Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B_PeR) Téma 10: BEZPEČNOST A OCHRANA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B_PeR) Téma 10: BEZPEČNOST A OCHRANA."— Transkript prezentace:

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B_PeR) Téma 10: BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Nedílná součást Pracovní činnosti Výchovné (motivační) činnosti Vzdělávací činnosti ZAHRNUJE Práva a povinnosti účastníků pracovního procesu Organizační, vzdělávací, motivační a jiná opatření K ZAJIŠTĚNÍ Ochrany zdraví a života zaměstnanců a ostatních pracovníků před poškozením během realizace pracovních, popř. aktivit v podniku

3 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BOZP = podmínky a činitelé ovlivňující zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků v podniku, návštěvníků a dalších osob na pracovišti Bezpečnost práce = neexistence nepřijatelných rizik nebo poškození zdraví zaměstnanců Směrnice podniku zaměřená na bezpečnost a ochranu zdraví při práci: obecné požadavky BOZP, analýza a prevence rizik poškození zdraví, vzniku požáru školení o BOZP a požární ochraně, povinnost zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, pracovní úrazy, pracovní způsobilost zaměstnance vykonávat příslušné pracovní činnosti, osobní ochranné a pracovní pomůcky, bezpečnostní značky, vedení stanovené dokumentace, havarijní plány Odkaz na Zákoník práce - zák.č. 262/2006 Sb., 5. část §§ 101 až 108 Ustanovení § 101 odst. 2 zákoníku práce: péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

4 CO ZAHRNUJE OCHRANA ZDRAVÍ A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE ? vytváření politiky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci; posuzování rizik; provádění auditů a inspekcí; zavádění zdravotních programů pro pracovníky; pomoc při zvládání stresu; prevence nehod a úrazů; vzdělávání zaměřené na ochranu zdraví a bezpečnosti; zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. PODNIKÁNÍ KROKŮ K VYŠŠÍ BEZPEČNOSTI vyloučení nebezpečí – jiný, alternativní způsob práce, robotizace, lepší pracovní nástroje; substituce – nahrazení nebezpečného materiálu jiným; použití bariér – odstranění nebezpečí z přímého kontaktu s pracovníkem; omezení doby vystavení nebezpečí; použití výstražných systémů; ochranné pomůcky a vybavení.

5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ Zaměstnavateli je uložena povinnost provádět opatření, jejichž cílem je odstranit příčiny ohrožení života a zdraví pracovníka a vytvořit bezpečné pracovní podmínky. Tato jeho povinnost je kontrolovatelná. Dozorem nad bezpečností práce je u nás pověřeno ministerstvo práce a sociálních věcí, kterému je podřízen Český úřad bezpečnosti práce. Prevence rizik: opatření, která mají za cíl předcházet rizikům; realizovat účinná preventivní opatření k jejich odstranění snižovat neodstranitelná rizika na přijatelnou úroveň; vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP; Odhalovat příčiny vadného uspořádání pracoviště; volby a použití nevhodných pracovních prostředků; nevhodného pracovního postupu a režimu práce; úrovně vzdělání zaměstnanců, jejich nesprávných pracovních návyků; míry (ne)poučení o riziku vykonávané pracovní činnosti; nepříznivého zdravotního stavu.

6 PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK Vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení BOZP zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich ochraně. Provozovat stroje a zařízení odpovídající požadavkům bezpečnosti práce. Zřizovat, udržovat a zlepšovat potřebná ochranná zařízení. Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, neodpovídají jeho schopnostem nebo zdravotní způsobilosti. Seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP pravidelně ověřovat znalosti těchto předpisů a kontrolovat jejich dodržování. Bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání, vést jejich evidenci, oznamovat je příslušným orgánům a provádět opatření potřebná k nápravě Organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních v dohodě s příslušným odborovým orgánem, zjištěné nedostatky odstraňovat, plánovat potřebná opatření investičního charakteru a zahrnovat je do kolektivních smluv. Zaměstnavatelé jsou povinni

