Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2014 Marek Vácha Problém osoby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2014 Marek Vácha Problém osoby."— Transkript prezentace:

1 2014 Marek Vácha Problém osoby

2 Common Morality is a product of human experience and history and is a universaly shared product is found in all cultures is not relative to cultures and individuals, because it transcends both (Beauchamp, T.L., Childress, J.F., (2009) Principles of Biomedical Ethics. 6th ed. Oxford University Press, New York, Oxford, p. 4)

3 Sdílená morálka (Common Morality)
je produktem lidské zkušenosti a historie. je universálně sdílena nachází se ve všech kulturách nevztahuje se k dané kultuře či k jednotlivcům, neboť je přesahuje kulturu i jednotlivce (Beauchamp, T.L., Childress, J.F., (2009) Principles of Biomedical Ethics. 6th ed. Oxford University Press, New York, Oxford, p. 4)

4 Common Morality a sense of mutuality, justice, generosity (perhaps in reciprocal giving) a deep reverence for all life (f.e. in settling conflicts, in punishing violence, in dealing with nature) particular rules for the sexes living together (f.e. the prohibition of incest and a rejection of libertinism) great respect for parents (and at the same time care of children)

5 Společná morálka smysl vzájemnosti, spravedlnosti a ušlechtilosti (snad v recipročním dávání) hluboká úcta k životu (snaha uklidnit konflikty, trestání násilí, vztahu k přírodě) partikulární pravidla pro sexuální život (např. zákaz incestu) velký respekt k rodičům (a zároveň starost o děti)

6 Osoba je individuální substance racionální povahy (Boethius)

7 "...titíž lidé, které mrav, úcta, obyčej, vděk, ještě více vzájemný dohled a žárlivost inter pares drží tak pevně v mezích a kteří na druhé straně prokazují ve vzájemném styku tolik vynalézavosti v taktu, sebeovládání, jemnosti, věrnosti, hrdosti a přátelství, směrem ven, kde začíná cizí, jim cizí, ...za sebou zanechávají ohavnou řadu vražd a spálenišť, zneuctění a muk snad v podobné povznesenosti a duševní rovnováze, jakoby právě ztropili studentskou taškařici, přesvědčeni, že básníci teď mají zas na dlouho co opěvovat a velebit. (Nietzsche, F., Genealogie morálky, přel. Věra Koubová, Aurora, Praha, 2002)

8 Spravedlnost, která není stejná pro všechny, si toto jméno nezasluhuje (Tzvetan Todorov)
co ale znamená "všichni"?

9 person = a member of moral community
the idea of restricting moral standing to only those humans with certain characteristics has led in the past to racism, sexism, and religious intolerance.

10 osoba = člen morální komunity
idea morálního vymezení osoby pouze na lidi s určitými vlastnostmi vedla v minulosti k rasismu, sexismu a náboženské intoleranci

11 zvířata? pohlaví národnosti (nacismus) bez rozdílu barvy pleti (válka Sever proti Jihu) lidé na stejném území kmen rodina

12 Genocidy vždy začaly tím, že jsme se úspěšně pokusili přesvědčit sebe sama že our fellow human beings are less than we are. "cockroaches" v konfliktu Hutů a Tutsiů havěť, vši (vermin, lice) antikristi, ďáblové, nevěřící psi v náboženských konfliktech ...pak nás žádný etický systém na světě nezastaví

13 "Pěkná spravedlnost, když ji vymezuje řeka!"
"Proč mě zabíjíte?" "Bydlíte přece na druhém břehu! Kdybyste bydlel na našem, byl bych vrah, ale protože bydlíte na druhém, jsem hrdina, a tedy i v právu." "Pěkná spravedlnost, když ji vymezuje řeka!" (Pascal, Pensées, zl. 291, 294; cit. v Sokol, J., (2010) Etika a život. Vyšehrad, Praha. str. 164)

14 Na světě jsou dvě velké skupiny lidí
Na světě jsou dvě velké skupiny lidí. Ta první si myslí, že lze svět rozdělit na dvě velké skupiny lidí. Ta druhá myslí, že ne. (Thomas Murray, Hastings Cetre,

15 Kdo tvoří „lidskou společnost“?
řecká „demokracie“ jen dospělí svobodní muži nepatří sem ženy, děti, otroci dnes např. somálští piráti odlišují in-group a out-group jinak než my

16

17

18 Green generation 2005: Na Taiwanu se zdařilo vytvořit zeleně světélkující prasata Bylo vytvořeno 256 prasečích embryí, do kterých byl vložen gen z medúzy způsobující světélkování Tato embrya byla vložena do osmi prasnic, u čtyř nastalo těhotenství Narodila se tři selátka

19 Green generation Tato selátka světélkují nejen na povrchu těla, nýbrž i uvnitř: světélkují všechny tělesné orgány Otázkou jest, zda na etické rovině není něco špatně…?

