Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Jednoduchý fenomén. Komplikovaný problém. Obtížné řešení. A n t i b i o t i k a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Jednoduchý fenomén. Komplikovaný problém. Obtížné řešení. A n t i b i o t i k a."— Transkript prezentace:

1 1 Jednoduchý fenomén. Komplikovaný problém. Obtížné řešení. A n t i b i o t i k a

2 2 Answer on a professional level ! Leaflet of the Alliance for prudent use of antibiotics

3 3

4 4 Antimikrobní látky Klasifikace antibiotik Standardizace metod Vyšetření citlivosti Disková metoda Diluční - MIC Interpretace Mechanismus účinku Resistence Resistence přirozená Resistence získaná Způsob přenosu Mechanismus resistence Modifikace cílové struktury Inaktivace antibiotika Jiné Genetika resistence Problémy resistence Mikrobiologie antibiotik

5 5 Antimikrobní látky Klasifikace antibiotik Standardizace metod Vyšetření citlivosti Disková metoda Diluční - MIC Interpretace Mechanismus účinku Resistence Resistence přirozená Resistence získaná Způsob přenosu Mechanismus resistence Modifikace cílové struktury Inaktivace antibiotika Jiné Genetika resistence Problémy resistence Mikrobiologie antibiotik

6 6 Účinek antibiotik Selektivní aktivita Zástava množení vs. usmrcení Kinetika účinku Postantibiotický účinek

7 7 Účinek  -laktamu na růst populace Účinek antibiotik

8 8 Účinek aminoglykosidu na růst populace Účinek antibiotik

9 9 Antimikrobní látky Klasifikace antibiotik Standardizace metod Vyšetření citlivosti Disková metoda Diluční - MIC Interpretace Mechanismus účinku Resistence Resistence přirozená Resistence získaná Způsob přenosu Mechanismus resistence Modifikace cílové struktury Inaktivace antibiotika Jiné Genetika resistence Problémy resistence Mikrobiologie antibiotik

10 10 Vyšetření diskovou metodou Postup provedení diskového testu

11 11 Podmínky pro správné provedení diskového testu - složení media - počet disků na plotně - pH media - inkubační teplota - hloubka agaru - složení inkubační atmosféry - inokulace - doba inkubace -koncentrace atb v disku - způsob měření zony Vyšetření diskovou metodou

12 12 Vyšetření diskovou metodou Měření průměru zony a interpretace naměřené hodnoty

13 13 Automatické měření zon Zony se měří podle optimální hranice. Každá zona se automaticky hodnotí citlivý/resistentní. Výsledek se zapíše do souborů protokolu a dále zpracuje ve zprávě lékaři

14 14 Vyšetření diskovou metodou Měření neostré zony Měření zony prosté kolonií Povlak uvnitř zony

15 15 Vyšetření diskovou metodou Kolonie uvnitř zony. Heteroresistentní ORSA (MRSA) ( Oxacilin resistentní S.aureus )

16 16 Gradientová difusní metoda - E-test Eliptická inhibiční zona končí u minimální inhibiční koncentrace na proužku obsahujícím gradient koncentrace antibiotika

17 17 Vyšetření diluční metodou Vzestupné ředění antibiotika v bujonu ve sloupcích. Po naočkováni a inkubaci Positivně hodnocené zkalení - růst Negativně hodnocené zkalení – slabý růst

18 18 Vyšetření diluční metodou Odečet MIC

19 19 Interpretace hodnot

20 20 Vztah průměru zony a MIC V praxi nelze určit MIC z průměru zony ! !

21 21 Selektivní volba antibiotik

22 22 Výsledky které je nutno ověřovat : S.aureus oxa r Enterococcus spp. stm HLR ( z jinak sterilního místa ) S.pneumoniaepen r, cef III r viridující Streptococcus. spp.pen r nebo pen i Klebsiella spp. nebo E.coli ESBL Enterobacteriaceae cip r Pokud je výsledek místně neobvyklý, je nutno vyšetření opakovat. Obvyklost nálezu záleží na resistenci populace v danné lokalitě Interpretace výsledku vyšetření

23 23 Při první izolaci je nutno ověřovat výsledky : S.aureus van r, i Enterococcus faecalis pen r, amp r Enterococcus faeciumquin r Enterobacteriacea e ami r Stenotrophomonas maltophiliacot r Haemophilus influenzaeamp r +  - laktamáza neg amp / clav r, cef III r Enterobacteriaceae imi r, i Pokud je výsledek místně neobvyklý, je nutno vyšetření opakovat. Výsledky terapeuticky i epidemiologicky závažné Interpretace výsledku vyšetření

