Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověk Krize římské republiky vrcholí r. 476 n.l.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověk Krize římské republiky vrcholí r. 476 n.l."— Transkript prezentace:

1 Středověk Krize římské republiky vrcholí r. 476 n.l.
Poslední římský císař Romulus Augustulus odevzdal svou vládu barbarskému náčelníkovi Odoakarovi. Systém, v němž otroci zajišťovali většinu důležitých funkcí státu se přežil. Jednotné řízení země → v rozkladu. Hospodářství se uzavíralo do velkostatků. Přestalo platit jednotné právo… Pohyb barbarských kmenů se nedal zastavit. Pod tlakem kočovných Hunů pronikají do římské říše Germáni, za nim Slované = tzv. „stěhování národů“ století → změna Evropy.

2 Významné říše v průběhu středověku „Byzantská říše“
Udržela si antické tradice Původně označována jako „východořímská říše“ Křesťanství = jednotící prvek různorodého obyvatelstva. Kulturní a náboženský jazyk = řečtina. Postupné odlišování východního a západního náboženství; R = rozkol → vzniká křesťanství východní (ortodoxní, pravověrné); v čele patriarcha (řečtina) a západní (římské, katolické); v čele papež (latina). Civilizace spojovala prvky antické, středověké a orientální. Zaniká r nájezdy Turků.

3 Chrám Hagia Sofia (Boží moudrosti)

4 Franská říše Po pádu západořímské říše
Západní křesťanství; centrum Řím Základy západoevropské civilizace (antika+křesťanství) Karel Veliký ( ) Pokus o obnovení univerzální římské říše, opora v církvi Říše zahrnovala dnešní Francii, Německo, Itálii; centrum Cáchy (viz mapa)

5 Zdrojem bohatství = půda; odměňování za služby formou tzv
Zdrojem bohatství = půda; odměňování za služby formou tzv. „léna“ (feudum); závislost mezi lenním pánem; ten, kdo půdu poskytoval (feudál) a leníkem; ten, kdo půdu obdržel (vazal). Poddaní = nejpočetnější, bez půdy Zemědělství: trojhonný systém Trhy: směna zboží za zboží; postupně jiné ekvivalenty (plátno, zbraně, obilí, dobytek, stříbrné mince – denár) R. 843 verdunská smlouva, říše rozdělena: západofranská (Francie), východofranská (Německo), střední (Itálie)

6

7

8 Velká Morava Vzniká v době, kdy vnuci Karla Velikého jednají o rozdělení říše. První silný slovanský stát. Konflikty s východofranským panovníkem Ludvíkem Němcem (titul bavorský král) Panovníci: Mojmír, Rastislav, Svatopluk R. 863 křesťanská mise z Byzantské říše – Konstantin a Metoděj, staroslověnština, hlaholice. Zánik poč. 10. století = nájezdy kočovných Maďarů. Centrum: Mikulčice na Moravě

9

10 Český stát Po zániku Velké Moravy se kulturní a politické centrum přesouvá dále na západ → do Čech. Původně řada samostatných knížectví. Vynikl rod Přemyslovců (střední Č.) → sjednocení pod svou vládu → základ státu (srovnej s pověstí). 1. doložený kníže: Bořivoj (pokřtěn Metodějem) První knížata vybudovala do 11. století samostatný raně středověký stát: Vratislav I., Václav (zakladatel české státnosti, patron českých zemí), Boleslav (Ukrutný)…

11

12 Opora panovnické moci = církev; 2
Opora panovnické moci = církev; 2. biskupství (Praha, Olomouc), jednota státu. Konflikt s římskoněmeckou říší→udržení samostatnosti za tzv. tribut (poplatek za mír): 500 hřiven stříbra, 120 volů Nakonec spolupráce Boleslava s Otou I. → porážka Maďarů na řece Lech r. 955. První čeští králové: Vratislav II (pro svoji osobu (pomoc císaři x papeži); Vladislav II (pomoc císaři v boji)

