teorie rozhodování"— Transkript prezentace:

1 Hodnotový management Teorie rozhodování
Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. B 421, 

2 Přednáška 1 Základní pojmy a poznatky rozhodování (manažerského)
Obecná teorie hodnotového managementu – funkční přístup, hodnotový přístup Hodnota pro zákazníka

3 Rozhodovací proces Meritorní stránka (věcná, obsahová)
Formálně-logická stránka (procedurální) Rámcový postup Koncept (např. teorie užitku, sociálněpsychologické teorie, kvantitativní teorie…) Metody Modelové nástroje

4 Rozhodovací proces = proces řešení rozhodovacích problémů s více variantami řešení Problém = diference mezi žádoucím stavem a skutečným stavem

5 Rozhodovací proces (struktura)
Analýza okolí (intelligence activity) Návrh řešení (design activity) Volba řešení (choice activity) Kontrola výsledků (review activity)

6 Rozhodovací proces (struktura)
Identifikace rozhodovacího problému Analýza a formulace rozhodovacího problému Stanovení kritérií hodnocení Tvorba variant řešení rozhodovacího problému Stanovení důsledků variant Hodnocení důsledků variant, výběr varianty Realizace zvolené varianty Kontrola výsledků realizované varianty

7 Prvky rozhodovacího procesu
Cíl rozhodování Kritéria hodnocení Subjekt rozhodování Objekt rozhodování Varianty rozhodování a jejich důsledky Stavy světa (scénáře, rizikové situace)

8 Klasifikace rozhodovacích problémů
Dobře strukturované X špatně strukturované za jistoty X za rizika X za nejistoty jednokriteriální X vícekriteriální

9 Racionálně ekonomický model
Znalost všech variant vedoucích k dosažení stanoveného cíle Znalost všech důsledků variant Neomezená schopnost ohodnotit kvantitativně každou variantu Volba nejlepší varianty Princip optimalizace

10 Administrativní model
Omezený rozsah informací Omezené schopnosti řešit rozhodovací problémy, zjednodušený obraz reálného světa Nestanovuje všechny varianty a všechny jejich důsledky Nehledá optimální variantu, ale volí první dostatečně dobrou variantu Princip satisfakce

11 Vliv na kvalitu (racionalitu) rozhodovacího procesu :
Stanovené cíle řešení rozhodovacího problému Množství a kvalita informací Míra uplatnění nástrojů a poznatků teorie rozhodování Kvalita projektu řešení rozhodovacího problému Kvalita objektu rozhodování Kvalita řízení rozhodovacího procesu

12 Informace pro rozhodování
Efektivní sběr informací Vhodný rozsah informací Úsudek a interpretace informací

13 Hodnotový management Jako podpora rozhodovacích procesů

14 Historie : 1947 – L.D.Miles : Value Analysis
Value = Performance / Cost 1954 – Americký vládní úřad pro námořnictvo : Value Engineering 1959 – SAVE, SJVE 1965 – ČR (ČSSR) Zetor Brno hodnota  poměrná efektivní hodnota  míra efektivnosti (E)

15 Co to je hodnota ? Hodnota pro zákazníka (Customer Value)
= vztah mezi uspokojením potřeby a zdroji použitými pro dosažení tohoto uspokojení Uspokojení potřeb Velikost užitku Hodnota =  Použité zdroje Celkové náklady ČSN EN , ČSN EN 12973

16 Hodnota = relativní veličina
Maximalizace hodnoty pro zákazníka : 1) optimalizace, nikoliv maximalizace užitku 2) optimalizace nákladů s tendencí k jejich minimalizaci komerčně úspěšný výrobek = výrobek nebo služba, které na trhu najdou svého solventního zákazníka, ochotného a schopného za ně zaplatit oboustranně přijatelnou tržní cenu

17 Růst náročnosti zákazníka :
komplexní užitek kastomizace rychlost adaptabilita a pružnost agilnost bezchybnost a spolehlivost

18 Růst hodnoty pro zákazníka :
1) U1 >> U0 a N1 > N0 2) U1 > U0 a N1 = N0 3) U1 > U0 a N1 < N0 4) U1 = U0 a N1 < N0 U1 < U0 a N1<< N0 = 5 cest k vyšší prosperitě, konkurenceschopnosti a komerční úspěšnosti

19 Co to je hodnotový management ?
= obor speciálního managementu jednoznačně zaměřeného na zvyšování hodnoty pro zákazníka 3 role HM : 1) stimulační 2) harmonizační 3) znalostní Objekt HM : technický systém nebo jeho část procesní systém hmotné i nehmotné povahy kombinace technického a procesního systému

20 principy HM : styl managementu lidská dynamika
soustředění se na zákazníka maximalizace hodnoty pro zákazníka uplatnění pojmu funkce kreativita kvantitativní hodnocení lidská dynamika komunikace týmová práce respektování prostředí – vnější a vnitřní omezení metody a nástroje postup přípravy a zpracování projektů/studií používané techniky

