Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Test z radiační ochrany v nukleární medicíně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Test z radiační ochrany v nukleární medicíně"— Transkript prezentace:

1 Test z radiační ochrany v nukleární medicíně

2 1. Mezi přímo ionizující záření patří
záření alfa, beta a gama záření neutronové záření alfa, beta a protonové záření

3 2. Aktivita je definována
jako počet ještě nepřeměných jader radionuklidového zářiče jako podíl počtu radioaktivních přeměn z daného energetického stavu v určitém množství radionuklidu za časový interval a tohoto časového intervalu Jako počet rozpadů jader v jednotce hmotnosti zdroje záření

4 3. Radioaktivitou rozumíme
a) schopnost atomových jader samovolně se přeměňovat (včetně účasti elektronových obalů) za současného vzniku ionizujícího záření b) schopnost jader se rozpadat v důsledku předchozího ozáření c) veškeré zdroje ionizujícího záření

5 4. Poločas přeměny T1/2 je doba, za kterou se přemění 1/2 počátečního množství radionuklidu je doba, za kterou se aktivita sníží na 1/e z původní hodnoty (e je základ přirozených logaritmů) se udává v jednotkách Bq/s

6 5. Bez povolení SÚJB lze radionuklid uvolnit do životního prostředí
při poklesu aktivity radionuklidu na nulovou hodnotu po uplynutí 10 poločasů přeměny radionuklidu při poklesu aktivity radionuklidu na hodnotu, kterou vyhledáme v příslušné tabulce vyhlášky o radiační ochraně

7 6. V současnosti známe více jak 2000 nuklidů. Z toho je stabilních
127 270 467

8 7. Historickou jednotkou aktivity (dodnes používanou např
7. Historickou jednotkou aktivity (dodnes používanou např. v USA) je 1 Ci (Curie). Tato jednotka je rovna v SI 370 kBq MBq 370 GBq

9 8. Veličina LET udává ztrátu energie částice na jednotku délky její dráhy ionizačními procesy počet iontů vytvořených částicí ionizujícího záření na jednotku délky její dráhy množství energie předané ionizující částicí na jednu ionizaci

10 9. Lineární přenos energie se udává v
Bq/cm J/m keV/cm

11 10. Absorbovaná dávka je dána součtem energií všech částic prošlých ozářeným terčem děleným objemem terče z libovolného materiálu je dána součinem prošlé energie záření a hmoty terče konkrétního materiálu je dána střední hodnotou energie sdělená látce o jednotkové hmotnosti v terči z libovolného materiálu

12 11. Deterministické účinky ionizujícího záření jsou závislé
jen na energii předané zářením jednotce hmotnosti ozářené tkáně nemají práh na dávce, druhu záření a druhu ozářené tkáně

13 12. Stochastické účinky ionizujícího záření jsou dány
ekvivalentní dávkou HT =D.wR absorbovanou dávkou D=E/m efektivní dávkou E=HT .wT

14 13. Radiační váhový faktor je
pro záření alfa a beta roven 1 pro záření neutronové roven pro záření beta a gama roven 1

15 14. Tkáňový váhový faktor je pro štítnou žlázu roven 1
je pro gonády roven 0,08 pro kůži roven 0,5

16 15. Osobní dozimetr měří osobní dávkový ekvivalent v hloubce d [mm]
efektivní dávku na celé tělo ekvivalentní dávku na hruď

17 16. Jako operativní dozimetr se používá
filmový dozimetr dozimetr OSL dozimetr s přímým odečtem dávky a dávkového příkonu

18 17. Obecný limit činí pro dospělého jedince
20 mSv/rok 1 mSv/rok 1 mSv/měsíc

19 18. Limit efektivní dávky pro dospělého radiačního pracovníka
je 10 mSv v jednom roce je 100 mSv v pěti letech po sobě jdoucích v jednom roce během pěti let může však dosáhnout až 20 mSv

20 19. Z hlediska vnitřní kontaminace je nejnebezpečnější záření
alfa beta gama

21 20. Konverzní faktor h převádí příjem daného radionuklidu vyjádřený v aktivitě [Bq] na hodnotu
Bq/l Bq/kg Sv

22 21. Stochastické účinky jsou prahové jsou bezprahové
se projeví až po kritickém ozáření

23 22. Deterministické účinky
jsou bezprahové jsou prahové se projeví jen u kritických orgánů

24 24. Průměrná roční dávka v ČR od přírodních zdrojů činí
více jak 2 mSv/rok 1 mSv/rok 1 mSv/měsíc

25 25. Ozáření v budovách obecně
je nižší než venku je vyšší než venku se neliší v průměru od ozáření venku

26 25. Příspěvek k celkovému průměrnému ozáření obyvatele při bezporuchovém provozu atomové elektrárny
činí cca 10 % činí cca 1 % činí zlomek procenta

27 26. Průměrný příspěvek k ročnímu ozáření obyvatelstva ČR z lékařské diagnostiky činí přibližně
1% 11 % 20 %

28 27. Průměrný příspěvek k ročnímu ozáření obyvatelstva ČR z lékařské terapie činí
2 % 9 % 17 %

29 28. Kontrolované pásmo se vyznačuje na pracovišti se zdroji IZ tam, kde lze očekávat překročení
obecného limitu limitu pro radiační pracovníky kategorie A 3/10 limitu pro radiační pracovníky

30 29. Sledované pásmo se vyznačuje na pracovišti se zdroji IZ tam, kde lze očekávat překroční
1/10 limitu pro radiační pracovníky kategorie B obecného limitu obecného limitu pro radiační pracovníky

31 30. Při radiačních nehodách na reaktoru a při atomových výbuších jsou závažnými kontaminaty životního prostředí 131Xe a 230U 123I a 125I 131I a 137Cs


Stáhnout ppt "Test z radiační ochrany v nukleární medicíně"

Podobné prezentace


Reklamy Google