Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Portugalsko ( Portus Cale) Margarota Raskina.  Hlavní m ě sto: Lisabon  Rozloha: 92 391 km² (108. na sv ě t ě ) z toho 0,48 % vodní plochy  Nejvyšší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Portugalsko ( Portus Cale) Margarota Raskina.  Hlavní m ě sto: Lisabon  Rozloha: 92 391 km² (108. na sv ě t ě ) z toho 0,48 % vodní plochy  Nejvyšší."— Transkript prezentace:

1 Portugalsko ( Portus Cale) Margarota Raskina

2

3  Hlavní m ě sto: Lisabon  Rozloha: 92 391 km² (108. na sv ě t ě ) z toho 0,48 % vodní plochy  Nejvyšší bod: Ponta do Pico (2 351 m n. m.)  Po č et obyvatel: 10 848 692 (75. na sv ě t ě, 2007)  Hustota zalidn ě ní: 114 ob. / km² (87. na sv ě t ě )  Jazyk: Portugalština  Náboženství: katolické 93 % protestantské 3 %  Státní z ř ízení : republika  HDP/obyv. (PPP): 18 465 USD (33. na sv ě t ě, 2005)

4 Portugalsko je evropskou zemí nacházející se v západní Č ásti Pyrynejského poloostrova. Jediným jeho pevninským sousedem je Špan ě lsko, západní a jižní b ř ehy zem ě omývají vody Atlantického oceánu. Portugalsku dále náleží souostroví Azoru a Madejra.

5 D ě jiny  Na území Portugalska se za posledních 3000 let vyst ř ídalo mnoho civilizací Feni č ané, Kelti, Ř ekové, Kartágenci, Ř imané i Arabové všichni pozm ě nili a poznamenali vývoj této č ásti Evropy.  Ve 14. a 15. století to byli naopak Portugalci, kte ř í svými zámo ř skými objevy zm ě nili tvá ř celého sv ě ta.  Portugalsko se stalo v pr ů b ě hu 15. století pr ů kopníkem zámo ř ské expanze, podnikalo objevné plavby kolem Afriky do Indie a získávalo rozsáhlé koloniální državy. Nejvýznamn ě jšími koloniemi bývaly Brazílie, Angola a Mosambik.  Portugalsko bylo vyhlášeno republikou 5. ř íjna 1910. Za první sv ě tové války stálo Portugalsko na stran ě Dohody.  Roku 1932 zavedl Salazar v zemi zmítané krizí diktaturu. Za druhé sv ě tové války bylo Portugalsko neutrální.  Salazar ů v nástupce Caetano byl svržen armádou v roce 1974 a Portugalsko nastoupilo cestu pluralitní demokracie. V roce 1986 zem ě vstoupila spole č n ě se Špan ě lskem do Evropského spole č enství.

6 ANTÓNIO DE OLIVEIRA SALAZAR Marcello Caetano

7 Mezinárodní vztahy Portugalsko vede dlouholetý spor se Špan ě lskem o oblast Olivença(špan ě lsk y Olivenza). Toto území bylo od 13. století sou č ástí Portugalska až do roku 1801, kdy se Portugalsko po drtivé porážce od napoleonské Francie a jejího spojence Špan ě lska tohoto území muselo vzdát práv ě ve prosp ě ch Špan ě lska. Hospodá ř ství  Portugalsko je zem ě d ě lský a také pr ů myslový stát se zásobami nerostných surovin..  Varující je však stále asi 15 % negramotnost obyvatelstva.  Hlavní pr ů myslová odv ě tví jsou hutnictví, t ě žební, textilní, obuvnický, strojírenský, chemický a potraviná ř ský pr ů mysl.  T ě ží se wolfram, cín, uran, č erné uhlí, m ěď, st ř íbro, kaolin, s ů l a mramor.  Asi 75 % zahrani č ní vým ě ny zboží této zem ě p ř ipadá na EU. Zem ě je závislá na dovozu ropy a zemního plynu.  Nejd ů ležit ě jší pr ů myslová st ř ediska jsou Lisabon a Porto.  Orná p ů da zabírá 32 %, lesy 36 % a louky a pastviny 11 % plochy státu. Významná je t ě žba d ř eva a korku. Portugalsko je nejv ě tším producentem korku na sv ě t ě - 180 000 tun.  P ě stuje se pšenice, kuku ř ice, rýže, oves, brambory, cukrová ř epa, olivy, ovoce(zejména vinná réva a subtropické ovoce) a zelenina.  Chov skotu, prasat, ovcí, koz, dr ů beže, osl ů a mul. Významná je i produkce rybích výrobk ů (nap ř íklad rybí konzervy a rybí mou č ka).  Výrazné p ř íjmy z cestovního ruchu. Nejatraktivn ě jší turistická st ř ediska jsou Lisabon, Porto, Coimbra, pob ř eží Algarve, ostrovy Madeira a Azory. Portugalsko navštíví ro č n ě cca 20 milion ů turist ů.

