Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVi a.s. 1 Aktivity a výsledky SVSE v oblasti zemního plynu Praha 14.listopad 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVi a.s. 1 Aktivity a výsledky SVSE v oblasti zemního plynu Praha 14.listopad 2007."— Transkript prezentace:

1 EVi a.s. 1 Aktivity a výsledky SVSE v oblasti zemního plynu Praha 14.listopad 2007

2 EVi a.s.2 Úvod 2005- 2006 – krátká rekapitulace Jen pro rychlé připomenutí pár základních údajů V polovině ledna 2005 vznikla u SVSE malá skupina oprávněných zákazníků, která nebyla spokojena s cenami a podmínkami nabízenými po otevření trhu a monopolním postavením RWE-Transgas. Do skupiny bylo přizváno několik dalších významných odběratelů a 9.února na schůzce dohodnuto -SVSE zadává zpracování právního rozboru podání stížnosti na ÚHOS. OZ zahajují společný postup vůči dodavateli – platba záloh,kratší časové úseky apod.

3 EVi a.s.3 V březnu oslovení Ing.Štěpána – ENA jako odborníka s cílem spolupráce se skupinou a ihned zahájena spolupráce. Přímé jednání s ERU, nebo MPO nikdo doposud nezahájil. Osloveni další významní zákazníci ENA vypomáhá při individuálních jednáních OZ s dodavateli ZP Duben 2005 MVV Energie a následně další OZ dávají podnět na ERU – zahájení správního řízení Květen ERU poprvé zvažuje možnost zavedení regulace po bezvýsledných jednáních s RWE TG OZ nemají uzavřeny dodatky od dubna – tlak na ERU a dodavatele ZP se stupňuje

4 EVi a.s.4 Ceny rostou i pro chráněné zákazníky. SVSE definuje jasné požadavky na úpravu legislativy Setkání 13 července – OZ v SVSE odebírají 2,0 mld.m3 ZP – tzn 20 % odběrů a dále stupňují tlak na ERU a TG. ERU souhlasí se špatně stanovenou marží u TG. 15.srpna MVV podává stížnost na UHOS ERU potvrzuje špatnou metodiku výpočtu ( zásobníky, nepromítnutí korekce zisku OZ apod.) Podněty jsou za SVSE zasílány i na Evropskou komisi Příklad : ENA vyčíslený rozdíl cen zásobníků činí 350 mil.Kč, TG uznává 48 mil.Kč

5 EVi a.s.5 30 září na schůzce SVSE sjednáno požádat o znovuzavedení regulace. Dopis zpracovaný ENA odchází 13.října 2005. 21.listopadu UHOS sděluje zahájení správního řízení SVSE zasílá návrh metodického pokynu ERU k rezervaci kapacity, zveřejněn 29.11.2005 na stránkách ERU s tím,že do 30.listopadu si mohou OZ rezervovat kapacitu zásobníků. Od 1.ledna 2006 je dalších cca 140 tis. Odběratelů v kategorii OZ ERU sděluje ceny budou regulované a i přes problémy v Evropské komisi byla regulace zavedena.

6 EVi a.s.6 Rok 2007  Ceny byly regulované  Prováděná výběrová řízení neplní svou funkci a řada společností nedostala ani odpovědi,natož konkurenční nabídky a některé ani od společností RWE.  Došlo k několika změnám v dodavatelsko- odběratelských vztazích vlivem nového obchodníka (VEMEX – limitované množství plynu ), v jehož důsledku nastává pro některé velké odběratele částečný posun RWE – úprava vzorce,případně ceny za skladování  Na základě neustálého tlaku SVSE a ENA byla změněna tolerance RK u odběratele ze 2 na 3,8 %.  Nelze nepřipomenout vývoj plateb za služby.

7 EVi a.s.7 Graf převzatý od společnosti ENA Co je důvodem takového růstu?

8 EVi a.s.8  Na otázku otevření trhu a potenciálním nebezpečím z toho vyplývajícím měly odpovědět semináře RWE a to v Praze a Prostějově kde zástupci RWE signalizovali změnu svého postoje.  V čem se projevila :  1) Nabídku plynu pro český trh ve dvou kolech a to v prvním za náklady a povolenou marži a ve druhém za tržní evropskou cenu. První kolo do 30.6 předchozího roku a druhé kolo do 31.8 předchozího roku.  2) Žádné podstatné změny ve smluvních podmínkách  Výsledek – více zákazníků zvažuje přechod ke společnosti Vemex ( Wingas stále není aktivní ).

