Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Živnostenské podnikání v TV a sportu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Živnostenské podnikání v TV a sportu"— Transkript prezentace:

1 Živnostenské podnikání v TV a sportu

2 Osnova předmětu Zákon o sportu 115/2001 Sb.
Zákon 83/1990 o sdružování občanů Občanská sdružení ve sportu Neziskový sektor Typy neziskových organizací Vznik a fungování o.s. ve sportu Živnostenský zákon – Podnikání - Živnostníci (trenéři, sportovní činnost na zákl. ŽL Obchodní společnosti – s. r. o., a. s., atd. na základě obchodního zákoníku - Vstup do podnikání - Podmínky podnikání

3 Zákon o podpoře sportu 115/2001 Sb. ve znění zákona 219/2005 Sb.

4 Otázky k zamyšlení Které orgány veřejné správy provádějí určité úkony v oblasti sportu? Co je to veřejná správa? Jak dělíme veřejnou správu? Znáte některé právní normy upravující odvětví sportu v ČR? Co je to samostatná a přenesená působnost obcí a krajů?

5 Předmět úpravy - vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti Stanoví úkoly – ministerstev - správních úřadů - působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu

6 Pojmy Sport – všechny formy tělesné činnosti s organizovanou i neorganizovanou účastí, vedoucí k: harmonickému rozvoji tělesné i psychické kondice upevňování zdraví dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní

7 Pojmy Sport pro všechny – organizovaný i neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva Sportovní zařízení

8 MŠMT Vypracovává návrh koncepce státní politiky ve sportu (předkládá ke schválení vládě) Koordinuje uskutečňování koncepce Zabezpečuje finanční podporu sportu ze SR Vytváří podmínky pro: státní reprezentaci přípravu sportovních talentů rozvoj sportu pro všechny sport zdravotně postižených

9 MŠMT Vydává antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutečňování Rozhoduje o akreditaci vzdělávacích zařízení v oblasti sportu Zřizuje rezortní sportovní centra (RSC) a zabezpečuje jejich činnost Koordinuje činnost RSC a Ministerstev obrany a vnitra

10 Státní správa Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra:
Vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu Pro přípravu státní reprezentace Sportovních talentů Zřizují svá RSC a zabezpečují jejich činnost Ministerstvo zdravotnictví Zdravotní péče o státní reprezentanty, sport. Talenty Zřizuje laboratorní dopingové kontroly a zabezpečuje jejich činnost (rozsah stanoví MOV)

11 Úkoly krajů V rámci samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport
Rozvoj sportu pro všechny, příprava sportovních talentů, podpora sportu zdravotně postižených Výstavba rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení Finanční podpora sportu ze svého rozpočtu

12 Úkoly obcí Obce v samostatné působnosti
Mají nařízeno provádět veškeré úkoly stanovené krajům Dále pak kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení Problémy pronájmů tělocvičen základních škol

13 Organizace ve sportu

14 Neziskový sektor, Soukromý sektor
Typologie neziskových organizací v oblasti sportu Občanská sdružení Organizace s mezinárodním prvkem – mezinárodní sportovní federace, které mohou mít na území ČR sídlo, nebo zde působí prostřednictvím své organizační složky Rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní správy nebo v případě příspěvkových organizací i obcí k zajišťování např. vrcholového sportu (dřívější Střediska vrcholového sportu) Nadace a nadační fondy (podle zákona č. 227/1997 Sb.) Zájmová sdružení právnických osob Obecně prospěšné společnosti Subjekty soukromého sektoru v oblasti sportu Obchodní společnosti (a. s., s.r.o.) a družstva

15 Občanská sdružení ve sportu
Soubory k tomuto tématu najdete v materiálech do výuky samostatně vložené

16 Soukromý sektor Podnikání

17 Pojmy podnikání, podnikatel
Obchodní zákoník definuje podnikání takto: Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem podle OBZ je: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

18 Živnosti Ohlašovací Řemeslné Volné Vázané Koncesované

19 Obchodní společnosti, družstva
Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Družstvo

20 Vstup do podnikání 1. Fyzická osoba 2. Právnická osoba
Dnem ohlášení, u koncese nabytí právní moci Zjednodušená daňová úprava Podniká svým jménem Ručí celým svým majetkem 2. Právnická osoba Dnem zápisu do OR Pro registraci v OR je třeba ŽL Obchodní jméno Vede podvojné účetnictví

21 Podmínky pro získání ŽL
Všeobecné Dosažení věku 18-ti let Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců) Další FO, která již podniká (podnikala) nemá daňové nedoplatky Nemá nedoplatky na platbách pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na st. politiku zaměstnanosti Nemá nedoplatky na veřejném zdrav. pojištění Zvláštní (u vázaných, řemeslných a koncesovaných živností) Odborná způsobilost Zaplacení správního poplatku ŽL Kč 1000,-- Koncesní listina Kč 2000,-- Liší-li se adresa trvalého bydliště od místa podnikání, je třeba doložit právní důvod pro užívání prostor (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí)

22 Vznik práva provozovat živnost
Ohlašovací živnosti Pokud jsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je bez vady – dnem ohlášení na živnostenském úřadě (CRM – tzv. centrální registrační místo) Pokud nejsou doloženy všechny potřebné doklady a ohlášení je vadné – živn. Úřad vyzve k doložení chybějících dokladů ve stanovené lhůtě. Pokud jsou vady podání odstraněny, oprávnění vzniká rovněž dnem ohlášení. Koncesované živnosti Právo provozovat živnost vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

