Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie ES JUDr. Martina Burachovičová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie ES JUDr. Martina Burachovičová."— Transkript prezentace:

1 Historie ES JUDr. Martina Burachovičová

2 INTERNET www.europa.eu www.eur-lex.eu www.euroskop.cz

3 Historie ES EU byla vytvořena v roce 1992 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, hovoří-li se však o historii Evropské unie, uvažují se i předchozí evropské integrační aktivity (Společenství), jejichž počátek sahá do 50. let 20. století.

4 Vnitřní trh Hlaví cíl integrace!! Význam vnitřního trhu

5 Poválečný vývoj hlavním motivem evropské integrace bylo zabezpečení míru a bezpečnosti na evropském kontinentě mír a bezpečnost nedokáží zajistit klasické národní státy, ale sjednocující se Evropa. důvody pro poválečnou Evropskou integraci byly následující: zabezpečení míru na Evropském kontinentě překonání nacionalisticky orientovaných státních struktur umožnění společného trhu jakožto prostředku ke zvyšování hospodářského blahobytu

6 ESUO Evropští politici v poválečných letech začali hledat způsob, jakým efektivně předejít rozpoutání válečného konfliktu. Nutností se ukázala kontrola uhelného a především ocelářského průmyslu, bez kterého je vedení války nemyslitelné- vznik ESUO roce 1951 na základě tzv. Pařížské smlouvy společný trh pro uhlí a ocel se společnou kontrolou, plánováním a managementem odbytu. Zakládajícími státy se kromě Francie a Německa staly ještě Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko. Těchto 6 zemí se na dlouhá desetiletí stalo prointegračním jádrem evropských společenství. Platnost smlouvy o založení ESUO byla stanovena na 50 let a nebyla již dále prodloužena, od 1. ledna 2002 tedy ESUO formálně neexistuje. Veškerá agenda byla převedena na Evropské společenství.

7 EHS, Euratom Přenesení důrazu na hospodářský rozvoj v 60. letech
1957 byly podepsány takzvané Římské smlouvy (s platností od roku 1958) zakládající Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Zakládající členové EHS a EURATOM byly stejné země jako v případě ESUO: Francie, Německo, Itálie a státy Beneluxu

8 EHS, Euratom EHS mělo za úkol vytvoření společného trhu a Euratom spolupráci na poli mírového využití jaderné energie. Organizační struktura obou společenství byla založena na stejném principu jako ESUO, měla tedy Komisi s výkonnými pravomocemi, Radu ministrů jako legislativní orgán, Parlamentní shromáždění a Soudní dvůr. V roce 1967 vstoupila v platnost smlouva o spojení orgánů EHS, Euratomu a ESUO (tzv. Slučovací smlouva), jejich právní subjektivita však nebyla dotčena. Od té doby se tyto tři smlouvy začaly souhrnně nazývat Smlouvy o evropských společenstvích.

9 70., 80. léta Díky hospodářským krizím a zvýšené nezaměstnanosti spíše stagnace integračního procesu Jednotný evropský akt- omezil rozhodování na základě jednomyslnosti a více podporoval rozhodování kvalifikovanou většinou (v reakci na rozšíření ES o nové země). JEA zvýšil také pravomoci Evropského parlamentu – jeho souhlas se začal vyžadovat pro přijímání nových členů nebo přidružení; o mnohých aktivitách, které byly do té doby zcela v kompetenci členských států začalo spolurozhodovat ES – jednalo se například o oblast vědy a výzkumu, životního prostředí a sociální politiky. JEA- vstoupil v platnost v roce JEA představoval do té doby nejvýznamnější zásah do Římských smluv. Jeho hlavním cílem bylo dokončení jednotného vnitřního trhu do roku 1992 a identifikoval překážky, které ještě zbývaly k jeho dovršení

10 Schengenská dohoda V roce 1985 byla představiteli pěti zemí podepsána Schengenská dohoda, jejímž cílem bylo odstranění kontrol na vnitřních hranicích a spolupráce při ochraně hranic vnějších. Tato dohoda nebyla součástí právního řádu Evropských společenství, stala se jí až od Amsterdamské smlouvy. Signatářskými zeměmi byly v roce 1985 Německo, Francie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko

