Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Desatero 3/3 – přirozený mravní zákon

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Desatero 3/3 – přirozený mravní zákon"— Transkript prezentace:

1 Desatero 3/3 – přirozený mravní zákon
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“(2Moj 20,2)

2 Nesesmilníš Jakmile však Gedeón zemřel, Izraelci opět chodili smilnit k baalům a Baala smlouvy dokonce prohlásili za svého boha. (Sd 8,33) Smilstvo v původním slova smyslu znamenalo modloslužbu. Moralisté říkají, že se jedná o modloslužbu vlastnímu tělu. Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. (1 Kor 6,18)

3 Nesesmilníš Skutečnost čisté lásky a smilstva (sobectví) můžeme nejlépe pochopit na tajemství Nejsvětější Trojice. Člověk, jako osoba, je zaměřen svým bytím, aby se daroval druhé osobě. Tím nachází své naplnění a štěstí. Opravdová láska zahrnuje celý život a není časově omezená (do smrti). Toto pravé darování se uskutečňuje v manželství.

4 Nesesmilníš Sexualita uschopňuje a umožňuje opravdové darování se druhému (druhé). Sexualita je tedy vlastní pro manželský život, kde má své pevné a nezastupitelné místo. Mimo manželství se stává překroucením schopnosti milovat – sobectvím – smilstvem.

5 Nesesmilníš Sexualita podmiňuje všechny stránky lidské osobnosti a má na jeho jednání jasný a silný vliv. Odtud vychází závažnost hříchů smilstva, které by nikdy neměly být brány na lehkou váhu. Nejsou sice katastrofou, ale patří k vyznání ve svátosti smíření. (Čím více se vzdalují ideálu opravdové lásky, tím více nabývají na závažnosti.)

6 Hříchy proti 6. přikázání
Sebeukájení Smilstvo - sexuální vztah mezi svobodným mužem a svobodnou ženou i před manželstvím. Pornografie – předvádění sexuálního jednání před druhými lidmi. Prostituce – sex provozovaný za peníze. Znásilnění – násilné vniknutí do pohlavní intimity druhého člověka. Homosexuální jednání

7 Hříchy proti 9. přikázání
Cizoložství – spojení muže a ženy, z nichž alespoň jeden je vázán manželstvím. Rozluka – civilní uzavření nové manželství. Mnohoženství (polygamie), mnohomužství (polyandrie). Krvesmilstvo (incest) – pohlavní vztah mezi blízkými příbuznými. Volná láska – soužití bez uzavření manželství.

8

9

10 Nepokradeš Pán celého světa a jeho statků je Bůh.
Člověk je správce, který se odpovídá Bohu. Celý svět a jeho dobra byly svěřeny všem lidem. Pro správný řád věcí je potřeba, aby každá věc měla svého pána.

11 Nepokradeš Z přirozeného práva může mít člověk soukromé vlastnictví (i obrovské soukromé vlastnictví). Věci zajišťují dobro lidského života a napomáhají rozvíjení jeho osobnosti. Existuje však nenápadná hranice, za kterou se lidé snadnou dostanou. Začnou hromadit statky pro bohatství a vidí v nich falešné zajištění života.

12 Nepokradeš Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: ‚Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?‘ Pak si řekl: ‚Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.‘ Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘ Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“ (Lk 12,13 – 21)

13 Nepokradeš Majetkem spoutané srdce ztrácí smysl pro hodnoty věčného života. Začne se orientovat pouze na pozemská dobra. Vůči bližním se člověk stává tvrdým, bezohledným, necitelným, …

14 Nepokradeš Především neseme odpovědnost za majetek, který nám byl svěřen. Abychom ho správně využívali a pomáhali potřebným lidem. 80 % z celkového bohatství naší země vlastní 20 % populace. Zbylých 20 % bohatství vlastní 80 % populace. Do které skupiny patříme my?

15 Hříchy proti 7. + 10. přikázání
Krádež – tajné odnětí věci proti rozumné vůli vlastníka Podvod – předstírání oprávněného nároku nebo nedodržení smlouvy Loupež – násilné odnětí věci Vyděračství – mravní násilí s cílem nespravedlivě nabýt majetek Lichva – využití nouze nebo nevědomosti druhého k vlastnímu obohacení Rozmařilost – mrhání vlastním majetkem. Lakota – neposkytnutí z majetku pomoc bližnímu. Závist – zármutek nad dobrem bližního.

16 Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému
Osmé přikázání se týká pravdy – pravdivost života. Být opravdový a věrohodný ve svém jednání. Pravdomluvnost je toho součástí a zajišťuje vzájemnou důvěru, bez které by lidské soužití nebylo možné. Důstojnost lidské osoby vyžaduje, aby žila v pravdě.

17 Hříchy proti 8. přikázání
Křivé svědectví a křivá přísaha – u soudu (původně ochrana lidského života) Opovážlivý úsudek – připouštění mravní viny bližního bez dostatečného důvodu Nactiutrhání – odhalení viny bližního bez závažného důvodu Pomluva – sdělování nepravdy o druhých, která škodí jejich pověsti Lichocení, pochlebování, přitakávání – utvrzuje druhé v jejich špatnosti nebo k nim povzbuzuje Chvastounství – neúměrné vychloubání a snižování činů druhých Lež – sdělování nepravdy s úmyslem oklamat

18 Hříchy proti 8. přikázání
Právo na slyšení pravdy není absolutní. Každá lež je nepravdivé mluvení, ale ne každé nepravdivé mluvení je lží. Ochrana soukromí člověka. Tajemství přirozené – vzniká blízkým soužitím Tajemství slíbené – „určitě to nikomu to neřeknu“  cha, cha Tajemství služební – lékař, právník, firemní Tajemství zpovědní – absolutní, nesmí být nikdy a za žádných okolností vyjeveno.

19 Náhrada škody Hříchy proti spravedlnosti vyžadují náhradu škody:
Jestli jsem někoho okradl, musím to vrátit. Jestli jsem někoho pomluvil, musím očistit jeho jméno. Když někdo zabije živitele rodiny, musí přispívat na její potřeby.

20 Desatero 3/3 – přirozený mravní zákon
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.“(2Moj 20,2)


Stáhnout ppt "Desatero 3/3 – přirozený mravní zákon"

Podobné prezentace


Reklamy Google