Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_20_Legenda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_20_Legenda"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_20_Legenda
Název vzdělávacího materiálu: Žánry ústní lidové slovesnosti Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE_20 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Český jazyk, 7. ročník Téma: Legenda Anotace: Žáci se seznámí s legendou, jejími rysy, poznají legendy vztahující se k českým patronům. Materiál byl vytvořen (datum, období): Ověření ve výuce: , 7. B, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_20_Legenda

2 Žánr lidové slovesnosti
Legenda Žánr lidové slovesnosti Mgr. Lucie Plechatá, ZŠ Dr. M. Tyrše, šk. rok 2011/12 VY_32_INOVACE_20_Legenda

3 VY_32_INOVACE_20_Legenda
Co je to legenda? epický literární útvar, pojednávající o životě, smrti, umučení a zázracích určitého světce či, mučedníka, příp. ostatků nebo svatého předmětu Co je to epika? VY_32_INOVACE_20_Legenda

4 VY_32_INOVACE_20_Legenda
Světec (svatý) označení někoho, kdo se blíží ideálu příslušníka daného náboženství, je v rámci něho následováníhodný a určitým způsobem výjimečný či blízký Bohu Na křesťanských zobrazeních jsou svatí často zpodobněni se svatozáří. Každý světec se stává ochráncem (patronem) určité skupiny lidí, je znázorňován s atributem, znakem svého umučení nebo předmětu, který je pro něho typický. Každá církev uznává tedy své světce, my se seznámíme s těmi, kteří nějak ovlivnili historii našeho národa. VY_32_INOVACE_20_Legenda

5 Naši světci (výčet není kompletní)
Sv. Cyril Sv. Metoděj Sv. Václav Sv. Ludmila Sv. Vojtěch Sv. Prokop Sv. Anežka česká Sv. Zdislava Sv. Jan Nepomucký Sv. Jan Sarkander VY 32 INOVACE 20 Legenda VY_32_INOVACE_20_Legenda

6 VY_32_INOVACE_20_Legenda
Pochází z latinského legenda, což znamená „věci určené ke čtení“. Původně šlo o text, který se četl v době, kdy se připomínala památka nějakého světce. Později šlo o vyprávění ze života světce a líčení zázraků. Dnes dílo s neobvyklým nebo nadpřirozeným námětem. V přeneseném smyslu může být legenda i příběhem o význačné osobě. Používá se též označení hagiografie, což je termín odvozený z řeckého hagios svatý a grafein psát. VY_32_INOVACE_20_Legenda

7 VY_32_INOVACE_20_Legenda
Vývoj legendy Vznikla na sklonku antiky, když se klasický životopis rozšířil o prvky z bible (zvláště o líčení zázraků). Křesťanská legenda pak má své počátky v evangeliích Nového zákona. Co je to evangelium? Evangelium – pojednává o životě a skutcích Ježíše Krista VY_32_INOVACE_20_Legenda

8 VY_32_INOVACE_20_Legenda
Vývoj legendy Legendy byly většinou zprvu předávány ústně, později byly zapisovány, a to jak veršem, tak i prózou. Největší obliby se dočkaly ve středověku. Zpočátku popisovaly život konkrétních osob, kterých si křesťané vážili, nezáleželo na tom, jestli v té chvíli už byl dotyčný prohlášen za svatého (kanonizován), nebo k tomu došlo později. Jejich účelem bylo oslavit památku příkladných křesťanů a dát příklad k následování. VY_32_INOVACE_20_Legenda

9 Hlavní rysy: VY_32_INOVACE_20_Legenda
vypravuje o narození, životě, smrti, přenesení ostatků a zázracích osoby, o které se soudilo, že se dostala do nebe sloužila především křesťanské výchově a propagaci světce VY_32_INOVACE_20_Legenda

10 Legendy v českých zemích
Legendy v českých zemích vznikaly v období od 9. st., kdy se sem dostaly s působením misionářů Kdo byl misionářem? Do 14. st. se šířily ve vzdělané duchovenské společnosti. Zásadní bylo působení svatých Cyrila a Metoděje, s jejichž jmény jsou první legendy vzniklé na našem území spojeny. Dále pomáhaly upevnit panovnickou moc Přemyslovců. VY_32_INOVACE_20_Legenda