24 24 Antimikrobní látky Klasifikace antibiotik Standardizace metod Vyšetření citlivosti Disková metoda Diluční - MIC Interpretace Mechanismus účinku Resistence Resistence přirozená Resistence získaná Způsob přenosu Mechanismus resistence Modifikace cílové struktury Inaktivace antibiotika Jiné Genetika resistence Problémy resistence Mikrobiologie antibiotik

25 25 Atb - mechanismus účinku

26 26 Atb - mechanismus účinku Inhibice syntézy buněčné stěny Inhibice of proteosyntésy Inhibice syntézy nukleových kyselin Destrukce buněčné mebrány

27 27 Atb - mechanismus účinku Inhibice syntézy buněčné stěny  -laktamy, glykopeptidy, bacitracin, fosfomycin Inhibice of proteosyntézy tetracykliny, chloramfenikol, aminoglykosidy linkosamidy, fusidová kyselina Inhibice syntézy nukleových kyselin sulfonamidy, chinolony, nitroimidazoly, nitrofurany,

28 28  -laktamy - účinek u Gram negativů  -laktamy vstupují poriny, vážou se na PBP a blokují jejich enzymovou funkci. Stěna bakterie je defektní a buňka lyzuje

29 29  -laktamy - účinek u Gram pozitivů Grampozitivy nemají poriny;  -laktamy vstupují difuzí mureinem, vážou se na PBP a blokují jejich enzymovou funkci. Stěna bakterie je defektní a buňka lyzuje

30 30 Linkosamidy Makrolidy a linkosamidy se vážou na 50S ribosomy, způsobují terminaci polypeptidového řetězce a tím inhibici syntézy bílkovin.

31 31 Účinek aminoglykosidů: 1.inhibice proteosyntézy na ribosomu 2.chybné čtení mRNA Účinek aminoglykosidů

32 32 DNA gyráza se váže na DNA a odděluje dvojprovazcové úseky; molekula DNA se rozplétá. Fluorochinolony se vážou na komplex gyráza/DNA a DNA se láme. Fluorochinolony inhibují syntézu DNA

33 33 Polymyxin rozrušuje cytoplasmatickou membránu Molekuly polymyxinu prostupují vnější membránou a mureinovou vrstvou. Destabilizují cytoplasmatickou membránu, cytoplasma uniká a buňka hyne

34 34 Antimikrobní látky Klasifikace antibiotik Standardizace metod Vyšetření citlivosti Disková metoda Diluční - MIC Interpretace Mechanismus účinku Resistence Resistence přirozená Resistence získaná Způsob přenosu Mechanismus resistence Modifikace cílové struktury Inaktivace antibiotika Jiné Genetika resistence Problémy resistence Mikrobiologie antibiotik

35 35 Přirozená resistence Získaná Mutace genu na chromozomu Přenos extrachromozomálního elementu Resistence

36 36 Přirozená resistence Nepřístupnost cílové struktury impermeabilita (amg resistence striktních anaerobů) Nespecifický efflux systém multiresistence Inaktivace cefalosporináza AmpC Klebsiella pneumoniae Přirozená resistence

37 37 Rozvoj resistence populace. Pomnožení resistentních buněk v populaci citlivých buněk po selekci antibiotikem. Získaná resistence

38 38 Chromozomální resistence Modifikace cílové struktury Stm resistence: mutace rDNA genů resistence k  -laktamům : PBP Snížená permeabilita Metabolický bypass Tmp:nadprodukce of DHF reduktázy Dereprese efflux systemu multirestence Získaná resistence

39 39 Antimikrobní látky Klasifikace antibiotik Standardizace metod Vyšetření citlivosti Disková metoda Diluční - MIC Interpretace Mechanismus účinku Resistence Resistence přirozená Resistence získaná Způsob přenosu Mechanismus resistence Modifikace cílové struktury Inaktivace antibiotika Jiné Genetika resistence Problémy resistence Mikrobiologie antibiotik

40 40 Gramnegativní bakterie mohou získat resistenci vznikem permeabilitní bariery alterací porinu. Molekuly  -laktamů nemohou proniknout k PBP. Získaná resistence - porin

41 41 Efflux; kanálek ve stěně aktivně exportuje tetracyklin a jiné látky stejnou rychlostí, jíž pronikají dovnitř (difuzí, transportem). Získaná resistence - eflux

42 42 Přenos genů resistence konjugací Získaná resistence - konjugace

43 43 Extrachromozomální resistence Inaktivace  -laktamázy, enzymy modifikující amg, acetyltransferázy cmp resistence k  -laktamům : PBP Efflux systémy Tet efflux Modifikace cílové struktury Ery: metyláza / 23S RNA (50S ribosom) Získaná resistence

44 44   -laktamy Alterované bílkoviny stěny Nízká afinita PBPs Vankomycin Alterované peptidy - prekursory buněčné stěny Chinolony Alterovaná DNA gyráza Aminoglykosidy Alterované ribosomové bílkoviny Trimetoprim Nová dihydrofolát reduktáza resistentní k tmp Modifikace cílové struktury

