Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antický Řím – Principát Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02018.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antický Řím – Principát Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02018."— Transkript prezentace:

1 Antický Řím – Principát Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02018

2  Po zániku druhého triumvirátu dočela římského státuOctavianus  Po zániku druhého triumvirátu, resp. po porážce Marca Antonia, se do čela římského státu postavil Octavianus.  Během čtyř let dával do pořádku stav římské politiky, stabilizoval hospodářství impéria a vyřešil mocenské spory. roce 27 př. n. l. chce odstoupit nechtělprohlásit se za diktátora  V roce 27 př. n. l. oznámil senátu, že chce odstoupit od moci a dožít život v ústraní. Dobře si totiž spočítal, že Řím by bez něj upadl opět v chaos, ale nechtěl získat moc podobně jako Caesar, tzn. prohlásit se za diktátora. senát jej přesvědčoval zůstal téměř neomezeným vládcem v čele Říma  Jeho tah vyšel a senát jej přesvědčoval, aby zůstal, a tak se Octavianus „obětoval“ pro římský lid a zůstal téměř neomezeným vládcem v čele Říma. zachoványúřady jako v období republikysenátjistou mocúřady pouze formální  Byly zachovány všechny úřady jako v období republiky, i senát měl jistou moc, ale z větší části byly úřady pouze formální záležitostí.  Všechna moc do rukou princepse principát  Všechna moc se postupně soustředila do rukou princepse („prvního mezi rovnými“), který zastával pozici senátora, konzula, diktátora, tribuna lidu a postupem času i náboženskou funkci – odtud odvozen název období prvního císařství – principát.  Slovo císař bylo odvozeno z úcty ke jménu Caesar, podle kterého byli vládci titulováni.

3 1) Socha Octaviana Augusta v současnosti k vidění ve Vatikánském muzeu. Octavianus Augustus

4  OctavianusoslovovánAugustus  Octavianus byl po přijetí moci z rukou senátu oslovován přídomkem Augustus („Vznešený“), jenž se stal v historii jménem Octaviana jako císaře.  Aby Augustus udržel obrovskou římskou říši pohromadě, bylo třeba učinit několik změn v zahraniční a domácí politice. domácí politice na rodinu morální úpadek celé společnosti  V domácí politice se soustředil především na rodinu, protože po obdobích, kdy otec nemohl věřit synovi (např. proskripce), v manželství se stala nevěra normálním jevem atp., nastal morální úpadek celé společnosti. reforemzvýhodnily stoupence rodiny  Augustus proti ní bojoval řadou reforem, které zvýhodnily stoupence tradiční rodiny: ◦ svobodní nesměli dědit ◦ senátoři museli být ženatí ◦ svobodné ženy musely platit zvláštní daně atd. osobní ochranu praetoriánskou gardu  Pro osobní ochranu zavedl speciální vojenskou jednotku, která směla pobývat v Římě – praetoriánskou gardu. kulturní rozkvět říševýstavbu Římachrámy Pantheondivadlapalácelázněmauzolea  Augustus také všemožně podporoval kulturní rozkvět říše. Přispíval na výstavbu Říma. Během jeho vlády se postavily, nebo začaly stavět, chrámy (neznámější Pantheon), divadla, paláce (Palatinum), lázně (Agrippovy lázně) nebo mauzolea. zlatému věku římského písemnictví Maecenas básníkyVergiliusOvidiusHoratiushistorikyLivius  V rámci literatury patří Augustova vláda ke zlatému věku římského písemnictví. Augustus a jeho přátelé (např. Maecenas – odtud slovo mecenáš) podporovali básníky (Vergilius, Ovidius, Horatius), historiky (Livius) a mnoho dalších. Pax Augusta  Z důvodu potlačení vnitřních nepokojů a kulturně společenského růstu je Augustova vláda označována jako „Pax Augusta“ („Augustův mír“).

