Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 1."— Transkript prezentace:

1 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 1

2 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 2 Co je to Falun Gong? (nazývaný také Falun Dafa) je starobylá kultiva č ní metoda zušlech ť ování mysli, t ě la a ducha, která sbližuje lidi mnoha národností, p ů vodu a všech v ě kových kategorií. Její žáci se snaží vést harmonický, nesobecký a ohleduplný život, který je v souladu se základní povahou a principy vesmíru, kterými jsou Falun Gong (nazývaný také Falun Dafa) je starobylá kultiva č ní metoda zušlech ť ování mysli, t ě la a ducha, která sbližuje lidi mnoha národností, p ů vodu a všech v ě kových kategorií. Její žáci se snaží vést harmonický, nesobecký a ohleduplný život, který je v souladu se základní povahou a principy vesmíru, kterými jsou Pravdivost (Zhen), Soucit (Shan) a Tolerance (Ren).

3 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 3 Součástí praxe je také soubor p ě ti cvi č ení, j jj jejichž cílem je otevření energetických drah, očištění těla, uvolnění stresu a celkové zvýšení vnitřní energie. Tato cvičení jsou vhodná pro lidi každého věku a již mnoho z nich se přesvědčilo o jejich příznivém účinku na zlepšení zdraví.

4 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 4 Zakladatel Falun Gongu Zhuan Falun Zhuan Falun Mistr Li Hongzhi p ř edstavil Falun Gong na ve ř ejnosti poprvé 13. kv ě tna 1992 ve m ě st ě Changchun. B ě hem let 1992 – 1994 uspo ř ádal více 54 sérií p ř ednášek a cvi č ení FG a poté p ů sobil i za hranicemi státu. Je nositelem mnoha ocen ě ní z USA a Kanady a byl rovn ě ž dvakrát nominován na Nobelovu cenu. P ř esto, že o sob ě na ve ř ejnosti nemluví, č ást jeho biografie je uvedena v knize Zhuan Falun.Zhuan Falun

5 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 5  Narodil se 13. kv ě tna 1951 v Guanzhulin, provincie Jilin, Č ína.  Ve v ě ku č ty ř let se za č al u č it u svého prvního buddhistického mistra Quana Jue, pozd ě ji p ř ijímal lekce až od dvaceti mistr ů Buddhismu a Taoismu  Už jako osmiletý dokázal meditovat a vynikal nadp ř irozenými schopnostmi: silou v ů le dokázal pohybovat p ř edm ě ty aniž by s nimi p ř išel do fyzického kontaktu  Po roce 1970 nejd ř íve pracoval na vojenské farm ě pro chov koní, pozd ě ji hrál na trumpetu v orchestru lesní policie provincie Jilin.

6 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 6  V dob ě od 1978-1982 byl zam ě stnán jako z ř ízenec v hotelu provozovaném lesní policií provincie Jilin.  Mezi lety 1982-1991 pracoval v bezpe č nostním odd ě lení ve Spole č nosti pro obilniny a olejniny m ě sta Changchun.  Ke konci osmdesátých let se za č al hluboce zajímat o u č ení gigong  Po opušt ě ní svého zam ě stnání se v roce 1992 za č al v ě novat propagaci Falun Gongu  V roce 1997 p ř esídlil i se svojí dcerou a manželkou do USA, kde dnes žije.

7 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 7 P ě t cvi č ení Falun Gong   1. Buddha ukazuje tisíc rukouBuddha ukazuje tisíc rukou   2. Falun pozice ve stojiFalun pozice ve stoji   3. Pronikání dv ě ma kosmickými extrémyPronikání dv ě ma kosmickými extrémy   4. Falun nebeský ob ě hFalun nebeský ob ě h   5. Zesilování božských silZesilování božských sil

8 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 8 Falun nebeský ob ě h

9 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 9 Emblém Falun Symbol uprost ř ed je znakem Buddhovksé školy a byl také užíván jako symbol dobrého št ě stí v Č ín ě a jiných kulturách. Taiji (Jing-Jang) symboly zna č í škole Tao. Falun Dafa však není náboženství a také není č ástí buddhismu nebo Taoismu.

10 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 10 Co Vám znak uprostřed připomíná?  Ano, vypadá to jako Hitler ů v hákový k ř íž, zvlášt ě p ř eklopí-li se na stranu. Ale symbol samotný neozna č uje žádnou t ř ídní p ř íslušnost a je starý p ř es 2 500 let. „Tento emblém Falun je miniaturou vesmíru. Má také svoji vlastní formu existence a pr ů b ě h vývoje ve všech ostatních dimenzích, a tak ho nazývám sv ě tem." „Kolo Zákona Buddhovské školy, Jin-Jang školy Tao, a sv ě t deseti sm ě r ů jsou všechny ve Falunu odraženy." Mistr Li Hongzhi Mistr Li Hongzhi

11 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 11 Vývoj Falun Gongu  Od svého zve ř ejn ě ní v r. 1992 se Falun Gong díky svému obrovskému p ř ínosu a blahodárnému ú č inku na zdraví rychle rozší ř il po celé Č ín ě a získal podporu a n ě kolik vyznamenání od vlády.  Na pekingské výstav ě orientálního zdraví EXPO v roce 1993 byl pan Li Hongzhi, zakladatel Falun Gongu, ocen ě n nejvyšším ocen ě ním konference "Cena za mimo ř ádný p ř ínos v oblasti v ě dy" a sou č asn ě obdržel zvláštní zlatou medaili. Dostal zde i titul "Nejuznávan ě jší mistr qi-gongu".

