Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy vyhledávání zdrojů Úvod do studia,22. října 2010 Robert Zbíral a Petra Měšťánková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy vyhledávání zdrojů Úvod do studia,22. října 2010 Robert Zbíral a Petra Měšťánková."— Transkript prezentace:

1 Základy vyhledávání zdrojů Úvod do studia,22. října 2010 Robert Zbíral a Petra Měšťánková

2 Podoba odborného (právního) textu

3 Proč jsou zdroje důležité? text napsaný bez zdrojů není textem odborným nikdo nemá v hlavě veškeré informace –i kdyby ano, tak mu nebyly vrozeny výběr zdrojů ovlivní obsah i kvalitu vaší práce –špatné zdroje = špatná práce –vhodné zdroje = ??? práce nepodceňujte fázi vyhledávání zdrojů –neoddělitelně spojeno se zpracováním zdrojů

4 Mýty o zdrojích aneb co nikdy neplatí… k tématu XY je jich nedostatek –ale: mám chuť a motivaci je hledat jsem schopen je najít jsem schopen je získat nedokážu je pochopit –ale: vybírám téma odpovídající mým schopnostem první zpracovávám zdroje jednoduší hledám zdroj pro jeho obsah (hodí se mi)

5 Co naopak hrozí často… zahlcení zdroji –ale: zvolit dostatečně úzké téma nutné správně hledat začít včas správný přístup ke zpracování systém využití zdrojů autor je zdroji řízen –ale: držet se vlastního směřování práce nepodlehnout pocitu méněcennosti (kritické myšlení)

6 Dělení zdrojů: primární vs sekundární zdroje primární (originální, původní) zdroje –není založen (nevychází) z jiných zdrojů –výhody: nezkreslenost (ne bezchybnost!) obsahují nejvíce informací možnost volné práce s nimi (nejsou ovlivněny názorem autora)

7 Dělení zdrojů: primární vs sekundární zdroje Příklady: –předpisy, judikáty, ústavy –mezinárodní smlouvy –statistiky –zprávy ministerstev (ne hodnotící) –novinové články (ty, které jen informují – např. zprávy o aktuálním dění) –archivní záznamy

8 Dělení zdrojů: primární vs sekundární zdroje sekundární (druhotné, odvozené) zdroje –jsou založeny na jiných primárních nebo sekundárních zdrojích –cílem není jen sdělit informace, zapracovávají je –Př.: monografie, článek, příspěvek ve sborníku oba druhy jsou pro psaní důležité! –sekundární nejsou „horší“, naopak budou použity vždy

9 Dělení zdrojů: primární vs sekundární zdroje Monografie/odborná kniha: –Definice dle RIV: „Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu (…) vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru. (…) Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN a povinný výtisk je registrován v Národní knihovně České republiky. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv, a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství.“ –„Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, překlady, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské a habilitační práce, (…) sborníky, tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů.“

10 Dělení zdrojů: primární vs sekundární zdroje Odborný článek: –Definice dle RIV: „(…) je článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.“ –Nejedná se o „články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku“. –„Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód“ –„Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis“. –Příklad: Právník, Právní rozhledy, Právní fórum, Soudní rozhledy

11 Dělení zdrojů: primární vs sekundární zdroje Sborník: –Definice dle RIV: „(…) Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód, který obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty.“ –Př.: Olomoucké právnické dny, Debaty mladých právníků, Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám

12 Dělení zdrojů: primární vs sekundární zdroje Pokud si nejste jistí, kam se řadí Vámi nalezená publikace, podívejte se na položku „Žánr“ či „Forma“ u bibliografických údajů v katalogu knihovny.

13 Odborné vs obyčejné zdroje i neodborný text může autorovi posloužit –výhoda: jednoduchost, pro pochopení rámce tématu odborný text vychází zásadně z odborných zdrojů –popisnost vs analýza jsou primární zdroje odborné? –neřeší se, kritériem důvěryhodnost sekundární zdroje: jak poznat odbornost? (prvek kvality) –odbornost lze posoudit jen při znalosti tématu –použijte selský rozum (podoba textu, počet odkazů) –pomůcky: původ zdroje, autor, citovanost uplatní se u všech druhů zdrojů –internet: v ČR minimum odborných zdrojů, raději nepoužívat –tzv. necitovatelné zdroje (wikipedia, epravo atd.)

14 Schéma získávání zdrojů

15 Strategie vyhledávání fáze začátečnická (informativní) –tzv. ber kde ber, cílem co nejrychleji překonat svůj deficit –už bych měl narazit i na odborné zdroje fáze slepé uličky –zadávat dle názvu tématu (Google, knihovna etc.) fáze „oblastně“ určitá –chci zjistit co nejširší okruh zdrojů k tématu –předmětové vyhledávání katalogy knihoven (předmětová hesla) systém ASPI či jiné informační systémy

16 Strategie vyhledávání fáze metoda kaskády –logika: odborné zdroje odkazují na jiné odborné zdroje odkazuje se jen na to, co se týká dané otázky odkazuji jen na to, co je kvalitní lze si přečíst, proč je na co odkazováno (citováno) vše ve vzájemné souvislosti –U aktuálních témat si najděte aktuální odbornou publikaci na dané téma a od ní odviňte další zdroje. –U historických témat můžete samozřejmě vycházet z odborných publikací staršího data vydání.

