Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální problematika - Energetika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální problematika - Energetika"— Transkript prezentace:

1

2 Aktuální problematika - Energetika
Ing. Olga Svitáková oddělení mezinárodních vazeb v energetice © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3 Priority EU v oblasti energetiky
Akční plán EU pro energetickou bezpečnost a solidaritu Energetická bezpečnost Energetická účinnost Obnovitelné zdroje energie Nízkouhlíkové technologie Vnější vztahy

4 Akční plán EU pro energetickou bezpečnost a solidaritu
Hlavní rámec pro legislativní návrhy pro období Prioritní oblasti: Dokončení liberalizace vnitřního trhu s energiemi (ACER, inteligentní měřiče, energetická chudoba) Udržitelná energetika (klimatické změny, snižování emisí CO2, nové nízkouhlíkové technologie) Bezpečnost dodávek energií Vnější vztahy v energetice Nové návrhy: Nástroj pro energetickou bezpečnost a infrastrukturu – nahradí dosavadní fungování TEN-E Návrh na vystavění Evropské supersítě pro elektřinu a plyn

5 Energetická bezpečnost v EU
Posílení infrastruktury a propojení mezi jednotlivými ČS a třetími zeměmi Princip solidarity Ustavení krizových mechanismů Legislativní návrhy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu Nařízení Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96

6 Plán evropské hospodářské obnovy
Opatření ke stimulaci evropské ekonomiky schválila Evropská rada 12. prosince 2008 Krátkodobá opatření k podpoře poptávky, záchraně pracovních míst a obnovení důvěry Rozpočtová opatření ve výši 200 miliard EUR (170 mld. – členské státy EU, 30 mld. – fondy EU) Kombinace s prioritními opatřeními Lisabonské strategie (Lidé, Podniky, Infrastruktura a energie, Výzkum a inovace) Oblast energetiky - 5 mld. EUR: Podpora zvyšování energetické účinnosti budov, energeticky úsporných spotřebičů a dalších energeticky úsporných výrobků i služeb, podpora budování propojení energetických soustav a projektů infrastruktury Náklady ve výši 3.98 mld. EUR : projekty energetické infrastruktury pobřežní větrné elektrárny zachycování a ukládání CO2

7 3. liberalizační balíček
Předložen Evropskou komisí 19. září 2007 Vytvoření právních podmínek pro další liberalizaci trhů s elektřinou a zemním plynem Součásti: Směrnice, kterou se mění a doplňuje stávající směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou Směrnice, kterou se mění a doplňuje stávající směrnice o plynu 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem Nařízení, kterým se zřizuje agentura EU pro spolupráci národních energetických regulačních orgánů (ACER) Nařízení, kterým se mění a doplňuje stávající nařízení o elektřině 1228/03/ES o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou Nařízení, kterým se mění a doplňuje stávající směrnice o plynu 1775/55 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám

8 Dopady přijetí třetího liberalizačního balíčku
Cíl liberalizace = vytvoření jednotného evropského konkurenčního prostředí zabezpečení spolehlivých dodávek a transparentnosti trhu větší motivace k investicím do vedení a přeshraničních propojení rovný přístup na energetický trh právo zákazníků vybrat si svého dodavatele energie Všichni účastníci trhu budou podléhat přísnějším pravidlům Posílení harmonizace kompetencí národních regulátorů Zvýšená kooperace národních regulátorů (= nově zřízená Agentura regulátorů - ACER) a operátorů přenosových soustav Tzv. „klauzule třetích zemí“ neumožňuje převzetí oddělených částí energetických společností EU subjekty ze třetích zemí, kde dosud neplatí obdobná legislativa

9 Dopady třetího liberalizačního balíčku na energetiku ČR
Právní dopady Elektřina: v ČR je již od roku 1998 provozovatel přenosové soustavy (ČEPS) vlastnicky oddělen od výroby a distribuce elektřiny Plyn: vlastnické oddělení neexistuje, je potřeba aplikovat jednu z variant a vytvořit tržní prostředí Přijetí balíčku přinese nutnost další novelizace energetického zákona Dopady na investice a na cenu elektřiny Zavádění inteligentních elektroměrů do r  podle výsledků dopadové studie Náklady na zavádění by měl nést distributor - s následným dopadem do regulované složky ceny

