Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace k DMVS Ing. Ivan Ivanov 18. 3. 2010 Informace k DMVS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace k DMVS Ing. Ivan Ivanov 18. 3. 2010 Informace k DMVS."— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace k DMVS Ing. Ivan Ivanov 18. 3. 2010 Informace k DMVS

2 Prioritní osa 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě Výzva č. 08 Na rozvoj služeb e-Governmentu v krajích (do 30. 9. 2010) Předpokládané náklady: 158 mil. Kč Obsahuje do 6 částí: 1.Elektronické spisové služby (eSpS) 2.Digitální mapa veřejné správy (DMVS) 3.Digitalizace a ukládání dat 4.Vnitřní integrace úřadu 5.Datové sklady 6.Technologická centra (TC) Integrovaný operační program – investiční projekty 2 Informace k DMVS

3 Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Tři části - typizované projekty Digitální technická mapa (DTM) Účelová katastrální mapa (ÚKM) Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP (PÚAP) pozn.: PÚAP pouze pro ORP 3 Informace k DMVS

4 Jednotná digitální technická mapa (DTM) 4 Informace k DMVS Cílem projektu je vytvoření jednotné digitální technické mapy Moravskoslezského kraje, čímž dojde k zefektivnění činnosti úřadů veřejné správy, snížení finančních nároků na chod administrativy a zajištění transparentního výkonu veřejné správy, tj. dosažení úspory času při zajišťování podkladů pro rozhodování na úrovni obcí a kraje, respektive nákladů na pořízení případných kopií, umožnění efektivní přípravy rozvojových koncepcí, investičních záměrů a výrazné omezení duplicitních nákladů na aktualizaci DTM v území. Cílová skupina: Státní správa (stavební úřady, orgány ochrany životního prostředí, orgány státní správy na úseku dopravy, integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje); Samospráva; Veřejnost (developer,občan, investor).

5 Účelová katastrální mapa (ÚKM) 5 Informace k DMVS Digitální podklad vytvořený účelově pro potřeby územního plánování, životního prostředí, památkové péče a dopravy, především jako referenční podklad pro digitální tématické datové sady. Digitální podklad s přesností identifikace parcelního čísla, který lze za pomoci informačních technologií propojit s databází ISKN ČÚZK, kde je možné identifikovat také další popisné informace výměru, vlastnické vztahy - číslo listu vlastnictví, vlastníky parcel, druh pozemků atd. Cílem ÚKM je vytvořit mapové dílo, které bude na přechodnou dobu (do roku 2015) využívané jako mapový podklad pro práci s geografickými informačními systémy, při tvorbě digitálních dat apod. Aktualizaci ÚKM provádí Kraj. Po spuštění RUIAN bude ÚKM aktualizována průběžně činností katastrálních úřadů.

6 Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP (PÚAP) 6 Informace k DMVS Cílem Projektu je zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy a přiblížit výstupy veřejné zprávy v oblasti územního plánovaní všem občanům. Bude vytvořeno jednotného prostředí pro ukládání, publikování a sdílení informací a digitálních dat v elektronické podobě pro potřebu územního plánování. Vytvoří se datový sklad údajů o území pro potřeby vytvoření ÚAP kraje a ÚAP ORP v rámci kraje, bude využita Databáze pasportů údajů o území pro evidenci pasportů údajů o území v rámci ÚAP bude dostupný metainformační systém pro evidenci metadat.

7 DMVS - Základní problémy typizovaných projektů 7 Informace k DMVS DTM Nalezení udržitelného finančního modelu provozní fáze projektu, tj. zajištění spolufinancování obcemi a správci TI. Nepodaří-li se tento finanční model najít, projekt realizován nebude. PÚAP V základním rozsahu sledovaných jevů dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. hradí náklady provozní fáze kraj. Dojde-li k dohodě mezi krajem a ORP kraje o spolufinancování provozní fáze, je možno rozsah sledovaných jevů rozšířit.

8 DMVS - Předpokládané aktivity ve vztahu k obcím Aktualizace garantů pro oblast DMVS 8 Informace k DMVS

9 DTM - Předpokládané aktivity ve vztahu k obcím Spolupráce při realizaci studie proveditelnosti, především poskytnutí součinnosti a podkladů pro analýzu datového fondu poskytnutí datového modelu a vzorku dat umožnění nahlédnout do datového skladu v prostorách obce či odborné firmy obce apod. Uzavření partnerské smlouvy vybudování funkčního portálu pro vedení DTM financováno krajem a EÚ provoz a aktualizace DTM - financováno krajem, obcemi kraje, správci technické infrastruktury …) Obce - předpoklad platby 3 Kč na obyvatele (od 2014) 9 Informace k DMVS

10 Poskytnutí stávajících ÚKM obcí pro potřeby analýzy použitelnosti a následně pro potřeby sehrání do ÚKM kraje (nebrání-li tomu autorskoprávní či jiné překážky) 10 Informace k DMVS ÚKM - Předpokládané aktivity ve vztahu k obcím

11 Projekt určen pouze ORP Jednání s pověřenými osobami a dohoda o některých aspektech projektu, především: Problematika datového modelu Rozsah zpracovávaných jevů (v případě zájmu obce o zpracovávání jevů nad základní rámec navržený v projektu bude nezbytná finanční participace obce v rozsahu do 50 tis. Kč/rok) 11 Informace k DMVS PÚAP - Předpokládané aktivity ve vztahu k obcím

12 Jana Třísková Zuzana Hamzová Děkuji za pozornost Informace k DMVS


Stáhnout ppt "Aktuální informace k DMVS Ing. Ivan Ivanov 18. 3. 2010 Informace k DMVS."

Podobné prezentace


Reklamy Google