20 Animals virtually every nation has guidelines to alleviate, diminish, or otherwise limit what can be done to animals in biomedical research it is today generally accepted that experimental animals have some form of moral status, but it is less clear what warrants this judgement and whether our obligations to these animals also imply that they have rights (Beauchamp, T.L., Childress, J.F., (2009) Principles of Biomedical Ethics. 6th ed. Oxford University Press, New York, Oxford, p. 66)

21 Zvířata téměř každý národ má nějaká pravidla, která mají za cíl zmenšit, ulehčit nebo limitovat vše, co může být zvířatům uděláno v průběhu biomedicínského výzkumu. v současnosti je všeobecně přijímáno, že zvířata mají nějakou formu morálního postavení, ale již není tak jasné, co tento názor ospravedlňuje a zda by z našich povinnosti vůči zvířatům mělo vyplynout, že zvířata mají svá práva. (Beauchamp, T.L., Childress, J.F., (2009) Principles of Biomedical Ethics. 6th ed. Oxford University Press, New York, Oxford, p. 66)

22 The Bible rules that a stork is an unclean animal, yet its name in Hebrew is chasidah, „the compassionate one“. A disciple once asked a rabbi why an animal with so lovely a name is unclean. The rabbi replied, „because it shows compassion only for its own.“ (Sacks, J., (2007) The Home We Build Together. Continuum, London, UK, p.133)

23 (Nash, R. F. , (1989) The Rights of Nature
(Nash, R.F., (1989) The Rights of Nature. A History of Environmental Ethics. The University of Wisconsin Press, Madison, London. p. 5)

24

25 The dignity of living beings with regard to plants
The dignity of living beings with regard to plants. Moral consideration of plants for their own sake Federal Ethics Committee on Non-Human Biotechnology (ECNH) The general ethical questions are whether, and why, plants should be protected. There are two possible arguments to justify the protection of plants: either that they should be protected for their own sake, or that they should be protected for the sake of others. That plants should in some circumstances be protected in the interest of a third party, e.g. because they are useful to humans, is undisputed. Independent of the term dignity of living beings, then, the central question therefore remains: whether plants have an inherent worth, and should therefore be protected for their own sake.

26 The dignity of living beings with regard to plants
The dignity of living beings with regard to plants. Moral consideration of plants for their own sake Federal Ethics Committee on Non-Human Biotechnology (ECNH) The ECNH’s discussion differentiated three concepts of value: Instrumental value: Plants should not be protected for their own sake, but because and as long as they are of benefit to humans (or other organisms), e.g. as crops or as part of biodiversity. Relational value: Plants should not be protected for their own sake, but because someone considers them to be worthy of protection. Their protection-worthiness is in relation to a value ascribed to them because of particular properties. For example, a tree may have a particular value for an observer, because it was planted in memory of a person who has died. An aesthetic value is also a relational value. Inherent worth: Plants possess inherent worth. This inherent worth means they should be protected for their own sake.

27 The dignity of living beings with regard to plants
The dignity of living beings with regard to plants. Moral consideration of plants for their own sake Federal Ethics Committee on Non-Human Biotechnology (ECNH) The great majority of the ECNH members holds the opinion that prima facie we do not possess unrestricted power over plants. We may not use them just as we please, even if the plant community is not in danger, or if our actions do not endanger the species, or if we are not acting arbitrarily.

28 The dignity of living beings with regard to plants
The dignity of living beings with regard to plants. Moral consideration of plants for their own sake. Conclusions Federal Ethics Committee on Non-Human Biotechnology (ECNH) 1. Arbitrariness: The Committee members unanimously consider an arbitrary harm caused to plants to be morally impermissible. This kind of treatment would include, e.g. decapitation of wild flowers at the roadside without rational reason. 2. Instrumentalisation: For the majority the complete instrumentalisation of plants – as a collective, as a species, or as individuals – requires moral justification. 3. Ownership of plants: For the majority here too, plants – as a collective, as a species, or as individuals – are excluded for moral reasons from absolute ownership. By this interpretation no one may handle plants entirely according to his/her own desires. A minority concludes that no limits apply to handling plants insofar as they are property.