12 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 12 Energie Falun

13 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 13 Vše by bylo krásné kdyby neexistovalo …

14 8.5.2007 14 Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie Kruté pronásledování  V roce 1999 bývalý čínský vůdce Ťiang Ce-min zakázal Falun Gong a vytvořil zákon, který z praktikování FG činí zločin  Od té doby jsou tito lidé po celém světě krutě pronásledováni  Ťiang Ce-min založil speciální organizaci k persekuci praktikujících FG, Kancelář “6 – 10“, s absolutní mocí, podobající se gestapu  Na pronásledování FG a propagandu o jeho škodlivosti vynaložil čtvrtinu z finančních zdrojů; z těchto peněz také vytvořil řadu pracovních táborů, nápravných zařízení a vězení po celé Číně.

15 8.5.2007 15 Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie  Tisíce zdravých lidí jsou drženi v psychiatrických léčebnách, kde jsou mučeni a injekcemi je poškozován jejich nervový systém.  Statisíce lidí byly bez soudního procesu uvězněny, poslány do pracovních táborů, či na program vymývání mozků za účelem "reformace".  V pracovních táborech panují nelidské pracovní podmínky, vězňům jsou odepřena základní lidská práva nelidské pracovní podmínkynelidské pracovní podmínky  Při "reformování" je používáno více než 40 různých způsobů mučení. Zaživa jsou jim odebírány orgány!!! Těla umučených jsou okamžitě spálena a příbuzným je oznámeno, že spáchali sebevraždu  Při "reformování" je používáno více než 40 různých způsobů mučení. Zaživa jsou jim odebírány orgány!!! Těla umučených jsou okamžitě spálena a příbuzným je oznámeno, že spáchali sebevraždu.40 různých způsobů mučení 40 různých způsobů mučení

16 8.5.2007 16 Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie PROČ??! Neustále se zvyšující popularita Falun Gongu začala u jistých představitelů státní moci vyvolávat obavy. Od roku 1996 se proto o Falun Gong začala zajímat čínská tajná služba. Všechny pokusy najít nějaké důkazy proti Falun Gongu však skončily bezvýsledně. V roce 1999 vládní průzkumy ukázaly, že zastupitelé vlády, místních úřadů, straníci i vědci byli mezi 70 milióny, kteří Falun Gong praktikovali, a tak o 15 miliónů převýšili členy strany. Proto tehdejší čínský vůdce Ťiang Ce-min zahájil pronásledování, ve kterém jsou lidé biti, mučeni a zabíjeni. Důvodem je velká popularita, kterou oficiální činitelé chtějí, ale nemohou ovládnout.

17 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 17 Chcete pomoci? PPPP oooo dddd eeee pppp iiii šššš tttt eeee i i i i nnnn tttt eeee rrrr nnnn eeee tttt oooo vvvv oooo uuuu p p p p eeee tttt iiii cccc iiii KKKK oooo nnnn tttt aaaa kkkk tttt uuuu jjjj tttt eeee v v v v llll áááá dddd nnnn íííí p p p p řřřř eeee dddd ssss tttt aaaa vvvv iiii tttt eeee llll eeee PPPP řřřř iiii dddd eeee jjjj tttt eeee o o o o dddd kkkk aaaa zzzz ( ( ( ( bbbb aaaa nnnn nnnn eeee rrrr )))) n n n n aaaa w w w w wwww wwww.... ffff aaaa llll uuuu nnnn gggg oooo nnnn gggg.... cccc zzzz n n n n aaaa VVVV aaaa šššš iiii w w w w eeee bbbb oooo vvvv oooo uuuu s s s s tttt rrrr áááá nnnn kkkk uuuu ZZZZmiňte se o tomto pronásledování i Vašim přátelům a známým

18 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 18 Zdroje  www.falungong.cz www.falungong.cz  www.falundafa.org www.falundafa.org  www.osud.cz/cs/clanek.php?id=229 www.osud.cz/cs/clanek.php?id=229  http://en.wikipedia.org/wiki/Li_Hongzhi http://en.wikipedia.org/wiki/Li_Hongzhi  http://cz.clearharmony.net/ http://cz.clearharmony.net/

19 8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 19


Stáhnout ppt "8.5.2007Tereza Mazáková, Společenské vědy + Anglická filologie 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google