5 2) Pantheon byl chrám zasvěcen všem bohům, který nechal postavit Agrippa (spolupracovník císaře Augusta), později byl přestavěn Hadrianem v roce 123. Dnes je Pantheon zasvěcen Panně Marii a slouží jako katolický svatostánek. Pantheon

6  Římské provincie vzestup  Římské provincie, které byly postupem času připojeny k říši, zažívaly podobný vzestup jako centrum impéria.  Úřednícipevný plat  Úředníci v provinciích dostávali pevný plat, čímž si Augustus zajistil jejich loajalitu. daně  V provinciích zaváděl nové daně, z nichž byla budována infrastruktura provincií.  Provincie byly rozděleny podle svého umístění: ◦ senátní ◦ senátní – uvnitř říše ◦ císařské ◦ císařské – na okraji říše, kde byla nutná stálá přítomnost armády expanzivní politiku provincii Germania  Augustus musel reagovat i na změny a hranicemi říše. Nejdříve se pokoušel o expanzivní politiku, především na severní hranici, kde v roce 5 př. n. l. zřídil novou provincii Germania. Marobud  Mnoho Germánů vstupovalo do římských služeb, kde byli vzděláváni podle místních způsobů. Své znalosti později využívali v boji proti Římanům (např. markomanský vůdce Marobud). Arminiav bitvě v Teutoburském lese9 n. l.  V Germánii však narazil na silný odpor místních kmenů, které pod vedením cheruského náčelníka Arminia rozdrtili tři římské legie v bitvě v Teutoburském lese, která proběhla v roce 9 n. l. („Vare, Vare rede mihi legiones meas“ – „Vare, Vare, vrať mi mé legie“). diplomatickým jednáním  Z důvodu porážky a také nebezpečí napadení na východě (Parthská říše) se Augustus nevyhýbal ani diplomatickým jednáním. bezpečnostních důvodů severních hranicích soustavu pevnostívojenských táborů valů limes Romanus  Z bezpečnostních důvodů dal vybudovat na severních hranicích říše soustavu pevností, vojenských táborů a valů na pomezí řek Rýn a Dunaj, které neslo název „limes Romanus“ („římská mez“).

7 3) Na mapě jsou znázorněna území dobytá před Augustovou vládou (žlutá), území získaná Augustem (zelená; tmavší dříve) a území získaná jeho nástupci v prvním století n. l. (růžově). (popisky na mapě v italštině) Římská říše za Augusta

8  Augustuszvolil za svého nástupce Tiberianastoupil 14 n. l. iulsko- claudiovská dynastie  Augustus neměl žádného mužského potomka, proto zvolil za svého nástupce (adoptoval jej) vojenského velitele Tiberia, který nastoupil po Augustově smrti v roce 14 n. l. (dále již nebude zdůrazňováno). Tím byla založena iulsko- claudiovská dynastie.  Tiberiuszavedlúsporná opatření vyžadoval přísnou disciplínu v armádě kontroloval úředníky v provinciích  Tiberius zavedl úsporná opatření (která musela naplnit pokladnu po stavební činnosti Augusta), vyžadoval přísnou disciplínu v armádě (tvrdé postihy za neposlušnost) a kontroloval úředníky v provinciích (stíhání v případě zpronevěry).  Oblíbenost Tiberia klesala, přestože Řím vzkvétal. Po povstání proti jeho osobě v roce 26 řídil Tiberius římskou říši pouze pomocí dopisů z ostrova Capri, kde se uchýlil kvůli svému bezpečí. zákoně o urážce majestátuzatýkány nevhodné osobyzabavoval se jejich majetek  Tiberiovu vztahovačnost vůči své osobě a majestátu císaře lze demonstrovat na zákoně o urážce majestátu, na jehož základě mohly být zatýkány nevhodné osoby a zabavoval se jejich majetek. 37 Caligula  Po smrti Tiberia v roce 37 nastoupil Augustův vnuk známý pod přezdívkou Caligula („Botička“). proslavil se sadistickými sklony dosti šílenými nápady  Přestože Caligula zpočátku vládl dobře, proslavil se především jako nestálá osobnost se sadistickými sklony a s dosti šílenými nápady (např. nechal svému koni postavit mramorovou stáj a poté jej prohlásil senátorem, apod.).  Caligula nenáviděnzavražděn 41  Caligula byl natolik nenáviděn, že jej byl zavražděn velitelem jeho praetoriánů v roce 41.

