Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní studie GIS krajů ČR GIS-K AKČR ISSS 2003 Hradec Králové 25.3.2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní studie GIS krajů ČR GIS-K AKČR ISSS 2003 Hradec Králové 25.3.2003."— Transkript prezentace:

1 Úvodní studie GIS krajů ČR GIS-K AKČR ISSS 2003 Hradec Králové 25.3.2003

2 Cíle projektu Návrh tvorby GIS kraje jako integrální součásti informačního systému kraje – poznání stavu a potřeb kraje – návrh možných řešení a jejich zhodnocení – návrh realizačních projektů na období 2 – 3 let Významný faktor: Probíhající reforma veřejné správy v ČR

3 Rozsah projektu 1.Úroveň kraje –důraz na problematiku KÚ –jiné krajské instituce a jiné kraje 2.Celostátní instituce –legislativa, data, … 3.Města a obce –důraz na pověřené úřady 4.Okresní úřady 5.Privátní sektor a veřejnost

4 Struktura dokumentu Analytická část – úroveň státu, kraje, okresů, měst a obcí –privátní sektor a veřejnost Návrhová část – konceptuální datový model, datová základna – architektura systému, aplikace – organizace a řízení, spolupráce s jinými subjekty Způsob realizace – projekty – finanční plán a harmonogram – další podmínky realizace

5 ANALYTICKÁ ČÁST ÚS GIS krajů

6 Analýza GIS KÚ 4+9 krajů Popis stávajícího stavu GIS – velmi stručné, všechny složky systému Potřeby KÚ v oblasti GIS – metoda interview na všech odborech KÚ 1.Agendy samosprávné i v přenesené působnosti 2.Potřebné „mapové“ podklady 3.Personalistika, organizace, financování Počáteční fáze využití GIS – tříbení názorů – růst požadavků ve spirále – datová základna i aplikace (využití nástrojů GIS)

7 Výsledky šetření odborů KÚ Data – katastrální mapy – majetek – územní identifikace – územně plánovací dokumentace – silniční mapa Aplikace – evidenční úlohy Ostatní – menší zájem odborů o vlastní aktivní podíl na budování GIS – ochota odborů podílet se na financování některých projektů 

8 Další subjekty na krajské úrovni Složky Integrovaného záchranného systému – Hasičský záchranný sbor – roste zájem o spolupráci – Zdravotní záchranná služba – projekt „Sanitky“ – Policie ČR… univerzity… – příprava odborníků – provozování vlastního internetového mapového serveru Krajské úřady sousedních krajů – společné problémy – podobný přístup k jejich řešení

9 Analýza okresních úřadů Okresní úřady + magistráty a některá další města = centra využití GIS ve veřejné správě (zhodnocení vývoje a přínosů, „poučení“; MIDAS Datová základna OkÚ – rozsáhlá datová základna rozdílných parametrů a struktury – zhodnoceny možnosti jejího využití krajem – převládá platforma ESRI – zkušenosti s GPS a DPZ – méně časté je využití: pokročilých analytických a modelovacích nástrojů GIS Intranetu pro prezentaci dat

10 Analýza nad/národní úrovně Významné subjekty – veřejná správa (PS a Vláda ČR, ÚVIS, AK ČR) – profesní sdružení (CAGI, Nemofórum) Zásadní dokumenty – SIP (05/1999) a akční plány SIP – zákon 365/2000 Sb. o ISVS – NGII Datové zdroje a systémy na centrální úrovni – metainformační systémy (MIDAS, MŽP, ÚHÚL) – základní projekty související s GIS KÚ (ISVS, ISKN, ZABAGED, VTIS, ÚIR) – další projekty a úkoly (19)

11 Analýza měst a obcí Popis metody – zjištění signální informace – pracovní schůzky po jednotlivých okresech – vyplnění podrobných dotazníků – vyhodnocení Výsledky – společné kroky s KÚ v oblasti datové základny (DKM) – využití software – IMS KÚ – metodická pomoc ze strany KÚ

12 NÁVRHOVÁ ČÁST ÚS GIS Krajů

13 Přístup k návrhové části Správa datových zdrojů a aplikací Datová základna Základní architektura systému Základní vymezení aplikací Organizace a řízení Spolupráce s jinými subjekty

