Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝROBNÍ PROCES TRH KONKURENCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝROBNÍ PROCES TRH KONKURENCE"— Transkript prezentace:

1 VÝROBNÍ PROCES TRH KONKURENCE

2 VÝROBA = VÝROBNÍ PROCES
představuje sled souvisejících a na sebe navazujících činností, kt.přetvářejí přírodu v užitečné věci pomocí výrobních faktorů Výsledek: výrobek nebo služba Členění: Pracovní proces Nepracovní proces Činitele pracovního procesu: Lidský činitel (člověk schopný konat práci = prac.síla) Věcné činitele (hmotné statky,kt.člověk při práci využívá) DM (postupně se spotřebovává, použití vícekrát) OM (jednorázová spotřeba)

3 VÝROBNÍ FAKTORY PRÁCE PŘÍRODNÍ ZDROJE KAPITÁL
Při výrobě ekonomických statků člověk používá vzácné statky, tzv. výrobní faktory ( 3 základní) PRÁCE PŘÍRODNÍ ZDROJE KAPITÁL

4 PRÁCE Lidské síly a schopnosti vrozené i získané, tělesné i duševní
Kvalita a množství práce ovlivněno fyz.a dušev.vlastnostmi Množství práce ve společnosti – počet schopných pracovat Množství a kvalitu zvyšovat: kvalifikace, lepší vybavení Výsledek práce: mzda

5 PŘÍRODNÍ ZDROJE Veškeré dary přírody určitého státu
Omezené množství (nerostné suroviny, přírodní materiály) Nejdůležitější přírodní zdroj: půda (účastní se výr.procesu) Půda Není volný statkem – množství omezeno Rozdílná kvalita – rozdílné dosahování výnosů Využití: - zemědělství - stavební pozemek Důchod plynoucí z půdy: pozemková renta

6 KAPITÁL Všechny ostatní prostředky lidmi vymyšlené, vyrobené a určené především k tvorbě dalších nových statků Výsledek předchozí výroby (na rozdíl od práce a půdy) Př.: kombajn, kosa, tovární budova,… Není omezeno, můžeme jich vyrobit kolik chceme, ALE… OMEZENO SPOTŘEBOU Z vlastnictví neplynou žádné výhody Aby přinášel důchod, musí se podnikat Výsledek: zisk nebo úrok

7 TRH Charakteristika Funkce
Oblast ekonomiky, která určuje pravidla, podle nichž dochází k výměně činností mezi účastníky trhu prostřednictvím směny zboží Směnu zprostředkovávají peníze Střetává se zde nabídka s poptávkou Funkce Možnost odpovědět na otázky Co vyrábět? Jak vyrábět? Pro koho vyrábět? Lidé v ekonomickém životě vstupují: jako jednotlivci = FO jako skupinové subjekty = PO

8 TRŽNÍ SUBJEKTY Na trhu se setkávají kupující a prodávající, aby prostřednictvím peněz směnili své výrobky a služby Domácnosti Rodiny nebo jednotlivci chtějí uspokojit své potřeby Na trhu vystupují jako kupující i prodávající Firmy Podniky, které organizují podnikání Účel: dosažení maximálního zisku Stát Zasahuje prostřednictvím orgánů státní správy (parlament, vláda,..) Regulátor (odstranění negat.dopadů, které trh sám nevyřeší) Př.: regulace plynu, elektřiny, nájemného,…

9 TYPY TRHŮ Ekonomické subjekty se setkávají na trhu, kde dochází mezi nimi k výměně zboží Výměna ve formě koupě a prodeje uskutečněna v: Prodejnách, obchodních domech Kancelářích, na tržištích Po telefonu, přes internet Trh není ohraničen určitým místem Vzájemné nákupy a prodeje se uskutečňují na celém území státu, i za hranicemi

10 TYPY TRHŮ Dle předmětu koupě Dle vztahu nabídky a poptávky
Dle míry zapojení ekonomiky do mezinár.dělby práce Dle množství druhů zboží a služeb Dle územního hlediska Dle konkurence

11 Dle předmětu koupě Trh zboží a služeb Trh výrobních faktorů
Trh spotřebních statků Trh kapitálových statků Trh výrobních faktorů Práce, půda, kapitál Trh finanční Trh peněžní Trh kapitálový Trh devizový

12 Dle vztahu nabídky a poptávky
Trh nasycený Nabídka je větší než poptávka Odběratel si může vybírat, nekupuje za jakoukoliv cenu Dodavatelé bojují o zákazníka Trh nenasycený Nabídka je menší než poptávka Odběratel musí snižovat své požadavky vůči dodavateli Vede ke snižování: Jakosti výrobků i služeb spojených s prodejem Technickému zaostávání Zvyšování cen

