Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Energetická politika EU, stanoviska ČR a vazba na SEK ČR Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Energetická politika EU, stanoviska ČR a vazba na SEK ČR Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra."— Transkript prezentace:

1 1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Energetická politika EU, stanoviska ČR a vazba na SEK ČR Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra

2 2  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Proč nová energetická politika EU ? EU čelí: Rostoucí celosvětové poptávce po energii a bezpečnostním rizikům v zemích s energetickými zdroji a v tranzitních zemích. Rostoucí závislosti na dovozu energie (50% současnost, 65% v roce 2030), malé diverzifikaci zdrojových oblastí a přepravních tras. Komplikující se situaci na trzích s ropou a plynem, rostoucí a kolísavé ceny. Rostoucí hrozbě změn klimatu (růst emisí). Pomalému pokroku v oblasti energetické účinnosti a využití OZE. Přes pokrok v liberalizaci trhů s energií je nezbytná větší transparentnost trhů a jejich integrace v rámci EU. Omezené koordinaci mezi subjekty působícími v odvětví energetiky, nezbytnost značných investic do energetické infrastruktury.

3 3  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Dlouhodobý výhled EU – referenční scénář

4 4  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Světová spotřeba primární energie – referenční scénář

5 5  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Příprava nové energetické politiky pro Evropu Zelená kniha – Bezpečnost dodávek energie – rok 2000. Směry energetiky a dopravy do roku 2030 – rok 2003. Zelená kniha – Energetická strategie pro Evropu – březen 2006. Stanovisko Evropské Rady a Orientační seznam opatření – březen 2006. Veřejná diskuse – do 24. září 2007. Energetická politika pro Evropu – Komise EU – leden 2007. Akční plán Evropské Rady – Energetická politika pro Evropu – březen 2007. Komise EU – třetí energetický balíček – předpoklad zveřejnění 19. září 2007.

6 6  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Návrh energetické strategie EU (1) 10. ledna 2007 představila Komise EU komplexní balíček opatření k zavedení nové energetické politiky v Evropě s hlavními cíly: Udržitelnost, energetika se podílí 80% na emisích skleníkových plynů. Bezpečnost dodávek, závislost EU na dovozu energií rychle roste. Konkurenceschopnost, růst množství a cen dovážených energetických vstupů může ohrozit konkurenceschopnost výrobků EU na světových trzích s možnými sociálními dopady. Vytvořit skutečný vnitřní trh s energiemi a posílit účinnou regulaci. Stanoveny ambiciózní cíle v oblasti emisí skleníkových plynů a energie z obnovitelných zdrojů. EK navrhla zavázat EU k 20% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (v porovnání s úrovní v roce 1990). Komise je přesvědčena, že po dosažení mezinárodní dohody v rámci boje proti změnám klimatu na období po roce 2012, povedou opatření v rozvinutých zemích k 30% snížení emisí do roku 2020.

7 7  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Návrh energetické strategie EU (2) Skutečný trh s energií Cíle: Poskytnout odběratelům energie v EU skutečnou možnost volby. Zajistit investice potřebné v odvětví energetiky. Dosažení konkurenceschopnosti, trvale udržitelného rozvoje a bezpečnosti. Opatření pro splnění těchto cílů: Důsledné a účinné oddělení provozovatelů přenosových/přepravních soustav a distribučních sítí od ostatních činností. Zvýšit průhlednost tržního prostředí a posílit pravomoci regulačních úřadů. Minimální úroveň propojení členských států 10% v elektrizačních soustavách, určení klíčových problematických oblastí. Zvýšit spolehlivost sítí a zajistit dostatek výrobních kapacit.

8 8  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Návrh energetické strategie EU (3) Nízkouhlíková energetika Obnovitelé zdroje energie: 20% celkové skladby zdrojů energie bude do roku 2020 pocházet z OZE. 10% využití biopaliv v roce 2020. Technologie čistého užití uhlí včetně zachycování a ukládání CO 2. Jaderné zdroje nové generace: Podpora využití jaderné energie by mohla představovat možnost pro snižování emisí CO 2 a mohla by mít klíčový význam pro řešení problematiky změny klimatu. V případě vyřazení stávajících zdrojů musí být jako náhrada použity jiné nízkouhlíkové zdroje energie. Evropská unie zvýší roční výdaje na energetický výzkum na dalších sedm let nejméně o 50%.

