Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Extrapyramidová a mozečková onemocnění (seminář, výuková jendotka 60) Doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhD Neurologická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Extrapyramidová a mozečková onemocnění (seminář, výuková jendotka 60) Doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhD Neurologická."— Transkript prezentace:

1 1 Extrapyramidová a mozečková onemocnění http://vyuka.lf3.cuni.cz (seminář, výuková jendotka 60) http://vyuka.lf3.cuni.cz Doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhD Neurologická klinika, UK 3. LF, Praha

2 2 Otázky pro ústní státní zkoušku z neurobehaviorálních věd : Parkinsonova nemoc a syndromy Poruchy motorických funkcí Vaskulární demence Demence Hydrocefalus Metabolická onemocnění mozku

3 3 Osnova poruchy hybnosti obecně anamnéza a vyšetření zaměření na poruchy hybnosti parkinsonský syndrom Parkinsonova nemoc sekundární parkinsonské syndromy a překvapení na závěr: otázky a kvízy …

4 4 Poruchy hybnosti viditelné během rozhovoru (jeden pohled nad tisíc slov) 2 kategorie – syndromy: 1) Akineticko – rigidní – pohybová chudost, zvýšený tonus (rigidita) příklady: Parkinsonova nemoc, vaskulární encefalopatie / demence 2) Hyperkineticko – hypotonický – nepravidlné mimovolní pohyby, často na různých místech, snížený klidový tonus (chorea, athetosa, ballismus, dystonie) příklad: Huntingtonova nemoc

5 5 Typy abnormálních pohybů Tremor = mimovolní, rytmické pohyby v kloubu: 1) klidovýklidový 2) statický – v určité pozicistatický 3) intenční – při cíleném pohybuintenční Chorea = náhlý pohyb obvykle postihující končetiny a obličejChorea Atetóza = pomalý sinusový pohyb (někdy nejasné rozlišení – choreoathetosis)

6 6 Typy abnormálních pohybů (Hemi-)ballismus = neparvidelné, náhlé pohyby celé končetiny nebo končetin velké amplitudy Myoclonus = spontánní, náhlé kontrakce jendoho nebo více svalů v kloubu (podobné záškubům při usínání psů, koček a lidí) Tiky = nepravidelné, stereotypní pohyby, často v obličeji Dystonia = trvale abnormální nebo nevhodná poloha

7 7 Anamnéza pacienta s poruchou hybnosti symetrie, provakační nebo zmírňující faktory (stres, spánek, alkohol) rodinní anamnéza – u mnoha poruch mimovolní hybnosti farmakologická anamnéza (!) – neuroleptika → parkinsonismus, tardivní dyskinézy; antiemetika ! → dystonie, dyskinézy alkoholová anamnéza → mozečková degenerace / dysfunkce, Wernickeova encefalopatie, zmírňuje esenciální tremor osobní anamnéza – hypertyreoidismus → tremor, jaterní onemocnění → asterixis

8 8 Neurologické vyšetření nakreslit spirálu jako trvalý doklad tremoru a k posouzení léčebného efektu svalový tonus: hypertonia – pasivní pohyb na končetině abnormální postavení – během stoje a chůze

9 9 Parkinsonský SYNDROM (parkinsonismus) = porucha hybnosti charakterizována hlavně : 1) brady-, hypo-kinéze, 2) rigidita, 3) klidový tremor, 4) poruchy postavení (stoj a chůze) v důsledku patologie bazálních ganglií a jejich spojů

10 10 BRADY-, HYPO-KINÉZE („pomalé pohyby“): – zpomalení chůze, jiných pohybů (a mentálních procesů), opožděné odpovědi – obtíže se začátkem pohybů – pomalé a menší písmo – menší tvářové reakce („maskový obličej“) Parkinsonský syndrom

11 11 RIGIDITA (zvýšený tonus): – při pasivním pohybu končetiny – fenomén ozubeného kola – !! (proti spasticitě) Parkinsonský syndrom

