Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV."— Transkript prezentace:

1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV

2 PŘEHLEDNÁ SITUACE ŘEŠENÉ LOKALITY

3 CO JE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích "Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě".

4 POVINNOST NAPOJENÍ Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. Ukládá všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. A jeho novela č. 76/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, paragraf  3 odst. 8 může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizace v případech, kdy je to technicky možné.

5 TECHNICKÉ PARAMETRY Každá budova jednu přípojku Přípojka co nejkratší
Trasa nejlépe vedená v přímém směru kolmo na veřejnou kanalizaci Minimální spád přípojky je 2% Spád musí být po celé délce přípojky (mezi šachtami) stejný Minimální DN (vnitřní průměr) je 150 mm Na přípojce musí být domovní revizní šachta

6 ROZDĚLENÍ PŘÍPOJEK PODLE TYPU OV Jednotná Oddílná - splašková
- dešťová PODLE TOKU OV Gravitační Čerpané PODLE POZEMKU Veřejná část (kanal. odbočka) Veřejná i soukromá část (kanal.přípojka)

7 ZPŮSOBY NAPOJENÍ NA STOKU
Do odbočky vysazené při stavbě veřejné stoky Kanalizačním sedlem (navrtávka) dodatečně po stavbě veřejné stoky Ve výjimečných případech do revizní šachty - prostupem do dna - vnějším spadištěm

8 POSTUP PŘI PROJEKTOVÁNÍ
Seznam všech nemovitostí, příprava formulářů Osobní projednání technického řešení přípojky Geodetické zaměření Vypracování projektové dokumentace V případě zájmu poslání návrhu ke schválení Projednání projektu s DOSS Zajištění územního rozhodnutí (souhlasu) pro stavbu přípojky Předání PD jednotlivým vlastníkům nemovitostí

9 OSOBNÍ PROJEDNÁNÍ Pověřený projektant (geodet) s průkazkou potvrzenou Městem Moravská Třebová

10 TECHNICKÉ DOTAZY Stávající způsob likvidace OV
Materiál, profil, hloubka uložení a trasa stávajícího potrubí Místo a způsob přepojení Umístění dom. revizní šachty (počet – lomy) Typ poklopu – pojízdný / nepojízdný Stavby a přípojky dotčené navrženou přípoj. Doplňující technické údaje

11 DALŠÍ DOTAZY Datum narození všech vlastníků (nutné
k vyřízení povolení stavby přípojky) Kontakty (telefon, mail), další kontaktní osoby Vyfocení místa přípojky Domluvení termínu geodetického zaměření Podpis VŠECH VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI na dotazník a technický návrh v situaci 1:250 Domluvení formy schválení zpracované situace Souhlasy vlastníků dalších dotčených pozemků

12 DOTČENÉ POZEMKY Veřejné pozemky
(komunikace, chodníky, vodní plochy, apod.) – souhlas se vstupem vyřídí projektant Soukromé pozemky - stejný vlastník jako u nemovitosti – na dotazníku - jiný vlastník – souhlas se vstupem na pozemek (další formulář se situací)

13 OBSAH PROJEKTU I. TEXTOVÁ ČÁST - Technická zpráva
- Identifikace přípojky (včetně výpisu materiálu) - Rozhodnutí o umístění stavby - Dotazník ke kanalizační přípojce - Souhlasy se vstupy na další dotčené pozemky (vyjádření DOSS zapracovány do UR, k nahlédnutí na MU Moravská Třebová

14 OBSAH PROJEKTU II. VÝKRESOVÁ ČÁST Katastrální situace 1:2000
Podrobná situace 1:250 Podélný profil 1:250/100 Vzorová domovní revizní šachta Vzorový typ odbočení Vzorová domovní čerpací stanice Vzorové přepojení v septiku Vzorový příčný řez rýhou Vzorové křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi

15 NAVRHOVÁNÍ A VÝSTAVBA NAVRHOVÁNÍ
Technická norma ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky Standardy provozovatele kanalizace VHOS a.s. VÝSTAVBA Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 137/1998 Sb., §44. Platné legislativy

16 TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI
DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Moravská Třebová - projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV."

Podobné prezentace


Reklamy Google