8 Lisabonská smlouva

9

10  Lisabonská smlouva (též Reformní smlouva) je smlouva podepsaná 13. prosince 2007 v Lisabonu. Po neúsp ě chu Smlouvy o Ústav ě pro Evropu („Ústavy EU“), odmítnuté referendy v Nizozemsku a Francii v roce 2005, má podle názoru p ř íznivc ů prohlubování evropské integrace práv ě Lisabonská smlouva zajistit efektivní fungování EU do budoucna.  Lisabonská smlouva má obsahovat dva č lánky pozm ěň ující:  Smlouvu o Evropské unii (Smlouvu o EU, Maastrichtskou smlouvu)  Smlouvu o založení Evropského spole č enství (Smlouvu o ES, Ř ímské smlouvy), ta má být nov ě nazvána Smlouvou o fungování Unie  Dále má Reformní smlouva stanovit, že na t ě chto dvou smlouvách je Evropská unie(EU) založena, že nahrazuje Evropské spole č enství (ES) a je jeho nástupkyní. Text mandátu také uvádí, že „všechna ustanovení Mezivládní konference z roku 2004 budou za č len ě na do t ě chto dvou smluv“, tedy to že Ústava EU, kterou tato Konference schválila, je jejich obsahem.  Evropská unie má mít jednotnou právní subjektivitu, jak už navrhovala Ústava EU.

11  Kritici smlouvy namítají, ž e smlouva údajn ě p ř edstavuje pouze kosmetickou úpravu neschválené Ústavy EU.  Kritici tvrdí, ž e schválení smlouvy by vedlo k výraznému omezení suverenity jednotlivých č len ů EU v podob ě p ř esunu kompetencí národních parlament ů na orgány EU. Další kritika se týká procedury - p ř ípadné nerespektování výsledk ů referenda v Irsku a snaha prosadit v Irsku nové referendum, by podle nich bylo v rozporu s demokracií, proto ž e v tomto p ř ípad ě Evropská unie jako instituce musí respektovat právo veta ka ž dého č lenského státu. Po vetování i jen jediného č lenského státu (v tomto p ř ípad ě Irska) by následné p ř ijetí této smlouvy do právního ř ádu EU bylo nezákonné.  K 31. č ervenci 2008 schválilo smlouvu 24 č lenských stát ů EU a odmítlo ji Irsko. Ve č tvrtek 21.listopadu 2008 ji schválilo Švédsko. Doposud nepadlo rozhodnutí v Č eské republice, kde však 26. listopadu 2008 Ústavní soud konstatoval, ž e smlouva není v rozporu s ústavním po ř ádkem zem ě.

12 Zdroje: Wikipedia/Portugalsko Encyclopedia/Portugal Lisabonská smlouva Jak se jmenuje souč. prezident Portugalska? Jak se jmenuje nejstarší hrad Portugalska?


Stáhnout ppt "Portugalsko ( Portus Cale) Margarota Raskina.  Hlavní m ě sto: Lisabon  Rozloha: 92 391 km² (108. na sv ě t ě ) z toho 0,48 % vodní plochy  Nejvyšší."

Podobné prezentace


Reklamy Google