Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSNOVA: a) Příkazy pro cykly II. b) Příkazy pro řízení přenosu c) Příkazy – příklad d) Řetězce v C e) Funkce “stdio.h“ pro řetězce f) Funkce “string.h“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSNOVA: a) Příkazy pro cykly II. b) Příkazy pro řízení přenosu c) Příkazy – příklad d) Řetězce v C e) Funkce “stdio.h“ pro řetězce f) Funkce “string.h“"— Transkript prezentace:

1 OSNOVA: a) Příkazy pro cykly II. b) Příkazy pro řízení přenosu c) Příkazy – příklad d) Řetězce v C e) Funkce “stdio.h“ pro řetězce f) Funkce “string.h“ pro řetězce h) Řetězce – příklady Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Počítače a programování 1 pro obor EST KPC1E TUTORIÁL 3

2 while(test) statement; Cyklus while float temp[31]={-1.1,-0.3,-7.6,-2.7,-1.2,-2.6,-3.3, … … 2.4 };//day temperatures in January unsigned int day = 1; while(temp[day–1]<=0) // pass the loop while temp<=0 day++; printf("%d. January temperature ovecomes 0, it was %3.1f deg. C!\n", day, temp[day-1]); return 0; Princip totožný s for (inicializace a inkrementace mimo hlavičku) Příklad: KPC1E_Ex23.c Příkazy pro cykly II. (1/4)

3 while Příkazy pro cykly II. (2/4)

4 do statement; while(test); int code;// number for password do {printf("Insert access code:\n"); scanf("%d", &code); //number from stdin to variable code } while(code != 12345); // test of proper password 12345 printf("\n\nAccess allowed"); printf("\n\nInsert +ENTER for exit"); do//exit after insertion c=getchar(); while (c!=' '); return 0; Cyklus do - while Příklad: KPC1E_Ex24.c Příkazy pro cykly II. (3/4)

5 do - while Příkazy pro cykly II. (4/4)

6 Příkazy pro přenos řízení (1/3) Použití: – těla cyklů ( for, do, while ) – tělo přepínače ( switch ). Přerušení vykonávaného iteračního cyklu: – break : vystoupení z celého cyklu – continue : pokračování další iterací Příkazy continue a break for/do/while/switch-case {…; if(…) break; if(…) continue; …; }

7 char c; int code, test, n=3; // n is the number of trials do { printf("Insert access code:\n"); scanf("%d", &code); //number from stdin to variable code n--; //decrementation of the number of trials test=(code == 12345); // test of proper password ”12345” if((test==0)&&(n==0))break; // if no proper // code and 3 trials done - acces denied } while(!test); // in test is info about access, // 0 means denied, 1 means allowed break – př. test vstupního hesla s omezeným počtem testů Příklad: KPC1E_Ex25.c Příkazy pro přenos řízení (2/3)

8 int num; //input number int test, n, m=0; printf("Input number:"); scanf("%d", &num); //number from stdin to variable num for(n=2; n<=100; n++) //loop for n from 2 to 100 { test = (num%n==0); //test if n is divider if(!test) continue; //if not, next n printf("\n%d", n); //if yes, print n m++; //number of dividers – incr. } printf("Number of dividers: %d\n", m); continue – př. hledání dělitelů Příklad: KPC1E_Ex26.c Příkazy pro přenos řízení (3/3)

9 Sestavte program pro simulaci dopravní situace. Ze simulované světelné křižovatky (z jednoho příjezdu) odjede každou minutu rcars automobilů, v proměnné wcars je počáteční stav čekajících aut, v poli ncars je uveden počet aut, které každou minutu přijedou ke křižovatce a v proměnné mcars je maximální počet aut čekajících před křižovatkou, aniž by došlo ke kolapsu (auta by zůstali stát v předcházející křižovatce). V proměnných hours a mins je aktuální čas počátku simulace. Simulátor nechť zobrazuje graficky i číselně stav aut stojících před křižovatkou a současně určuje, zda nedošlo ke kolapsu a nebo došlo kolapsu a kdy. Příkazy – příklad (1/4) int main() { int rcars = 10; int wcars = 5; int ncars[30] = {7, 8, 8, 9, … 5, 6}; int mcars = 95; int hours = 7; //start is at 7:50 int mins = 50; int inc = 30;

