Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA O podmínkách poskytování plateb horským oblastem, oblastem s jinými znevýhodněními (LFA) Ing. Pavel Stonawský Akreditovaný poradce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA O podmínkách poskytování plateb horským oblastem, oblastem s jinými znevýhodněními (LFA) Ing. Pavel Stonawský Akreditovaný poradce."— Transkript prezentace:

1 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA O podmínkách poskytování plateb horským oblastem, oblastem s jinými znevýhodněními (LFA) Ing. Pavel Stonawský Akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pavel.stonawsky@tiscali.cz 2006

2 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Základní legislativa EU Opatření platby za přírodní znevýhodnění je navrhováno ve shodě s nařízením Rady (ES) č.1698/2005 článek 37, 50, 51 a 93 a s prováděcím nařízením Komise (ES).

3 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Základní legislativa ČR •Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními •Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství a novel. •Nové nařízení od 1. 3. 2007 •Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a novel. •Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a novel.

4 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Charakteristika opatření LFA Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců hospodařících v oblastech s méně příznivými podmínkami s cílem zachovat venkovskou krajinu, podpořit systémy šetrné k životnímu prostředí, přispět ke stabilizaci venkovského obyvatelstva v těchto oblastech a pomoci zajistit pro zemědělce odpovídající úroveň příjmů.

5 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Cíle opatření •Přispět k zemědělskému využívání půdy ve znevýhodněných oblastech. •Trvale udržitelné využití zemědělské půdy. •Zlepšení životního prostředí a krajiny.

6 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Kritéria pro vymezení méně příznivých oblastí Horské oblasti (značení H) •průměrná nadmořská výška území obce nebo katastrálního území (k.ú.) větší nebo rovna 600 m n.m., nebo •průměrná nadmořská výška území obce nebo k.ú. větší nebo rovna 500 a menší než 600 m n.m. a zároveň svažitost nad 15 % na ploše větší než 50 % výměry celkové půdy v obci nebo k.ú.

7 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Kritéria pro vymezení méně příznivých oblastí Ostatní méně příznivé oblasti (značení O) v rámci okresu (NUTS IV): průměrná výnosnost zemědělské půdy nižší než 34 bodů (80 % průměru ČR), v rámci kraje (NUTS III): •hustota obyvatel menší než 75 obyvatel na km2, •podíl pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybolovu na ekonomicky aktivním obyvatelstvu větší než 8 %.

8 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Kritéria pro vymezení méně příznivých oblastí •Oblasti se specifickými omezeními (značení S) •Území obcí nebo katastrálních území v podhorských oblastech na severozápadě a východě ČR, s průměrnou výnosností půdy nižší než 34 bodů, •……..vyšší nebo rovnou 34 bodů a nižší než 38 bodů a zároveň sklonitostí nad 7o na ploše větší než 50 % výměry zemědělské půdy území obcí a katastrálního území, která se nacházejí uvnitř příznivých (nezařazených) oblastí.

9 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Méně příznivé oblasti při ponechání vymezení platného k 1.1.2005 354,5 286,0 119,2 759,7

10 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Podmínky poskytnutí podpory •Musí hospodařit nejméně na 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost v méně příznivých oblastech (LFA). •Musí vstoupit do opatření minimálně s 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost. •Musí se zavázat, že bude provozovat zemědělskou činnost nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, ve kterém mu bude poprvé poskytnut vyrovnávací příspěvek, a to nejméně v rozsahu minimální výměry v LFA pro vstup do opatření. •V oblastech Sx lze požádat o vyrovnávací příspěvek na půdní bloky / díly, na které již bylo žadatelem žádáno o vyrovnávací příspěvek v předchozím kalendářním roce.

11 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Popis managementu 1) Žadatel musí hospodařit v souladu s dobrými zemědělskými a environmentálními podmínkami

12 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Dobré zemědělské a environmentální podmínky 1)Nerušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin a zatravněné údolnice. 2)Vyloučení pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů. 3)Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci na povrch orné půdy, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků vedených v evidenci na žadatele jako druh zemědělské kultury orná půda s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis. 4)Vyloučení změny kultury travní porost na kulturu orná půda. 5)Nepálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě na dílech půdních bloků.