29 The dignity of living beings with regard to plants
The dignity of living beings with regard to plants. Moral consideration of plants for their own sake. Conclusions Federal Ethics Committee on Non-Human Biotechnology (ECNH) 4. Genetic modification: According to the majority position, there is nothing to contradict the idea of dignity of living beings in the genetic modification of plants, as long as their independence, i.e. reproductive ability and adaptive ability are ensured. Social- ethical limits on the genetic modification of plants may exist, but are not the object of this discussion. 6. Diversity: Genetic modification of plants should, in the majority opinion, always involve consideration of conserving and safeguarding the natural, i.e. not man-made, network of relationships. 7. Proportionality: A majority considers any action with or towards plants that serves the self-preservation of humans to be morally justified, as long as it is appropriate and follows the principle of precaution.

30 horniny minerály řeky rostliny baktérie prvoci „vyšší“ zvířata lidé

31 Všeobecná deklarace lidských práv OSN: New York 1948
Článek 2 Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. Žádný rozdíl nebude dále činěn z důvodu politického, právního nebo mezinárodního postavení země nebo území, k nimž určitá osoba přísluší, ať jde o zemi nebo území nezávislé nebo pod poručenstvím, nesamosprávné nebo podrobené jakémukoli jinému omezení suverenity.

32 Lidská práva Mohou být obhajována nábožensky nebo zcela nenábožensky
Všechny nás stvořil Bůh, jsme si tedy rovni nebo zcela nenábožensky Máme všichni stejné geny a téměř zcela stejný genom

33 What is a person…? human eggs? embryos or fetuses? newborns?
anencephalic babies? the brain dead? nonhuman animals? hydatidiform mole? cybrids? enemies in war different races women and children

34 Kdo je osoba…? nepřátelé ve válce lidské oocyty?
příslušníci jiných lidských ras ženy a děti lidské oocyty? embrya nebo foety? novorozenci? anencephalické děti? pacienti se smrtí mozku? mimolidská zvířata? cybridi?

35 What is a person…? human eggs? embryos or fetuses? newborns? anencephalic babies? the brain dead? nonhuman animals? cybrids? and if not, what elevates the autonomous human above members of the groups just listed?

36 Kdo je osoba…? lidské oocyty? embrya nebo foety? novorozenci? anencephalické děti? pacienti se smrtí mozku? mimolidská zvířata? cybridi? a pokud tito nejsou, co vyzdvihuje autonomní lidské jedince nad členy výše uvedených skupin?

37 What is a person…? A common, but controversial, presumption in medicine and biomedical ethics is that some groups have no moral rights (e.g. animals used in biomedical research) and that other groups have fewer or weaker rights (e.g. humans who have been judged incompetent have diminished, if any, rights to decide for themselves) (Beauchamp, T.L., Childress, J.F., (2009) Principles of Biomedical Ethics. 6th ed. Oxford University Press, New York, Oxford, p. 65)

38 Are all human beings also persons?

39 A Theory Based on biological species cognitive capacity moral agency
sentience communal relationship

40 Teorie osoby biologický druh cognitivní kapacita morální schopnost
cítění příslušenství ke komunitě

41 A Theory Based on empirical functionalism ontological personalism
cognitive capacity moral agency sentience communal relationship ontological personalism biological species

42 Teorie osoby empirický funkcionalismus ontologický personalismus
kognitivní kapacita morální kapacita schopnost vnímat příslušnost k sociální komunitě ontologický personalismus biologický druh

43 Problém definice osoby
Osoba již není definována jako individuum určitého druhu, ale spíše jako subjekt zkušenosti, jako myslící, volící, bolest a slast vnímající bytost vědomá si své totožnosti v průběhu času. Podobné definice osoby nalezneme rovněž v bioetických diskusích, v nichž se často prostě jen předpokládá, že určitá psychologická kontinuita (např. paměti) či určitá mentální vlastnost (např. schopnost zakoušet bolest) definují lidskou osobu. (Černý, D., Jurigová, M., Lidské embryo v perspektivě bioetiky. str. 75 in Černý, D., a kol. (2011) Lidské embryo v perspektivě bioetiky.Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha.)