7 ČINNOSTI S VYSOKÝM RIZIKEM ÚRAZU manipulace se surovinami a s materiálem; práce ve skladech; pohyb lidí, materiálu a zboží; údržba budov, zařízení a strojů; styk s elektrickým proudem; nepoužívání ochranných pomůcek; nepředvídatelné události (požár, záplavy...) PREVENCE identifikace příčin nehod a podmínek, za nichž k nim nejvíce dochází; s faktory bezpečnosti je třeba počítat již ve fázi vytváření systému; navrhování bezpečnostních zařízení a ochranných pomůcek; provádění pravidelných auditů hodnocení rizika, inspekcí a prověrek; vyšetřování všech nehod za účelem nalezení jejich příčin; iniciování kroků směřujících k nápravě; provádění nepřetržitého programu výchovy a vzdělávání; vedení a motivování k dodržování pravidel bezpečnosti práce.

8 ODSTRANĚNÍ RIZIKA NENÍ MOŽNÉ Přijímat opatření k minimalizaci vlivu rizika – preventivní zásady: omezování vzniku rizika = odstraňování rizik u zdroje jejich původu; úprava pracovních podmínek = omezení negativních vlivů na zdraví zaměstnanců; = nahrazování fyzicky namáhavé práce, práce ve ztížených podmínkách; = zavádění nových technologií a pracovních postupů; náhrada nebezpečných pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými; omezování počtu zaměstnanců vystavených vlivu škodlivých faktorů; přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky; přijímání opatření k omezení úniku škodlivin ze strojů a zařízení – dle zvláštních předpisů; Přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí havárie, požáry, povodně, evakuace zaměstnanců, poskytování první zdravotnické pomoci, podle druhu činnosti, velikosti pracoviště zajistit: potřebný počet zaměstnanců k poskytnutí první pomoci; příslušná školení a vybavení vyčleněných zaměstnanců; přivolání lékaře, hasičů, policie; Trvale kontrolovat efekt a účinnost přijatých opatření

9 POVINNOSTI informovat zaměstnance o kategorii, do které je zařazena jeho práce nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti; informovat zaměstnance, které zdravotnické pracoviště poskytuje závodní preventivní péči; zajistit školení zaměstnanců o právních a jiných předpisech k zajištění BOZP, prověřovat jejich znalosti; zajistit zaměstnancům poskytnutí první předlékařské pomoci; nepoužívat odměňování k motivaci pracovat při zvýšeném riziku; dodržovat zákaz kouření na určených pracovištích. ZAMĚSTNAVATELE ZAMĚSTNANCE účastnit se školení v rámci BOZP; podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, diagnostických zkouškám dle zvl. předpisů; na pokyn vedoucího zaměstnance podrobit se testu na alkohol či jiné návykové látky; dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k BOZP; dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní pomůcky; nepoužívat alkoholické nápoje, popř. jiné návykové látky; oznamovat zaměstnavateli nedostatky a závady na pracovišti, ohrožující BOZP;

10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BOZP = podmínky a činitelé ovlivňující zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků v podniku, návštěvníků a dalších osob na pracovišti Bezpečnost práce = neexistence nepřijatelných rizik nebo poškození zdraví zaměstnanců Směrnice podniku zaměřená na bezpečnost a ochranu zdraví při práci: obecné požadavky BOZP, analýza a prevence rizik poškození zdraví, vzniku požáru školení o BOZP a požární ochraně, povinnost zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, pracovní úrazy, pracovní způsobilost zaměstnance vykonávat příslušné pracovní činnosti, osobní ochranné a pracovní pomůcky, bezpečnostní značky, vedení stanovené dokumentace, havarijní plány Odkaz na Zákoník práce - zák.č. 262/2006 Sb., 5. část §§ 101 až 108 Ustanovení § 101 odst. 2 zákoníku práce: péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

