Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘI PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘI PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 PŘI PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.
Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B_PeR) Téma 10: BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Nedílná součást Pracovní činnosti Vzdělávací činnosti Výchovné (motivační) činnosti ZAHRNUJE Organizační, vzdělávací, motivační a jiná opatření Práva a povinnosti účastníků pracovního procesu K ZAJIŠTĚNÍ Ochrany zdraví a života zaměstnanců a ostatních pracovníků před poškozením během realizace pracovních, popř. aktivit v podniku

3 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Odkaz na Zákoník práce - zák.č. 262/2006 Sb., 5. část §§ 101 až 108 BOZP = podmínky a činitelé ovlivňující zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků v podniku, návštěvníků a dalších osob na pracovišti Ustanovení § 101 odst. 2 zákoníku práce: péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Bezpečnost práce = neexistence nepřijatelných rizik nebo poškození zdraví zaměstnanců Směrnice podniku zaměřená na bezpečnost a ochranu zdraví při práci: obecné požadavky BOZP, analýza a prevence rizik poškození zdraví, vzniku požáru školení o BOZP a požární ochraně, povinnost zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, pracovní úrazy, pracovní způsobilost zaměstnance vykonávat příslušné pracovní činnosti, osobní ochranné a pracovní pomůcky, bezpečnostní značky, vedení stanovené dokumentace, havarijní plány 3

4 CO ZAHRNUJE OCHRANA ZDRAVÍ A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE ?
vytváření politiky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci; posuzování rizik; provádění auditů a inspekcí; zavádění zdravotních programů pro pracovníky; pomoc při zvládání stresu; prevence nehod a úrazů; vzdělávání zaměřené na ochranu zdraví a bezpečnosti; zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. PODNIKÁNÍ KROKŮ K VYŠŠÍ BEZPEČNOSTI vyloučení nebezpečí – jiný, alternativní způsob práce, robotizace, lepší pracovní nástroje; substituce – nahrazení nebezpečného materiálu jiným; použití bariér – odstranění nebezpečí z přímého kontaktu s pracovníkem; omezení doby vystavení nebezpečí; použití výstražných systémů; ochranné pomůcky a vybavení.

5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Zaměstnavateli je uložena povinnost provádět opatření, jejichž cílem je odstranit příčiny ohrožení života a zdraví pracovníka a vytvořit bezpečné pracovní podmínky. Tato jeho povinnost je kontrolovatelná. Dozorem nad bezpečností práce je u nás pověřeno ministerstvo práce a sociálních věcí, kterému je podřízen Český úřad bezpečnosti práce. opatření, která mají za cíl předcházet rizikům; realizovat účinná preventivní opatření k jejich odstranění snižovat neodstranitelná rizika na přijatelnou úroveň; vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP; Prevence rizik: vadného uspořádání pracoviště; volby a použití nevhodných pracovních prostředků; nevhodného pracovního postupu a režimu práce; úrovně vzdělání zaměstnanců, jejich nesprávných pracovních návyků; míry (ne)poučení o riziku vykonávané pracovní činnosti; nepříznivého zdravotního stavu. Odhalovat příčiny

6 PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK
Zaměstnavatelé jsou povinni Vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení BOZP zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich ochraně. Provozovat stroje a zařízení odpovídající požadavkům bezpečnosti práce. Zřizovat, udržovat a zlepšovat potřebná ochranná zařízení. Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, neodpovídají jeho schopnostem nebo zdravotní způsobilosti. Seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP pravidelně ověřovat znalosti těchto předpisů a kontrolovat jejich dodržování. Bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání, vést jejich evidenci, oznamovat je příslušným orgánům a provádět opatření potřebná k nápravě Organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních v dohodě s příslušným odborovým orgánem, zjištěné nedostatky odstraňovat, plánovat potřebná opatření investičního charakteru a zahrnovat je do kolektivních smluv. 6