44 Problém definice osoby
Osoba již není definována jako bytost určitého druhu, ale jako bytost schopná vykonávat určité funkce (Černý, D., Jurigová, M., Lidské embryo v perspektivě bioetiky. str. 82 in Černý, D., a kol. (2011) Lidské embryo v perspektivě bioetiky.Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha.)

45 empirical functionalism

46 Empirický funkcionalismus
a personhood begins some time later than conception and can be lost (f.e. in the extreme stages of dementia or in a persistent vegetative state) well before the physical death of the individual

47 Empirický funkcionalismus
Status osoby vzniká nějaký čas po koncepci a může být ztracen (např. v konečných fázích demence nebo při perzistentním vegetativním stavu) dávno před fyzickou smrtí jedince.

48 A Theory based on Cognitive Properties
Osoba je dána: self-consciousness freedom to act and capacity to engage in purposeful actions vždyť přece podle této kapacity někoho prohlásíme za nesvéprávného ability to give and to appreciate reasons for acting a proto zvířata osobami nejsou capacity to communicate with other persons using a language rationality and higher order volition

49 Teorie založena na kognitivních vlastnostech
Osoba je dána: vědomím sebe sama svobodou jednat a kapacitou angažovat se v účelném jednání vždyť přece podle této kapacity někoho prohlásíme za nesvéprávného schopností podávat a přijímat zdůvodnění pro daná jednání a proto zvířata osobami nejsou kapacitou komunikovat s jinými osobami pomocí jazyka racionalitou a schopností jednat z vlastní vůle (higher order volition)

50 A Theory based on Cognitive Properties kritika
pokud zavedeme toto pětibodové kritérium, pak zcela jistě osobou nejsou malé děti těžce mentálně postižení senilní staří lidé why do cognitive properties of individuals determine anything at all about their moral status?

51 Teorie založena na kognitivních vlastnostech kritika
pokud zavedeme toto pětibodové kritérium, pak zcela jistě osobou nejsou malé děti těžce mentálně postižení senilní staří lidé proč by měly kognitivní vlastnosti daných jedinců rozhodovat o jejich morálním statusu?

52 A Theory Based on Sentience
osobou je každá, kdo vnímá bolest a slast having the capacity of sentience is a sufficient condition of moral status pain is an evil, pleasure a good to cause pain to any entity is to harm it even if you were not cognitively capable, morally capable, or biologically human, pain and suffering would be real to you

53 Teorie založena na vnímání
osobou je každá, kdo vnímá bolest a slast kapacita pro vnímání bolestí a a slastí je dostatečnou podmínkou pro zisk morálního statusu. bolest je špatná, radost je dobrá způsobovat komukoli (jakékoli entitě) bolest znamená poškozovat jej (ji) dokonce i když je jedinec kognitivně nemohoucí, morálně nemohoucí nebo není biologicky člověkem, bolest a utrpení pro něj může být reálné

54 A Theory Based on Sentience
in this theory a fetus does have moral status at some point after several weeks of development, and thus abortions at that point would be prima facie impermissible this point is prior to the stage of development at which some legal abortions now occur.

55 Teorie založena na vnímání
podle této teorie foetus získává status osoby po několika týdnech vývoje, a tak potraty by od tohoto bodu dál byly prima facie nepovolitelné. tento bod leží před fází vývoje, ve které se dnes legálné aborty provádějí.

56 A Theory Based on Sentience kritika
any individual lacking the capacity for sentience lacks moral status this theory disallows moral status for early-staged fetuses as well as for all who have irreversibly lost the capacity for sentience, such as patients with severe brain damage the degree of moral status and the level of moral protection can vary according to conditions such as the quality, richness, or complexity of life as loss of capacity occurs, humans (and nonhumans) will have a decreased moral status In this way, the most vulnerable beings can become the most vulnerable to abuse and exploitation. No theory is morally acceptable that yields this conditions

57 Teorie založena na vnímání kritika
jakýkoli jedinec, který postrádá kapacitu pro vnímání postrádá morální status. tato teorie nedává morální status raným embryím, podobně jako všem jedincům, kteří zratili kapacitu pro vnímání, jako jsou pacienti s těžkým poškozením mozku. stupeň morálního statusu a úroveň morální ochrany může kolísat podle podmínek jako jsou kvalita, bohatství a komplexnost života jakmile se objeví ztráta kapacity vnímání, lidé (a non-humans) budou mít snížený morální status v tomto přístupu se tak nejzranitelnější bytosti mohou stát nejzranitelnějšími ke zneužívání a exploataci. Žádná teorie, která zavádí takovéto podmínky, není morálně přijatelná.