12 12 TREMOR: – klidový – většinou na rukách a prstech (příznak „počítání peněz“) – často začíná jednostranně and distálně – šíří se proximálně a na druhou stranu během měsíců nebo let – obvykle asymetrický Parkinsonský syndrom

13 13 POSTURÁLNÍ ZMĚNY během stoje a chůze: – lehká flexe zad – první kroky jsou pomalé a krátké – obtížné otáčení – nestabilita – pulze – pády Parkinsonský syndrom

14 14 OSTATNÍ PŘÍZNAKY: – mikrografie – dysartrie – kognitivní zpomalení – kolísání nálad – demence Parkinsonský syndrom

15 15 Příčiny parkinsonismu parkinsonismus může být způsoben 1) Idiopatickou Parkinsonovou nemocí (80 %) 2) Sekundárními parkinsonskými syndromy (20 %) vaskulární parkinsonismus vzácnější příčiny: vyvolané léky (blokátory dopaminových receptorů: neuroleptika, antiemetika) Wilsonova nemoc normotenzní hydrocefalus otrava CO trauma post-encephalitický parkinsonism (v minulosti) parkinson plus syndromy (kortikobazální syndrom, progresivní supranukleární obrna, nemoc s Lewyho tělísky)

16 16 Parkinsonova NEMOC (vs. syndrom) chronické, pomalu progredující, degenerativní a obvykle sporadické onemocnění a) ztráta dopaminergní neuronů pars compacta substantiae nigrae – nedostatek dopaminunedostatek dopaminu b) Lewyho tělíska – deposita alfa-synucleinu (synucleinopatie) u osoby starších 50 let, prevalence roste s věkem the lecture on Parkinson´s disease: http://www.youtube.com/watch?v=xRbdzgKFl10lecture

17 17 Parkinsonova nemoc na obrázcích

18 18 Parkinsonova nemoc – klinické příznaky parkinsonský syndrom – „všechno je hypo- (sníženo)“: horní končetiny – hypokinéza a rigidita, mikrografie, snížené synkinézy během chůze porucha chůze – kroky: příliš malé, příliš pomalé, zamrzání (freezing), obtížné otáčení obličej – hypomimie řeč – hypofonie, dysartrie

19 19 Parkinsonova nemoc – další klinické příznaky klidový třes – velmi typický, není u všech pacientů deprese kognitivní poruchy (pozornost, exekutivní funkce), později demence

20 20 Parkinsonova nemoc – diagnóza diagnóza ve 3 krocích: 1) přítomnost hypokineticko-rigidního syndromu a dalších příznaků typickýc pro Parkinsonovu nemoc 2) zpochybňující znamení – zvažovat jiné diagnózy – projevy sekundárního parkinsonismu: časté pády a posturální instabilita, těžká dysartrie nebo dysfágie, mikční obtíže, těžší hypotenze, porucha potence, opakované ikty a iktovitý průběh, neuroleptika, supranukleární pohledová obrna, časná těžká demence, Babinskiho fenomén, mozkový nádor nebo hydrocefalus na CT mozku, chybění odpovědi na dopamin 3) odpověď na dopamin

21 21 Parkinsonova nemoc - léčba

22 22 Parkinsonova nemoc – léčba substituce nízkého množství dopaminu: levodopa – je nejefektivnější léčba, většina pacientů se zřetelně zlepšenílevodopa a / nebo dopaminergní agonisté (bromocriptin, pergolid, ropinirol, cabergolin, pramipexol) – obvykle slabší efekt a více periferních nežádoucích účinků (kolísání krevního tlaku, arytmie, nauzea, zvrcení) začni nízkou dávkou a pomalu zvyšuj („start low, go slow“) hluboká mozková stimulace (neuropacemaker) hluboká mozková stimulace

23 23 Přestávka

24 24 Sekundární parkinsonské syndromy frontální typ chůze (parkinsonismus dolní poloviny těla) – symetrické postižení dolních končetin více než relativně ušetřené horní končetiny: vaskulární parkinsonský syndrom – vícečetné, opakované ikty v bazálních gangliích (postsynaptické poškození, někdy efektivní levodopa) – skokovitá progrese, Babinski +, axiální fenomény, pseudobulbární syndrom, kognitivní deficit, demence normotenzní hydrocefalus – triáda: 1) porucha chůze, 2) kognitivní deficit, 3) močová inkontinence léčitelné onemocnění !