13 Románská kultura Rozvoj kolem r př.n.l. (předchází karolínská a otónská renesance). Znaky: architektura – silné zdi, malá půlkruhová okna, sloupy … (viz ukázka), vliv byzantské kultury

14

15

16

17 Vývoj středověkých měst
Souvisí s rozvojem obchodu Městské hradby Privilegia Městská samospráva (purkmistr, konšelé) Městské trhy Cechy Chudina

18

19 Svatá říše římská Anglie a Francie se vyvíjejí v centralizované státy x němečtí císařové tuto cestu nenastoupili; příčina: mocná feudální šlechta→říše nejednotná, Boj o investituru (udělování úřadu) mezi světskou a církevní mocí (císař x papež, Jindřich IV. x Řehoř VII. →cesta císaře do Canossy (1077); spor trval do r – konkordát wormský = spíše vítězství církve.

20

21 Křížové výpravy 11. století
Svatá země (Izrael,Palestina,Jeruzalém) dobyta Turky → 1095 svolána 1. křížová výprava proti nevěřícím. Za 200 let podniknuto celkem 8 výprav + dětská. Výpravy skončily tak, jak začaly – území pod nadvládou Turků. Význam: nové zkušenosti, země, zboží…

22

23 Stoletá válka 1337 – 1453 Příčina: snaha fr. král zbavit anglického krále území na kontinentě (spor o Flandry) Bitvy: u Kresčaku, angličtí lučištníci, u Azincourtu, také vítězí Angličané… Obrat ve válce: povstání Jany z Arcu; osvobozen Orleáns; nástupce Karel korunován v Remeši…Angličané vyhnáni, vítězí Francie. Jana zákeřně vydána Angličanům, 1431upálena jako čarodějnice v Rouen.

24

25 Gotika Francie 12. století
Architektura: klenba křížová, žebrová, vnější opěrný systém, lomený oblouk, stavby vysoké… Typické stavby: hrady, kláštery, katedrály…

26

27

28

29

30

31 Poslední Přemyslovci Přemysl Otakar I.
1212 obdržel tzv. Zlatou bulu sicilskou (císař Friedrich II.) = dědičná královská hodnost. Český panovník tak získal významné postavení mezi říšskými knížaty. Listina = jeden z nejvýznamnějších dokumentů v dějinách české státnosti.

32 Přemysl Otakar II. „král železný a zlatý“ Rozšíření území téměř k Jaderskému moři (viz mapa). Kandidatura na říšský trůn. 1278 padl v bitvě na Moravském poli. Následuje období vlády Oty Braniborského (Braniboři v Čechách) x česká šlechta → dosazení Václava II. = král polský, uherský, český Jeho syn, Václav III. Roku 1306 zavražděn v Olomouci → vymírají Přemyslovci po meči.

33

34

35 Lucemburkové Jan Lucemburský, sňatek s Eliškou Přemyslovnou (dcera Václava II.), padl v bitvě u Kresčaku r Karel IV. Všeobecný rozvoj, Praha = centrum Svaté říše římské, sídlo řím. císaře a krále. Založil univerzitu, postavil Karlův most, Karlštejn, Radyni, založil Karlovy Vary, Monte Carlo… Syn Václav IV. – slabý panovník + nepříznivá situace → počátek duchovní, sociální, ekonomické krize …

36

37 Krize středověku Od pol. 14. století se Evropa dostala do krize ekonomické, sociální a duchovní, objevil se mor, hladomor, upadala víra v církevní hodnoty. Vzniká hnutí za nápravu církve. Jan Hus Proti odpustkům Duchovní svoboda, pravda, návrat církve k chudobě. Katolický kněz, mistr a rektor pražské univerzity, Dekret kutnohorský, Klatba, interdikt, Kostnice, 6.VII upálen!