13 Dle míry zapojení. Dle množství druhů zboží ekonomiky do
Dle míry zapojení Dle množství druhů zboží ekonomiky do a služeb mezinárodní dělby práce Trh celkový Trh veškerého zboží Trh dílčí Trh jednoho druhu zboží Př.: automobilů Trh otevřený Pokud velká část produkce, zejména zpracovatelského průmyslu, směňuje se zahraničím Trh uzavřený Pokud podíl směny se zahraničím je nízký

14 Dle územního hlediska Dle konkurence
Trh místní Jarmark, obchůdky v městečku Př.: poděbradské oplatky Trh národní Vznik na základě dělby práce Trh v rámci státu Trh světový Specializace na mezinár.úrovni Výsledek: mezinárodní obchod světový trh Trh konkurenční Probíhá soutěž domácích i zahraničních dodavatelů o získání odběratele Trh monopolizovaný Jde o výsadní postavení jednoho dodavatele na trhu

15 POPTÁVKA Množství statků a služeb, které jsou kupující ochotni a schopni při daných podmínkách koupit (při dané ceně v určitém čase a místě) = koupěschopnost spotřebitelů Závislost mezi množstvím poptávané produkce a cenou Zákon klesající poptávky (s rostoucí cenou klesá poptávané množství)

16 POSUN POPTÁVKOVÉ KŘIVKY
Množství statků, které jsou kupující ochotni koupit závisí i na jiných faktorech než je cena Změny znázorněny posunem poptávkové křivky Faktory ovlivňující posun křivky Cena kupovaného zboží Ceny substitutů Ceny komplementů Výše příjmů (plat, mzda) Zvyky a změny v preferencích kupujících Typy poptávky Agregátní (souhrn všech koupí), individuální(poptávka 1 kupujícího), dílčí (všech kupujících po 1 druhu zboží)

17 NABÍDKA Množství statků, které výrobci dodají na trh při určité ceně
Vyjadřuje závislost mezi množstvím nabídkové produkce a cenou S rostoucí cenou roste nabídkové množství Zákon rostoucí nabídky Tvar nabídkové křivky způsoben: Výrobci mohou s danými zdroji měnit strukturu výroby (při zvýšení ceny určitého statku se zvýší jeho podíl a sníží podíl jiných) Do odvětví mohou stoupit noví výrobci (ti, kteří mají vyšší náklady a při nižší ceně nemohli daný statek vyrábět)

18 POSUN NABÍDKOVÉ KŘIVKY
Posun po křivce: změny v cenách za jinak stejných podmínek Posun křivky: způsobeno změnami jiných faktorů Chování firem nabízející statky silně ovlivněno ziskem Zisk je cílem podnikání Proto firmy reagují na ↑ ceny ↑ výroby daného statku Faktory ovlivňující křivku Ceny prodávaného zboží Změny cen substitutů Ceny komplementů Výrobní náklady Typy nabídky: agregátní, individuální, dílčí

19 TRŽNÍ ROVNOVÁHA Děje se tak při určité tržní ceně
Stav na trhu, kdy nabídka a poptávka po určitém statku nebo službě jsou vyrovnané(všechno nabízené zboží bude vykoupeno) Děje se tak při určité tržní ceně Stav rovnováhy je velmi vzácný – neustálé střetávání S a D Jestliže: nabízené množství = poptávané množství = rovnováha Cena v rovnováze = rovnovážná cena Při jiných cenách vzniká přebytek nebo nedostatek

20 KONKURENCE Forma hospodářské soutěže mezi prodávajícími nebo kupujícími Na jejím základě dochází ke zvyšování technické úrovně, kvality, užitnosti, produkce, rozšiřování výroby, a tím ke ↓ cen Motivuje k inovaci výrobků, prodeje i služeb Z konkurence má prospěch spotřebitel Soutěž o zákazníky nutí výrobce, aby: ↓ náklady Zdokonalovali a vyvíjeli nové výrobky a služby Nezvyšovali ceny

21 KONKURENCE CENOVÁ NECENOVÁ DOKONALÁ NEDOKONALÁ MONOPOL
(využívání tvorby cen jako nástroje konkurenčního boje) NECENOVÁ (získat zákazníka jinými metodami než cenová konk.) DOKONALÁ (statky stejnorodé, vstup není omezen,nelze ovlivnit cenu) NEDOKONALÁ MONOPOL jediná firma tvoří celou nabídku odvětví, produkt jedinečný OLIGOPOL malý počet firem, kt.ovlivňují cenu a konkurenční podmínky MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE mnoho firem, výrobky diferencovány, vstup i výstup snadný


Stáhnout ppt "VÝROBNÍ PROCES TRH KONKURENCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google