Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 CHARAKTERISTIKY PROSTOROVÝCH VLASTNOSTÍ OSVĚTLENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 CHARAKTERISTIKY PROSTOROVÝCH VLASTNOSTÍ OSVĚTLENÍ."— Transkript prezentace:

1 1 CHARAKTERISTIKY PROSTOROVÝCH VLASTNOSTÍ OSVĚTLENÍ

2 2 Vlastnost osv ě tlení veli č ina sv ě telného pole jako objektivní parametr Prosv ě tlení prostoru E st ř povrchu modelového p ř ijíma č e (nap ř. koule – stř. kulová osv ě tlenost E 4  ) Sm ě rovost osv ě tlení sv ě telný vektor Stínivost osv ě tlení nap ř. pom ě r sv ě telného vektoru a střední kulové osv ě tlenosti Prostorové vlastnosti osvětlení Dobré prosvětlení místnosti a přirozený plastický vzhled pozorovaných trojrozměrných předmětů vytváří nezbytné podmínky pro dosažení zrakové pohody.

3 3 PROSVĚTLENÍ PROSTORU Subjektivní dojem o určité úrovni prosvětlení prostoru ( nasycení prostoru světlem ) mohou vystihnout zejména : Střední kulová osvětlenost E 4  v prostorech s nejrůznějšími směry pohledů Střední válcová osvětlenost E Z v prostorech s převažujícími vodorovnými směry pohledů Důvod : střední kulová (obdobně i válcová) osvětlenost je úměrná objemové hustotě energie v daném bodě pole

4 4 S m ě r o v o s t - vlastnost osvětlení charakterizující převažující směr světla v daném místě prostoru. Je určena světelným vektorem. U praváků se většinou směr osvětlení pracovního místa volí tak, aby světlo do místa úkolu dopadalo převážně zleva a shora, pokud možno zezadu přes levé rameno. S t í n i v o s t - schopnost osvětlení vytvářet na předmětech stíny. Důležité pro prostorové rozlišení detailů. vysoká stínivost – vznikají ostré, tmavé a vržené stíny; to znesnadňuje rozeznávání; proto je nevhodné pouhé místní osvětlení; malá stínivost – zhoršeno prostorové vidění, ztížen odhad vzdálenosti, znesnadněno rozeznávání tvaru předmětů; Přednost se proto dává stínům měkkým. Z tohoto hlediska jsou výhodné velkoplošné zdroje, velká rozptylná stínidla u svítidel a světelné zdroje rozdělené do prostoru. Určitá stínivost je tedy potřebná pro dosažení dobré plastičnosti vidění a pro jasné zobrazení tvaru pozorovaných předmětů a dociluje se jí nalezením správného převažujícího směru osvětlení. Přímý výpočet hloubky a ostrosti stínů, které bezprostředně určují stínivost, je obtížný. Odborníci se snaží hodnotit stupeň stínivosti zjednodušeně jedinou hodnotou určitého činitele.

5 5 Stupeň stínivosti S N podle Nordena E p  střední hodnota osvětlenosti odpovídající světelnému toku dopadajícímu přímo ze zdroje na uvažovanou plochu; zkráceně : přímá složka celkové osvětlenosti E, E o  střední hodnota osvětlenosti odpovídající světelnému toku dopadajícímu na uvažovanou plochu až po odrazu od stěn, stropu, předmětů apod.; zkráceně odražená či difúzní složka E, E  výsledná osvětlenost v daném bodě osvětlované, např. vodorovné, roviny E = E p + E o S N charakterizuje hloubku stínu ; stanovit lze výpočtem, často i měřením Možnost měření S N : 1) změřit celkovou osvětlenost E ; 2) zaclonit přímý tok ze svítidel a změřit odraženou složku E o Doporučení pro praxi : činitel S N v mezích 0,2 až 0,8

6 6 ČINITEL PODÁNÍ TVARU PŘEDMĚTŮ Pro lepší vystižení směrovosti, stínivosti a kvality vjemu trojrozměrných předmětů v osvětlovacích soustavách se v současnosti využívá veličina nazvaná činitel podání tvaru ve vektorovém tvaru ve skalárním tvaru V zahraniční literatuře i další názvy : činitel plastického vzhledu předmětů, činitel plastičnosti vidění aj. Pozn. Orientovaný směr vektoru je určen orientovaným směrem světelného vektoru Tento směr lze popsat např. úhly  a.  - úhel natočení světelného vektoru od vodorovné roviny proložené osou pohledu pozorovatele - úhel sevřený svislými rovinami proloženými osou pohledu pozorovatele a vektorem Mezní hodnoty činitele P : 0 - zcela difúzní prostor ( velikost světelného vektoru = 0 ) 4 - v poli jediného svítidla bodového typu ( v černém prostoru )