11 Maastrichtská smlouva
Jinak nazývána Smlouva o EU- reforma stávajících smluv Podepsána , účinnost od Smlouva změnila název „Evropského hospodářského společenství“ na „Evropské společenství“, protože integrační aktivity spadající pod tuto instituci již přesáhly původní pouze ekonomické záměry. Což ale bylo hlavní, podpisem Maastrichtské smlouvy vznikla Evropská unie, zastřešující všechny existující integrační aktivity. Ty se od Maastrichtské smlouvy začaly dělit do tří hlavních kategorií, čemuž úředníci říkají, že Evropská unie „stojí na třech pilířích“:

12

13 Amsterdamská smlouva která byla podepsána 2. října 1997 a v platnost vstoupila 1. května 1999, změnila a přečíslovala Smlouvu o EU a Smlouvu o ES. Úplná znění těchto smluv jsou k ní připojena. Amsterdamská smlouva přesunula spolupráci v oblasti imigrační politiky, azylové politiky a ochrany menšin ze Třetího pilíře do prvního (tzv. komunitarizace části třetího pilíře), definovala základní práva občanů EU a základní principy společné zahraniční politiky. Schengenské dohody se staly součástí právního systému EU. Amsterodamská smlouva přinesla následující změny: bude změněn systém obsazování Komise v neprospěch velkých států pro hlasování v Radě EU bude upravena velikost kvót pro případy tzv. váženého hlasování počet poslanců v Evropském parlamentu nepřesáhne číslo 700 Evropská rada bude moci označit členský stát, jenž se neřídí základními zásadami EU (svoboda, demokracie, lidská práva a základní svobody, právní stát) a hrubě je porušuje. Takovému státu mohou být, za stálé platnosti povinností, pozastavena některá práva, zejména právo hlasování v Radě EU v rámci rozvoje Unie jako oblasti svobody, bezpečnosti a práva bude mít Rada právo na návrh Komise a po konzultaci s parlamentem rozhodovat o vybraných otázkách vízové povinnosti v některých otázkách třetího pilíře (vnitro a justice) získá Rada oprávnění rozhodovat upravenou kvalifikovanou většinou na rozdíl od jednomyslnosti budou podstatnou měrou posíleny pravomoci institucí EU v boji proti finanční kriminalitě začlenila Schengenskou smlouvu do právního systému Evropské unie

14 Smlouva z Nice vstoupila v platnost Agenda zaniklého Evropského společenství uhlí a oceli byla touto smlouvou převedena na Evropské společenství. Smlouva z Nice měla připravit evropské instituce, aby byly i po plánovaném rozšíření akceschopná. Omezila tedy národní veto a přerozdělila počet hlasů v Radě ministrů tak, aby odpovídal počtu obyvatel jednotlivých států.

15 Smlouva o ústavě pro Evropu
Pouze ratifikační pokus, nevstoupila v platnost, Přínost- alespoň nezávazné zakotvení Charty základnách práv EU

16 Komunitární právo x právo EU
Rozdíl je v druhu spolupráce mezi jednotlivými zeměmi – viz dále přenesení pravomocí- v rámci SES EU je pojem zahrnující veškeré právní normy – přijaté i ve II. a III. Pilíři Tato problematika v podstatě odpadá vstupem Lisabonské smlouvy v platnost

17 LISABONSKÁ SMLOUVA Právní subjektivita UNIE Zrušení pilířové struktury
Nové vrcholné funkce Charta základních práv EU je součástí primárního práva EU Změna názvu Smlouvy o ES na Smlouvu o fungování EU a její přečíslování (viz. Převodová tabulka)

18 „Vytvořením Společenství na neomezenou dobu, které je nadáno vlastními orgány, vlastní právní subjektivitou, subjektivitou v mezinárodních vztazích a ještě spíše skutečnými pravomocemi, které vycházejí z omezení suverenity nebo přenosu pravomocí ze států na Společenství, členské státy omezily svá svrchovaná práva, i když pouze ve vymezených oblastech, a vytvořily tak právní řád, který zavazuje jejich občany stejně jako je samotné.“ /64 Costa v. ENEL


Stáhnout ppt "Historie ES JUDr. Martina Burachovičová."

Podobné prezentace


Reklamy Google