11 cyrilometodějské legendy svatováclavské a svatoludmilské legendy
Podle světců, o kterých legendy pojednávají, je lze rozdělit do skupin: cyrilometodějské legendy svatováclavské a svatoludmilské legendy vojtěšské legendy prokopské legendy další VY_32_INOVACE_20_Legenda

12 Svatí Cyril (Konstantin) (826/827 – 869) a Metoděj (815 – 885)
V 9. st. přišli na Velkou Moravu jako misionáři šířit křesťanství ve slovanském jazyce. Konstantin a Metoděj vytvořili abecedu (hlaholici) pro překlad bible do staroslověnštiny (jihoslovanského nářečí z oblasti Soluně, odkud pocházeli). V Římě prosadili schválení staroslověnské bohoslužby papežem. Cyril se zde roznemohl, později zemřel. Metoděj jako arcibiskup musel čelit věznění díky nenávisti germánských misionářů. Po Metodějově smrti byli jeho žáci vyhnáni, uchýlili se do Bulharska, Chorvatska, Polska a Čech a nový papež r. 896 zakázal používat slovanský jazyk při bohoslužbě, což přetrvalo až do minulého století. VY_32_INOVACE_20_Legenda

13 Svatí Cyril (Konstantin) (826/827 – 869) a Metoděj (815 – 885)
Cyrilovy atributy: mnišský hábit, kniha a skříňka s ostatky Metodějovy atributy: biskupské roucho, berle a mitra Jsou patrony : Evropy a všech slovanských národů; proti bouři VY_32_INOVACE_20_Legenda

14 Život Konstantinův a Život Metodějův
Staroslověnské legendy sepsané žáky těchto světců popisují život Konstantina i Metoděje a vzájemně se doplňují. Cílem těchto legend byla zejména obhajoba staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka. Ostatky sv. Cyrila jsou uloženy v bazilice sv. Klimenta v Římě. Oproti tomu osud ostatků sv. Metoděje zůstává záhadou. VY_32_INOVACE_20_Legenda

15 Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935)
byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti Podle legend byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou dokázal zachovat suverenitu českého státu Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu převzal vládu Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost Je patronem : Čech, Moravy; míru; sládků. Atributy: svatováclavská orlice, dva andělé po stranách, klasy a hrozny, kopí s praporem, někdy na koni VY_32_INOVACE_20_Legenda

16 Svatováclavské legendy
Život svatého Václava Kristiánova legenda byla sepsána staroslověnsky a datuje se do doby brzy po zavraždění knížete Václava (polovina 10. st.). Zároveň se jedná o nejstarší v úplnosti dochovanou staroslověnskou památku, která vznikla na území Čech. Život a umučení svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily, lat. Vita et passio sancti Vencaslai et sanctae Ludmilae aviae eius) byla sepsána latinsky. Sporná je doba vzniku i autor samotný, zřejmě však vznikla koncem 10. st. Cílem díla byla znovu obhajoba staroslověnské bohoslužby. VY_32_INOVACE_20_Legenda

17 VY_32_INOVACE_20_Legenda
Svatá Ludmila (asi 860 – 921) byla manželkou prvního Přemyslovce, knížete Bořivoje I., a chronologicky první českou svatou Během jejího života byly položeny základy ke kristianizaci (zavádění křesťanství) Čech a také základy moci Přemyslovců. Život babičky svatého Václava byl popsán v řadě legend, které se snaží popsat českou historii v 9. a 10. st. Dle tradice uškrcena vrahy najatými její snachou Drahomírou, matkou Václava Atribut: šál VY_32_INOVACE_20_Legenda

18 Svatoludmilské legendy
Nejstarší dochovaná legenda o svaté Ludmile, nazývaná podle svých počátečních slov Fuit in provincia Boemorum (Stalo se v zemi české), vznikla zřejmě už v 10. století. Podle názorů některých odborníků se jedná o latinskou verzi starší legendy sepsané ve staroslověnštině. Nejznámější je jistě Kristiánova legenda O životě a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily. Pozůstatky sv. Ludmily tvoří dnes jednak její lebka, která je součástí svatovítského pokladu, pravá vřetení kost, umístěná jako svatý ostatek na hlavním oltáři chrámu sv. Víta, a konečně kosti uložené v hrobu sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří. Pohřbené kosti byly v souladu s legendou zabaleny celkem pěti drahými textiliemi, přičemž jedna z nich byla třetí nejstarší hedvábnou látkou nalezenou v Čechách. a pravděpodobně pocházela z Byzance. VY_32_INOVACE_20_Legenda

