Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Jakmile však Gedeón zemřel, Izraelci opět chodili smilnit k baalům a Baala smlouvy dokonce prohlásili za svého boha. (Sd 8,33)  Smilstvo v původním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Jakmile však Gedeón zemřel, Izraelci opět chodili smilnit k baalům a Baala smlouvy dokonce prohlásili za svého boha. (Sd 8,33)  Smilstvo v původním."— Transkript prezentace:

1

2  Jakmile však Gedeón zemřel, Izraelci opět chodili smilnit k baalům a Baala smlouvy dokonce prohlásili za svého boha. (Sd 8,33)  Smilstvo v původním slova smyslu znamenalo modloslužbu. Moralisté říkají, že se jedná o modloslužbu vlastnímu tělu.  Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. (1 Kor 6,18)

3  Skutečnost čisté lásky a smilstva (sobectví) můžeme nejlépe pochopit na tajemství Nejsvětější Trojice.  Člověk, jako osoba, je zaměřen svým bytím, aby se daroval druhé osobě. Tím nachází své naplnění a štěstí.  Opravdová láska zahrnuje celý život a není časově omezená (do smrti).  Toto pravé darování se uskutečňuje v manželství.

4  Sexualita uschopňuje a umožňuje opravdové darování se druhému (druhé).  Sexualita je tedy vlastní pro manželský život, kde má své pevné a nezastupitelné místo.  Mimo manželství se stává překroucením schopnosti milovat – sobectvím – smilstvem.

5  Sexualita podmiňuje všechny stránky lidské osobnosti a má na jeho jednání jasný a silný vliv.  Odtud vychází závažnost hříchů smilstva, které by nikdy neměly být brány na lehkou váhu.  Nejsou sice katastrofou, ale patří k vyznání ve svátosti smíření. (Čím více se vzdalují ideálu opravdové lásky, tím více nabývají na závažnosti.)

6  Sebeukájení  Smilstvo - sexuální vztah mezi svobodným mužem a svobodnou ženou i před manželstvím.  Pornografie – předvádění sexuálního jednání před druhými lidmi.  Prostituce – sex provozovaný za peníze.  Znásilnění – násilné vniknutí do pohlavní intimity druhého člověka.  Homosexuální jednání

7  Cizoložství – spojení muže a ženy, z nichž alespoň jeden je vázán manželstvím.  Rozluka – civilní uzavření nové manželství.  Mnohoženství (polygamie), mnohomužství (polyandrie).  Krvesmilstvo (incest) – pohlavní vztah mezi blízkými příbuznými.  Volná láska – soužití bez uzavření manželství.

8

9

10  Pán celého světa a jeho statků je Bůh.  Člověk je správce, který se odpovídá Bohu.  Celý svět a jeho dobra byly svěřeny všem lidem.  Pro správný řád věcí je potřeba, aby každá věc měla svého pána.

11  Z přirozeného práva může mít člověk soukromé vlastnictví (i obrovské soukromé vlastnictví).  Věci zajišťují dobro lidského života a napomáhají rozvíjení jeho osobnosti.  Existuje však nenápadná hranice, za kterou se lidé snadnou dostanou. Začnou hromadit statky pro bohatství a vidí v nich falešné zajištění života.

12 Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: ‚Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?‘ Pak si řekl: ‚Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.‘ Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘ Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“ (Lk 12,13 – 21)

13  Majetkem spoutané srdce ztrácí smysl pro hodnoty věčného života. Začne se orientovat pouze na pozemská dobra.  Vůči bližním se člověk stává tvrdým, bezohledným, necitelným, …

14  Především neseme odpovědnost za majetek, který nám byl svěřen. Abychom ho správně využívali a pomáhali potřebným lidem.  80 % z celkového bohatství naší země vlastní 20 % populace. Zbylých 20 % bohatství vlastní 80 % populace.  Do které skupiny patříme my?

15  Krádež – tajné odnětí věci proti rozumné vůli vlastníka  Podvod – předstírání oprávněného nároku nebo nedodržení smlouvy  Loupež – násilné odnětí věci  Vyděračství – mravní násilí s cílem nespravedlivě nabýt majetek  Lichva – využití nouze nebo nevědomosti druhého k vlastnímu obohacení  Rozmařilost – mrhání vlastním majetkem.  Lakota – neposkytnutí z majetku pomoc bližnímu.  Závist – zármutek nad dobrem bližního.

16  Osmé přikázání se týká pravdy – pravdivost života. Být opravdový a věrohodný ve svém jednání.  Pravdomluvnost je toho součástí a zajišťuje vzájemnou důvěru, bez které by lidské soužití nebylo možné.  Důstojnost lidské osoby vyžaduje, aby žila v pravdě.

17  Křivé svědectví a křivá přísaha – u soudu (původně ochrana lidského života)  Opovážlivý úsudek – připouštění mravní viny bližního bez dostatečného důvodu  Nactiutrhání – odhalení viny bližního bez závažného důvodu  Pomluva – sdělování nepravdy o druhých, která škodí jejich pověsti  Lichocení, pochlebování, přitakávání – utvrzuje druhé v jejich špatnosti nebo k nim povzbuzuje  Chvastounství – neúměrné vychloubání a snižování činů druhých  Lež – sdělování nepravdy s úmyslem oklamat

18  Právo na slyšení pravdy není absolutní. Každá lež je nepravdivé mluvení, ale ne každé nepravdivé mluvení je lží.  Ochrana soukromí člověka. Tajemství přirozené – vzniká blízkým soužitím Tajemství slíbené – „určitě to nikomu to neřeknu“ cha, cha Tajemství služební – lékař, právník, firemní Tajemství zpovědní – absolutní, nesmí být nikdy a za žádných okolností vyjeveno.

19 Hříchy proti spravedlnosti vyžadují náhradu škody:  Jestli jsem někoho okradl, musím to vrátit.  Jestli jsem někoho pomluvil, musím očistit jeho jméno.  Když někdo zabije živitele rodiny, musí přispívat na její potřeby.

20


Stáhnout ppt " Jakmile však Gedeón zemřel, Izraelci opět chodili smilnit k baalům a Baala smlouvy dokonce prohlásili za svého boha. (Sd 8,33)  Smilstvo v původním."

Podobné prezentace


Reklamy Google