13 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Popis managementu 2) Žadatel musí v příslušném kalendářním roce od podání žádosti do 30. 9. užívat zemědělskou půdu, na kterou žádá poskytnutí podpory. 3) Chová-li žadatel 31. července příslušného kalendářního roku koně, doručí Fondu do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem 4)Žadatel je povinen zajistit, aby kultury travních porostů byly spásány nebo posečeny minimálně dvakrát ročně (v odůvodnitelných případech jedenkrát ročně) ve stanoveném termínu. Posečená hmota bude z pozemku odklizena využita v rámci zemědělského podniku, nebo s ní bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Posečená hmota může být využita i mimo zemědělský podnik jako zdroj pro výrobu obnovitelné energie.

14 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA •první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. července kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření nestanoví jinak, •druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření nestanoví jinak, •aby se po 31. říjnu na daném půdním bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou travní porost nenacházel porost vyšší než 30 cm, s výjimkou půdních bloků, popřípadě dílů, na kterých žadatel uplatňuje stanovisko NP,CHKO, nebo pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření nestanoví jinak.

15 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Popis managementu 5) Žadatel musí dodržovat intenzitu chovu býložravců ke dni 31. 7. v intervalu 0,2 DJ/ha travního porostu až 1,5 DJ/ha evidované zemědělské půdy obhospodařované žadatelem, nejde-li o hospodaření v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou.

16 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na DJ - PRV ČR Intenzitu zatížení hospodářskými zvířaty lze přepočítat také dle skutečné hmotnosti HZ.

17 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Přepočet jednotlivých kategorií hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky (VDJ) Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky (VDJ) skot nad 24 měsíců1,0 skot nad 6 měsíců do 24 měsíců0,6 skot nad 1 měsíc do 6 měsíců0,2 ovce nad 12 měsíců0,15 kozy nad 12 měsíců0,15 koně do 6 měsíců0,4 koně nad 6 měsíců1,0

18 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Forma a výše podpory •Dotace má formu vyrovnávacího příspěvku poskytovaného jako sazba v Kč na hektar oprávněné plochy – půdního bloku evidovaného v LPIS s kulturou travní porost v LFA.

19 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Sazba vyrovnávacího příspěvku na ha travního porostu H A – 4 680Kč/ha H B – 4 014 Kč/ha O A – 3 490 Kč/ha O B – 2 820 Kč/ha S – 3 420 Kč/ha (Sx – 2 736 Kč/ha) NATURA 2000 - 3 355 Kč/ha

20 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Další podmínky: 1)Ohlášení zemědělské půdy do evidence využití zemědělské půdy podle § 3a zákona č. 252/1997 Sb.(LPIS). 2)Žadatel obhospodařuje zemědělskou půdu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v LFA 3)Žadatel nesmí být v konkursu nebo v likvidaci

21 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Žádost o vyrovnávací příspěvek •Místo podání žádosti: místně příslušná ZA-PÚ MZe •Termín podání žádosti: řádný termín - do 15.5. po řádném termínu – dalších 25 kalendářních dnů (spojené se sankcí 1 %) •Přílohy žádosti : deklarace užívání půdy doklad vodoprávního úřadu

22 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Neuplatnění sankce Zásah vyšší moci - smrt žadatele - dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele - vyvlastnění podstatné části zemědělského podniku, pokud nemohlo být předvídáno v den přijetí závazku - vážná přírodní katastrofa, která značně postihne zemědělsky využívanou plochu zemědělského podniku - nahodilé zničení chovatelských budov zemědělského podniku - nákaza všech hospodářských zvířat zemědělce nebo jejich části Musí být oznámeno SZIFu do 20 dnů

23 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Neuplatnění sankce Sankce za porušení pětiletého závazku se neuplatní: - restituce - provedení pozemkové úpravy - zřízení stavby ve veřejném zájmu - ukončení činnosti FO nebo zánik PO nebo prodej celého podniku anebo v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části nebo celého podniku – nástupce se zaváže pokračovat v plnění podmínek

24 NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA Informační zdroje •www.mze.cz, www.agroporadenstvi.cz •www.szif.cz •www.kis-olomoucky.cz •www.ekotoxa.cz Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR pavel.stonawsky@tiscali.cz


Stáhnout ppt "NOVÁ LEGISLATIVA EU LFA O podmínkách poskytování plateb horským oblastem, oblastem s jinými znevýhodněními (LFA) Ing. Pavel Stonawský Akreditovaný poradce."

Podobné prezentace


Reklamy Google