Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo: VY_32_INOVACE_26_07 Digitální u č ební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Hannibal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo: VY_32_INOVACE_26_07 Digitální u č ební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Hannibal."— Transkript prezentace:

1 číslo: VY_32_INOVACE_26_07 Digitální u č ební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Hannibal – mu ž, který poko ř il Ř ím Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a spole č nost P ř edm ě t: D ě jepis Ro č ník: 6. ro č ník Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2 Metodický list – anotace: Didaktický u č ební materiál Hannibal – mu ž, který poko ř il Ř ím slou ž í k podpo ř e výkladové č ásti hodiny. Doporu č uji pustit ukázku z filmu Hannibal. http://www.youtube.com/watch?v=FrvSCN jlOTk http://www.youtube.com/watch?v=FrvSCN jlOTk

3 Hannibal Barkas Kartaginský vojev ů dce. Vyslou ž il si pov ě st neporazitelnosti. Je nazýván otcem vojenské strategie. Narodil se v roce 246 nebo 247 p ř. n. l. v Kartágu. Otec Hamilkar Barkas byl známý vále č ník a politik.

4 Hannibal a otec Vále č nému um ě ní u č il Hannibala hlavn ě otec Hamilkar. V osmi letech slo ž il Hannibal otci p ř ísahu, ž e bude a ž do smrti nep ř ítelem Ř íman ů. Ve svých jednadvaceti letech se stal vrchním velitelem kartaginské jízdy a slib proto dodr ž el. Co si myslíš o dodr ž ování slib ů ? Pro č se ujalo úsloví „Sliby chyby.“ Vysv ě tli!

5 Jaký byl Hannibal? Podle historika Livia v ž dy projevoval v nebezpe č í odvahu. Snášel s ostatními t ě lesné útrapy. Spal jako jiní vojáci na zemi p ř ikryt vojenským plášt ě m. Do boje šel jako první a bojišt ě opoušt ě l jako poslední. Historik Titus Livius

6 Za č átek boj ů Hannibal si podrobil celé dnešní Špan ě lsko. Za č al uva ž ovat o útoku na Itálii. Svou armádu rozd ě lil na dv ě č ásti. První se m ě la zú č astnit ta ž ení do Itálie, druhou č ást sv ěř il bratru Hasdrubalovi k ochran ě Hispánie. Aby si tam zajistil skute č ný klid, vy ž ádal si od všech kmen ů, které nem ě ly jednozna č ný vztah ke Kartágu, rukojmí, které dr ž el po celou dobu válek v zajetí.

7 P ř echod Alp Hannibalovi se poda ř ilo p ř ejít p ř es Alpy, p ř esto náro č ný pochod nep ř e ž ila a ž polovina voják ů. Odhaduje se, ž e do Itálie dorazilo jen dvacet tisíc p ě šák ů a šest tisíc jezdc ů. V ě tšina slon ů v horách zahynula.

8 Vypráví se, ž e jednou nemohli Kartaginci p ř i p ř echodu Alp p ř inutit slony, p ř ejít ř eku. Tehdy Hannibal na ř ídil jednomu z voják ů, aby slona poranil a pak p ř eplaval na druhý b ř eh. Rozzu ř ený slon se vrhl za svým trýznitelem a ostatní zví ř ata ho následovala.

9 Hannibal ante portas Hannibal postupn ě ovládl celou severní Itálii. Jeho armáda se rozrostla o mno ž ství Gal ů. Ř ímané byli zasko č eni a pora ž eni v bitv ě u Kann. Hannibal stanul p ř ed branami m ě sta Ř íma – „Hannibal ante portas“, ale nezaúto č il!!! Ř ímané postavili novou armádu, v č ele byl Scipio Africanus, p ř eplavili se do Afriky a napadli Kartágo. Hannibal se musel vrátit. Kartaginci byli definitivn ě pora ž eni Ř ímany v bitv ě u Zamy.

10 Setkání Hannibala a Scipiona p ř ed bitvou u Zamy

11 Neslavný konec Na ž ádost Ř íma byl Hannibal vypov ě zen do Sýrie. I odtud však musel uprchnout. Sv ů j ž ivot ukon č il sám kolem roku 183 p ř. n. l. - otrávil se jedem, aby se vyhnul ř ímskému zajetí. Bylo mu 60 let. Jeho poslední slova: „Nastal č as ukon č it strach Ř íman ů. Ji ž déle nehodlají č ekat na smrt starého mu ž e, který jim zp ů sobil tolik starostí.“

12 Zdroje a citace: Wikipedie: Otev ř ená encyklopedie: Hannibal [online]. c2014 [citováno 16. 06. 2014]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hannibal&oldid=1144183 1 Obrázek ze strany 3 byl sta ž en 16. 6. 2014: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Slodtz_Louvre_M R2093.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Slodtz_Louvre_M R2093.jpg Obrázek ze strany 7 byl sta ž en 16. 6. 2014: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Hanni balFrescoCapitolinec1510.jpg/640px- HannibalFrescoCapitolinec1510.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Hanni balFrescoCapitolinec1510.jpg/640px- HannibalFrescoCapitolinec1510.jpg Obrázek ze strany 10 byl sta ž en 16. 6. 2014: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Young_Folks %27_History_of_Rome_illus174.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Young_Folks %27_History_of_Rome_illus174.png Obrázky z Klipartu


Stáhnout ppt "Číslo: VY_32_INOVACE_26_07 Digitální u č ební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Hannibal."

Podobné prezentace


Reklamy Google