21 Obecný postup při přípravě a zpracování projektů / studií HM (ČSN EN 12973)
Zpětná vazba pro nepřetržité zlepšování Definování cílů s ohledem na politiku a program HM Řešitelské týmy Výcvik – metody, týmová práce Metody a podpůrné procesy potřebné k dosažení cílů Způsob měření změny výkonnosti a používání zdrojů Cíle – výkonnost, použití zdrojů Zjištění základních funkcí pro úplné dosažení cílů Uplatnění metod a podpůrných procesů, inovační zp. dosažení cílů, návrhy na implementaci ve vhodných bodech projektu Ověření správnosti návrhů, implement.návrhů, sledování pokroku Sledování a měření výsledků, porovnání s cíli

22 Uplatnění HM ve firmě Zpětná vazba pro neustálé zlepšování programu HM
Obecné cíle managementu firmy Politika HM Program HM Studie / projekty HM - strategické studie - technické studie - organizační studie - provozní studie Výcvik HM - zavedení kultury - znalosti - tvorba kompetencí Metody a nástroje HM V Ý S L E D K Y Umožňuje rozhodování založené na hodnotě Hodnotová kultura

23 Aplikační disciplíny HM :
hodnotová analýza = účelně sestavený soubor metod, jehož smyslem je zdokonalit analyzovaný objekt cestou hledání a navrhování zlepšeného a hospodárnějšího řešení jeho funkcí s cílem zvýšit jeho hodnotu pro zákazníka hodnotové projektování = vytváření zcela nového objektu pomocí hodnotového přístupu inverzní hodnotová analýza = hledání efektivnějšího využití objektu pomocí hodnotového přístupu hodnotová výrobková strategie = nepřetržitý proces rozvoje výrobního programu založený na kategorii hodnoty pro zákazníka

24 Přístupy Funkční přístup Funkčně nákladový přístup Hodnotový přístup

25 Teorie funkce a funkčního přístupu
Funkce = oboustranný vztah mezi potřebou a vlastnostmi objektu jako účelového systému Umí, dělá, vykonává Potřeba zákazníka FUNKCE POTŘEBA OBJEKT

26 Podoby funkce : a) proces transformace vstupních veličin objektu ve výstupní b) vedlejší účinky a ostatní projevy vlastností struktury objektu c) projevy změn nebo zachování stavu struktury objektu projev postavení objektu jako systému - varianty užití objektu Funkce plní role : role heuristická role kriteriální (charakteristika, parametr)

27 funkční přístup chápe jednotlivé objekty HM nikoliv v jejich reálné podobě, ale jako uspořádané soustavy funkcí, pro něž a jimiž daný objekt slouží k uspokojování nějaké potřeby  prostřednictvím definic funkcí jsou pojmenovány a konkretizovány potřeby zákazníka funkční dekompozice a deskripce objektu v podobě definovaného a modelově zobrazeného systému funkcí  souměřitelnost

28 funkčně nákladový přístup
= velikost funkčnosti + náklady na její zajištění

29 Teorie hodnoty a hodnotového přístupu
funkčnost výstup vstup náklady OBJEKT POTŘEBA účinnost užitek hodnota užitek = účelnost + kvalita velikost užitku (funkčnosti) kvantifikovaná účelnost

30 Hodnotový přístup míra kvality etalon optima zákazníkovy potřeby
koeficient individuální funkčnosti funkčnost celého objektu (relace k etalonu optima potřeby) celkové náklady (LCC) = veškeré nároky na zdroje vynaložené na pořízení a využívání objektu po celou dobu ekonomické životnosti, včetně ekonomických nároků na likvidaci

31 Hodnotová analýza

32 Podstata HA Účelně sestavený soubor metod, jehož smyslem je zdokonalit analyzovaný objekt cestou hledání a navrhování zlepšeného řešení jeho funkcí s cílem zvýšit hodnotu pro vnějšího či vnitřního zákazníka Charakteristické znaky : Objekt Funkce Hodnota pro zákazníka Postup Týmová práce

33 Obecná metodika HA L.D.Miles : Co je to ? Co to činí ? Co to stojí ?
Co jiného může zajistit funkce ? Co to jiné stojí ? úplné a správné zodpovězení otázek  úspěšně vyřešený problém

34 Metodický postup HA Etapa – Výběr objektu Etapa – Sběr informací
Etapa – Funkční analýza Etapa – Tvorba námětů Etapa – Zpracování a hodnocení návrhů Etapa – Projekt optimální varianty Etapa – Projednání a schválení projektu


Stáhnout ppt "Hodnotový management Teorie rozhodování"

Podobné prezentace


Reklamy Google