Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce regulátorů v EU a jejich úloha na liberalizovaném trhu XI. podzimní konference Asociace energetických manažerů 10. a 11. září 2008, Praha Josef.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce regulátorů v EU a jejich úloha na liberalizovaném trhu XI. podzimní konference Asociace energetických manažerů 10. a 11. září 2008, Praha Josef."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce regulátorů v EU a jejich úloha na liberalizovaném trhu XI. podzimní konference Asociace energetických manažerů 10. a 11. září 2008, Praha Josef Fiřt

2 1 Obsah prezentace CEER/ERGEG Regionální aktivity CEER a ERGEG a 3. energetický balíček Předsednictví ČR v EU a jeho příprava z pohledu ERÚ Práva spotřebitelů energie III. regulační období

3 2 CEER/ERGEG Rada evropských energetických regulátorů (CEER) a Skupina evropských regulátorů pro elektřinu a plyn (ERGEG)  Založeny v r. 2003  CEER: dobrovolná nezisková organizace 29 nezávislých energetických regulátorů z Evropské unie (27 členských států) a Evropského hospodářského prostoru (Norsko a Island) umožňující vzájemnou spolupráci a výměnu informací a také spolupráci s Evropskou komisí  ERGEG: poradní orgán Evropské komise složený z 27 předsedů energetických regulačních úřadů ze zemí Evropské unie

4 3  Cíle obou organizací: vytvoření jednotného evropského konkurenceschopného trhu s elektřinou a plynem, ochrana zájmů zákazníků  Rozpočet CEER v r. 2008: 881 484,- EUR  Členský příspěvek ERÚ v r. 2008: 28 448,- EUR  Zapojení ERÚ do činnosti obou organizací: účast na zasedáních pracovních skupin pro elektřinu, plyn, unbundling, zákazníky a 3. energetický balíček

5 4 Organizační struktura CEER a ERGEG v roce 2008 Board ERGEG 3549 FIERN TF 20 ENC WG 10 ISG 30 ERI TF Electricity Regional Initiatives TF 03 ENM TF Electricity Regulation Package TF 014 EQS TF Electricity Quality of Supply TF 40 ESS TF Electricity Security of Supply TF 13 SDE TF Sustainability Development TF 21 URB TF 32 GST TF Gas Storage TF 02 GRI TF Gas Regional Initiatives TF 0 3 GIF TF Gas Investment Framework TF 02 GTT TF Gas Transmission Tariffs TF 02 GCA TF Gas Capacity TF 21 LNG TF Liquefied Natural Gas TF 01 GWG/GFG 317 RMF TF Retail Market Functioning TF 03 CPR TF Customer Protection TF 06 CFG 09 FIS WG 60 ENP WG 100 GNM TF Gas Regulation Package TF 11 ABC TF Dlouhý názrev TF 32 Počet úkolů CEER deliverables Počet úkolů ERGEG deliverables Značky a symboly GMM TF Monitoring TF 0 5 EWG/EFG 721

6 5 Regionální problematika CEER/ERGEG  ERI: ČR zařazena do regionu středně-východní Evropy,  Poslední vývoj:  založení Central Auction Office v SRN, vyslovení požadavku na vyhodnocení Flow Based Method do konce září,  diskuze o organizačních záležitostech týkající se Central Auction Office, spolupráci mezi TSO a aukčních pravidlech  Zaměřené na rozvoj regionálních trhů s cílem vytvořit jednotný evropský energetický trh

7 6  GRI: ČR zařazena do regionu jiho-jihovýchodní Evropy,  Poslední vývoj: schválení Memoranda porozumění o spolupráci regulátorů v rámci regionu, práce na studii o kriteriích vstupu na trh, vytvoření poradního orgánu k regionálním iniciativám (Strategic Advisory Panel)

8 7 Pozice CEER/ERGEG při projednávání 3. energetického balíčku Regulátoři uvítali návrhy Evropské komise. Podrobnější analýza však ukázala, že v určitých důležitých oblastech je zapotřebí provést výrazné změny. Proto regulátoři vypracovali studii, která se konkrétněji věnuje níže uvedeným oblastem :  pravomoci a nezávislost národních regulátorů, (proces jmenování regulátorů, funkční období, autonomie v rozpočtové oblasti, zaručení nezávislého jednání na zájmech trhu a politických vlivech, výměna dat mezi úřady)

9 8  Agentura pro spolupráci energetických regulátorů (Agentura),  pravomoci Agentury a její úloha ve vztahu k Evropským sítím provozovatelů přenosových soustav (ENTSO), (navržený nový proces komunikace mezi Agenturou a ENTSO)  správa Agentury, (vztah ředitele Agentury a Rady regulátorů, vztah Rady regulátorů a Komise)  fungování elektroenergetického a plynárenského trhu, (zveřejňování informací)  účinné oddělení dodavatelských a výrobních činností a provozu soustav (unbundling).