17 Kaskáda: ukázka Google Scholar –http://scholar.google.cz/http://scholar.google.cz/ –vše informačně propojené –pouze zpětné citace (ze staršího zdroje), ale možnost časového vymezení příklad: –téma: Odstrašující účinek trestu smrti –zadám „death penalty detterence“

18 Kaskáda: ukázka české zdroje –„zahraniční“ témata pozor na opisování! raději jít přímo k původním textům –„domácí“ témata stejná logika kaskády, ale nutné ručně/papírově příklad: Role Ústavního soudu v období první republiky –najdu si (narazím) na relevantní zdroj

19

20 Praktická ukázka postupu při psaní diplomové práce

21 Získání zdrojů (znám citaci) u českých (knihy i časopisy): knihovny –Knihovna Právnické fakulty, Zbrojnice –Jiné knihovny: Justiční akademie - Kroměříž Národní knihovna České republiky Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Parlamentní knihovna Policejní akademie ČR Ústav státu a práva Akademie věd ČR Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

22 Získání zdrojů (znám citaci) Vědecké a krajské knihovny –Moravská zemská knihovna v Brně –Jihočeská vědecká knihovna v Č.Budějovicích –Krajská knihovna Vysočiny (Havlíčkův Brod) –Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové –Krajská knihovna Karlovy Vary –Středočeská vědecká knihovna v Kladně –Krajská vědecká knihovna v Liberci –Vědecká knihovna v Olomouci –Moravskoslezská vědecká knihovna (Ostrava) –Krajská knihovna v Pardubicích –Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje –Severočeská vědecká knihovna (Ústí nad Labem) –Krajská knihovna F.Bartoše ve Zlíně

23 Získání zdrojů (znám citaci) Časopisy: –Seznam odborných právnických časopisů viz knihovna PF UP (seznam odebíraných časopisů), ovšem je potřeba hledět na stanovené standardy odborných časopisů. Např. věstníky, denní tisk, zpravodaje, sbírky nejsou odbornými časopisy –http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-a- sluzby/knihovna-up/casti-knihovny/knihovna- pravnicke-fakulty/casopisy/http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-a- sluzby/knihovna-up/casti-knihovny/knihovna- pravnicke-fakulty/casopisy/ –obsahy bývají on-line

24 Získání zdrojů (znám citaci) u zahraničních (časopisy) –vyzkoušet nejprve internet Google Scholar (možná propojení do EIZ?- „Find @ UPOL“) –jestliže selže, pak elektronické informační zdroje poskytuje UP, zdarma (ale jen síť UP) přes stránku knihovny (http://ezdroje.upol.cz/)http://ezdroje.upol.cz/ položka „El. knihovna časopisů“- položka „El. časopisy ve světě (EZB)“- rozhraní v angličtině/němčině postup v EZB: vybrat časopis a postupovat dle logiky výběru dále

25 Další možnosti získání zdrojů Hledat výraz v databázích: –Elektronické informační zdroje, dále zadat obor –Multioborové databáze Česká národní bibliografie (bibliografické údaje písemných zdrojů, které vyšly v ČR) EBSCOhost (Academic Search Complete) JSTOR Oxford Journals On-line Proquest Wiley Interscience –V rámci databází vyhledat obor (Law)

26 Další možnosti získání zdrojů Oborové databáze –Academic Research Library (proquest) –ASPI (předpisy, judikatura, literatura) –Lexis-Nexis (plné texty časopisů, heslo je k dispozici v knihovně PF)

27 Získání primárních zdrojů v oblasti Práva Soudní rozhodnutí: –Ústavní soud: nalus.usoud.cznalus.usoud.cz –Nejvyšší správní soud: www.nssoud.cz (Rozhodovací činnost, rozhodnutí a stanoviska)www.nssoud.cz –Nejvyšší soud: www.nsoud.czwww.nsoud.cz

28 Získání primárních zdrojů v oblasti Práva Legislativa: –Ministerstva ministerstvo spravedlnosti: portal.justice.czportal.justice.cz ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz/web- legislativa.aspxhttp://www.mvcr.cz/web- legislativa.aspx –Poslanecká sněmovna PČR (www.psp.cz)www.psp.cz

29 Získání zdrojů: mimo bezprostřední dosah meziknihovní výpůjční služba (Zbrojnice, VK) knihy –jsou blízko?- zjistit ze souborného katalogu ČR (ze stránky Národní knihovny- www.nkp.cz)www.nkp.cz cena 30 Kč za položku –nejsou: ze zahraničí (doba dodání kolem jednoho až tří měsíců) cena 70 Kč za položku u časopisů –sehnání PDF z na UP nedostupné databáze (zdarma) –zaslání kopií (cena dle stran)

30 Zpracování zdrojů postupujte při zpracování dle metody, kterou si sami vyberete nečtěte hned všechno podrobně! –obsahy, shrnutí, abstrakty- už před objednáním –i poté prolítnout a posoudit užitečnost četba směřuje k záměru práce (nenechat se jí řídit!) nezapomeňte zapisovat původ myšlenky (citace zdroje)

31 Doporučená literatura TOMOSZKOVÁ, Veronika, TOMOSZEK, Maxim (eds). Kurz právnických dovedností. Olomouc: Iuridica Olomucensis, 2008. 327 s. ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s.


Stáhnout ppt "Základy vyhledávání zdrojů Úvod do studia,22. října 2010 Robert Zbíral a Petra Měšťánková."

Podobné prezentace


Reklamy Google