Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je"— Transkript prezentace:

1 „Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je
v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.“ Exodus 15:26

2 „Jako déšť spouštěl na ně manu, aby jedli, nebeské obilí jim dával
„Jako déšť spouštěl na ně manu, aby jedli, nebeské obilí jim dával. Člověk jísti směl chléb mocných.“ Žalm 78:24.25

3 "Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek."
Přísloví 3:24

4 „Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho
„Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, střes je v hloubi srdce. Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu.“ Přísloví 4:20-22

5 „Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem.“
Přísloví 16:24

6 "Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není." Přísloví 20:1

7 „Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ Izajáš 40:31

8 „Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.“ Izajáš 58:11

9 „Já jsem přišel, aby měli život, a měli ho v hojnosti.“ Jan 10:10

10 „Či snad nevíte, že vaše tělo
je chrámem Ducha svatého... Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“ 1. Korintským 6:19.20

11 „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží.“
1.Korintským 10:31

12 Jaký je tvůj pohled na život?
Na čem nejvíce záleží?

13 Profesor filosofie na Northeastern Illinois University
Napsal 250 nejznámějším filosofům, vědcům, spisovatelům a intelektuálům z celého světa a položil jim otázku: „Jaký je smysl vašeho života?“ Někteří uvedli své nejlepší domněnky, jiní připustili, že si smysl života jednoduše vymysleli, a další čestně přiznali, že si s otázkou nevědí rady. Celá řada slavných intelektuálů ho dokonce požádala, aby jim napsal, zda objevil smysl života. Dr.Hugh Moorhead Profesor filosofie na Northeastern Illinois University

14 Hypotézy, dohady, teorie ...
? Hypotézy, dohady, teorie ...

15 To nejdůležitější, co se máš zde na zemi naučit, je milovat.

16 „Vždyť celý Zákon je shrnut v jednom slově: Milovat budeš bližního svého jako sebe samého.“ (Ga 5,14)

17 A to je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle něho žít.“ (2 Jan 6)

18 Není nijak snadné naučit se nesobecky milovat.
Naší soběstředné povaze to jde proti srsti. Proto na to máme celý život.

19 Milovat se nenaučíš o samotě…
Děvčata Přátelství ve dvojici Důvěrnosti Tajemství Nejlepší kamarádky Zrady - Rozpad vztahu - Možnost sdílení se - Spolupráce

20 Potřebuješ mít kolem sebe lidi.
Nedokonalé, frustrující, kteří ti jdou na nervy.

21 I. NEJLEPŠÍ JE POUŽÍT ŽIVOT K LÁSCE

22 Láska by měla být tvou nejvyšší prioritou, hlavním cílem, největší ambicí.
Bible říká, že o lásku máme usilovat na prvním místě.

23 Láska nemůže být „jednou z deseti nejdůležitějších věcí“.
Ne, vztahy musí mít v tvém životě naprosto přednostní postavení. Proč?

24 1. Život bez lásky je ve skutečnosti bezcenný.
„A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.“ (1. Kor. 13, 3)

25 Často jednáme, jako by vztahy byly něco, co musíme nějak
natlačit do našeho bohatého denního programu.

26 Bůh říká, že v životě nejde o nic víc než o vztahy

27 Čtyři z desatera přikázání se týkají našeho vztahu k Bohu, zatímco šest zbývajících našeho vztahu k lidem.

28 „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: „Miluj bližního svého jako sám sebe.“ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“ Mat 22,37-40

29 hlavním nepřítelem vztahu.
Zaneprázdněnost je hlavním nepřítelem vztahu.

30 Život minus láska rovná se nula.

31 2. Láska je věčná „A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.“ 1. Kor. 13, 13

32 Jde o to, kolik lásky do toho vkládáš.
Nejde o to, co děláš. Jde o to, kolik lásky do toho vkládáš.

33 Nečekej na smrtelnou postel, abys přišel na to, že na ničem nezáleží tolik jako na vztazích.

34 3. Budeme hodnoceni podle lásky Bůh ti v nebi neřekne: "Pověz mi o své kariéře, o svém bankovním kontu, o svých koníčcích."

35 „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Mat 25, 40

36 Až budeš přemístěn na věčnost, necháš zde všechno
Až budeš přemístěn na věčnost, necháš zde všechno. S sebou si vezmeš pouze svůj charakter. „Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.“ (Ga 5, 6)

37 II. ČAS JE NEJLEPŠÍM VÝRAZEM LÁSKY

38 Chceš-li poznat, co je pro někoho důležité, stačí, aby ses podíval, čemu věnuje čas.

39 Podstatou lásky není to, co si myslíme o jiných lidech anebo co k nim cítíme. Ani to, co pro ně děláme. Podstatou je to, co dáme sami ze sebe.

40 „Existují dva druhy lidí. Jedni řekli Bohu: „Buď vůle Tvá
„Existují dva druhy lidí. Jedni řekli Bohu: „Buď vůle Tvá.” A druhým řekne Bůh: „Tedy dobře, buď vůle tvá.”

41 Zvlášť muži to často nechápou...

42 MNOZÍ ŘEKNOU: „Nerozumím své ženě ani svým dětem. Dávám jim všechno, co potřebují. Co po mně ještě chtějí?“

43 Chtějí tebe!

44 Láska se tolik soustředí na druhého...
... že zapomíná sama na sebe.

45 PODSTATOU LÁSKY JE OBĚŤ

46 „Bůh tak miloval svět, že dal...“
Můžeš dávat bez lásky, ale nemůžeš milovat bez dávání. „Bůh tak miloval svět, že dal...“ (Jan 3, 16a)

47 Láska znamená, že se pro někoho něčeho vzdáváš, toho, co máš rád – svého pohodlí, svých cílů, svých peněz, sebejistoty, energie nebo času.