10 9 Úloha národních energetických regulačních úřadů na liberalizovaném trhu s energií  Vytvoření prostředí pro jednotný evropský trh s energií  Spolupráce národních regulátorů při tvorbě podmínek pro fungování trhů s energií  Neurčují již konečné ceny dodávek elektřiny, plynu pro konečného zákazníka  Stanovení poplatků za použití sítí (TSO, D)  Zpracování Národních zpráv  Projednávání návrhů nových směrnic a nařízení popř. jejich novelizací v pracovních skupinách EK  Ochrana konečných spotřebitelů – hlavně slabých a zranitelných

11 10 Úloha českého energetického regulačního úřadu Tvorba legislativy pro fungování trhu Udělování (odebírání) licencí na podnikání v energetice a sledování dodržování podmínek při udělení licence Podpora výroby elektřiny z OZE, KVET a druhotných zdrojů Řešení sporů licencovaných subjektů – správní řízení Řešení sporů licencovaných subjektů a zákazníků Řešení stížností účastníků trhu Usměrňování cen tepla pro KZ Cenová rozhodnutí Podmínky a parametry pro regulační období

12 11 Předsednictví ČR v EU a jeho příprava z pohledu ERÚ 75% energetické legislativy ČR vychází z komunitární legislativy - nutnost ji ovlivňovat při jejím vytváření. ERÚ představuje veřejný zájem, proto se trvale angažuje ve všech směrech legislativního procesu (aktuálně schvalování energetického a klimatického balíčku):  v činnosti pracovní skupiny Rady pro energetiku (H7) - experti  v kontaktech s českými poslanci EP (především z ITRE)  v rámci sdružení evropských regulátorů CEER a ERGEG (ERGEG je poradním orgánem EK).

13 12 ERÚ zapojen i do přípravy vlastního předsednictví ČR v Radě (koncepční materiály „Priority českého předsednictví“, sektorové priority, 18 měsíční program, příprava expertů) Vlastní předsednictví se bude týkat spíše moderování a slaďování pozic „27“ než prosazování vlastních národních priorit. ERÚ připraven operativně poskytovat expertní pomoc především při schvalování 3. balíčku, k jehož přijetí se ČR politicky zavázala v březnu 2007.

14 13 Angažovanost EK a regulátorů při podpoře práv spotřebitelů energie 6. května 2008 uspořádaly DG TREN (pro dopravu a energetiku) a DG SANCO (pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele) v Bruselu konferenci na podporu práv spotřebitelů energie za účasti eurokomisařů - Andrise Piebalgse a Megleny Kunevové a rovněž regulačních orgánů, spotřebitelských organizací a dalších účastníků trhu. Konference prezentovala, že EK si je vědoma určitého dluhu vůči drobným spotřebitelům (domácnostem), jejichž postavení se po liberalizaci trhů nijak nezlepšilo. Bylo dohodnuto vytvoření stálého Občanského energetického fóra (Citizens' Energy Forum) za účasti všech stakeholderů s cílem posílit postavení spotřebitele cestou důsledného naplňování stávající legislativy. Fórum bude doporučovat regulační opatření na národní úrovni, sloužit k výměně názorů na různé modely trhu a regulace s cílem, podporovat výměnu „nejlepších“ zkušeností mezi energetickými společnostmi. První zasedání fóra se uskuteční 27.-28. října 2008 v Londýně.

15 14 Angažovanost EK a regulátorů při podpoře práv spotřebitelů energie Další výsledek konference z 6. května 2008: Vytvoření tzv. Kontrolního seznamu práv spotřebitele energií (the European Energy Consumer Checklist), a to z harmonizovaného seznamu 78 nejčastěji zadávaných otázek pro využití v každé členské zemi. Seznam poskytne odpovědi na soubor dotazů týkajících se postavení spotřebitele a odrážejících realitu národních trhů s energiemi. Seznam by se podle předpokladu EK mohl stát podkladem pro budoucí legislativní úpravy v této oblasti. Spotřebitelé seznam naleznou na webu EK a na národních webových stránkách. V rámci ČR má ERÚ roli garanta při vypracování odpovědí na seznam. Informace pro spotřebitele na webových stránkách ERÚ

16 15 III.regulační období Cílem III. regulačního období bude nastavení parametrů, na jejichž základě budou stanoveny ceny tak, aby byla zachována kontinuita z předcházejícího období a konečný zákazník pocítil výhody, které mu přinesly společné synergie u distribučních společností plynoucí ze sloučení činností v procesu unbundlingu. Základní principy  III. regulační období bude 5tileté se začátkem 1. 1. 2010 a koncem 31. 12. 2014,  metoda regulace bude Revenue cap,  vzhledem k unbundlingu společností a ztrátě časových řad bude regulace vycházet z auditovaných výsledků, ovšem s ohledem na zachování regulační kontinuity a minimalizaci výkyvů cen.

17 16 Konzultační proces a regulační vyhláška - harmonogram 1. kolo jednání s reg. subjekty a zpracování připomínek a stanovisek ERU 2. kolo jednání se subjekty a veřejností a příprava závěrečného rozhodnutí úřadu 18. července zveřejnění metodiky na internetu 22. srpna konečný termín pro zaslání připomínek Zveřejnění připomínek k metodice E -25.10 P -6. 11. 12. prosince ukončení konzultačního procesu Zaslání připomínek od regulovaných subjektů a veřejnosti Příprava zprávy o průběhu konzult. procesu a aktualizované verze metodiky 30. ledna aktualizovaná Zpráva o metodice pro III. RO Informování subjektů o zahájení konzultačního procesu Konzultační proces – projednání metodiky – aktualizace zprávy (18. 7. 2008 – 31. 1. 2009) Příprava regulační vyhlášky – zanesení metodiky do regulační vyhlášky (31.1. 2009 – 29. 5. 2009) Stanovení parametrů a cen (30. 4. 2009 – 30. 11. 2009)

18 17 Dlouhodobější vize Obchodní model a metodika regulace Nová legislativa EU a její implementace Reálné potřeby trhu Regionální aktivity - harmonizace

19 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Spolupráce regulátorů v EU a jejich úloha na liberalizovaném trhu XI. podzimní konference Asociace energetických manažerů 10. a 11. září 2008, Praha Josef."

Podobné prezentace


Reklamy Google