9 4) Busta Tiberia, nyní k nalezení v Louvru. Tiberius

10 5) Busta Caliguly Caligula

11 Claudius  Po násilné smrti Caliguly nastupuje jeho strýc Claudius. Caligula se zbavoval všech příbuzných nahradit  Claudius byl do té doby politicky nečinný, což mu pravděpodobně zachránilo život, protože Caligula se ze strachu o svou pozici zbavoval všech příbuzných, kteří by jej ve vládě mohli nahradit.  Claudius se do svého nástupu věnoval vědě, proslavil se především jako historik (uměl etrusky, sepsal jejich dějiny, popsal i dějiny Augustovy vlády).  Claudiova vláda uklidněníúřednický aparát  Claudiova vláda přineslo kýžené uklidnění po Caligulově éře. Reformoval úřednický aparát, díky kterému dokázal spravovat obrovskou římskou říši. silniční sítí  Obrovskou římskou metropoli propojil s ostatními místy v říši rozsáhlou silniční sítí. Za Claudiovy vlády se stavěla také řada akvaduktů, jež přiváděly vodu do měst. připojil území BritánieThrákiečásti Afriky zakládal nová města rozdával občanství  Podporoval již tradičně výbojnou politiku Říma a připojil území Británie, Thrákie a části Afriky. V provinciích byl velmi oblíben, protože zakládal nová města a velmi ochotně rozdával občanství. 54NeroZprvu vládaslibně řadou rádců Seneca  Po Claudiově smrti v roce 54 se k moci dostal Nero. Zprvu vypadala jeho vláda velmi slibně, protože se nechal obklopit řadou rádců, kteří se snažili o další rozvoj Říma, patřil mezi ně např. filosof Seneca. samostatné krutovládě umělce  Postupem času se v Neronovi probudila jeho temná stránka. Postupně se zbavoval svých rádců (nutil je k sebevraždě, nechal je zabíjet) a přistoupil k samostatné krutovládě. Sám se považoval za velkého umělce a pořádal několikahodinové koncerty, na nichž byla povinná účast. 64vyhořelačást Říma židovskékřesťanské komunity  V roce 64 vyhořela velká část Říma (část historiků se přiklání k eventualitě, že žhářem byl sám Nero, aby mohl napsat báseň o hořící Troji). Nero jako původce požáru označil příslušníky židovské a nově se tvořící křesťanské komunity. spáchat sebevraždu  Proti císaři se zvedla velká vlna nevole (především z řady senátu), kteří se chtěli císaře zbavit. Nero byl nakonec donucen spáchat sebevraždu („Qualis artifex pereo!“ – „Jaký to umělec ve mně hyne!“).

12 6) Busta Claudia Claudius

13 7) Busta Nera Nero

14  Za vlády iulsko – claudijské dynastie Zlepšilo se sociální postavení nejnižších vrstev otroků zemědělci kolonát  Za vlády iulsko – claudijské dynastie Řím vzkvétal, i přes vládu dvou šílených císařů. Zlepšilo se sociální postavení nejnižších vrstev - otroků bylo méně, tak se o ně lépe pečovalo, a zemědělci získali nový způsob obživy (pracovali na půdě jiného vlastníka a platili za ní nájem – tzv. kolonát). Vespasianus  Po několika měsících bojů po Neronově smrti se v roce 69 byl zvolen vojevůdce Vespasianus, který tak založil dynastii Flaviovců. šetrnou politiku podílet se na vládě i obyvatelům římských provincií  Po Neronově panování, které bylo finančně velmi náročné, bylo třeba římskou říši stabilizovat. Proto se Vespasianus rozhodl pro velmi šetrnou politiku. Navíc nabídl příležitost podílet se na vládě i obyvatelům římských provincií, čímž provázal římskou politiku s celou říší. Titus výbuchem sopky Vesuv Pompeje  Rokem 79 skončila úspěšná Vespasianova vláda, na kterou navázal jeho syn Titus, který byl velmi oblíben římskými občany. Jeho císařské panování však začalo nešťastnou událostí – výbuchem sopky Vesuv a následným zničením měst Pompeje a Herculaneum, což bylo chápáno jako špatné znamení. Možná proto také vládl jen dva roky. Domitianus trestal politické odpůrce pronásledoval členy senátu byl zabit  Jeho následníkem se stal jeho bratr Domitianus, který byl přesným opakem Tita – byl to despotický panovník, který tvrdě trestal nejen své politické odpůrce, ale také pronásledoval členy senátu. Podobně jako proti císařovi Neronovi se proti Domitianovi zvedla vlna nevole, která skočila v roce 96 tím, že byl zabit.  Domitianovou smrtí končí období vlády Flaviovců a začíná éra tzv. adoptivních císařů.

