Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁŘENÍ ČERNÉHO TĚLESA záření černého tělesa - animace tepelné záření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁŘENÍ ČERNÉHO TĚLESA záření černého tělesa - animace tepelné záření."— Transkript prezentace:

1 ZÁŘENÍ ČERNÉHO TĚLESA záření černého tělesa - animace tepelné záření

2

3 Elektromagnetické záření vydávají všechna tělesa. Chladná vyzařují infračervené záření okem neviditelné, tělesa zahřátá nad 500 °C září viditelně. V absolutně černém tělese je v rovnováze vyzařování a pohlcování záření Pozorujeme-li rozžhavené absolutně černé těleso, jeví se nejprve jako černé, červené, se vzrůstající teplotou jako oranžové, žluté a bílé.

4 Stefanův-Boltzmannův zákon Energie vyzařovaná absolutně černým tělesem roste úměrně čtvrté mocnině termodynamické teploty.

5 Spektrální hustota vyzařování Pro konstantní T H λ = f (λ, T)

6 Wilhelm Wien Wienův posunovací zákon b =2,9.10-3m.K

7 Pokus o výklad experimentálně naměřených hodnot 1896 – Wienův zákon – platí v krátkovlnné oblasti a pro nízké teploty 1900 – Rayleigh, Jeans – odvodili zákon, který platí v dlouhovlnné oblasti a pro vysoké teploty Lord Rayleigh

8 Max Planck – otec kvantové fyziky 14.12.1900 - svou kvantovou hypotézou vyslovil předpoklad, že záření vydávané a pohlcované jednotlivými atomy zahřátého tělesa nemůže mít libovolnou energii, ale vždy je vyzařováno nebo pohlcováno v určitých dávkách energie, kterým dal jméno kvanta

9 Energie kvanta záření závisí na frekvenci záření podle vztahu: ε = h.f h – Planckova konstanta h = 6,626.10 -34 J.s Závěr – energie elektromagnetického záření se nevyzařuje, nešíří a nepohlcuje spojitě, ale po kvantech f – frekvence záření

10 FOTOELEKTRICKÝ JEV

11 Fotoelektrický jevVnější – dochází k emisi elektronů z povrchu kovu Vnitřní – elektrony se uvolňují v látce ( polovodiči ), zvyšuje se vodivost

12 Stručný přehled historie fotoelektrického jevu 1888Hertz objev jevu 1887 → Hallwachssystematické studium jevu; Stoletovozařují: Zn, Na, K, Rb, … zjišťují vybíjení/nabíjení izolovaných vodičů, detekují fotoproud 1899 Thomsonobjev podstaty jevu; uvolňování elektronů z povrchu ozařovaného vodiče 1902 Lenardexperimentální studium kinetické energie fotoelektronů

13 Heinrich Hertz Alexandr Stoletov Wilhelm Hallwachs

14 Hertzův experiment, který vedl k objevu fotoelektrického jevu.

15 1905Einsteinvýklad jevu na základě předpokladu existence světelných kvant 1906 Millikanexperimentální studium kinetické energie fotoelektronů s cílem vyvrátit Einsteinův výklad 1914 – 16 Millikanexperimentální potvrzení Einsteinova předpokladu

16 Přestože Hallwachs a Stoletov – nezávisle na sobě – detailně prozkoumali základní vlastnosti fotoelektrického jevu, nikdo z nich se jej nepokusil fyzikálně vyložit. Rozhodující krok k nalezení jeho podstaty učinil roku 1899 Joseph John Thomson (1856–1940), který experimentálně identifikoval v nositelích záporného náboje unikajících z ozařovaného kovového vzorku elektrony, které sám – o dva roky dříve – objevil. Základní komentář fyzikální interpretace fotoelektrického jevu se opírá o jednoduchou představu skokové změny potenciální energie elektronu na rozhraní mezi kovem a vnějším prostředím.

17 Joseph John Thomson

18 Pokusy s vyčerpanými trubicemi – experimentální uspořádání

19 Schéma Lenardova experimentálního uspořádání Philipp Lenard

20

21 Snaha o klasický výklad

22 Pro každý kov existuje 1) mezní frekvence f 0, při níž dochází k fotoemisi. Je-li f < f 0, k fotoelektrickému jevu nedochází. Je-li f>f 0 emise elektronů nastane okamžitě i při malé intenzitě záření Zákonitosti 2) Nastane-li fotoelektrický jev, pak elektrický proud (počet emitovaných elektronů) je přímo úměrný intenzitě dopadajícího záření. 3) Kinetická energie ( rychlost ) emitovaných elektronů je přímo úměrná frekvenci dopadajícího záření, závisí na materiálu katody a nezávisí na intenzitě dopadajícího záření.

23 1905 – Albert Einstein – výklad fotoelektrického jevu Při fotoelektrickém jevu každé kvantum záření předá svou energii právě jednomu elektronu, který ji využije k uvolnění z kovu (výstupní práce W O ) a na zvýšení své kinetické energie E k Energie kvanta záření - fotonu

24

25

26 Fotoelektrický jev prokázal, že světelná kvanta mají energii, jejíž velikost závisí na frekvenci záření. Mají fotony hmotnost ? Mají fotony hybnost ? Odpověď na tyto otázky dá částečně teorie relativity a hlavně Comptonův jev.

27 COMPTONŮV JEV Rozptyl fotonů na elektronech Arthur Holly COMPTON V roce 1922 prováděl pokusy s rozptylem rentgenového záření na elektronech. ( Rentgenové záření nechal procházet přes uhlíkovou destičku ). (1892 – 1962)

28 ANIMACE Animace Comptonova rozptylu

29 Detektor zachytil elmg. záření původní vlnové délky, ale i větší!!! Velikost závisí jen na pozorovacím úhlu, ne na materiálu a původní vlnové délce. Experimentální výsledky

30

31

32

33 Šikovnější studenti si jistě snadno propočtou následující řešení.

34

35 Závěr : - Comptonův jev prokazuje, že fotony mají nejen energii, ale také hybnost. - u Comptonova jevu foton předá část své energie, ale existuje dál (rozptýlený foton má menší frekvenci – větší vlnovou délku), kdežto při fotoelektrickém jevu zanikne - bez použití zákona o zachování hybnosti by nebylo možné jev vysvětlit. - rozptyl je pozorován u RTG záření a ne u světla. Proč? RTG záření má malou vlnovou délku a její změna Δλ je srovnatelná s vlnovou délkou. - Světlo má velkou vlnovou délku a její změna Δλ je nepozorovatelná.


Stáhnout ppt "ZÁŘENÍ ČERNÉHO TĚLESA záření černého tělesa - animace tepelné záření."

Podobné prezentace


Reklamy Google