10 Příkazy – příklad (2/4) int i, j; for(i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3333156/slides/slide_10.jpg", "name": "Příkazy – příklad (2/4) int i, j; for(i=0; i

11 Příkazy – příklad (3/4) if(mins>=10) printf("%d:%d ", hours, mins); else printf("%d:0%d ", hours, mins); for(j=0; jmcars) { printf("Traffic breakdown arises at %d:%d.\n", hours, mins); break; } if(wcars<=mcars) printf("Traffic breakdown will not arise.\n"); return 0; }

12 Příkazy – příklad (4/4) Výstup dopravní simulace: Příklad: KPC1E_Ex27.c

13 Řetězce v C (1/9) Řetězec: pole znaků (v paměti: 1 byte/znak – kód ASCII) zakončený terminátorem null (ASCII hodnota 0) ASCII kódy znaků v rozsahu 0 až 127 celosvětově standardizo- vané ASCII kódy znaků v rozashu 128 až 255 ( unsigned ) nebo záporné ( signed ) závislé na aktuálně nastavené znakové sadě (národní znaky apod. UTF-8, Windows-1250, ISO-8859-x) – tzv. Extended ASCII Znaky pro číslice mají ASCII kódy 48 až 57, tj. hexadecimálně 0x30 až 0x39, postup pro vygenerování znaku: char ch; int num=5; ch = num|0x30; //or ch = num+0x30; printf("%d %c", ch, ch);

14 Řetězce v C (2/9) písmena velké anglické abecedy jsou uspořádaně od kódu 65, hexadecimálně 0x41 písmena malé anglické abecedy jsou uspořádaně od kódu 97, hexadecimálně 0x61 (rozdíl vůči stejným velkým písmenům je 32 nebo-li hexadecimálně 0x20)

15 int main(void) { unsigned char c; printf("Actual character set: \n\n"); for(c=32; c =32; c++) printf("ASCII code %d = character %c\n", c, c); scanf("%c", &c); return 0; } Př. Tisk všech tisknutelných znaků včetně Extended ASCII Řetězce v C (3/9) Extended znaky jsou dány nastavením OS (Win), std. UTF-8

16 Výpis na obrazovku: Příklad: KPC1E_Ex28.c Řetězce v C (4/9)

17 Způsoby deklarace: char strA[5] = {’A’,’B’,’C’,’D’,’\0’}; – 4 znaky + znak null char strB[5] = ”ABCD”; – 4 znaky, znak null vložen automaticky - na stejném principu se definuje řetězec v parametru printf() – počet prvků nemusí být uveden, kompilátor sám dopočítá char *strC = ”ABCD”; - ukazatel na první znak, první znak ukazuje na následující, atd. až do null (nedoporučeno – možné kolize v paměti) Řetězce v C (5/9)

18 char S[7], T[7], c; char R[7]="ABCDEF"; int n; for(n=0; n first, R[n] != ’\0’ S[5-n] = R[n]; //or S[5-n] = *(R+n); S[6]='\0'; // S[n] = '\0' printf("%s\n", S); for(n=0; n small T[n] = R[n]+32; //or *(T+n) = *(R+n)+32; T[n]='\0'; printf("%s\n", T); Př. Převrácení textu, malá písmena => velká písmena Řetězce v C (6/9) Příklad: KPC1E_Ex29.c