38

39 Husitská revoluce Počátek 1419; 1. pražská defenestrace
Nepokoje trvají cca 15 let V čele husitských vojsk Jen Žižka, Prokop Holý, porážejí 5 křížových výprav. 1434 bitva u Lipan Basilejská kompaktáta: Zikmund L. – českým králem, přijímání pod obojí!!! Vláda Jiřího z Poděbrad „husitský král“ → Jagellonci (Vladislav, Ludvík) x Turci, 1526 bitva u Moháče → nastupují Habsbukové

40 Novověk Podmínky pro změnu středověku v novověk vytvořily:
Zámořské objevy Renesance a humanismus Reformace

41 Zámořské objevy Hledání nových obchodních cest na východ (Indie, Čína). Objevy umožnilo: vynalezení kompasu, zdokonalení stavby lodí, rozvoj astronomie… Mořeplavci: Kryštof Kolumbus, Bartolomeo Diaz, Vasco de Gama … Námořní velmoci: Španělsko, Portugalsko, Nizozemí… Výsledky: nové plodiny (brambory, kukuřice, tabák, bavlna, rajčata… drahé kovy (zlato, stříbro → inflace

42

43

44 Renesance a humanismus
století Znovuzrození antiky Itálie Víra v člověka, odklon od Boha, rozvoj přírodních věd a umění… Architektura: harmonie tvarů, římsy, sloupy, pravidelné geometrické tvary … zámky, paláce, parky, kašny, zahrady, altány…

45

46 Představitelé: M. Koperník, G. Bruno, G. Galilei, T. de Brahe… D. Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio, W. Shakespeare… L.da Vinci, M. Buonarotti, R. Santi…

47

48

49

50

51 Reformace 16. století Navazuje na myšlenky Jana Husa, Johna Viklefa
Německo: Martin Luther Francie: Jan Kalvín Proti svatokupectví, Selská povstání a války (katolíci x protestanté), Katol. církev reaguje tzv. protireformací – jezuité, baroko.

52 Baroko 17. století Propagace idejí katolické církve,
Cíle: oslnit, vsugerovat, vzrušit, povznést člověka k mystickému vzplanutí … Příklon k Bohu Znaky: křivka, pohyb, kopule P. Rubens, Rembrandt… J. S. Bach John Milton, J.A. Komenský…

53

54

55

56

57

58 Absolutismus a parlamentarismus
16. a 17. století v Evropě – různé formy vlády: Stavovská monarchie Polsko Centralizovaná monarchie Francie Federace (spolek) států Sv. ř. římská Konstituční monarchie Anglie Republika Nizozemí

59 Čtyři nejvýznamnější panovnické rody:
Habsburkové Rakousko Hohenzollernové Německo Bourboni Francie Romanovci Rusko

60 Třicetiletá válka 1618 – 1648 Celoevropský konflikt, několik fází
Začíná jako spor českých stavů s králem (Matyáš Habsb.) o náboženské svobody. 8.XI bitva na Bílé hoře 21.VII poprave 27 českých pánů na Staroměstském náměstí Majetkové přesuny (Albrecht z Valdštejna) Centralizace, germanizace, rekatolizace J.A. Komenský Vestfálský mír = kompromis; nejvíce posílena Francie

61 Klasicismus 2. pol. 17. století Inspirace antikou, renesancí,
Ctí střízlivost výrazu, přiměřenost, jasnost, harmonii, racionalitu, symetrii a řád W.A. Mozart, L. v Beethoven J.W. Goethe Goya

62

63

64 Osvícenství Osvícení člověka rozumem
Příprava půdy pro Velkou francouzskou revoluci. cechy→manufaktury Nový vrstva = podnikatelé Volná pracovní síla = dělnictvo Burzy, banky, kapitál … Vědci: I. Newton – zákon o gravitaci, mechanika, dynamika… = půda pro průmyslovou revoluci Encyklopedisté: Voltaire, J.J. Rousseau, D. Diderot

65

66 Osvícenský absolutismus
Habsburská monarchie: Marie Terezie, Josef II. (Habsburkové) Prusko: Friedrich II. (Hohenzollern) Rusko: Petr I., Kateřina II. (Romanovci) Reformy: Marie Terezie: školská (od 6 do 12 let), vojenská, katastrální Josef II.: zrušení nevolnictví, toleranční patent

67


Stáhnout ppt "Středověk Krize římské republiky vrcholí r. 476 n.l."

Podobné prezentace


Reklamy Google