48 III. NEJLEPŠÍ ČAS PRO LÁSKU JE TEĎ

49 „A tak, dokud je čas, čiňme dobře všem...“ Gal 6, 10
„Vykupujte čas, protože dny jsou zlé.“ Ef 5, 16 „Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Neříkej svému bližnímu: Jdi a přijď zase a dám ti to zítra, když to máš s sebou.“ Př 3, 27

50 Láska je tím nejdůležitějším, proto musí být prioritou.

51 Zítřek ti nikdo nezaručí. Chceš-li vyjádřit lásku,
udělej to raději hned.

52 Otázky k zamyšlení: Co bych měl ze svého programu vypustit, abych měl čas na pěstování vztahů? Co mám obětovat?

53 Otázky k zamyšlení: S kým bych měl začít trávit více času? Jak vysvětlím, že pro mne byly někdy mé projekty či mé věci důležitější než lidé?

54 Milovat se nenaučíš o samotě A život bez lásky je zcela bezcenný
I kdybys všecko rozdal, byl jak kůl v plotě Kdyby tvé tělo měly strávit plameny… Bez lásky budeš stejně jak dřív… Ztracený Naše vzájemná láska – a ne učení Je tím největším svědectvím o dobrotě Jež nemá co dělat s povinným ručením Byť máš kamínek v botě, břicha kručení…

55 „Miluj svého bližního jako sám sebe.“
Zaneprázdněnost – hlavní nepřítel vztahu Život minus láska – nula, a ne nebe Tahle pravda čeká na věčnosti prahu Raděj se hned vydej na nebeskou dráhu… „Miluj Hospodina – srdcem, duší, myslí.“ To je největší a první přikázání Zapomíná na ně pokolení syslí V světa koloběhu marném uctívání Bůh tak miloval zem, že dal Syna – na ni!

56 A nejlepší čas k milování je PRÁVĚ TEĎ!
Život je nejlépe využít k milování. Nejlepším projevem lásky je darovaný čas. A nejlepší čas k milování je PRÁVĚ TEĎ!

57

58

59 „Až dosiaľ vás nestihlo nič, čo by človek nemohol uniesť
„Až dosiaľ vás nestihlo nič, čo by človek nemohol uniesť. Boh nesklame vašu dôveru ani v ďalších skúškach. Ak ich dopustí, dá vám aj silu vydržať a prekonať ich. „ Kor.10,13

60 Čo budeš na večnosti robiť !
2. - s tým, čo som ti zveril ? Čo budeš na večnosti robiť !

61 Nachádzaš sa tu. Prečo ?

62 Presnejšie, práve tu.

63 Prečo si sa ocitol na tejto planéte ?
1. možnosť: dohady

64 Josef Ressel

65 Resselov lodný šroub

66 PRETOŽE SI SA SÁM NESTVORIL, NEMÔŽEŠ SÁM PRÍSŤ NA TO, PREČO SI STVORENÝ.
NENÁJDEŠ SVOJ ZMYSEL ŽIVOTA, KEĎ ZAČNEŠ SAM U SEBA. MUSÍŠ ZAČAŤ U SVOJHO STVORILTEĽA.

67 DLHO PREDTÝM, AKO ŤA POČALI RODIČIA, BOL SI POČATÝ V BOŽEJ MYSLI.
TVOJI RODIČIA MALI PRESNE TÚ DNA, KTORÚ BOH POTREBOVAL KU TVOJMU STVORENIU.

68 "... vesmír bol vytvorený tak, aby život a ľudstvo v ňom mohli hrať
základnú úlohu." Dr. Michael Denton

69 Kde budeš tráviť večnosť !
1. - s Ježišom Kristom ? Kde budeš tráviť večnosť !

70 Dnešok je len viditeľný vrchol ľadovca,
Ak žiješ s myšlienkou na večnosť, tvoje hodnoty sa menia. Dnešok je len viditeľný vrchol ľadovca, večnosť je všetko to, čo nevidíš.

71 Cez problémy Boh odhaľuje a rozvíja našu vieru.
Cez náš vzťah k majetku odhaľuje a rozvíja našu nádej. Cez náš vzťah k ľuďom odhaľuje a rozvíja našu lásku.

72 Život je správcovstvo.

73 „Hospodinova je zem so všetkým čo je na nej, svet aj tí, ktorí na ňom sídlia.“ Žalm 24,1

74 „Ploďte sa a množte sa a naplňte zem
„Ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad všetkým živým, čo sa na zemi hýbe.“ Gen. 1,28

75 Tvoja identita je vo večnosti a nebo je tvojou vlasťou, preto nezáleží na tom, aby si tu na zemi „všetko stihol“.

76 Ak si uvedomíš, že život na zemi je len dočasná úloha, rozhodným spôsobom ovplyvníš svoje hodnoty.
„Čo nie je večné je večne zbytočné.“ C.S.Lewis

77 Tvoj čas na tejto zemi nie je úplný príbeh tvojho života
Tvoj čas na tejto zemi nie je úplný príbeh tvojho života. S ďalšími kapitolami musíš počkať na nebo. Nebudeš v nebi ani dve sekundy a zvoláš:“ Prečo mi tak záležalo na časných veciach? Prečo som na ne utrácal toľko času a energie?“

78

79

80


Stáhnout ppt "„Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je"

Podobné prezentace


Reklamy Google