19 Př. Aritmetická manipulace se znaky - nad znaky lze provádět libovolné matematické a logické operace, přičemž pracujeme s jejich ASCII hodnotami char text[]={92, 135, … 57, 100, 34, 0}; unsigned int n; printf("Input: %s\n", text); for(n=0; text[n]!='\0'; n++)// all chars in string if(n%5!=0) text[n]+=text[n-1]-102; else text[n]=160-text[n]; printf("Output: %s\n", text); return 0; } Řetězce v C (7/9) Příklad: KPC1E_Ex30.c

20 Př. Řetězec překódovaný do desítkového vyjádření ASCII kódů int main() { char texti[21]="Hello world!\n"; char textc[61]; char textd[21]; unsigned int n, m, p; printf("%s\n\n", texti); for(n=0, m=0; texti[n]!='\0'; n++) { p=texti[n]/100; textc[m++]=p+'0'; textc[m++]=texti[n]/10-p*10+'0'; textc[m++]=texti[n]%10+'0'; } textc[m]='\0'; printf("%s\n\n", textc); Řetězce v C (8/9)

21 a dekódování zpět for(n=0, m=0; textc[n]!='\0'; n++) { textd[m]=(textc[n++]-'0')*100; textd[m]+=(textc[n++]-'0')*10; textd[m++]+=textc[n]-'0'; } textd[m]='\0'; printf("%s\n", textd); return 0; } Řetězce v C (9/9) Příklad: KPC1E_Ex31.c Výstup:

22 Funkce pro řetězce (1/3) Funkce stdio.h pro řetězce (1/3) int main(void) { char c; puts("Is C language easy?"); // unformated printing of string to stdout followed by new line c=getchar(); // get char.from the standard input if (c=='y') puts("Right,..."); if (c=='n') puts("I disagree,..."); do c=getchar(); while(c!=' ');// wait for space return 0; } Funkce neformátovaného výstupu řetězce puts() a vstupu znaku getchar() Příklad: KPC1E_Ex32.c

23 int main(void) { char c; for(c='A'; c<='Z'; c++) // loop for all alphabet { putchar(c); // printing character to // the stdout - capital putchar(c+32); // small putchar('\n'); // new line } doc=getchar(); while(c!=' '); // wait for space return 0; } Funkce pro výstup znaku putchar() Funkce pro řetězce (2/3) Funkce stdio.h pro řetězce (2/3) Příklad: KPC1E_Ex33.c

24 int main(void) { char fname[20], sname[20], c; printf("Insert your first name: "); gets(fname); // reading characters from stdin and // stores them as a string - first name printf("\nInsert your surname: "); gets(sname); // reading surname printf("\nYour whole name is: %s %s", fname, sname); scanf("%c", &c); return 0; } Funkce pro vstup neformátovaného řetězce gets() Funkce pro řetězce (3/3) Funkce stdio.h pro řetězce (3/3) Příklad: KPC1E_Ex34.c Funkce gets() automaticky vynechává znak ’\n’

25 #include #include //library for ops. with strings int main(void) { char s_inp[6]={'a','b','c','d','e','\0'}; // or char s_inp[6] = "abcde"; char s_out[6], c; strcpy(s_out, s_inp); //copying of string, not possible s_out = s_inp; printf("%s\n", s_out); scanf("%c", &c); return 0; } Funkce pro kopírování řetězců strcpy() Funkce pro řetězce (1/5) Funkce string.h pro řetězce (1/5) Příklad: KPC1E_Ex35.c

26 char S[20], T[20], c; char R[20]="ABCDEF"; int n; for(n=0; n first S[strlen(R)-n-1]=R[n]; S[n]='\0'; printf("%s\n", S); for(n=0; n small T[n]=R[n]+32; T[n]='\0'; printf("%s\n", T); Funkce pro určení délky řetězce (návratová hodnota) strlen() Příklad: KPC1E_Ex36.c Funkce pro řetězce (2/5) Funkce string.h pro řetězce (2/5)