9 9  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Návrh energetické strategie EU (4) Energetická účinnost Cíl Komise EU: Využít v celé EU do roku 2020 potenciálu úspor energie tak, že spotřeba bude snížena o 20% oproti původním předpokladům do roku 2020 (snížení emisí o 780 mil. tun CO 2 ročně). Návrhy Komise: Urychlit zavádění dopravních prostředků s nižší spotřebou pohonných látek (včetně vodíkového pohonu). Přísnější normy a lepší označování spotřebičů. Zlepšit energetickou náročnost stávajících budov. Zlepšit účinnost výroby, přenosu a distribuce elektřiny a tepla. Prosadit změny v daních ve prospěch energetické efektivnosti. Komise navrhuje novou mezinárodní dohodu o energetické účinnosti.

10 10  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Návrh energetické strategie EU (5) Strategický technologický plán Podpořit výzkum a vývoj následujících technologií: Energeticky efektivnější budovy, přístroje, zařízení, průmyslové procesy a dopravní systémy. Biopaliva druhé generace plně konkurenceschopné s uhlovodíky. Velké pobřežní parky větrných elektráren konkurenceschopné v krátkodobé perspektivě, včetně evropského pobřežního přenosového systému. Konkurenceschopná fotovoltaika. Palivové články a vodíkové technologie zejména pro decentralizovanou výrobu a dopravu. Udržitelné technologie využívající uhlí a plyn včetně zachycování a skladování CO 2. Jaderné reaktory IV generace a fúzní technologie podporující konkurenceschopnost, spolehlivost a bezpečnost jaderné energetiky včetně snížení množství odpadů (Jaderné fórum).

11 11  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Návrh energetické strategie EU (6) Mezinárodní energetická politika Akce vedoucí k širší a účinnější spolupráci v evropském a světovém měřítku: Příprava mezinárodních úmluv, úsilí o dokončení Energetické charty a dohody o opatřeních proti změnám klimatu po roce 2012. Spolupráce EU se sousedními zeměmi. Zlepšení vztahů s dovozci energetických zdrojů do EU. Užší spolupráce s ostatními spotřebiteli energie v rámci IEA a G8. Rozvoj finančních nástrojů v rámci EIB a EBRD a vytvoření Neighbourhood Investment Fund k posílení bezpečnosti dodávek energie do EU. Zlepšení podmínek investování do mezinárodních projektů. Podpora nešíření jaderných zbraní, jaderné bezpečnosti a spolehlivosti v rámci posílení spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Všezahrnující Africko – evropská energetická spolupráce (EUROMED). Mezinárodní dohoda o energetické efektivnosti (dle závěrů Rady).

12 12  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Akční plán Evropské rady (1) V základních cílech se dokument Evropské rady z března 2007 shoduje s materiály Komise: Zvýšení bezpečnosti dodávek. Zajištění konkurenceschopnosti evropských ekonomik a dostupnosti cenově přijatelné energie. Podpora udržitelnosti životního prostředí a boj proti změně klimatu. Vlastní akční plán zahrnuje aktivity u kterých došlo ke konsensu všech členských států: Včasné a úplné provedení litery i ducha stávajících právních předpisů v oblasti otevření vnitřního trhu s elektřinou a plynem. Zlepšení regionální přeshraniční výměny a urychlení rozvoje regionální spolupráce v oblasti energetiky.

13 13  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Akční plán Evropské rady (2) Zvýšení solidarity v bezpečnosti dodávek energie zejména v případě krizových stavů. Prohloubení společného přístupu k vnější energetické politice. Zvýšit energetickou bezpečnost prosazením vyšší energetické účinnosti a vyšším využitím energie z obnovitelných zdrojů. Dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů prohloubením obchodu s emisemi. Posílit výzkum v oblasti energetiky – urychlení konkurenceschopnosti energií z obnovitelných zdrojů, nízkouhlíkových technologií a další rozvoj technologií v oblasti energetické účinnosti. Zajistit udržitelné využívání fosilních paliv cestou zvýšení výrobní účinnosti a zdokonalení čistých technologií včetně využívání systémů zachycování a ukládání CO 2. Energetická politika pro Evropu bude plně respektovat volbu členských států ohledně skladby zdrojů energie (včetně jaderné).

14 14  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Třetí energetický balíček Evropské komise V souladu s Akčním plánem má Komise 19. září 2007 předložit třetí liberalizační balíček v oblasti energetické legislativy týkající se: Efektivnějšího oddělení provozovatelů přenosových / přepravních a distribučních soustav od ostatních aktivit v elektroenergetice a plynárenství. Vytvoření nezávislého mechanizmu pro národní regulátory s cílem posílení spolupráce a přijímání rozhodnutí o významných přeshraničních otázkách (ERGEG+). Zajištění včasného a dostatečného investování do infrastruktury. Vytvoření nového mechanizmu pro provozovatele přenosových / přepravních soustav pro zlepšení koordinace síťových operací a bezpečnost sítí (ETSO+).