9 EVi a.s.9 Jak SVSE postupovalo dále  Deklarovalo, že řešení v podobě regulace nechceme.  Celé úsilí všech se soustředilo na Změnu Energetického zákona s prosazením všech oprávněných požadavků OZ a směrnic EU a posílení pravomocí ERU.  Spolupráce s ENA je posílena na základě shody většiny OZ a zvyšuje se tlak na prosazení potřebných změn.Jsou zpracovány a zaslány konkrétní připomínky k novele EZ.  Jediný kdo aktivně spolupracuje je ERU a patří mu za to poděkování, MPO nadále nejeví zájem o připomínky.

10 EVi a.s.10 Jaké jsou výsledky  U OZ v měsíci srpnu probíhaly v souladu se zadáním RWE výběrová řízení pro rok 2008.  Na trhu jsou aktivní pouze 2 dodavatelé RWE a Vemex  Nabízené cenové vzorce jsou vyšší než v roce 2007 a to bez promítnutí vlivu cen jednotlivých složek vzorce (oleje,uhlí ).  Stále není vyřešena řada problémů, které by měl vyřešit nový Energetický zákon a ERU, zejména :  - Zvýšení tolerance a snížení sankcí za překročení kapacity  - Měsíční a denní kapacity a výše plateb  - Přístup ke skladovací kapacitě  - Neúměrně vysoké platby za měsíční kapacity  - Operátor trhu s plynem

11 EVi a.s.11  U OZ na základě zpracovaného dotazníku SVSE, kde odpovědělo celkem 31 OZ s několika OM, se počet zákazníků RWE snížil o 10. V mil.m3 dodaného plynu je číslo ještě výraznější z 712 na 479!!  Uvedená čísla hovoří sama za sebe. Tento výsledek je navíc ovlivněn problematikou zásobníků a souvisejícími dodávkami odběratelům s teplárenským charakterem, kde Vemex a další dodavatelé podávají stížnost na RWE u UHOS.  Dalším hmatatelným výsledkem je vratka RWE OZ. Oproti prvotním prohlášením pohybujícím se okolo 200 mil.Kč a následným prohlášením ve výši cca 700 mil.Kč, (po tlaku SVSE doložený propočty ENA ) a kontrole ERU – vratka okolo 900 mil.Kč.  Názor RWE, že nemůže dávat rozdílné podmínky byl konzultován na UHOS – je nepravdivý a dostaneme písemné stanovisko

12 EVi a.s.12  Po vyřešení řady problémů zůstávají ještě tyto :  - nezávislý operátor ano či ne – názory jsou různé, dodnes neznáme kolik bude nezávislý operátor stát.  - zřízení nezávislého účtu pro poplatky za mimotoleranční odchylky tak, aby je bylo možno v nějaké podobě vrátit.  Přístup k zásobníkům – regulovaný anebo ne. Regulovaný zprůhlední cenu, ale může zablokovat výstavbu nových – co je menší zlo?  Změna pravidel pro objednávání kapacity, měsíční či dokonce denní je žádoucí a podpoří trh se ZP.  Varianta zvýšení tolerancí a snížení plateb za překročení které je nelogické.  Zavedení stimulace pro provozovatele soustav na objemu tržeb – dnes mají svůj profit jistý bez ohledu na objemy dodaného plynu.

13 EVi a.s.13  Z prací které byly provedeny lze zejména vyzvednout  1. Výrazně vyšší vratka RWE ( vráceno dle výpočtu ENA – potvrzena ERU )  2. Zpracovány a odeslány návrhy úprav EZ – část akceptována  3. Zpracovány a odeslány návrhy úprav Pravidel trhu – část akceptována  Závěrem ještě krátký pohled na hodnocení provedených změn z pohledu ERU

14 EVi a.s.14 Připomínky k pravidlům trhu s plynem a jejich vypořádání v připravované novele TémaPřipomínkyStanovisko ERÚ Denní smlouva na distribuci Požadavek na zavedení denních smluv na distribuci. Denní smlouvy na distribuci nebudou zavedeny, problém řešen formou klouzavých měsíčních smluv na distribuci DPIZpřesnění implementace ve vyhlášce.Nemůže být řešeno vyhláškou, není opora v Energetickém zákoně. Měsíční smlouvy na distribuci Možnost sjednávání měsíčních smluv na distribuci v průběhu aktuálního měsíce. Ano - tzv. klouzavé smlouvy. NominaceOtázka nominací v "izolovaném systému".Nebude řešeno. Objednávání krátkodobých kapacit Zkrácení doby pro rezervování krátkodobých kapacit přepravy/distribuce/uskladnění. U přepravy a distribuce se o měsíční/roční smlouvy žádá nejpozději v D-18 kvůli návazností termínů u procesu změny dodavatele a zachování možnosti provést změnu dodavatele na krátkodobých smlouvách. Flexibilnější službou je zavedení klouzavých smluv na distribuci a zachování denních smluv na přepravě. Odpovědnost za odchylku Jednoznačné vymezení odpovědnosti za odchylku (např. za výrobnu plynu, když se k ní nepřihlásí obchodník, přeshraniční plynovod) + subjektu zúčtování Bude ve vyhlášce upraveno. Operátor trhu Přijmout opatření pro zvýšení transparentnosti operátora trhu či vytvořit nezávislého operátora trhu. Bude řešeno zveřejňováním vybraných plateb za odchylku nad toleranci a za chybějící vyrovnávací plyn a vydaných plateb za přebývající vyrovnávací plyn. Pravidla pro LDS Žádost o jednoznačné vymezení práv a povinností provozovatelů LDS, řešení vztahů s RDS. Nemůže být více řešeno vyhláškou, není opora v Energetickém zákoně. Prodej na virtuálním prodejním bodě Požadavek na standardizaci pravidel obchodu na tzv. virtuálním bodě. Nebude řešeno.