15 8) Busta Vespasiana Vespasianus

16 9) Busta Domitiana Domitianus

17  Po smrti Domitiana hrozila občanská válka  Po smrti Domitiana v roce 96 Římu opět hrozila občanská válka, která by oslabila postavení říše před ostatními národy.  Senátnového císaře zvolitNerva  Senát se proto rozhodl nového císaře zvolit. Císařem se stal Nerva. uklidnění hospodářské a politické situace  Jeho politika směřovala k uklidnění hospodářské a politické situace po vládě Domitiana, v čemž byl více než úspěšný. nástupnictví označil za svého nástupceadoptoval  Sám uvažoval, jak vyřešit nástupnictví po své smrti. Rozhodl se pro vojenského velitele pečující o Germánii Traiana, kterého označil za svého nástupce tím, že jej adoptoval. Tato forma nástupnictví se ujala na více než století.  Traianus největší územní rozlohy  Traianus od roku 98 pokračoval v uklidňování situace uvnitř říše, ale zároveň podnikal expanzivní útoky. Za jeho vlády nabyl Řím své největší územní rozlohy. Hadrianus dobrovolné odtržení části východních provincií  Po Traianovi se v roce 117 na císařský trůn usadil Hadrianus, který si byl vědom neudržitelnosti tak velkého území. Důsledkem toho bylo dobrovolné odtržení části východních provincií. Ostatní části říše však Hadrianus osobně navštěvoval a dělal vše pro jejich vzestup. Antonius Pius  V Hadrianově přístupu obrany již získaného území pokračoval i jeho nástupce Antonius Pius, který nastoupil v roce 138. Marcus Aurelius  Posledním velkým adoptivním císařem se stal Marcus Aurelius, jemuž se přezdívalo „filozof na trůně“. římská říše bránit nájezdům parthských kmenů germánských kmenů markomanské války  Během jeho vlády se musela římská říše bránit nájezdům parthských kmenů na východě a později útokům germánských kmenů přes Dunaj, které bývají souhrnně označovány jako markomanské války (166 – 180). Hovory k sobě  Během těchto válek vytvořil Aurelius spis „Hovory k sobě“ (dílo o pojetí vlády císaře).  Po Aureliově smrti v roce 180 začíná úpadek římské říše, který nedokázali zastavit ani další adoptivní císaři.

18 10) Busta Nervy Nerva

19 11) Busta Traiana Traianus

20 12) Mapa znázorňuje maximální rozsah římské říše během Trainaovy vlády. Územní rozsah Říma za Traiana

21 13) Busta Hadriana Hadrianus

22 14) Busta Antonia Pia Antonius Pius

23 15) Busta Marca Antonia Marcus Aurelius

24 16) Heroická busta Commoda, kde se nechal zobrazit jako Herkules. Commodus byl nástupce Marca Aurelia, za nějž již docházelo k úpadku říše. Commodus

