Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: Husitství a české země po husitské revoluci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DEJ.M1.107 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Dějepis Ročník: První – všechny maturitní obory Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Husitství v českých zemích a vývoj v českých zemích po husitské revoluci až do roku 1471.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje – literatura VANÍČEK, Vratislav. Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993, 315 s. ISBN ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Dějepis pro střední odborné školy: základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001, 195 s. ISBN ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 238 s. ISBN X. BENEŠ, Zdeněk. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPL - Práce, 2001, 174 s. Učebnice pro střední školy (Albra). ISBN

5 Zdroje – literatura ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Světové dějiny. 2., přeprac. vyd. Praha: Fortuna, 1994, 173 s ISBN Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2. vyd. Praha: Diderot, 2000, 518 s. Encyklopedie Diderot ISBN ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010, 1054 s ISBN

6 Zdroje – obrázky Obrázek č. 1
[online]. [cit ]. Dostupné z : Obrázek č. 2 [online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 3 [online]. [cit ]. Dostupné z: britanniae_1548.jpg

7 Zdroje – obrázky Obrázek č. 4
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 5 [online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 6 Hrad_Koz%C3%AD.jpg

8 Zdroje – obrázky Obrázek č. 7
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 8 Obrázek č. 9 082.jpg

9 Zdroje – obrázky Obrázek č. 10
[online]. [cit ]. Dostupné z: _Jan_%C5%BDi%C5%BEka_z_Trocnova.jpg Obrázek. č. 11 Obrázek. č. 12 [online]. [cit ]. Dostupné z:

10 Zdroje – obrázky Obrázek č. 13
[online]. [cit ]. Dostupné z: 001.jpg Obrázek č. 14 Obrázek č. 15

11 Zdroje – obrázky Obrázek č. 16
[online]. [cit ]. Dostupné z: 3%A1ly_arcm%C3%A1sa.jpg

12 Husitství a české země po husitské revoluci

13 Jan Hus – 1370 až Obr Obr. 2

14 Jan Hus – 1370 až Navázal na učení Angličana Wycliffa (odmítal církevní hierarchii, proti světskému panování církve, vyvlastnění majetku církve, atd.). Od roku 1402 kázal v Betlémské kapli. Roku 1410 papež Jan XXIII. vyhlásil prodej odpustků, proti tomu se Hus postavil – na Husa uvalena klatba (zákaz vykonávat náboženské úkony) a nad Prahou vyhlášen interdikt (zákaz vykonávat náboženské úkony). Hus opouští Prahu a odchází na venkov do okolí Kozího Hrádku. Od roku 1414 zasedal koncil v Kostnici.

15 Jan Hus – 1370 až Obr. 3 – John Wycliff Obr. 4 – Jan XXIII.

16 Jan Hus – Betlémská kaple
Obr. 5

17 Jan Hus – Kozí hrádek Obr. 6

18 Jan Hus – 1370 až Hus byl na koncil pozván, odmítl zde odvolat své učení a dne byl upálen jako kacíř. Díla: O církvi; Proti bule papežské; O českém pravopise; Dcerka; Výklad Viery, Desatera a Páteře; Knížky o svatokupectví; Postila; O šesti bludiech; Dopisy.

19 Symboly husitství Přijímání pod obojí Poutě na hory Kalich
Obr. 7 – Kalich

20 Husitská revoluce 1419 – 1436 Husitská revoluce začala dne první pražskou defenestrací pod vedením Jana Želivského. Na počátku husitské revoluce umírá Václav IV. Roku 1420 byl korunován českým králem Zikmund Lucemburský, ale nevládl.

21 Husitská revoluce 1419 – 1436 Obr. 8 – Václav IV Obr. 9 – Zikmund Lucemburský

22 Husitská revoluce 1419 – 1436 Roku 1420 byly sepsány 4 pražské artikuly – svobodné hlásání slova božího – proti hmotnému bohatství církve a světskému panování církve – podávání svátosti oltářní pod obojí – trestání smrtelných hříchů

23 Husitská revoluce 1419 – 1436 Proti husitům bylo vedeno 5 křížových výprav 1 – vítězství husitů na Vítkově – 1420. 2 – vítězství husitů a Kutné Hory a následné vítězství u Havlíčkova Brodu – 1422. 3 – vítězství husitů u Ústí nad Labem – 1426. 4 – vítězství husitů u Tachova – 1427. 5 – vítězství husitů u Domažlic – 1431. V čele husitských vojsk stál v letech 1420 – 1424 Jan Žižka.

24 Husitská revoluce – Jan Žižka
Obr Obr. 11

25 Husitská revoluce 1419 – 1436 Od roku 1431 zasedal koncil v Basileji.
Roku 1434 v bitvě u Lipan byli poraženi radikální husité pod vedením Prokopa Holého. Roku 1436 dosáhli umírnění husité přijetí Basilejských kompaktát v Jihlavě – povoleno přijímáni pod obojí a husité jsou uznáni za křesťany. Od roku 1436 oficiálně vládl v Čechách Zikmund Lucemburský.