7 7 Výzkum plastického vzhledu trojrozměrných předmětů Zdroj Objekt ZářivkyŽárovky Lidský obličej P (1) = 1 až 2,4 P (2) = 0,25 až 1,1 P (2) = 1,65 až 2,27 PředmětyP (2) = 1,45 až 4 P (2) = 0,7 až 2,3 Činitel podání tvaru P podle výsledků výzkumů 1) Cuttle a kol. P (1) 2) Fisher P (2)

8 8 ČINITEL PODÁNÍ TVARU PŘEDMĚTŮ P Doporučení : Cuttle – pro dobré rozlišení obličeje P v mezích 1,2 až 1,8 při směru světelného vektoru :  = 15° až 45° a = 30° až 120° Fischer – pro tvarově komplikované předměty P v mezích 1,6 až 4 ; – pro obličej rozlišovaný v zářivkových soustavách v zásadě potvrdil výsledky Cuttla Doporučené hodnoty střední kulové osvětlenosti a činitele podání tvaru podle normy ČSN EN 12464-1 Změna Z1 Charakteristika prostoru Požadavky na prosvětlení prostoru E 4  ( x) Požadavky na podání tvaru P (-) kongresové sály reprezentační prostory vysoké130 až 150vysoké1,3 až 1,5 hlediště divadel, sály kulturních středisek, koncertní a společenské sály střední90 až 120střední1,6 až 2,0 hlediště klubů, obrazové galerie, kryté tržnice, vstupní haly nízké50 až 70nízké2,1 až 2,5 V prostorech s převážně vodorovnými pracovními plochami se doporučuje, aby střední kulová osvětlenost byla rovna nejméně 45% osvětlenosti vodorovné roviny.

9 9 Možnosti využití dalších integrálních charakteristik v prostorech, kde převažují směry pozorování blízké k vodorovnému směru (např. veřejné a společenské prostory) lze místo E 4  využít válcovou osvětlenost E Z - v některých zemích předepsány určité hladiny E Z - v ruských předpisech se ve společenských prostorech požaduje dodržení minima E Z ve výši 1,5 m nad podlahou (při svislé orientaci osy válcového přijímače) požadavky na jakost soustavy E Z min (lx) vysoké 150 až 200 zvýšené 100 až 150 normální 75 až 100 Mezinárodní komise pro osvětlování doporučuje využití poloválcové osvětlenosti např. při osvětlování pěších zón některé odborné práce ukázaly na možnost zjednodušeného výpočtu činitele P podání tvaru. Velikost světelného vektoru byla nahrazena hodnotou osvětlenosti E h vodorovné roviny a činitel P se počítal z rovnice P = ( E h / E Z ). Pro dosažení potřebné úrovně plastického vzhledu předmětů je třeba zajistit P  2. Poměr jasu stropu k jasu stěn musí být větší než 3,5. Nesmí však překročit hodnotu 10 (oslnění).

10 10 PROSTOROVÉ CHARAKTERISTIKY OSVĚTLENÍ Směrovost osvětlení – převažující směr osvětlení světelný vektor Dostatečnost prosvětlení prostoru – skalární integrální charakteristiky střední kulová E 4 , válcová E Z, krychlová E 06 … osvětlenost Stínivost osvětlení - činitel podání tvaru P =  / E 4  P = 0 až 4 E 4  = stř. hodnota osvětlenosti povrchu elementární koule v daném bodě = čtvrtina součtu všech normálových osvětleností v daném bodě E Z = stř. hodnota osvětlenosti povrchu pláště elementárního válečku svisle umístěného v daném bodě SHRNUTÍ

11 11 Další doporučení 1)Pro prostory s převážně vodorovnými pracovními plochami E 4    0,45 · E h Stř. kulová osvětlenost je větší než 45 % osvětlenosti E h vodorovné roviny 2) Rovnoměrnost osvětlení ( E 4  min / E 4  max )  0,01 3) Zábrana oslnění

12 12 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1 CHARAKTERISTIKY PROSTOROVÝCH VLASTNOSTÍ OSVĚTLENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google