7 ČINNOSTI S VYSOKÝM RIZIKEM ÚRAZU
manipulace se surovinami a s materiálem; práce ve skladech; pohyb lidí, materiálu a zboží; údržba budov, zařízení a strojů; styk s elektrickým proudem; nepoužívání ochranných pomůcek; nepředvídatelné události (požár, záplavy...) PREVENCE identifikace příčin nehod a podmínek, za nichž k nim nejvíce dochází; s faktory bezpečnosti je třeba počítat již ve fázi vytváření systému; navrhování bezpečnostních zařízení a ochranných pomůcek; provádění pravidelných auditů hodnocení rizika, inspekcí a prověrek; vyšetřování všech nehod za účelem nalezení jejich příčin; iniciování kroků směřujících k nápravě; provádění nepřetržitého programu výchovy a vzdělávání; vedení a motivování k dodržování pravidel bezpečnosti práce.

8 ODSTRANĚNÍ RIZIKA NENÍ MOŽNÉ
Přijímat opatření k minimalizaci vlivu rizika – preventivní zásady: omezování vzniku rizika = odstraňování rizik u zdroje jejich původu; úprava pracovních podmínek = omezení negativních vlivů na zdraví zaměstnanců; = nahrazování fyzicky namáhavé práce, práce ve ztížených podmínkách; = zavádění nových technologií a pracovních postupů; náhrada nebezpečných pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými; omezování počtu zaměstnanců vystavených vlivu škodlivých faktorů; přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky; přijímání opatření k omezení úniku škodlivin ze strojů a zařízení – dle zvláštních předpisů; Přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí havárie, požáry, povodně, evakuace zaměstnanců, poskytování první zdravotnické pomoci, podle druhu činnosti, velikosti pracoviště zajistit: potřebný počet zaměstnanců k poskytnutí první pomoci; příslušná školení a vybavení vyčleněných zaměstnanců; přivolání lékaře, hasičů, policie; Trvale kontrolovat efekt a účinnost přijatých opatření

9 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
informovat zaměstnance o kategorii, do které je zařazena jeho práce nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti; informovat zaměstnance, které zdravotnické pracoviště poskytuje závodní preventivní péči; zajistit školení zaměstnanců o právních a jiných předpisech k zajištění BOZP, prověřovat jejich znalosti; zajistit zaměstnancům poskytnutí první předlékařské pomoci; nepoužívat odměňování k motivaci pracovat při zvýšeném riziku; dodržovat zákaz kouření na určených pracovištích. ZAMĚSTNANCE účastnit se školení v rámci BOZP; podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, diagnostických zkouškám dle zvl. předpisů; na pokyn vedoucího zaměstnance podrobit se testu na alkohol či jiné návykové látky; dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k BOZP; dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní pomůcky; nepoužívat alkoholické nápoje, popř. jiné návykové látky; oznamovat zaměstnavateli nedostatky a závady na pracovišti, ohrožující BOZP;

10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Odkaz na Zákoník práce - zák.č. 262/2006 Sb., 5. část §§ 101 až 108 BOZP = podmínky a činitelé ovlivňující zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků v podniku, návštěvníků a dalších osob na pracovišti Ustanovení § 101 odst. 2 zákoníku práce: péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Bezpečnost práce = neexistence nepřijatelných rizik nebo poškození zdraví zaměstnanců Směrnice podniku zaměřená na bezpečnost a ochranu zdraví při práci: obecné požadavky BOZP, analýza a prevence rizik poškození zdraví, vzniku požáru školení o BOZP a požární ochraně, povinnost zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, pracovní úrazy, pracovní způsobilost zaměstnance vykonávat příslušné pracovní činnosti, osobní ochranné a pracovní pomůcky, bezpečnostní značky, vedení stanovené dokumentace, havarijní plány 10