11 SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK mechanická - vyvolaná tvarem, vzájemnou polohou, hmotností stabilitou, mechanickou pevností např.: pořezání, stlačení, bodnutí, propíchnutí, přitažení, uklouznutí, pád apod.; elektrická – vyvolaná dotykem osob s částmi strojů a zařízení pod proudem, dotykem s částmi strojů a zařízení, které jsou pod proudem vlivem vadných podmínek, technické závady či mechanického poškození; tepelná – vedoucí k popálení, opaření a k jiným zraněním při možném kontaktu osob s předměty velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě, poškození zdraví horkým nebo studeným pracovním prostředím; vytvářená zanedbáním ergonomických zásad – nepoužíváním osobních ochranných prostředků, nevhodné vybavení pracovišť nábytkem, nevhodné místní osvětlení, psychické přetížení nebo nedostatečné vytížení, stres, chybné jednání člověka; specifická – vyvolaná používáním služebních vozidel v provozu na pozemních komunikacích. Na jednotlivých pracovištích P…ého centra lze vytipovat zejména tato možná nebezpečí a rizika:

12 VÝSLEDKY ANALÝZY RIZIK PRACOVNÍ ZAŘAZENÍNÁZEV OOPPDOBA POUŽITÍ UklízečkaOchranná pracovní obuv2 roky Ochranná zástěra2 roky Ochranné gumové rukavice6 měsíců Topičochranná pracovní obuv kožená 2 roky Ochranný oblek2 roky Ochranné rukavice2 roky Řidič referentského vozidlavesta s výstražným označením 5 let brýle proti slunci3 roky

13 DIMENZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Ekonomická dimenze = klíčová bez zachování hospodářské čin- nosti nelze zajistit ekonomický růst. nutno: udržet stejnou úroveň kapitálové základny – kapitál vyro- bený, lidský i přírodní, zvýšení tvorby kapitálových zdrojů vede ke zvyšující se zátěži prostředí Sociální dimenze zajišťuje: základní lidské nutnosti: výživu, čistou vodu, bydlení, zdraví sociální spokojenost, rozvoj osob- nosti, gramotnost, vzdělání pocit bezpečí, ochranu lidských práv, kulturní různorodosti Ekologická dimenze – je podstatná: lidská společnost a její aktivity se nemohou vymanit z přírody lidstvo je plně závislé na přírodních zdrojích, ekosystému a biosféře. nelze překročit únosnou kapacitu prostředí v globálním měřítku DIMENZE

14 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE pojetí Tři aspekty společenské odpovědnosti Činnosti organizace Sociální oblast Enviromentální oblast vypracování etického kodexu úřadu, organizace, transparentní chování, trvalý dialog s občany, protikorupční politika, ochrana duševního vlastnictví, kvalita a bezpečnost produktů a služeb zaměstnanecká politika, BOZP, péče o vyvážený pracovní i osobní život zaměstnanců, rovné příležitosti mužů a žen, dodržování lidských práv, vzdělávání a rekvalifikace za- městnanců úřadu, organizace, vytvoření ekologické politiky, investice do ekologicky posky- tovaných služeb, ochrana přírodních zdrojů, aktivita vedoucích zam. ke snižování negativních dopadů na životní prostředí (recyklace, úspory energií. Obecně: existuje jedna a jediná společenská odpovědnost = používání zdrojů a aktivit vedoucích k naplnění cílů organizace veřejného sektoru v rámci zákonů. etické jednání organizace ve vztahu k vlastním zaměstnancům i okolí. naplňování tří základních aspektů společenské odpovědnosti

15 Sociální dimenze zajišťuje: základní lidské nutnosti: výživu, čistou vodu, bydlení, zdraví sociální spokojenost, rozvoj osobnosti, gramotnost, vzdělání pocit bezpečí, ochranu lidských práv, kulturní různorodosti Sociální oblast zaměstnanecká politika, BOZP, péče o vyvážený pracovní i osobní život zaměstnanců, rovné příležitosti mužů a žen, dodržování lidských práv, vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců úřadu, organizace, DIMENZE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE


Stáhnout ppt "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (B_PeR) Téma 10: BEZPEČNOST A OCHRANA."

Podobné prezentace


Reklamy Google