Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Výukový materiál vytvo ř en v rámci projektu EU peníze školám „U č íme aktivn ě “  Registra č ní č íslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099  Č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_13.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Výukový materiál vytvo ř en v rámci projektu EU peníze školám „U č íme aktivn ě “  Registra č ní č íslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099  Č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_13."— Transkript prezentace:

1  Výukový materiál vytvo ř en v rámci projektu EU peníze školám „U č íme aktivn ě “  Registra č ní č íslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099  Č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_13  Adresa školy: Vrchlického 630/5, D ěč ín II  Autor: Mgr. Lucie Barillová  Název materiálu: St ě hování národ ů  P ř edm ě t: D ě jepis  Cílová skupina: 7. ro č ník VY_32_INOVACE_13 - St ě hování národ ů

2  Datum vytvo ř ení: 02.9. 2012  Téma: St ě hování národ ů  Cíl prezentace: seznámení se základními údaji, týkající se st ě hování národ ů  Č asová dotace: 20 min.  Anotace: Žáci se informují kdy nastalo st ě hování národ ů, jaké byly d ů vody, kdo to byl Attila Hunský, kdy probíhala druhá vlna st ě hování národ ů.  Datum realizace v hodin ě : 1.10. 2012, t ř ída VII. A VY_32_INOVACE_13 - St ě hování národ ů

3 Stěhování národů  Pojmem st ě hování národ ů se ozna č ují rozsáhlé migrace obyvatelstva (tzv. barbarských kmen ů a jejich skupin), které probíhaly koncem starov ě ku a po č átkem st ř edov ě ku (za č ínající ve 4. a kon č ící koncem 7. století) VY_32_INOVACE_13 - St ě hování národ ů

4 Otázka  Zkus promyslet, jaké byly pravd ě podobné d ů vody pro st ě hování obyvatelstva? VY_32_INOVACE_13 - St ě hování národ ů

5 Důvody  Jejich p ř í č inou byly:  demografické zm ě ny, p ř edevším r ů st po č tu obyvatelstva, zp ů sobený p ř echodem od pastevectví k zem ě d ě lství, to znamená k usedlému zp ů sobu života.  sociální d ů vody (rostoucí po č et č len ů )  tlak jiných kmen ů (strach p ř ed jinými kmeny – - Ko č ovní Hunové – obávaní krutí vále č níci. VY_32_INOVACE_13 - St ě hování národ ů

6 Vandalové  Germánský kmen pocházející z polského Slezska snad i č ásti Slovenska.  Náraz Hun ů ho p ř inutil k dlouhému a dobrodružnému putování. Vandalové prošli Francií, Špan ě lskem, č ást kmene se p ř eplavila do Afriky, kde se zmocnila č ásti dnešního Tuniska a Alžírska.  Práv ě tam vzniklo barbarské království Vandal ů. Roku 455 Vandalové vyplenili Ř ím a pojem "vandalismus" dostal význam, který známe i dnes. VY_32_INOVACE_13 - St ě hování národ ů

7 Hunové  Po roce 400 ovládli Hunové Uherskou nížinu a podrobili si okolní germánské kmeny.  Odtud za č ali nemilosrdn ě plenit ř ímské provincie na Balkán ě.  Roku 433 se ujal vlády nad kmenovým spole č enstvím Hun ů Attila, bi č boží.  Attila vybudoval na území obsazeném Huny pestrý kmenový svaz. Po dv ě desetiletí pak terorizoval celou st ř ední Evropu. Se svou jezdeckou armádou se dostal až do st ř ední Francie. Teprve tam ho zastavili. VY_32_INOVACE_13 - St ě hování národ ů

8 Attila  Byl to nejmocn ě jší král hunské ř íše.  Attila pocházel z vysokých kruh ů hunské spole č nosti.  Attila toužil po ovládnutí území celé Evropy (bratrovražda).  Jak p ř esn ě Attila vypadal známo není, ale podle zápis ů ř ímských historik ů je z ř ejmé, že nijak zvláš ť krásou neoplýval. Po matce zd ě dil výrazné asijské rysy a byl menší postavy. M ě l prý i nápadn ě velkou hlavu. Jeho tvá ř byla pokryta ř ídkými vousy a vlasy byly "post ř íb ř ené šedinami.  Stárnoucí Attila se v roce 453 rozhodne oženit s germánskou dívkou Ildico, která se má stát jeho již sedmnáctou manželkou. Po svatební noci ráno je však nalezen mrtev v kaluži krve. O tom, co se stalo existují dv ě verze. První ř íká, že Attilu zabila Ildiko ukrytým nožem. Historikové se však v ě tšinou p ř iklán ě jí k verzi, že se Attila udusil, když mu v noci za č ala téct krev z nosu. VY_32_INOVACE_13 - St ě hování národ ů

9 Attila  O Attilov ě hrob ě koluje množství pov ě r. Údajn ě byl poh ř ben v hrobce s obrovskými poklady.  Po hrobu však není ani stopy, ale p ř ípadné nálezce má odradit nápis Fulgur conditum - zakopaný hrom, varující p ř ed temnou silou strážící hrobku. VY_32_INOVACE_13 - St ě hování národ ů

10 Trailer – film Attila  http://www.youtube.com/watch?v=wkhstwMG2QQ VY_32_INOVACE_13 - St ě hování národ ů

11 Druhá fáze stěhování národů  Druhou fází st ě hování národ ů se ozna č ují národnostní a etnické pohyby v Evrop ě v období zhruba od 6. do 8. století.  V d ě jinách plynule navazuje na p ř edchozí st ě hování národ ů. Zahrnuje zejména objevení se Slovan ů na historické scén ě, jejich p ř íchod do st ř ední Evropy a na Balkán. VY_32_INOVACE_13 - St ě hování národ ů

12 Otázky VY_32_INOVACE_13 - St ě hování národ ů  Jaké byly d ů vody pro st ě hování národ ů ?  Kdo byl v ů dcem Hun ů ?  Jak mu bylo p ř ezdíváno?  Kdo byly Vandalové?  Kdy nastala druhá fáze st ě hování národ ů ?

13 Odkazy  P ř isp ě vatelé Wikipedie, St ě hování národ ů [online], Wikipedie: Otev ř ená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 30. 08. 2012, 20:29 UTC, [citováno 2. 09. 2012] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C4%9Bhov%C3%A1n%C3%AD_n%C3 %A1rod%C5%AF&oldid=8965420  P ř isp ě vatelé Wikipedie, Attila [online], Wikipedie: Otev ř ená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 23. 08. 2012, 12:43 UTC, [citováno 2. 09. 2012] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Attila&oldid=8935594  Obrázky – galerie Microsoft Office – PowerPoint VY_32_INOVACE_13 - St ě hování národ ů


Stáhnout ppt " Výukový materiál vytvo ř en v rámci projektu EU peníze školám „U č íme aktivn ě “  Registra č ní č íslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099  Č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_13."

Podobné prezentace


Reklamy Google