27 char final[30]; char first[]="wine"; char second[]="women"; char third[]="songs"; strcpy(final, first); strcat(final, second); // appends a copy of the // source string to the destination string strcat(final, third); printf("%s\n", final); Funkce pro spojování řetězeců strcat() Funkce pro řetězce (3/5) Funkce string.h pro řetězce (3/5) Příklad: KPC1E_Ex37.c Modifikovaná funkce strncat(str1,str2,n) připojí řetězec str2 k řetězci str1, přičemž se použije jen prvních n znaků Znak null se vkládá automaticky na konec spojeného řetězce

28 char number [11], c; char *ptr, digit='8'; strcpy(number, "1487265098"); printf("Original string: %s\n", number); ptr=strchr(number, digit); while(ptr) { *ptr='x'; ptr=strchr(number, digit); } printf("Modified string: %s", number); Funkce pro vyhledání znaku v řetězci strchr() Funkce pro řetězce (4/5) Funkce string.h pro řetězce (4/5) Náhrada všech znaků 8 v řetězci za znak x : Příklad: KPC1E_Ex38.c

29 char txt1[51], txt2[5], txt3[5]="----", *ptr; int n; printf("Insert text1: "); gets(txt1); printf("Insert text2 (searched): "); gets(txt2); n=strlen(txt2); ptr=strstr(txt1, txt2); while(ptr) { strncpy(ptr,txt3,n); ptr=strstr(txt1, txt2); } printf("Modified string: %s", txt1); Funkce pro vyhledání řetězce v řetězci strstr() a kopírování n znaků řetězce strncpy() Funkce pro řetězce (5/5) Funkce string.h pro řetězce (5/5) Příklad: KPC1E_Ex39.c

30 Řetězce – příklady (1/2) Př. Řetězec num obsahuje neznámý počet celých a desetinných čísel. Každé číslo je ukončeno středníkem. Spočítejte, kolik je zapsáno v řetězci čísel a kolik z nich je čísel celých. char num[30]="12;3.8;100;94.5;33;44;"; int n, total=0, rat=0; printf("Numbers: %s\n\n", num); for(n=0; n { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3333156/slides/slide_30.jpg", "name": "Řetězce – příklady (1/2) Př. Řetězec num obsahuje neznámý počet celých a desetinných čísel.", "description": "Každé číslo je ukončeno středníkem. Spočítejte, kolik je zapsáno v řetězci čísel a kolik z nich je čísel celých. char num[30]= 12;3.8;100;94.5;33;44; ; int n, total=0, rat=0; printf( Numbers: %s\n\n , num); for(n=0; n

31 Př. Řetězec num obsahuje neznámý počet celých čísel. Každé číslo je ukončeno středníkem. Čísla vypište do sloupce pod sebe a zarovnejte je. char num[30]="12;4;100;95;33;44;", part[10]; int m=0, n; printf("Numbers: %s\n\n", num); for(n=0; n { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3333156/slides/slide_31.jpg", "name": "Př. Řetězec num obsahuje neznámý počet celých čísel.", "description": "Každé číslo je ukončeno středníkem. Čísla vypište do sloupce pod sebe a zarovnejte je. char num[30]= 12;4;100;95;33;44; , part[10]; int m=0, n; printf( Numbers: %s\n\n , num); for(n=0; n

32 Téma následujícího tutoriálu DĚKUJI ZA POZORNOST – Ukazatel a adresace paměti – Pole a ukazatelé – Pole ukazatelů – Ukazatele – příklady – Funkce – Hlavičky funkcí – Rekurze funkcí – Knihovny funkcí – Funkce – příklady


Stáhnout ppt "OSNOVA: a) Příkazy pro cykly II. b) Příkazy pro řízení přenosu c) Příkazy – příklad d) Řetězce v C e) Funkce “stdio.h“ pro řetězce f) Funkce “string.h“"

Podobné prezentace


Reklamy Google