23 Vstup do podnikání PO Převzato z Rádce pro podnikatele, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, 2006: Právnickou osobu je nutné nejdříve založit (např. společenskou smlouvou, zakládací listinou). Nejběžnějším typem právnické osoby podnikající v režimu živnostenského zákona je obchodní společnost (s.r.o., a. s., veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo. Zakládání těchto právnických osob je upraveno v zákoně č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník. Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli nebo zakladatelskou smlouvou, případně zakladatelskou listinou, připouští-li obchodní zákoník, aby společnost založil jediný zakladatel (a.s., s.r.o.). Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva s.r.o. a zakladatelská smlouva a.s. musí mít formu notářského zápisu. Rovněž zakladatelská listina musí mít formu notářského zápisu. Odměny notáři jsou uvedeny ve vyhlášce č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví. Je-li předmětem úkonu založení obchodní společnosti nebo družstva nebo osvědčení těchto právních skutečností, považuje se za tarifní hodnotu u obchodní společnosti základní kapitál a u družstva zapisovaný základní kapitál. Z této hodnoty se odvíjí výše notářského poplatku. Registrační povinnosti PO, je možno splnit na CRM, kterým je živnostenský úřad. Je třeba se zaevidovat Ve vztahu k ŽÚ: ohlášení živnosti, žádost o koncesi Ve vztahu k FÚ: přihlášky k registraci daň z příjmů, daň z přidané hodnosti, daň z nemovitosti, daň silniční, plátcovy pokladny, závody a provozovny a dále přihláška k dani z příjmů jako plátci daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, daně z příjmů byvírané zvlášetní sazbou daně, zajišťující dań. Ve vztahu k ÚP: hlášení volného pracovního místa, resp. Jeho obsazení.

24 Vstup do podnikání PO Podmínky pro získání ŽL, koncese
Společenská smlouva, zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo (viz FO) Doklad o zaplacení správních poplatků za ŽL nebo koncesi U živností, u nichž se vyžaduje prokázání odborné způsobilosti (řemeslné, vázané, koncesované), je právnická osoba povinna ustanovit odpovědného zástupce, který musí vždy splňovat následující všeobecné podmínky: Dosažení věku 18-ti let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost zvl. podmínky: odborná způsobilost, tj. doklady o vzdělání, praxi, osvědčení, oprávnění, případně i autorizaci – podle druhu živnosti Řemeslné – odborná způsobilost dle § 21, 22 živnostenského zákona Vázané a koncesované živnosti – odborná způsobilost dle § 24 resp. § 27 a přílohy č. 2 a č. 3 živnostenského zákona, některé koncesované živnosti navíc vyžadují předložení dokladů nutných k vydání souhlasu orgánu státní správy. K ohlášení živnosti je nutné doložit souhlas odpovědného zástupce s ustanovením do funkce. Vznik práva provozovat živnost Právnickým osobám, které se povinně zapisují do obchodního rejstříku, vzniká právo provozovat živnost dnem zápisu do tohoto rejstříku. O zápis do obchodního rejstříku požádá PO příslušný rejstříkový soud (soud v jehož územním obvodu je umístěno sídlo společnosti. Za první zápis podnikatele do OR je stanoven soudní poplatek Kč 5000,--. Lhůta k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku – nejpozději do 90 dnů ode dne obdržení průkazu živnostenského oprávnění.

25 Změny v podnikání Změny v podnikání Provozovny Zvl. povinnosti
Změny údajů týkající se FO i PO oznámí podnikající do 15-ti dnů ode dne vzniku změn. Jedná se o doplnění údajů dle § 49 (údaje a doklady stanovené pro ohlášení živnosti, resp. § 56 (údaje a doklady stanovené pro náležitosti žádosti o koncesi) živn. zákona. Provozovny Povinnosti při zřízení provozoven: oznámit zahájení provozování živnosti v provozovně ŽÚ Zajistit způsobilost provozovny pro provozování živnosti (kolaudační rozhodnutí) Označit provozovnu Oznámit předem uzavření provozovny Ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny Zajistit osobu se zanalostí českého jazyka v provozovně Na žádost ŽÚ prokázat vlastnické nebo užívací právo k provozovně Mít v provozovně průkaž živnostenského oprávnění (nebo osvědčení) Vydat na zádost žákažníka doklady o prodeji zboží a poskytnutí služby Zajistit, aby v provozovně byly k dispozici doklady prokazující způsob nabytí zboží nebo materiálu Zvl. povinnosti Provozování cestovní kanceláře – doložení pojistné smlouvy o pojištění pro případ úpadku živnostenskému úřadu

26 Bankovní účet Založení účtu Podnikatel nemá povinnost zřídit si účet
Pokud se rozhodne pro jeho zřízení, banky obvykle požadují FO Předložení průkazu totožnosti Předložení dokladu opravňujícího k podnikatelské činnosti, v případě koncese musí být vyznačeno nabytí právní moci Pokud je FO-podnikatel zapsán v OR, předkládá také výpis z obchodního rejstříku PO Předložení průkazu totožnosti osob, které mohou jednat za společnost Předložení výpisu z obchodního rejstříku Předložení dokladu opravňujícího k podnikatelské činnosti (viz výše) Originál nebo ověřenou kopii dokladů osvědčující vznik resp. Existenci právnické osoby a aktuální způsob jednání statutárního orgánu Účet může založit jednatel společnosti uvedený v zakladatelské smlouvě či listině

27 Obchodní společnosti Text najdete dále ve složce materiály do výuky

28 Použité zkratky FO fyzická osoba PO právnická osoba FÚ finanční úřad
ŽÚ živnostenský úřad ÚP úřad práce OS občanské sdružení CRM centrální registrační místo ŽÚ


Stáhnout ppt "Živnostenské podnikání v TV a sportu"

Podobné prezentace


Reklamy Google