15 EVi a.s.15 TémaPřipomínkyStanovisko ERÚ Předávání dat DSO - TSO Úprava rozsahu dat zasílaných od DSO k TSO.Ano - bude upraveno Předávání dat Pracovat s pojmem registrovaný účastník trhu s plynem. Zajistit přístup do systému TSO k informacím o příslušném OM nejen subjektu, který nese odpovědnost za odchylku v daném odběrném místě, ale i ostatním RÚT (bylo TSO přislíbeno, ale údajně nebylo implementováno). Ano – bude upraveno. Přeprava Definovat automatický převod kapacity při změně dodavatele. Nebude řešeno. Přidělení kapacity v PZP V případě nedostatku kapacit zohlednit při žádosti o kapacitu nejenom poměr velikostí jednotl. požadavků, ale i nabízenou cenu. (forma aukce) Neakceptováno. PZPZkrátit termíny pro objednávání krátkodobých kapacit.Bude řešeno. PZP Nalézt řešení pro ZP, který zbude v PZP po ukončení smlouvy o skladování. Nebude řešeno (otázka smlouvy). PZP/přeprava Nesoulad v termínech pro předložení žádostí a přidělení kapacit závazných pro TSO a SSO. Vyřešit nesoulad v termínech. Bude řešeno. Renominace Problém se sesoulaďováním renominací na hraničních bodech, upravit termíny pro potvrzování renominací uživatelů. Ano - úprava §25, odst. 5. Termín pro podání renominace jsou 3 hodiny před začátkem platnosti, vyhodnocení proveditelnosti renominace je oznámeno do 2 hodin.

16 EVi a.s.16 TémaPřipomínkyStanovisko ERÚ Smlouvy o distribuci Definice předmětu ve smlouvě o distribuci, otázka využití §13 odst 3. při respektování roční periodicity Nebude řešeno - je popsáno v současné legislativě dostatečně. §13 odst.3 jasně stanovuje pravidla pro zvyšování/snižování kapacity. Smlouvy o distribuci Povinnost sjednávat distribuční kapacitu v závislosti na kategorii odběru, nikoliv (zejména) na typu měření. Poskytovat přerušitelnou distribuční kapacitu pouze při nedostatku pevné distribuční kapacity a pouze na odběrná místa vybavená měřením typu A a B. Bude řešeno. Souběžná dodávka Specifikace pravidel a odpovědnosti za odchylku při dodávce na bázi pevného diagramu. Nebude řešeno - je popsáno v současné legislativě dostatečně. Spojování odběrných míst Spojit OM tam, kde je to provozně možnéNeakceptováno. Týdenní smlouva na distribuci Požadavek na zavedení týdenních smluv na distribuci.Neakceptováno. Řešeno formou klouzavých smluv. Zkušební provozDefinice a zavedení zkušebních provozů i v textu vyhlášky.Bude řešeno. Změna dodavatele Zpřesnění procesu změny dodavatele, harmonogram, návaznost termínů, postup uzavíraní smluv. Ano - úprava §36-§38.

17 EVi a.s.17  Jak z uvedených přehledů vyplývá podařilo se alespoň část požadavků prosadit. Toto lze považovat za úspěch dosažený v druhé etapě (první etapou bylo zavedení regulace). Nyní začínáme další etapu s cílem dosáhnout větší transparentnosti trhu ve prospěch odběratelů, kteří odbírají 40 % ZP s odstraněním křížových dotací, které dle našeho názoru stále přetrvávají.Současně bude nutno soustředit síly i na oblast ekologických daní.

18 EVi a.s.18. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "EVi a.s. 1 Aktivity a výsledky SVSE v oblasti zemního plynu Praha 14.listopad 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google