11 SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK
Na jednotlivých pracovištích P…ého centra lze vytipovat zejména tato možná nebezpečí a rizika: mechanická - vyvolaná tvarem, vzájemnou polohou, hmotností stabilitou, mechanickou pevností např.: pořezání, stlačení, bodnutí, propíchnutí, přitažení, uklouznutí, pád apod.; elektrická – vyvolaná dotykem osob s částmi strojů a zařízení pod proudem, dotykem s částmi strojů a zařízení, které jsou pod proudem vlivem vadných podmínek, technické závady či mechanického poškození; tepelná – vedoucí k popálení, opaření a k jiným zraněním při možném kontaktu osob s předměty velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě, poškození zdraví horkým nebo studeným pracovním prostředím; vytvářená zanedbáním ergonomických zásad – nepoužíváním osobních ochranných prostředků, nevhodné vybavení pracovišť nábytkem, nevhodné místní osvětlení, psychické přetížení nebo nedostatečné vytížení, stres, chybné jednání člověka; specifická – vyvolaná používáním služebních vozidel v provozu na pozemních komunikacích.

12 VÝSLEDKY ANALÝZY RIZIK
PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ NÁZEV OOPP DOBA POUŽITÍ Uklízečka Ochranná pracovní obuv 2 roky Ochranná zástěra Ochranné gumové rukavice 6 měsíců Topič ochranná pracovní obuv kožená Ochranný oblek Ochranné rukavice Řidič referentského vozidla vesta s výstražným označením 5 let brýle proti slunci 3 roky

13 DIMENZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Sociální dimenze zajišťuje: základní lidské nutnosti: výživu, čistou vodu, bydlení, zdraví sociální spokojenost, rozvoj osob- nosti, gramotnost, vzdělání pocit bezpečí, ochranu lidských práv, kulturní různorodosti Ekonomická dimenze = klíčová bez zachování hospodářské čin- nosti nelze zajistit ekonomický růst. nutno: udržet stejnou úroveň kapitálové základny – kapitál vyro- bený, lidský i přírodní, zvýšení tvorby kapitálových zdrojů vede ke zvyšující se zátěži prostředí Ekologická dimenze – je podstatná: lidská společnost a její aktivity se nemohou vymanit z přírody lidstvo je plně závislé na přírodních zdrojích, ekosystému a biosféře. nelze překročit únosnou kapacitu prostředí v globálním měřítku 13

14 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE pojetí
Tři aspekty společenské odpovědnosti existuje jedna a jediná společenská odpovědnost = používání zdrojů a aktivit vedoucích k naplnění cílů organizace veřejného sektoru v rámci zákonů. etické jednání organizace ve vztahu k vlastním zaměstnancům i okolí. naplňování tří základních aspektů společenské odpovědnosti Obecně: Činnosti organizace Sociální oblast Enviromentální oblast vypracování etického kodexu úřadu, organizace, transparentní chování, trvalý dialog s občany, protikorupční politika, ochrana duševního vlastnictví, kvalita a bezpečnost produktů a služeb zaměstnanecká politika, BOZP, péče o vyvážený pracovní i osobní život zaměstnanců, rovné příležitosti mužů a žen, dodržování lidských práv, vzdělávání a rekvalifikace za- městnanců úřadu, organizace, vytvoření ekologické politiky, investice do ekologicky posky- tovaných služeb, ochrana přírodních zdrojů, aktivita vedoucích zam. ke snižování negativních dopadů na životní prostředí (recyklace, úspory energií. 14

15 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE
DIMENZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE Sociální dimenze zajišťuje: základní lidské nutnosti: výživu, čistou vodu, bydlení, zdraví sociální spokojenost, rozvoj osobnosti, gramotnost, vzdělání pocit bezpečí, ochranu lidských práv, kulturní různorodosti Sociální oblast zaměstnanecká politika, BOZP, péče o vyvážený pracovní i osobní život zaměstnanců, rovné příležitosti mužů a žen, dodržování lidských práv, vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců úřadu, organizace,


Stáhnout ppt "PŘI PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google