25 konci 2. století bojů o moc o císařský titul uklidnění193 nástup Septima Severa severovskou dynastii  Na konci 2. století byl Řím ve víru bojů o moc mezi jednotlivými uchazeči o císařský titul. Částečné uklidnění přinesl v roce 193 nástup Septima Severa, který porazil ostatní kandidáty a vytvořil tak severovskou dynastii.  On a jeho synové Caracalla a Geta se stali celkem mocnými panovníky, což již neplatí pro jejich nástupce. Jejich vláda nebyla silná a měli řadu nepřátel. 235 éra tzv. vojenských císařůmoc opírali o armádu  V roce 235 vystřídala dynastii Severovců (po zabití posledního Severovce) éra tzv. vojenských císařů, kteří svou moc opírali především o armádu. Jejich časté střídání posílilo neklid uvnitř říše, které vedlo ke krizi principátu.  Za vlády vojenských císařů se během půlky století vystřídalo téměř třicet císařů. zrušení principátního zřízení 284Docletianus obdobídominátu  Vše vyústilo ve zrušení principátního zřízení v roce 284, kdy nastupuje Docletianus, čímž začíná období tzv. dominátu.  Úpadekzemědělství obchodřemeslná výroba  Úpadek zažívalo zemědělství (kolonát již nebyl tak výhodný – nájemci dostávali méně kvalitní půdu, čímž rostla jejich nespokojenost), což zdražilo potraviny. Proto z důvodu nedostatku peněz upadá i obchod a řemeslná výroba. společnost dvě vrstvy  Římská společnost se v podstatě rozdělila na dvě vrstvy: ◦ velmi bohaté a významné (honestiores) – senátoři, úředníci, vojenští velitelé ◦ chudé (humiliores) – ostatní občané postrádalo střední vrstvu  Společenské rozdělení postrádalo střední vrstvu, takže rostla nespokojenost chudé většiny vůči bohaté menšině. okolní národychtělyzískat územíPolitikafinančněnáročná  Krize římské říše využívaly i okolní národy, který chtěly na úkor oslabené mocnosti získat území. Politika Říma byla navíc finančně velmi náročná (vojsko, úřednický aparát).  Během principátu byla římská říše několikrát na vrcholu moci (Augustus, Claudius, Vespasianus, Traianus, Marcus Aurelius), ale období blahobytu střídala období úpadku (Caligula, Nero, Domitianus, vojenští císaři).

26 17) Busta Septima Severa Septimus Severus

27  1) Vysvětli pojem principát.  2) Vysvětli pojem kolonát.  3) Popiš vládu Octaviana Augusta.  4) Charakterizuj vládu jednotlivých dynastií (iulsko-claudijská, flaviovská, adoptivní císaři, severovská, vojenští císaři) se zaměřením na významné osobnosti.  5) Urči příčiny krize principátu.

28  POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy: Pravěk a starověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s. ISBN 80-7235-145-1.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny pravěku a starověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-57-0.

29  1) NIERMANN, Tll. Wikipedia.cz [online]. [cit. 9.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Statue-Augustus.jpg  2) YAHL, Keith. Wikipedia.cz [online]. [cit. 9.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Pantheon_Front.jpg  3) CRISTIANO64. Wikipedia.cz [online]. [cit. 9.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Augusto_30aC_-_6dC_55%25CS_jpg.JPG  4) CHRISO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 9.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Tiberius_bust.jpg  5) GRAND, Louis Le. Wikipedia.cz [online]. [cit. 9.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Gaius_Caesar_Caligula.jpg  6) NGUYEN, Marie-Lan. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Claudius_MAN_Napoli_Inv6060.jpg  7) CJH1452000. Wikipedia.cz [online]. [cit. 13.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Nero_1.JPG  8) SHAKKO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Vespasianus01_pushkin_edit.png  9) URBAN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Domitien.jpg  10) MARIE-LAN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Nerva_Tivoli_Massimo.jpg  11) SAINT-POL, Bibi. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Traianus_Glyptothek_Munich_72.jpg  12) NACU, Andrei. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/RomanEmpire_117.svg  13) NGUYEN, Marie-Lan. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Bust_Hadrian_Musei_Capitolini_MC817.jpg  14) SAINT-POL, Bibi. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Antoninus_Pius_Glyptothek_Munich_337_cropped.jpg  15) SAINT-POL, Bibi. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Marcus_Aurelius_Glyptothek_Munich.jpg  16) NGUYEN, Marie-Lan. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Commodus_Musei_Capitolini_MC1120.jpg  17) ROBY. Wikipedia.cz [online]. [cit. 16.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/SeptimeS%C3%A9v%C3%A8re.jpg


Stáhnout ppt "Antický Řím – Principát Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02018."

Podobné prezentace


Reklamy Google