15 15  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Postoj ČR k novým návrhům Komise (1) Politická debata k návrhům Komise proběhla na Radě v červnu 2007. Stanoviska ČR: Vlastnické oddělení přenosové sítě od ostatních činností v elektroenergetice je v ČR provedeno (oddělené řízení polostátní a státní společnosti cíle vlastnického oddělení naplňuje). Zásadně odmítáme provedení vlastnického oddělení na úrovni distribučních elektrizačních soustav (nepovažuje za ekonomicky přínosné). Trh s plynem je trhem centralizovaným a limitovaným, dodávky do Evropy ze tří zdrojů (Rusko, Norsko, Severní Afrika), možnosti diverzifikace zdrojů jsou velmi omezené. Zásadní obavy z dopadů případného oddělení u přepravní soustavy a u distribučních soustav (rozdíly mezi trhy s elektřinou a plynem, převzetí infrastruktury společnostmi mimo EU).

16 16  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Postoj ČR k novým návrhům Komise (2) Podporujeme harmonizaci pravomocí energetických regulačních úřadů především v oblasti řízení a alokace přeshraničních kapacit a zjednodušení licenčních řízení pro nové přenosové kapacity. Podporujeme opatření směřující k zajištění potřebných investičních prostředků do infrastruktury a zjednodušení licenčních řízení pro nové vnitrostátní i přeshraniční přenosové kapacity (regulovaná cena za přenos musí operátorovi soustavy umožnit dostatečné investice do infrastruktury v souladu s plánem provozu sítí). Souhlasíme s prohloubením spolupráce provozovatelů přenosových / přepravních soustav pro zlepšení koordinace síťových operací a bezpečnosti sítí. V elektroenergetice podporujeme vytvoření Evropského koordinačního centra TSO a navrhujeme jeho vybudování v Praze.

17 17  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Třetí energetický balíček – další vývoj Na červnové Radě se členské státy shodly, že je třeba zlepšit soutěž a jednotný trh s elektřinou a zemním plynem v EU. Existuje shoda v názorech členských států na opatření v oblasti posílení úlohy regulátorů v otázkách přeshraničních výměn energie, zajištění odpovídajícího investování do infrastruktury a vytvoření nových mechanizmů prohloubení spolupráce provozovatelů přenosových / přepravních soustav. Názory na problematiku vlastnického oddělení nejsou jednotné – zhruba polovina států zastává názor, že v plynárenství musí být řešena jinak než v elektroenergetice a nepodporují vlastnické oddělení přepravní soustavy, většina zemí nepodporuje vlastnické oddělení distribučních soustav (plyn i elektřina). Unbundling vertikálně integrované společnosti (VIS) – Komise uvažuje o dvou možnostech:  Rozdělení akcií VIS na akcie společnosti vlastnící přenosový / přepravní systém a akcie dodavatelské společnosti.  Vytvoření nezávislého systémového operátora, síť zůstane ve vlastnictví VIS.

18 18  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Vazba nové energetické politiky EU na SEK ČR Pokud jde o pojetí, vize, priority a přístupy k řešení současných i budoucích problémů energetiky nejsou žádné rozdíly. Nové návrhy EU budou ještě diskutovány a pokud dojde ke sjednocení názorů a přijetí závazných dokumentů EU bude nutné je transponovat do národní legislativy a aktualizovat SEK. Státní energetická koncepce neobsahuje cíle a nástroje nadnárodní politiky. Při aktualizaci SEK se budou zvažovat některé změny a doplňky: Pojmově přizpůsobit dokumentům EU. Aplikovat dodatečná opatření, která budou v EU přijata – zdokonalení vnitřního trhu s elektřinou a plynem, využití OZE a biopaliv, nízkouhlíkové energetiky, obchodování s emisemi… Vytvářet podmínky pro prohloubení spolupráce národních regulačních orgánů a provozovatelů přenosových / přepravních soustav v rámci EU. Zapojení vývojových a výzkumných kapacit ČR do projektů řešených v EU

19 19  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2007 Energetická politika EU, stanoviska ČR a vazba na SEK ČR Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra."

Podobné prezentace


Reklamy Google