14 Správa datových zdrojů a aplikací = aplikace v PHP Sledování vztahů mezi: – legislativou, agendami, typovými úlohami – potřebnými vstupy – mapy, data, … – zodpovědnými subjekty Využití – stanovení potřebných dat a aplikací pro výkon agend – sledování změn legislativy v souvislosti s reformou veřejné správy – může být i mimo oblast GIS 

15 Konceptuální datový model Návaznost na řadu dřívějších materiálů 5 hlavních skupin (úroveň 0) – Mapové podklady – Přírodní podmínky a životní prostředí – Využití území – Prostorové plánování – Obyvatelstvo 5 hierarchických úrovní – 1.-3. : datové sady (datasets, packages) – 4. : „vrstvy“ – 5. : „atributy“

16 Principy tvorby datové základny Datový model na logické a fyzické úrovni Datové formáty prostorových dat Metodika pořízení geodat Kontrola, konverze a import do geodatabáze Výměnný resp. přenosový formát Polohová přesnost a topologická správnost Metadata Vizualizace Další

17 Rozdělení dat pro GIS Podle původu – interní – externí on-line off-line Podle obsahu – referenční – tématická

18 Základní architektura systému Vstupní požadavky – standardy ISVS – projekt Informatizace KÚ – platforma ESRI Vlastní návrh Schéma základního konceptu ArcGIS   Schéma základní architektury Heterogenní prostředí, standardy, integrace Vybrané scénáře přístupu klientů k systému

19 Vlastní návrh architektury systému Vnitřní část – systémové vybavení – interní uživatelé Vnější část – Systémové vybavení – Externí poskytovatelé a uživatelé Bezpečnost Specifikace klientů – www tenký klient – www tlustý klient – desktop klient – mobilní klient

20 Rozdělení aplikací Technologické – desktop – web Podle náročnosti na funkčnost – základní GIS – univerzální rozšíření – specializované aplikace Podle rozhodovací hierarchie   – vrstva provozních informací – vrstva výkazů a zpráv – vrstva analýz, statistiky, modelování a plánování – vrstva strategického řízení

21 Návrh řízení a organizace GIS Úloha vrcholového managementu Organizační struktura pro potřeby GIS – správci IS a GIS – superuživatelé a ostatní uživatelé 1.pravomoci, úkoly a odpovědnost 2.mechanismy fungování organizační struktury Personální zabezpečení – kvantifikace, vč. obsahu činnosti, znalostí Principy finančního zajištění GIS

22 Způsob realizace ÚS GIS krajů

23 Přístup ke způsobu realizace Priority GIS: 1. spolehlivost 2. otevřenost 3. komplexnost Složky GIS - systémové vybavení - data - aplikace - lidé, organizace a řízení Globální cíl => priority GIS kraje - potřebná úroveň složek GIS pro naplnění 3 priorit - ve variantách – minimální a optimální = východisko pro formulaci projektů (2003 – 2010) – popis projektů ve standardní struktuře – katalogové listy

24 Realizační projekty GIS 4 kategorie – Systémové vybavení Architektura systému Integrace se systémy třetích stran Mapové služby krajského IMS – Data Obecné projekty Referenční data Tématická data Ostatní – Aplikace – Lidé, organizace a řízení Katalogový list pro každý realizační projekt

25 Další podmínky realizace Realizace zákona o krajích po novele – získávání dat katastru nemovitostí Systematická pozornost orgánů na centrální úrovni – úloha subkomise GIS při Asociací krajů – např. příprava specialistů GIS Organizace a řízení GIS na KÚ – organizační řád KÚ – pořizování a využívání dat – odborná příprava, metodická pomoc, vnější vztahy Optimální personální vybavení GIS – správci + superuživatelé

26 Přínosy projektu Integrace GIS samospráv na úrovni ČR Metoda KDM SDZA Aplikace Architektura systému Navržený způsob realizace – Způsob návrhu projektů – Finanční plán a harmonogram

27 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Úvodní studie GIS krajů ČR GIS-K AKČR ISSS 2003 Hradec Králové 25.3.2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google