Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010."— Transkript prezentace:

1 1 ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010

2 2 SPUSTIT PREZENTACI Firma vytvořila projekt vzdělávacího portálu - “KHP – EUROVOC“ jako EUROBÁZI na níž je provozována „Banka znalostí“ se znalostními databázemi postavenými na třídění a vyhledávání s využitím selekčního jazyka EUROVOC a agregací 21 tematických polí thesauru eurovocu do 6-ti skupin gramotností. Záměrem je postupně vyrobit a udržovat živý, dynamicky se rozvíjející systém, plně využitelný pro praktické použití. Bude provozován ve všech aktuálních jazycích EU, případně doplněný o další cizojazyčné verze s ohledem na potřeby uživatelů. Ve srovnání s jinými systémy jej takto lze s výhodou využít jak v zemích EU, tak i v jiných zájmových lokalitách. SPUSTIT ODKAZ EUROVOC KnowHowPort Databáze gramotností VZHLED VSTUPNÍ STRÁNKY ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010

3 3 Banka znalostí SPUSTIT PREZENTACI SPUSTIT ODKAZ Firma vytvořila návrh projektu Banka znalostí, která je soustavou odborně vybraných a srozumitelně definovaných klíčových (základních) pojmů, jejichž osvojení a znalost je pro chápání kterékoliv zájmové oblasti a její problematiky nezbytná. Pokud tato není zvládnuta nebo nelze znalost v reálném čase získat, je proces rozhodování neefektivní. Provozování „Banky znalostí“ je postaveno na soustavě znalostních databází vybudovaných na třídění, vyhledávání, transformaci a přeměně informací ve znalosti. Znalostní databáze jsou vyráběny s využitím všech dostupných zdrojů, jejich utříděné informace jsou strukturovány do 3 úrovní - elementární, pokročilé a vyšší. Po výběru všech znalostí je provedena jejich autentizace týmem expertů. VZHLED VSTUPNÍ STRÁNKY ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010

4 4 SPUSTIT PREZENTACI SPUSTIT ODKAZ EDUCATION KnowHowPort VZHLED VSTUPNÍ STRÁNKY ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010 Firma vytvořila zkušební verzi projektu KnowHowPort – Education jako aplikaci KnovHowPortu a Banky znalostí pro použití při uplatnění nových forem výuky v základním a středním školství. Podstatou projektu, který bezprostředně rozvíjí KnowHowPort – Education pro základní školu je zpracování soustavy odborně vybraných a srozumitelně definovaných klíčových (základních) pojmů pro jednotlivé vyučované maturitní předměty (a ročníky), jejichž osvojení a znalost je pro chápání kterékoliv oblasti a její problematiky nezbytná. Vzájemná provázanost a interaktivita i rychlá dostupnost komplexní informace, umožňuje jak efektivní přípravu k maturitám a studiu, tak jeho tématické opakování, pokud není jejich znalost zvládnuta. Provozování je možné on-line nebo off-line. Pravidelná aktualizece, popřípadě rozšiřování klíčových pojmů je reali- zováno v pravidelných periodách opět skupinami expertů a odborníků v daném předmětu.

5 5 SPUSTIT PREZENTACI SPUSTIT ODKAZ MATURITA KnowHowPort VZHLED VSTUPNÍ STRÁNKY ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010 Firma současně vytvořila návrh pracovní verze projektu KnowHowPort – Education – MATURITA, která je aplikací KnovHowPortu a Banky znalostí pro použití při uplatnění nových forem výuky se zaměřením na střední školství – konkrétně přípravu studentů na maturity. Podstatou projektu, který bezprostředně rozvíjí KnowHowPort – Education pro základní a střední školu je zpracování soustavy odborně vybraných a srozumitelně definovaných klíčových (základních) pojmů pro jednotlivé maturitní předměty, jejichž osvojení a znalost je pro chápání kterékoliv oblasti a její problematiky nezbytná. Vzájemná provázanost a interaktivita i rychlá dostupnost komplexní informace, umožňuje jak efektivní přípravu k maturitě, tak jeho tematické opakování, pokud není daná znalost zvládnuta. Provozování je možné on-line nebo off-line. Pravidelná aktualizace, popřípadě rozšiřování klíčových pojmů je rea- lizováno v pravidelných periodách opět skupinami expertů a odborníků v daném předmětu. EDUCATION PROJEKT NEMÁ OTEVŘENOU INTERNETOVOU APLIKACI