58 Další teorie: A Theory Based on Moral Agency
osobou je každý kdo is capable of making moral judgments about the rightness or wrongness of actions has the motives that can be judged morally = capacity for moral agency gives an individual moral respect and dignity

59 Teorie založena na morálním rozvažování
osobou je každá kdo je schopna vytvořit morální soud o morální správnosti nebo morální nesprávnosti daného jednání jedná podle motivů, které mohou být posuzovány morálně = kapacita pro morální rozvažování poskytuje jedinci morální respekt a důstojnost

60 A Theory Based on Relationships
relationships between parties account for moral status the less the degree to which the fetus can be said to be part of a social matrix, the weaker the argument for regarding her/him as having the same moral status as persons once fetuses are detected in utero by stethoscope or sonogram, they become in significant respects part of a social matrix

61 Teorie založena na vztazích
morální status udělují vztahy mezi stranami čím méně je foetus součástí sociální matrix, tím slabší jsou argumenty pro to, abychom jej/ji považovali za bytost mající stejný morální status jako (dospělé) osoby jakmile je foetus v děloze poprvé detekován stetoskopem nebo sonogramem, stává se v důležitých ohledech součástí sociální matrix

62 A Theory Based on Relationships kritika
is it true, that only social bonds and attitudes alone determine moral status? the different degrees of moral status, such as moral agents having a higher degree of status than individuals lacking such agency no matter how much we love a favorite plant or institution, neither the plant nor the institution gains status by virtue of this relationship

63 Teorie založena na vztazích kritika
lze opravdu říci, že pouze sociální pouta a postoje určují morální status? bez ohledu na to, jak moc máme rádi svou továrnu nebo instituci, žádná továrna či instituce se nestane díky tomuto vztahu osobou.

64 Peter Singer rozlišuje mezi „human being“ a „human person“
osoba je bytost schopná vnímat libosti a nelibosti pacient v PVS nebo lidské embryo osobou není, živý pes ano

65 Peter Singer bytosti hodnota povinnosti bytosti bez vědomí
nemají hodnotu o sobě žádné bytosti s vědomím cítící hodnota o sobě „nádoby slasti“ nahraditelné ve smyslu klasického utilitarismu osoby: bytosti s vědomím sebe, s minulostí a budoucností právo na život nenahraditelné ve smyslu preferenčního utilitarismu

66 Peter Singer creatures included in Singer´s moral community has to posses nervous systems of sufficient sophistication to feel pain ethics ceases to apply somewhere „between a shrimp and oyster.“ ethics ends at „the boundary of sentience.“ the fact that a deer does not think like a person was no more relevant in the assignation of rights than the advanced quality of Einstein´s thought compared to an average person´s.

67 "We protest his hiring because Dr
"We protest his hiring because Dr. Singer denies the intrinsic moral worth of an entire class of human beings - newborn children - and promotes policies that would deprive many infants with disabilities of their basic human right to legal protection against homicide." ... Princeton University student petition protesting Peter Singer's hiring. Peter Singer

68

69

70 Joseph Fletcher: "postnatal abortion"

71 Peter Singer pokud nastavíme morální rámec tak, aby se nám do něj vešli všichni lidé, vejde se sem i řada zvířat pokud nastavíme morální status tak, aby se do něj zvířata nevešla, nevejde se sem i řada lidí (děti před narozením, lidé v PVS atd.)

72 Empirický funkcionalismus

73 Empirický funkcionalismus
„person“

74 Empirický funkcionalismus

75 ethics ceases to apply somewhere „between a shrimp and oyster.“
Peter Singer „person“ osoba = to, co vnímá libosti a nelibosti

76 otázka zde ovšem jistě bude zda
zacházet s člověkem jako se zvířetem zacházet se zvířetem jako s člověkem (Chardin, Bochenski)

77 Singer has argued that a human life is worth only a little more than an animal´s existence because we have only a slightly higher level of sentience. We should therefore treat sentient animals as we would a mentally handicapped human being. From this it would follow that we should treat a mentally handicapped human being as we would an animal. Tallis, R., (2011) Aping Mankind. Neuromania, Darwinitis and the Misrepresentation of Humanity. Acumen Publishing Limited. Durham, UK. p. 70

78 Dualismus "bytost ǂ osoba"
lidský biologický organismus, který vznikl v okamžiku oplození, není identický s lidskou osobou