25 25 Vaskulární parkinsonský syndrom oboustranné léze!

26 26 Normotenzní hydrocefalus

27 27 Sekundární parkinsonismus navozený léky (kontraindikované u Parkinsonovy nemoci) blokátory dopaminových receptorů: – typická neuroleptika (fenotiaziny – chlorpromazin, butyrofenony – haloperidol) – antiemetika (neuroleptika) – metoclopramid blokátory kalciových kanálů – flunarizin, cinnarizin  léčba deliria pacientů s Parkinsonovou nemocí pomocí ATYPICKÝCH antipsychotik - tiaprid

28 28 Wilsonova nemoc (=hepatolentikulární degenerace) genetické autosomalně recesivní onemocnění porucha metabolismu mědi „parkinsonismus u mladých“ progresivní tremor, rigidita, dysartrie, mentální změny, hepatální dysfunkce a korneální Kayser- Fleischerův prstenec méně obvyklý tremor léčba: penicillamin, zinek

29 29 Wilsonova nemoc (=hepatolentikulární degenerace)

30 Wilson disease in a 14-year-old girl with dysarthria.A, Initial T2-weighted axial MR image shows increased signal intensity in both caudate nuclei (arrowheads) and putamen (arrows).B, Follow-up T2-weighted axial MR image obtained after 3 years shows complet... Kim T et al. AJNR Am J Neuroradiol 2006;27:1373-1378 ©2006 by American Society of Neuroradiology

31 31 Léčba sekundárních parkinsonských syndromů - shrnutí vaskulární parkinsonismus – úprava cévních rizikových faktorů, rehabilitace vzácnější příčiny: normotezní hydrocefalus – ventrikulo-peritoneální zkrat léky (neuroleptika, antiemetika) – anticholinergika, atypická antipsychotika Wilsonova nemoc – penicillamin, zinek posttraumatická, po otravě - rehabilitace

32 32 Rozdíl v léčbě dvou parkinsonských syndromu Idiopatická Parkinsonova nemoc presynaptická nemoc snížené množství dopaminu odpovídavost na dopamin vaskulární parkinsonismus postsynaptická (presynaptická ?) nemoc normální množství dopaminu není efekt dopaminu

33 33 Poruchy hybnosti v širším smyslu Chorea = náhlé pohyby obvykle na končetinách nebo v obličeji Ataxia = porucha koordinace a cíleného pohybu v nepřítomnosti významné slabosti 1) končetinová 2) trunkální = mozečkové nemoci

34 34 Chorea nepravidelné, asymetrické, náhlé, krátké, vystřelující, mimovolní pohyby distální segmenty končetin grimasování a pomlaskávání

35 35 Huntingtonova nemoc autosomálně dominantní dědičnost expanze opakování CAG na chromozómu 4 čím delší CAG opakování – tím časnější nástup nemoci věk: 30-50 let presymptomatická diagnóza genetickým testováním velmi nepříznivá prognóza: smrt během 10-15 let od diagnózy žádná etiologická léčba, pouze symptomatická opatření

36 36 Hemibalismus „balistické“ pohyby velké amplitudy postihující několik segmentů končetiny příčina: iktus v subtalamickém jádře léčba: neuroleptika, ale obvykle ustoupí spontánně během několika týdnů

37 37 Mozečková onemocnění syndromy: – neocerebelární (končetinová ataxie, intenční termor, dysdiadochokinéza) – paleocerebelární (trunkální ataxie, nejistý stoj v Rombergově postoji, nestabilní chůze o široké bazi, dyssynergie) – smíšená (globální) významný anatomický vztah mozečku se zbytkem mozku

