Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ž IVO Č ICHOVÉ Miroslava Štip č áková 1. ro č ník, 2. semestr 252259.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ž IVO Č ICHOVÉ Miroslava Štip č áková 1. ro č ník, 2. semestr 252259."— Transkript prezentace:

1 Ž IVO Č ICHOVÉ Miroslava Štip č áková 1. ro č ník, 2. semestr 252259

2 SPOLE Č NÉ ZNAKY -Dýchají -Rozmno ž ují se -Mlá ď ata rostou a vyvíjejí se -P ř ijímají vodu a potravu -Reagují na zm ě nu teploty prost ř edí -Vylu č ují -Pohybují se -Okolí vnímají smysly

3 Vnit ř ní a vn ě jší stavba t ě l ž ivo č ich ů Liší se od sebe velikostí, zbarvením, zp ů sobem ž ivota a stavbou t ě la. OBRATLOVCI BEZOBRATLÍ

4 OBRATLOVCI Mají kostru a jejich páte ř je slo ž ena z obratl ů.

5 ryby - ž ijí pouze ve vod ě -t ě lo mají pokryté šupinami -dýchají ž ábrami

6 oboj ž ivelníci - ž ijí ve vod ě i na souši - ž áby

7 plazy -t ě lo mají pokryté šupinami -hadi, ž elvy, ješt ě rky, krokodýli

8 ptáci -t ě lo pokryté pe ř ím -pohybují se pomocí k ř ídel -funkci zub ů plní zobák

9 savci -mlá ď ata po narození sají od samice mléko -do této skupiny pat ř í i č lov ě k

10 BEZOBRATLÍ -nemají kostru slo ž enou z kostí -HMYZ - znep ř íjem ň uje ž ivot mouchy, blechy, vši, saran č ata - u ž ite č ný opyluje kv ě ty, potrava pro ptáky, netopýry, ž áby, plazy

11 ZÁSTUPCI JEDNOTLIVÝCH SKUPIN PODLE DRUHU P Ř ÍJMU POTRAVY Býlo ž ravci - koza, kráva, husa, zajíc Maso ž ravci - vlk, liška, orel, štika Hmyzo ž ravci - krtek, netopýr Vše ž ravci - pes, vosa, prase, č lov ě k

12 ROZDÍL VE ZP Ů SOBU Ž IVOTA ROSTLIN A Ž IVO Č ICH Ů ROSLINY - jediným zdrojem kyslíku Ž IVO Č ICHOVÉ - aktivn ě se pohybují z místa na místo

13 Ž IVO Č ICHOVÉ A Č LOV Ě K DOMÁCI - ž ijící v sousedství č lov ě ka MAZLÍ Č CI - chováme si je pro radost HOSPODÁ Ř SKÁ - vyšlecht ě ná pro u ž itek č lov ě ka VOLN Ě Ž IJÍCÍ - p ř ímo ve volné p ř írod ě NEBEZPE Č NÁ - ohro ž ují ž ivot nebo zdraví č lov ě ka ŠKODLIVÁ - šk ů dci - ohro ž ují úrodu ZVÍ Ř ATA V DOPRAV Ě - ta ž ná, u ž ívaná k jízd ě

14 ZÁKONEM CHRÁN Ě NÍ Ž IVO Č ICHOVÉ vydra ř í č ní rys ostrovid Ohro ž ené druhy, jejich ž napadení nebo usmrcení se trestá podle zákona.

15 Pou ž itá literatura Prvouka, u č ebnice pro 3. ro č ník základní školy, Nová škola 2006 www.Google – Wikipedie, otev ř ená encyklopedie www. Mp3 – Maxipes Fík Photoshot

16 P ř eji p ě kný den


Stáhnout ppt "Ž IVO Č ICHOVÉ Miroslava Štip č áková 1. ro č ník, 2. semestr 252259."

Podobné prezentace


Reklamy Google