79 Dualismus "bytost ǂ osoba"
lidský biologický organismus, který vznikl v okamžiku oplození, není identický s lidskou osobou A protože lidská práva vycházejí z konceptu lidské osoby, nikoli pouhého biologického organismu lidského druhu, znamená to, že zabití lidské bytosti, která ještě není osobou, nepředstavuje porušení žádného z lidských práv, a je proto eticky zcela legitimní. Lidská osoba je funkcionální, emergentní stav: postupně se objevuje v průběhu vývoje biologického organismu lidského druhu a může se rovněž v pozdějších fázích ztratit (embrya, lidé v irreverzibilním kómatu). Osobami nejsme díky naší metafyzické konstituci, nýbrž proto, že jsme něčeho schopni: myslet, volit, cítit bolest, mít plány do budoucna a podobně. (Černý, D., Jurigová, M., Lidské embryo v perspektivě bioetiky. str in Černý, D., a kol. (2011) Lidské embryo v perspektivě bioetiky.Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha.)

80 Peter Singer "When the death of a disabled infant will lead to the birth of another infant with better prospects of a happy life, the total amount of happiness will be greater if the disabled infant is killed. The loss of the happy life for the first infant is outweighed by the gain of a happier life for the second. Therefore, if the killing of the hemophiliac infant has no adverse effect on others it would be right to kill him." (Practical Ethics)

81 Speciesism (P. Singer) = the belief, that we are entitled to treat members of other species in a way in which it would be wrong to treat members of our own.

82 Specieismus (P. Singer)
= přesvědčení, že je nám možno zacházet s příslušníky jiných biologických druhů způsobem, který bychom považovali za nesprávný vůči příslušníkům našeho vlastního druhu.

83 Kritika Singera: Stephen Hawking
narozen 8.ledna 1942 1979 dostává restižní místo „lukasiánský profesor matematiky“, které před ním zastával např. Isaac Newton objevil, že černé díry „nejsou tak úplně černé“, vyzařují radiace a tedy nakonec zmizí, teorie je známá jako „teorie kvantového vypařování“ (Hawkingův efekt) jeho kniha „Stručná historie času“ se stala zřejmě nejprodávanější vědecko-populární knihou dvacátého století (10 miliónů výtisků)

84 Kritika Singera: Stephen Hawking
Professor Hawking has twelve honorary degrees, was awarded the CBE in 1982, and was made a Companion of Honour in He is the recipient of many awards, medals and prizes and is a Fellow of The Royal Society and a Member of the US National Academy of Sciences. Stephen Hawking continues to combine family life (he has three children and one grandchild), and his research into theoretical physics together with an extensive programme of travel and public lectures.

85 Kritika Singera: Stephen Hawking
1963: v 21 letech se u něj projevila amyotrofní laterální skleróza, lékaři mu dávají dva roky života 1968: Hawking je upoután na vozíček 1985: Hawking může komunikovat jen pomocí speciálního počítače, který generuje lidský hlas

86 Stephen Hawking

87 Stephen Hawking

88 Stephen Hawking pokud posuzujeme Hawkingův život podle „obvyklých“ kritérií (peníze, sláva, vědecký věhlas), Hawking nepochybně boduje lépe než většina fyzicky zdravých …takže ještě jednou:

89 Peter Singer „Srovnáme-li těžce postižené dítě s ne-lidským zvířetem, psem nebo prasetem, např. často zjistíme, že ne-lidé mají větší schopnosti, jak aktuální, tak potenciální, pro racionalitu, sebeuvědomění, komunikaci a cokoliv jiného, co může být plausibilně považováno za mravně významné. Jenom fakt, že defektní dítě je členem druhu Homo sapiens, vede k tomu, že je ošetřováno rozdílně od psa nebo prasete. Příslušnost k určitému druhu však není po mravní stránce relevantní.“ (1) (1) Singer, P., (1983) Sanctity of life or quality of life. Pediatrics,72:

90 Nacismus

91 Tato osoba trpí dědičným defektem a během jejího života na ní společnost vynaloží říšských marek. Přátelé Němci, jsou to i vaše peníze.