45 45  -laktamy  -laktamázy (peniciliny, cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy) Aminoglykosidy acetyltransferáza, fosfotransferáza, nukleotidyltransferáza Chloramfenikol chloramfenikol acetyltransferáza Modifikující enzymy

46 46 profil /výskytgentobami častýRSS RRS neobvyklýSRR RSR vzácnýRRR nepravděpodobnýSSR Výskyt profilu amg multiresistence Modifikující enzymy - amg

47 47 Molekuly  -laktamů pronikají do buňky. Pro alteraci PBP se nevážou, buňka je resistentní. Resistence tohoto typu se vyskytuje u Gram-pozitivů i negativů. Modifikace cílové struktury

48 48  -laktamáza grampozitivních bakterií se vylučuje do prostředí;  -laktamy jsou inaktivovány extracelulárně Modifikující enzymy-  -laktamáza

49 49  -laktamáza gramnegativních bakterií se hromadí v periplas- movém prostoru;  -laktamy jsou inaktivovány intracelulár- ně po vniknutí do buňky Modifikující enzymy

50 50 Antimikrobní látky Klasifikace antibiotik Standardizace metod Vyšetření citlivosti Disková metoda Diluční - MIC Interpretace Mechanismus účinku Resistence Resistence přirozená Resistence získaná Způsob přenosu Mechanismus resistence Modifikace cílové struktury Inaktivace antibiotika Jiné Genetika resistence Problémy resistence Mikrobiologie antibiotik

51 51 Chromozomální mutace Mobilita genů – výměna genů mezi kmeny (různých species, rodů, a čeledí) Plasmidy přenosné geny mnohočetné resistence : konjugace, transformace, transdukce Transposony “jumping genes “mezi chromosomem a plasmidem Indukce exprese latentních genů resistence inducibilních  -laktamáz Získaná resistence - genetika

52 52 Získaná resistence - mutací Resistence :  -laktamy,aminoglykosidy, makrolidy,chloramfenikol, tetracycliny,chinolony, sulfonamidy,kyselina fusidová, fosfomycin,rifampicin.

53 53 Rekombinační mechanismus 1. Klasická rekombinace Rec-A; nutná genetická homologie (např. pbp genová mozaika S.pneumoniae, N.gonorrhoeae ) 2. Transposice; transposon; není nutná homologie mezi rekombinačními sekvencemi 3. Specifická rekombinace; rekombinace mezi krátkými homologními sekvencemi - lokálně specifickým (site specific ) enzymem integron; genová kazeta ( gene casette ) Získaná resistence – mobilita genů

54 54. Transposon (Tn) mobilní sekvence přenáší se z jedné molekuly DNA na druhou (donor / recipient) samostatně se nereplikuje inserční sekvence - rozpoznávací místo pro transpozázu - koncové opakovací sekvence (terminal repeats) nese geny které nesouvisí s transpozicí: geny atb resistence geny pro produkci toxin fermentaci laktosy etc Získaná resistence – transposon

55 55 Transposon T3 Dr 5 párů bazí přímého opakování direct repeat IR 38 párů bazí obráceného opakování inverted repeats res resolution site tnpA transpozáza tnpR resolváza bla  -laktamáza Struktura transposonu

56 56 velikost (kbp) koduje resistenci Tn1 5.0 ampicilin Tn2 5.0 ampicilin Tn3 5.0 ampicilin Tn5 5.1 kanamycin Tn7 14.0 streptomycin, trimethoprim Tn9 2.7 chloramfenikol Tnl0 9.3 zetracyklin Tn21 19.0 streptomycin, sulfonamides Tn1721 11.2 tetracyklin Transposony gramnegativů

57 57 velikost (kbp) koduje resistenci stafylokoky: Tn551 5.3 MLS group Tn552 6.1 penicilin Tn554` 6.7 MLS group, spectinomycin Tn4001 4.7 gentamicin, trimethoprim, kanamycin Tn4002 6.7 penicilin Tn4003 3.6 trimethoprim Tn4201 6.6 penicilin enterokoky: Tn1546 10.8 glykopeptidy Transposony grampositivů

58 58 Integron Diskretní gen s attI site attI1. Rekombinační místo 2. Gen pro integrázu Genová kazeta cirkulární, nereplikuje se původně lineární část chromosomu nebo plasmidu obsahuje jediný gen 59e rekombinční místo 59 bazí Záchyt genů ( gene capture )

59 59 Počátky rozvoje resistence Návrat


Stáhnout ppt "1 Jednoduchý fenomén. Komplikovaný problém. Obtížné řešení. A n t i b i o t i k a."

Podobné prezentace


Reklamy Google