38 38

39 39 Příčiny mozečkových onemocnění VINDICATE: Vascular (iktus) Inflammatory (encephalitis) Neoplastic (tumory – meningeom, gliom – oligodendrogliom, astrocytom) Degenerative (spinocerebelární ataxie, paraneoplastické syndromy) Intoxication (alkohol, Wernickeova encefalopatie, antiepileptika, litium) Congenital – Arnold-Chiari malformace, agenéze Autoimmune (roztroušená skleróza, paraneoplastická mozečková degenerace u karcinomu vaječníku) Traumatic (kontuze, sub- / epi- durální hematomy) Endocrine (metabolické – intoxikace)

40 40 Wernickeova encefalopatie při tiaminovém deficitu dokonce i u jiných osob než alkoholiků, např.pacientů opakovaně zvracejících, se špatnou výživou okohybné poruchy (abducentová porucha, nystagmus, pohledové parézy) ataxie (více trunkální než končetinová, neschopen stát nebo chodit) antero- a retrográdní amnézie + konfabulace MR mozku: léze v periakvedukální šedi a oblastech přiléhajících ke 3. komoře (demyelinazace, drobná krvácení) léčba: tiamin roztoky glukózy podávat po podání tiaminu, jinak hrozí riziko vyvolání nebo zhoršení Wernickeovy encefalopatie časná léčba – úprava, často reziduální deficity

41 41 Wernickeova encefalopatie

42 Figure. Rapid clearing of MRI signals in Wernicke encephalopathy. Watson W et al. Neurology 2003;61:527 © 2013 American Academy of Neurology

43 43 Ověřte si své vědomosti….

44 44 Kvízy rozlište tyto typy tremorutremoru určete typ abnormálních pohybůabnormálních pohybů

45 45 Otázka č. 1 Nejčastější příčinou parkinsonismu: a) opakované a vícečetné ikty b) nadužívání drog c) užívání neuroleptik d) Parkinsonova nemoc e) otrava CO

46 46 Otázka č. 2 Dopaminergní transmise je poškozena u Parkinsonovy nemoci vlivem: a) blokádou dopaminových receptorů b) sníženým návratem dopaminu presynapticky c) presynaptickou degenerací a ztrátou dopaminergních neuronů d) degenerace nigrostriatální dráhy e) postsynaptickou degenerací a ztrátou dopaminergních neuronů ve striátu

47 47 Otázka č. 3 Parkinsonismus převážně horní poloviny těla: a) může poukazovat na léčitelnou afekci – normotenzní hydrocefalus b) je typický pro Parkinsonovu nemoc c) může být přítomen u vaskulární encefalopatie

48 48 Otázka č. 4 Nástup parkinsonismu: a) u mladších 45 let není možný b) v 7. a 8. dekádě je obvyklý pro Parkinsonovu nemoc c) mezi 50 a 60 lety je typický pro vaskulární encefalopatii d) u jedinců mladších 45 let může být příčinou vzácného onemocnění – kterého?

49 49 Otázka č. 5 Odpověď na levodopu nebo dopaminergní agonisty (motorické zlepšení): a) je prakticky výlučně přítomna u Parkinsovy nemoci b) je pozitivní u vaskulárního parkinsonského syndromu c) podporu diagnózu Parkinsonovy nemoci d) je charakteristická pro všechny parkinsonské syndromy (Proč?)

50 50 Otázka č. 6 Parkinsonské projevy jsou především v dolní polovině těla. Které tvrzení je správné? a) dopaminergní léčba bude pravděpodobně účinná b) je typická pro časnou Parkinsonovu nemoc c) klinické vyšetření je dostatečné, zobrazení mozku není nutné d) je třeba zvažovat jiné nemoci než Parkinsonovu nemoc (Proč?)


Stáhnout ppt "1 Extrapyramidová a mozečková onemocnění (seminář, výuková jendotka 60) Doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhD Neurologická."

Podobné prezentace


Reklamy Google