92 Empirický funkcionalismus
Osoba již není definována jako individuum určitého druhu, ale spíše jako subjekt zkušenosti, jako myslící, volící, bolest a slats vnímající bytost vědomá si své totožnosti v průběhu času. Podobné definice osoby nalezneme rovněž v bioetických diskusích, v nichž se často prostě jen předpokládá, že určitá psychologická kontinuita (např. paměti) či určitá mentální vlastnost (např. schopnost zakoušet bolest) definují lidskou osobu. (Černý, D., Jurigová, M., Lidské embryo v perspektivě bioetiky. str. 75 in Černý, D., a kol. (2011) Lidské embryo v perspektivě bioetiky.Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha.)

93 Kritika empirického funkcionalismu
zatím vždy, když jsme rozdělili Homo sapiens sapiens na dvě skupiny s rozdílnými právy (černí a bílí; germáni a negermáni) dopadlo to velmi špatně rozdělení lidí na persons a beings jsou jedním z dalších pokusů „zřídit nebe na zemi“

94 Další teorie: A Theory Based on Moral Agency kritika
osobou by pak nebyl: many psychopaths patients with severe brain damage patients with advanced dementia

95 Teorie založena na morálním rozvažování kritika
osobou by pak nebylo: mnoho psychopatů pacienti s těžce poškozeným mozkem pacienti s pokročilou demencí

96 ontologický personalismus

97 ontological personalism

98 Ontologický personalismus
celý lidský život je personalizován neuznává se tedy rozdíl mezi „being“ a „person“

99

100 Ontologický personalismus

101 „person“ Ontologický personalismus

102 Aquinas aristotelská představa, že muž dává semeno, žena půdu, dítě je tedy celé skryto v otci „the father provide the form, the mother the matter. The male provide the seed; the female the soil.“ … z toho logicky vyplývá že „every sperm is sacred“ …což Tomáš skutečně učil! Homunculus – představa, že se ve spermii skrývá celý malý člověk. Všichni lidé by pak byli v Adamovi jako ruské matrjošky

103 it was not until the 1870s that scientists became certain conception was the union of the sperm and egg and it was not until the 1900s that the relationship between menstruation and the time of conception was fully understood in fact, the absence of menses in a pregnant woman suggested to many that the embryo was formed from woman´s menstrual material, and that the man´s semen somehow molded this material into an embryo (Gilbert, S.C., Tyler, A.L., Zackin, E.J., (2005) Bioethics and the New Embryology. Sinauer Associates, Inc. W.H. Freeman & comp. Sunderland, MA U.S.A. p. 32)

104 Ontologický personalismus
Lidská osoba "musí být definována s ohledem na to, čím je, nikoli prostřednictvím toho, co je schopna dělat a jak vypadá, nelze ji posuzovat na základě čistě biologických, psychologických či sociologických kritérií. (...) Lidské individuum, lidská bytost a lidská osoba jsou synonyma, jinak se v konečném důsledku dopouštíme nespravedlivého rasismu a diskriminace (Černý, D., Jurigová, M., Lidské embryo v perspektivě bioetiky. str. 49 in Černý, D., a kol. (2011) Lidské embryo v perspektivě bioetiky.Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha.)

105 Ontologický personalismus
Pokud by morální status lidského embrya nevyžadoval ten samý respekt, jaký přiznáváme lidské osobě, nemuseli bychom zcela analogicky přiznávat stejný respekt rovněž dalším "kategoriím" lidí. A pokud bychom nebyli ochotni přiznávat respekt jistým kategoriím lidí (o což se mimochodem někteří autoři snaží), "museli bychom být rovněž připraveni přijmout možnost, že ho jiné kultury či ideologie minulosti, současnosti a budoucnosti nepřiznávají jiným kategoriím lidí, z biologických či podobných důvodů". A dovedeme-li tuto myšlenkovou linii do důsledků, museli bychom být rovněž připraveni přijmout, že nám dnes někdo poví "ty nejsi člověk". (Černý, D., Jurigová, M., Lidské embryo v perspektivě bioetiky. str. 50 in Černý, D., a kol. (2011) Lidské embryo v perspektivě bioetiky.Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha.)

