Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI"— Transkript prezentace:

1 ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI
Pravoúhlé rovnoběžné promítání na několik vzájemně kolmých průměten Použití pomocné průmětny Čistě ploché předměty Souměrné součásti Čistě rotační součásti Rovinné plochy v kombinaci s rotačními plochami Čtyřhrany, šestihrany Pravidelně rozmístěné opakující se tvarové podrobnosti Průniky Zaoblené přechody Přerušení obrazu součásti © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

2 PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ NA NĚKOLIK PRŮMĚTEN
Metoda promítání 1 (metoda promítání v prvním kvadrantu, evropský způsob přiřazování průmětů) princip promítání značka metody promítání 1 © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

3 POLOHA SOUČÁSTI VZHLEDEM K PRŮMĚTNĚ
Je-li součást orientována tak, aby co nejvíce hran a ploch bylo rovnoběžných nebo kolmých k průmětně, vznikne nejjednodušší obraz Hrany a plochy rovnoběžné s průmětnou se promítají ve skutečných tvarech a rozměrech Hrany rovnoběžné s průmětnou se promítají jako body, rovinné plochy kolmé k průmětně se promítají jako úsečky Patice žárovkové objímky © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

4 PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ NA NĚKOLIK PRŮMĚTEN – ZÁKLADNÍ SMĚRY PROMÍTÁNÍ
směr shora směr zprava směr zezadu směr zepředu směr zleva Patice žárovkové objímky směr zdola © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

5 PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ NA NĚKOLIK PRŮMĚTEN – NÁZVY ZÁKLADNÍCH PRŮMĚTŮ A JEJICH UMÍSTĚNÍ NA VÝKRESE
POHLED ZEPŘEDU – základní průmět ve směru promítání zepředu; musí to být ten průmět, který nejlépe charakterizuje zobrazovaný předmět – obvykle podává o předmětu nejvíce informací POHLED ZLEVA – průmět ve směru promítání zleva – na výkres se kreslí napravo vedle pohledu zepředu POHLED SHORA – průmět ve směru promítání shora – na výkres se kreslí pod pohled zepředu POHLED ZPRAVA – průmět ve směru promítání zprava – na výkres se kreslí vlevo vedle pohledu zepředu POHLED ZDOLA – průmět ve směru promítání zdola – na výkres se kreslí nad pohled zepředu POHLED ZEZADU – průmět ve směru promítání zezadu – na výkres se kreslí vpravo vedle pohledu zleva (nejvíce vpravo) © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

6 Na technickém výkresu se názvy průmětů neuvádějí
PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ NA NĚKOLIK PRŮMĚTEN – NÁZVY ZÁKLADNÍCH PRŮMĚTŮ A JEJICH UMÍSTĚNÍ NA VÝKRESE Na technickém výkresu se názvy průmětů neuvádějí pohled zdola pohled zprava pohled zepředu pohled zleva pohled zezadu pohled shora Patice žárovkové objímky © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

7 Pohled zepředu je na výkrese nakreslen vždy
SOUČÁSTI PLNĚ URČENÉ MENŠÍM POČTEM PRŮMĚTŮ – PRAVIDLA PRO VOLBU PRŮMĚTŮ Pohled zepředu je na výkrese nakreslen vždy Pohled shora má přednost před pohledem zdola Pohled zleva má přednost před pohledem zprava Zobrazení dvěma průměty Zobrazení třemi průměty pohled zepředu pohled zepředu pohled zleva pohled shora pohled shora pohled zepředu pohled zepředu pohled zleva pohled zprava pohled zleva © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

8 POUŽITÍ POMOCNÉ PRŮMĚTNY
Pomocný průmět je umístěn ve směru promítání Používá se v případě, že by průměty do základních průměten byly zkreslené nebo nepodávaly jasnou informaci o skutečném tvaru součásti © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

9 POUŽITÍ POMOCNÉ PRŮMĚTNY
Pomocný průmět je umístěn mimo směr promítání © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

10 POUŽITÍ POMOCNÉ PRŮMĚTNY
Pomocný průmět je umístěn mimo směr promítání a pro snazší kreslení pootočen © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

11 Kreslí se v jediném obrazu
ČISTĚ PLOCHÉ PŘEDMĚTY Kreslí se v jediném obrazu Kótuje se tloušťka předmětu buď do obrazu součásti nebo – není-li v ploše dost místa pro popis – na odkazovou čáru Odkazová čára vychází z plochy součásti, hraničící značkou v ploše součásti je tlustá tečka Kótovací text tloušťky začíná písmenem T © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

12 SOUČÁSTI OHÝBANÉ Z PLECHU – JEDNODUCHÝ OHYB
Kreslí se dva sdružené obrazy – rozvinutý tvar a tvar po ohnutí Místo budoucích ohybů se vyznačí tenkou plnou čarou Původní tvar před ohybem se vyznačí tenkou čerchovanou čarou se dvěma tečkami © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

13 SOUČÁSTI SLOŽITĚJI OHÝBANÉ Z PLECHU
Kreslí se rozvinutý tvar a potřebný počet pohledů po ohnutí potřebný počet pohledů po ohnutí rozvinutý tvar S ohledem na zachování přehlednosti nejsou v tomto příkladu uvedeny kóty © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

14 Lze nakreslit polovinu obrazu
SOUMĚRNÉ SOUČÁSTI Lze nakreslit polovinu obrazu Osa symetrie se označí symbolem || na obou stranách obrazu Na neúplných kótách jsou uvedeny rozměry celé součásti © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

15 ČISTĚ ROTAČNÍ SOUČÁSTI
Kreslí se v jediném obrazu Kreslí se osa rotace tenkou čerchovanou čarou Kótovací text začíná symbolem Ø © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