26 České země po husitské revoluci
Roku 1437 zemřel Zikmund Lucemburský a na trůn nastoupil moravský markrabě Albrecht II., který byl zároveň uherským králem. Obr. 12 – Albrecht II.

27 České země po husitské revoluci
Po smrti Albrechta II. vládli v Čechách hejtmani. Roku byl zvolen uherským králem Ladislav Pohrobek. Roku 1448 dobyl Prahu Jiří z Poděbrad, prohlásil se za správce království a diplomatickou cestou dosadil na trůn Ladislava Pohrobka (1453 – 1457).

28 České země po husitské revoluci
Obr. 13 – Ladislav Pohrobek Obr. 14 – Jiří z Poděbrad

29 Jiří z Poděbrad – 1458 až 1471 Byl posledním králem českého původu.
Podporoval náboženskou toleranci a uznával Basilejská kompaktáta. Roku 1462 papež Pius II. zrušil kompaktáta. Roku 1466 uvalil papež Pius II. na Jiřího klatbu a vznikla proti němu silná opozice v čele s Matyášem Korvínem. Matyáš byl Jiřím roku 1469 v bitvě u Vilémova poražen, byl zajat, ale za slib pomoci Jiřímu urovnat spory s papežem byl propuštěn. Matyáš slib nedodržel a roku 1469 se nechal v Olomouci katolickou šlechtou zvolit za českého krále. Roku 1471 Jiří umírá a na trůn nastupují Jagellonci. Jiří se snažil o vytvoření „Všeobecné mírové organizace“ (Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu), ale neúspěšně.

30 Jiří z Poděbrad – 1458 až 1471 Obr. 15 – Pius II Obr. 16 – Matyáš Korvín

31 Kvíz 1. Hus kázal v Praze a) na Kozím hrádku b) v chrámu sv. Víta
c) v Betlémské kapli 2. Hus byl upálen v Kostnici a) b) c)

32 Kvíz 3. Husitská revoluce začala 30. 7. 1419 a) upálením Jana Husa
b) úmrtím Václava IV. c) první pražskou defenestrací 4. Křížových výprav proti husitům bylo a) 4 a všechny je vyhráli husité b) 5 a všechny je husité prohráli c) 5 a všechny je husité vyhráli

33 Kvíz 5. Nejznámějším husitským vojevůdcem byl a) Jan Žižka b) Jan Hus
c) Zikmund Lucemburský 6. Husité mezi sebou navzájem bojovali roku 1434 v bitvě u a) Domažlic b) Tábora c) Lipan

34 Kvíz 7. Výsledkem husitské revoluce a) jsou Basilejská kompaktáta
b) jsou 4 pražské artikuly c) je bula papeže 8. Zikmund Lucemburský v Čechách oficiálně vládl od roku a) 1420 b) nikdy c) 1436

35 Kvíz 9. Správné pořadí panovníků po smrti Zikmunda Lucemburského do nástupu Vladislava Jagellonského je a) Albrecht II., Jiří z Poděbrad, Ladislav Pohrobek b) Ladislav Pohrobek, Albrecht II., Jiří z Poděbrad c) Albrecht II., Ladislav Pohrobek, Jiří z Poděbrad 10. Jiří z Poděbrad válčil s a) Matyášem Korvínem b) Ladislavem Pohrobkem c) Vladislavem Jagellonským

36 Kvíz 11. Jiří z Poděbrad se snažil o vytvoření a) mírové organizace
b) vojenské organizace c) církevní organizace 12. Po smrti Jiřího z Poděbrad nastoupili na český trůn a) Habsburkové b) Lucemburkové c) Jagellonci

37 Kvíz 13. Symboly husitství jsou a) přijímání pod obojí, poutě na hory
b) přijímání pod obojí, potě na hory, kalich c) přijímání pod obojí, kalich 14. Na začátku husitské revoluce zemřel a) Jan Hus b) Zikmund Lucemburský c) Václav IV.

38 Kvíz 15. Husitský program z roku 1420 se jmenuje
a) Basilejská kompaktáta b) Bula c) Čtyři pražské artikuly 16. Posledním opravdu českým králem byl a) Jiří z Poděbrad b) Zikmund Lucemburský c) Václav IV.

39 Kvíz 17. Basilejská kompaktáta z roku 1436 a) zakázala činnost husitů
b) uznala husity za křesťany c) uznala husity za křesťany a povolila přijímání pod obojí 18. Kdo byl králem souběžně s Jiřím z Poděbrad a) Matyáš Korvín b) Zikmund Lucemburský c) Ladislav Pohrobek


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google