19 Svatý Vojtěch (okolo 957 – 997)
Hospodine, pomiluj ny! Jezu Kriste, pomiluj ny! Ty, spase všeho mira, Spasiž ny i uslyšit, Hospodine, hlasy našě! byl druhý pražský biskup pocházel z rodu Slavníkovců vystupoval proti pohanství, obchodování s otroky, kněžskému manželství a alkoholismu Je pokládán za autora nejstarších českých a polských duchovních písní, např. známé písně Hospodine, pomiluj ny pro spory s knížetem opustil zemi, druhý odchod, ke kterému došlo krátce před vyvražděním Slavníkovců, mu zachránil život zemřel mučednickou smrtí, když působil jako misionář mezi pohanskými Prusy VY_32_INOVACE_20_Legenda

20 Svatovojtěšské legendy
Je patronem : Čech, Polska, Pruska. Atributy: veslo, oštěp, kopí nebo svazek šípů, orel První Vojtěchovy životopisy sepsali krátce po jeho mučednické smrti dva jeho obdivovatelé, římský mnich Kanaparius a Němec sv. Bruno Z Querfurtu. Další byla anonymní latinská legenda Utrpení svatého mučedníka Vojtěcha (Pas- sio Sancti Adalberti Martyris) vytvořená mezi roky 1006 až 1025. Vojtěchovu useknutou hlavu a zohavené tělo vykoupil od Prusů zlatem polský král Boleslav Chrabrý. V roce 1039 pak ostatky sv. Vojtěcha přenesl český kníže Břetislav /. do Prahy, kde byly uloženy v bazilice sv. Víta. VY_32_INOVACE_20_Legenda

21 VY_32_INOVACE_20_Legenda
Svatý Prokop (970 – 1053) Stal se benediktinským mnichem v klášteře v Břevnově. Žil jako poustevník a v okolí vznikla mnišská osada, kde založil Sázavský klášter, působil zde jako první opat. Údajně zkrotil nečisté síly představované čertem. Je patronem : Patron Čech, horníků a rolníků, proti působení ďábla, proti zlým duchům Atributy: spoutaný ďábel na řetěze, zřídka laň, důtky nebo model kostela VY_32_INOVACE_20_Legenda

22 VY_32_INOVACE_20_Legenda
Prokopské legendy Obsahují mnohé lidové prvky, což je dáno tím, že se obracely k prostému člověku, aby v něm vyvolaly úctu ke svatému Prokopovi i ke klášterům. V jiné se popisuje především Prokopův zápas o uchránění Sázavského kláštera před německými mnichy. První životopis sv. Prokopa byl pravděpodobně nejdříve sepsán ve staroslověnském jazyce, a to přímo v Sázavském klášteře, dochoval se až v latinských opisech z 13. a 14. st. - Vita minor čili Menší legendu o sv. Prokopovi. V době Karla IV byla pak sepsána další latinská svatoprokopská legenda, tzv. Vita maior. VY_32_INOVACE_20_Legenda

23 VY_32_INOVACE_20_Legenda
Svatá Anežka (kolem 1211 – 1282) nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské abatyše kláštera klarisek Na Františku, který založil z jejího podnětu bratr Václav I. Při ženském klášteře byl současně založen menší klášter františkánů a nemocnice, špitální bratrstvo povýšil papež na řád křižovníků s červenou hvězdou Je patronkou : Čech, nemocných, chudých a trpících Atributy: model kostela v ruce VY_32_INOVACE_20_Legenda