106 A Theory Based on Human Properties
All humans have full moral status and only humans have that status an individual has moral status if and only if that inidividual is conceived by human parents, or is an organism with a human genetic code to be a living member of the species Homo sapiens sapiens is a necessary and sufficient condition of moral respect

107 Teorie založena na výhradně lidských vlastnostech
všichni lidé mají plný morální status a pouze lidé mají morální status osoby jedinec má morální status osoby jen a pouze pokud je tento jedinec počat lidskými rodiči je organismem s lidským genetickým kódem být žijícím členem druhu Homo sapiens je nutná a postačující podmínka pro zisk morálního respektu

108 A Theory Based on Human Properties
no human is excluded on the basis of a property such as being a fetus, having brain damage, or having a congenital anomaly. the moral status of human infants, mentally disabeld humans, and those with a permanent loss of consciousness is not in doubt

109 Teorie založena na výhradně lidských vlastnostech
žádný člověk není vyloučen z prostoru osoby na základě toho že je foetus, má těžce poškozený mozek nebo má vrozenou anomálii. není pochyb o plném morálním statusu malých dětí, mentálně postižených lidí a lidí s permanentní ztrátou vědomí

110 A Theory Based on Human Properties
all humans have human rights, whether or not the rights are legally recognized in a political state je sice pravda, že lidoopi vnímají bolest a lidé v PVS ne, to ale neznamená, že by nebylo rozdílu!

111 Teorie založena na výhradně lidských vlastnostech
všichni lidé mají lidská práva, bez ohledu na to, zda jsou tato práva rozeznána právním systémem daného státu je sice pravda, že lidoopi vnímají bolest a lidé v PVS ne, to ale neznamená, že by nebylo rozdílu!

112 A Theory Based on Human Properties

113 A Theory Based on Human Properties critique
one can imagine, that we will someday encounter aliens that are clearly not possessed of a human genetic code and on whom we may wish to confer personhood.

114 Teorie založena výhradně na lidských vlastnostech kritika
je možno si představit, že jednoho dne se setkáme s mimozemšťany, kteří naprosto jednoznačně nebudou mít lidský genom a kterým bychom si přesto přáli přidělit status osoby.

115 Another Approach consciousness of objects and events
the ability to feel pain reasoning self-motivated activity the capacity to communicate a concept of the self (Edge, R.S., Groves, J.R., (2007) Ethics of Health care. A Guide for Clinical Practice. 3rd ed. Thomson, Delmar Learning. NY. p.261)

116 Odlišný přístup vědomí objektů a událostí schopnost cítit bolest
schopnost uvažování aktivita vycházející ze sebe sama (self-motivated activity) kapacita pro komunikaci koncept sebe sama (Edge, R.S., Groves, J.R., (2007) Ethics of Health care. A Guide for Clinical Practice. 3rd ed. Thomson, Delmar Learning. NY. p.261)

117 Another Approach: a critique
consciousness of objects and events the ability to feel pain reasoning what sort of reasoning? and what people in PVS? self-motivated activity the capacity to communicate newborns cannot communicate = infanticide would be permissible a concept of the self (Edge, R.S., Groves, J.R., (2007) Ethics of Health care. A Guide for Clinical Practice. 3rd ed. Thomson, Delmar Learning. NY. p.261)

118 Odlišný přístup kritika
vědomí objektů a událostí schopnost cítit bolest schopnost uvažování jaký typ uvažování co pacienti v PVS? aktivita vycházející ze sebe sama (self-motivated activity) kapacita pro komunikaci novorozenci nemohou komunikovat – infanticida by byla myslitelná koncept sebe sama (Edge, R.S., Groves, J.R., (2007) Ethics of Health care. A Guide for Clinical Practice. 3rd ed. Thomson, Delmar Learning. NY. p.261)

119 Plato: Ensoulment the soul and the body are separate entities
human life begins at the point when a human soul enters the body, or the point of ensoulment

120 Aristotle ...concluded that animation occured on the fortieth day after conception of male embryos and on the ninetieth day after conception of female embryos (Gilbert, S.C., Tyler, A.L., Zackin, E.J., (2005) Bioethics and the New Embryology. Sinauer Associates, Inc. W.H. Freeman & comp. Sunderland, MA U.S.A. p. 34)

121 English common law has its origins in the twelfth-centrury reigns of Henry II and Richard Lionheart english common law located the beginning of human life at quickening quickening occurs at approximately 120 days (4 months) of gestation

122 Definice osoby podle Johna Locka
lidská osoba je myslící inteligentní bytost s rozumem a schopností reflexe, která je schopna chápat sebe jakožto sebe - tu samou bytost - v různých místech a časech (Černý, D., Jurigová, M., Lidské embryo v perspektivě bioetiky. str. 82 in Černý, D., a kol. (2011) Lidské embryo v perspektivě bioetiky.Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha.)

123


Stáhnout ppt "2014 Marek Vácha Problém osoby."

Podobné prezentace


Reklamy Google