16 Kreslí se osa (dvě na sebe kolmé osy) tenkou čerchovanou čarou
KULOVÁ PLOCHA Kreslí se osa (dvě na sebe kolmé osy) tenkou čerchovanou čarou Kótovací text začíná symboly SR (SØ) © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

17 KULOVÁ PLOCHA © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

18 ROVINNÉ PLOCHY V KOMBINACI S ROTAČNÍMI PLOCHAMI
Vyznačí se úhlopříčkami tenkou plnou čarou © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

19 Rovinné plochy se vyznačí úhlopříčkami tenkou plnou čarou
ČTYŘHRANY Rovinné plochy se vyznačí úhlopříčkami tenkou plnou čarou Kóta obsahuje symbol  před kótovacím textem Kótovací text představuje vzdálenost dvou protilehlých rovnoběžných stěn čtyřhranu © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

20 Kóta obsahuje symbol před kótovacím textem
ŠESTIHRANY Kóta obsahuje symbol před kótovacím textem Kótovací text představuje vzdálenost dvou protilehlých rovnoběžných stěn šestihranu (tzv. otvor klíče) © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

21 PRAVIDELNĚ ROZMÍSTĚNÉ OPAKUJÍCÍ SE TVAROVÉ PODROBNOSTI
Kreslí se omezené množství prvků (jeden, lépe dva, tři) Poloha nenakreslených prvků se vyznačí osami nebo polem Při vyznačení polem se obrysová čára kreslí plnou silnou čarou, hranice opakujících se prvků uvnitř součásti se kreslí plnou tenkou čarou Kótuje se tvar jednoho prvku a rozmístění ostatních prvků © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

22 OPAKUJÍCÍ SE TVAROVÉ PODROBNOSTI
© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

23 Zobrazení příruby jedním průmětem Opakující se tvarové podrobnosti
PŘÍKLAD ZJEDNODUŠENÍ Zobrazení příruby jedním průmětem Opakující se tvarové podrobnosti Sklopená roztečná kružnice Rotační součást © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

24 důležitý průnik kružnice se promítá jako úsečka
PRŮNIKY Důležité pro konstrukci a výrobu – konstruují se s požadovanou přesností důležitý průnik kružnice se promítá jako úsečka Souosá rotační tělesa © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

25 důležitý průnik elipsy se promítají jako úsečky
PRŮNIKY Důležité pro konstrukci a výrobu – konstruují se s požadovanou přesností důležitý průnik elipsy se promítají jako úsečky Válce stejného průměru s různoběžnými (protínajícími se) osami © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

26 správné zobrazení na technickém výkrese pravoúhlý průmět
PRŮNIKY Důležité pro správnou představu o tvaru součásti – kreslí se zjednodušeně správné zobrazení na technickém výkrese pravoúhlý průmět průnik důležitý pro správnou představu o tvaru součásti kružnice se zobrazí přesně, hyperbola se nahradí úsečkami a kruhovým obloukem nedůležitý průnik nekreslí se vůbec Závěsné oko kotevního lana vysílacího stožáru © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

27 správné zobrazení na technickém výkrese
PRŮNIKY Důležité pro správnou představu o tvaru součásti – kreslí se zjednodušeně správné zobrazení na technickém výkrese pravoúhlý průmět průnik důležitý pro správnou představu o tvaru součásti hyperboly se nahrazují kruhovými oblouky Šroub s šestihrannou hlavou a maticí © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

28 správné zobrazení na technickém výkrese
PRŮNIKY Důležité pro správnou představu o tvaru součásti – kreslí se zjednodušeně správné zobrazení na technickém výkrese pravoúhlý průmět průnik důležitý pro správnou představu o tvaru součásti hyperboly se nahradí kruhovými oblouky © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

29 správné zobrazení na technickém výkrese pravoúhlý průmět řezu
PRŮNIKY Nedůležité, vznikají při výrobě – kreslí se zjednodušeně, přesné kreslení je pracné a někdy může ztěžovat čtení výkresu správné zobrazení na technickém výkrese pravoúhlý průmět řezu nedůležitý průnik nekreslí se © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

30 Součást s vnějšími zaoblenými hranami
ZAOBLENÉ PŘECHODY Zaoblené hrany se kreslí tenkou plnou čarou nedotaženou k obrysům Součást s vnějšími zaoblenými hranami v pohledu v řezu v polovičním řezu © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

31 Součást s vnějšími i vnitřními zaoblenými hranami
ZAOBLENÉ PŘECHODY Součást s vnějšími i vnitřními zaoblenými hranami v polovičním řezu © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

32 PŘERUŠENÍ OBRAZŮ SOUČÁSTÍ
Při kreslení velmi dlouhých součástí se stejným průřezem, táhlým úkosem nebo kuželem lze vynechat střední část a nakreslit pouze konce součásti ve skutečném tvaru Vynechaná část nesmí obsahovat tvarové podrobnosti kromě pravidelně rozmístěných opakujících se prvků, jejichž poloha a počet jsou dostatečně definovány v zobrazených částech Přerušení se vyznačí nepravidelnou čarou od ruky nebo podle pravítka (zigzag) Je-li přerušení nakresleno v řezu, vyznačí se přerušením šraf Kóty se nepřerušují, kótovací text vyjadřuje nezkrácené, tj. skutečné rozměry součásti © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

33 PŘERUŠENÍ OBRAZŮ SOUČÁSTÍ
© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

34 PŘERUŠENÍ OBRAZŮ SOUČÁSTÍ
© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN


Stáhnout ppt "ZOBRAZOVÁNÍ A NORMALIZACE V TECHNICKÉ DOKUMENTACI"

Podobné prezentace


Reklamy Google