24 VY_32_INOVACE_20_Legenda
Svatoanežské legendy První latinskou legendu o životě svaté Anežky napsal kolem roku 1320 neznámý český minorita. Měla být podkladem pro její kanonizaci, o niž už tehdy usilovala královna Eliška Přemyslovna. Legenda byla brzy na to přeložena do němčiny a také vznikla její veršovaná česká verze. Pražský klášter klarisek byl během husitských válek vydrancován a Anežčin hrob zřejmě zničen. Její ostatky však před tím sestry klarisky vyzvedly a odnesly neznámo kam. Dnes zůstala jen čelist ve Španělsku a ve sv. Vítu zub a hlavice čelisti. Teprve v roce 1870 byla prohlášena za blahoslavenou a svatořečena byla až v listopadu 1989. VY_32_INOVACE_20_Legenda

25 Svatý Jan Nepomucký (1340/50 – 1393)
generální vikář pražského arcibiskupa a mučedník katolické církve, jeden z českých zemských patronů Stal se obětí sporu arcibiskupa Jana z Jenštejna s králem Václavem IV., byl umučen a jeho tělo vhozeno do Vltavy. VY_32_INOVACE_20_Legenda

26 Svatý Jan Nepomucký (1340/50 – 1393)
Je patronem : Čech, kněží a zpovědníků, cestování, poutníků, šťastného návratu (proto jsou jeho sochy umístěny většinou na rozcestích a na mostech), lodníků, vorařů, mlynářů, jezuitů, patron všech vod Atributy: pět hvězd kolem hlavy (které podle legendy ukazovaly, kde leží ve vodě Janovo tělo), prst na ústech, jazyk, kotva VY_32_INOVACE_20_Legenda

27 Legendy o Janu Nepomuckém
Duchovním otcem legendy o Janu Nepomuckém byl Václav Hájek z Libočan, který omylem ve své Kronice české zařadil dva mučedníky stejného jména. Vedle generálního vikáře doktora Johánka, který zemřel v roce 1393, přišel podle Hájka o deset let dříve o život královnin zpovědník Jan Nepomucký, který údajně odmítl vyzradit zpovědní tajemství, které mu svěřila manželka Václava IV., a král ho proto nechal mučit a vhodit do Vltavy. Záhadou dlouho zůstával údajně neporušeny mučedníkův jazyk, objevený při otevření jeho hrobu v roce Teprve v roce 1973 zjistili odborníci, že se nejedná o jazyk, nýbrž o část mozkové tkáně, vzácně zachované díky zvýšené půdní vlhkosti. Vložit foto sochy VY_32_INOVACE_20_Legenda

28 Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1212 – 1252)
byla manželkou rytíře Havla z Lemberka, založili dominikánské kláštery v Jablonném a v Turnově Provedla i několik zázračných uzdravení Patron: rodin, dominikánek, litoměřické diecéze Atributy: vinná réva, břečťan, lvíče VY_32_INOVACE_20_Legenda

29 VY_32_INOVACE_20_Legenda
Legenda zápis epický literární útvar, pojednávající o životě, smrti, umučení a zázracích určitého světce či, mučedníka, příp. ostatků nebo svatého předmětu Světec (svatý) – příslušník nějakého náboženství, který je uctíván pro své činy a je hoden následování Naši svatí: sv. Cyril a Metoděj, sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv. Anežka, sv. Zdislava, sv. Jan Nepomucký,… VY_32_INOVACE_20_Legenda

30 VY_32_INOVACE_20_Legenda
Skupinová práce Zadání: Žáci se rozdělí do 7 skupin. Každá skupina žáků si přečte legendu o jednom z patronů českých zemí z knihy Felixe Krumlovského Legendy a pověsti z Čech a Moravy. Legendu skupina zpracuje některou z nabízených forem (dramatizace nebo formou kramářské písně) a takto ji zprostředkuje ostatním spolužákům. Seznam: sv. Anežka, sv. Cyril a Metoděj, sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Prokop, sv. Vojtěch Vytisknout legendy z knihy Felixe Krumlovského. VY_32_INOVACE_20_Legenda

31 VY_32_INOVACE_20_Legenda
Použité zdroje: Obrázky. [cit ]. Dostupné z: Světec Svatozář Bible Biskup Bible s křížem Šála Kostel Karlův most Hvězda Vinná réva VY_32_INOVACE_20_Legenda


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_20_Legenda"

Podobné prezentace


Reklamy Google