6 6 SPUSTIT PREZENTACI SPUSTIT ODKAZ VIRTUALSTUDYSPACE VZHLED VSTUPNÍ STRÁNKY ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010 Projekt VIRTUALSTUDYSPACE firma vytvořila jako návrh komfortního pracovního prostředí, umožňujícího uživateli integrovat jednotlivé části projektů - KnowHowPort – Education, KnowHowPort – Education MATURITA a elektronických učebnic. Projekt řeší vytvoření virtuálního studijního prostředí, ve kterém bude uživatel využívat pro studium nástroje, které mu umožní rozvíjet kompetence a zásadním způsobem zefektivnit studium. VIRTUALSTUDYSPACE poskytuje uživateli řadu efektivních nástrojů pro vlastní interaktivní činnost, jako je plánování, hodnocení výuky, práce se soubory, vytváření vlastních souborů, textů a poznámek, poskytuje komunikační připojení, zajišťuje uchovávání dat a práci s nimi (od tisku a komunikace až po sdílení s ostatními uživateli). Zdroje znalostí budou umístěny na serverech, nebo mediálních nosičích a za pomocí Internetu (nebo mobilních technologií) budou pomocí specializovaného SW přístupné kdekoliv a kdykoliv bude klient požadovat. To umožní klientovi vlastní kreativní činnost, komunikaci a sdílení poznatků s ostatními účastníky prostředí. PROJEKT NEMÁ OTEVŘENOU INTERNETOVOU APLIKACI

7 7 SPUSTIT PREZENTACI SPUSTIT ODKAZ ENERGoPort je znalostní a vzdělávací databáze klíčových pojmů z oblasti energetiky a příbuzných oborů v multijazyčném glosáři. Každý obsažený klíčový pojem je doplněn autentizovanou, odborně zpracovanou definicí, popří- padě doplňujícím komentářem, schématem nebo obrázky. Vyhledávání je jak pomocí slovního zadání klíčového pojmu do příkazového řádku, tak hledáním v abecedním rejstříku ve všech zařazených jazycích. Zobrazuje se klíčový pojem s definicí a ostatními doplňky ve zvoleném jazyce nebo alternativně ve voleném dvojjazyčném zobrazení, v schématu co to je a kam to patří. ENERGoPort má tyto doplňkové moduly: - výukový text, - elektronické verze zákonů a norem, vztahují- cích se k energetice, jednotných provozních předpisů, norem, manuálů, či jiných zvolených textů v jednotném formátu a volených jazycích, - kurzy a e-learningové výukové texty v LMS Moodle, - on-line a of-line provoz, - HW řešení pomocí speciál- ního of-line terminálu. VZHLED VSTUPNÍ STRÁNKY ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010

8 8 Firma vytvořila projekt výukového serveru s ukázkou výuky ve výcvikovém program základní přípravy zaměstnanců ČEZ v oblasti jaderných aktivit. E-learningová výuka navazuje na projekt Energoportu. LMS (Learning Management Systems) je on-line systém pomocí kterého lze realizovat a řídit vzdělávání. Naše firma se, po zkušenostech z projektu bakalářského studia, vydala cestou open source LMS Moodle. Moodle je softwarový balíček pro tvorbu a výuku elektronických kurzů. Jednoduchým způsobem lze vytvářet portály vzdělávání s řadou výukových kurzů a programů, v našem případě ve využití LMS Moodle pro vzdělávání a školení zaměstnanců v oblastech specializovaných požadavků (řízení výroby, investiční činnosti, účetnictví), zákonů, směrnic,podnikových řádů a vyhlá- šek, znalostí vycházejících ze zákona (BOZP, PO, školení řidičů, techniků, atp.) a další. Co umí LMS Moodle? Studovat lze kdekoliv a kdykoli, pokud není řízeno (časově, předmětově), výukové kurzy lze vytvořit ze stávajících zdrojů s doplněním testů a pomoc- ných, kontrolních a zkušebních mechanizmů zajišťujících zázemí výuky, obsah kurzu může být využit u různých výukových skupin, přihlašování a autorizace studentů je jednoduchá a bezpečná, zapojení studenta do kurzu je aktivní, umožňuje interaktivní komunikaci s tutorem, popř. autorem. SPUSTIT PREZENTACI SPUSTIT ODKAZ INERGO výukový server VZHLED VSTUPNÍ STRÁNKY ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010 09

9 9 SPUSTIT PREZENTACI KnowHowBox Firma vytvořila projekt KnowHowBox, jako hardwarovou a softwarovou podporu vzdělávání s využitím KnowHowPortu a Banky znalostí, což je soustava odborně vybraných a srozumitelně definovaných klíčových (základních) pojmů, jejichž osvojení a znalost je pro chápání kterékoliv zájmové oblasti a její problematiky nezbytná. Projekt řeší systém elektronické výuky nové generace ve školství na úrovni třída-škola, včetně vazby na centrum a možnost domácího studia. Zahrnuje produkci elektro- nických studijních opor a vzdělávacích programů zasaze- ném do centrálního zpracování a šíření vědomostí pro žáky a učitele. Lze jej použít rovněž pro celoživotní vzdělávání. Výhodou HW a SW řešení je vygenerování, v průběhu studia i po něm, osobní vědomostní databáze z poznatků, které se získávají v průběhu celého studia. SPUSTIT ODKAZ PROJEKT NEMÁ OTEVŘENOU INTERNETOVOU APLIKACI VZHLED VSTUPNÍ STRÁNKY ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010

10 10 SPUSTIT PREZENTACI SPUSTIT ODKAZ Firma vytvořila návrh projektu PROFIPEDIE, jako součást podpory vzdělávání občanů při hledání, získávání a dalším rozvoji kvalifikace jedince v pracovním procesu. Projekt úzce navazuje na projekt Národní soustavy povolání a Kartotéky typových pozic, realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí a Správou služeb zaměstnanosti. Projekt využívá KnowHowPort a Banku znalostí, což je soustava odborně vybraných a srozumitelně definovaných klíčových (základních) pojmů, jejichž osvojení a znalost je pro chápání kterékoliv zájmové oblasti a její problematiky nezbytná. Projekt řeší formou portálu zpřístupnění základních a systémo- vých informací o profesních pojmech podle jednotlivých povolá- ní včetně výkladů klíčových pojmů. Záměr je vytvoření příle- žitosti pro uživatele získat veškeré dostupné informace o dané profesi, ať již pro vlastní vzdělávání nebo pro splnění podmínek kvalifikační způsobilosti. Lze jej rovněž použít i pro celoživotní vzdělávání. Výhodou řešení je veřejná dostupnost požadovaných informací. PROJEKT NEMÁ OTEVŘENOU INTERNETOVOU APLIKACI VZHLED VSTUPNÍ STRÁNKY ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010

11 11 SPUSTIT PREZENTACI KnowHowText Firma vytvořila projekt Živá čítanka - KnowHowText, jako rozšiřující softwarovou podporu vzdělávání s využitím znalostních databází Banky znalostí. Živá čítanka umožňuje: - prohlížet neznámé texty a porozumět jim pro libovolný jazyk obsažený ve Znalostní databázi - program využívá "jazyk obrázků", předškolní děti mohou zkoušet "číst" texty a porozumět jim - stejný "jazyk obrázků" může zprostředkovat porozumění výrazům nepřeložitelným do jazyka uživatele - zjistit encyklopedické, slovníkové i gramatické informace o slovním výrazu. - pro každý výraz zjistit i výrazy podobné a příbuzné. - studovat pojmy v prohlíženém textu na obrázcích - mapách (tj. obrázcích polohově citlivých na klik myši) ať bitmapových nebo generovaných z vektorových popisů ve Znalostní databázi. - překládat víceslovné termíny - překládat do vhodného gramatického tvaru (skloňovaní a časo- vání) SPUSTIT ODKAZ VZHLED VSTUPNÍ STRÁNKY ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010

12 12 SPUSTIT PREZENTACI Firma vytvořila záměr projektu vzdělávacího portálu - “KHP-WIKI-GOOGLE“, který je aplikačním rozšířením stávajícího projektu KnowHowPort o doplňkové možnosti vyhledávání a porovnávání znalostí a informací dostupných v provozované „Bankce znalostí“ s informačními a znalostními databázemi dostupnými na internetu. Pro třídění a vyhledávání v Bance znalostí je použito selekčního jazyka EUROVOC s agregací 21 tematických polí thesauru eurovoc do 6-ti skupin gramotností. Záměrem je rozšířit a doplnit námi vyvinutý systém o pohled na informace pomocí zvolených vyhledávačů. SPUSTIT ODKAZ KHP - WIKI - GOOGLE KnowHowPort Databáze gramotností PROJEKT NEMÁ PŘÍSTUPNOU PREZENTACI VZHLED VSTUPNÍ STRÁNKY ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010

13 13 SPUSTIT PREZENTACI OBČANSKÝ PORTÁL SPUSTIT ODKAZ PROJEKT NEMÁ OTEVŘENOU INTERNETOVOU APLIKACI Firma zpracovala návrh projektu OBČANSKÝ PORTÁL, jako rozšiřující aplikaci pro podporu celoži- votního vzdělávání s využitím znalostních databází Banky znalostí a znalostního portálu KnowHowPort. Projekt vychází z vazeb občana na jeho okolí, respektuje jeho přání, to co jej omezuje, reguluje a ovlivňuje – tedy jeho okolí a interakce na aktéry. Současně reaguje na jeho priority v řetězci občan – práce – mzda – uspoko- jování potřeb. Kombinací přístupů k Bankce znalostí a KnowHowPortu umožňuje srozumitelně a bez větších časových nároků získaz odpověď na požadované informace z definova- ných klíčových (základních) pojmů, pro priority v daném řetězci a struktuře svět – Evropa-evropská unie – Česká republika. Jejich osvojení a znalost je v občanském životě pro kteroukoliv zájmovou oblast a její chápání nezbytná. ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010


Stáhnout ppt "1 ZPRACOVAL: INERGO, a.s. Praha CDFE, o.p.s Praha BŘEZEN 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google