10 Klimaticko-energetický balíček
Předložen Evropskou komisí 23. ledna 2008 Boj proti fenoménu globálního oteplování Snížení energetické závislosti EU na třetích zemích/subjektech Součásti: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady, o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů – 20 % do 2020

11 Česká energetická politika
Státní energetická koncepce ČR, schválená vládou března 2004 Aktualizovaný návrh SEK 13. října 2009 aktualizace SEK předložena do mezirezortního připomínkového řízení Návrh aktualizace SEK navazuje na platnou SEK a jasně definuje směry rozvoje energetiky: bezpečnost dodávek konkurenceschopnost udržitelnost Prodlužuje výhled do roku 2050 – období mezi lety 2030 až 2050 má charakter strategické vize Reaguje na situaci po vstupu do EU Reaguje na plynovou krizi – posílení energetické bezpečnosti 11 11

12 Strategické priority energetické politiky ČR
Vyvážený mix zdrojů Rozvoj infrastruktury Rozvoj trhu s energií Konkurenceschopnost, soběstačnost, odolnost a energetická bezpečnost Zvyšování energetické účinnosti a úspor energie Podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání 12

13 Zvyšování energetické bezpečnosti ČR
Pozice ČR v EU  posilování naší role v procesu postupné integrace trhů s energií  vyšší energetická bezpečnost a nezávislost Tranzit jako ekonomická příležitost  ČR jako klíčová křižovatka transevropských sítí ve střední Evropě na ose S-J a V-Z (pro elektřinu i plyn) Posilování ropné bezpečnosti: Ambice ČR zařadit se i mezi tranzitní země pro přepravu ropy – role tranzitu nejen ve směru východ-západ, ale i v severojižním směru Diverzifikace cest a dodávek Silný, soběstačný a odolný sektor energetiky ve střední Evropě: ČR jako klíčový prvek v bezpečnosti transevropských energetických tras a jako oblast stabilizace trhu s elektřinou v regionu, dodavatel elektřiny a regulačních služeb pro střední Evropu

14 Trh energií v České republice
Česká republika podporuje efektivní fungování vnitřního trhu energiemi v rámci EU a odstranění stávajících bariér V současné době funguje v ČR efektivní trh s elektřinou Velký počet účastníků trhu – obchodníci s elektřinou s licencí ERÚ Energetická burza Praha V plynárenství je jiná situace: trh prakticky neexistuje Dobré fungování trhu je možné za předpokladu dostatečných kapacit propojení a při převisu nabídky nad poptávkou

15 Institucionální rámec elektroenergetiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu energetická politika, legislativa, autorizace Energetický regulační úřad licence, regulace cen a pravidla trhu s elektřinou Operátor trhu s elektřinou organizace krátkodobého trhu s elektřinou, vypořádání odchylek, registr emisních povolenek Státní energetická inspekce kontrolní instituce - kontrola cen, právo ukládat pokuty Institucionální rámec odvětví elektroenergetiky Základ institucionálního rámce tvoří vedle obecných právních předpisů především Energetický zákon, tj.zákon č.458/2000 Sb. Mimo postavení a působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, Operátora trhu s elektřinou upravuje i postavení a působnost Státní energetické inspekce. Institucionální rámec je spolu s právním rámcem základem konkurenční struktury české elektroenergetiky.

16 Právní rámec elektroenergetiky
Energetický zákon - Zákon č. 458/2000 Sb. Hlavní principy: Liberalizace - postupné otevírání trhu – nyní trh zcela otevřen Regulovaný přístup třetích stran do přenosové a distribučních sítí (ERÚ) Licence na podnikání (ERÚ) výroba, přenos, distribuce, obchodování Regulace: přenos + distribuce Liberalizace: výroba + obchod Povinnost veřejné služby – dodavatel poslední instance Hlavní principy zahrnuté v Energetickém zákoně Mimo již uvedeného postavení a působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, Operátora trhu s elektřinou a Státní energetické inspekce zákon především: stanovil postup při otevírání trhu, zajistil účastníkům trhu s elektřinou nediskriminační – regulovaný – přístup k sítím – (tzv. RTPA = Regulated third party access), stanovil transparentní pravidla pro udělování licencí na podnikání v elektroenergetice, zahrnuje i ustanovení zakotvující povinnost veřejné služby a instituci dodavatele poslední instance. Došlo k oddělení (unbundlingu) jednotlivých segmentů odvětví. Regulovány zůstávají: přenos + distribuce Liberalizovány jsou: výroba + obchod

17 Ministerstvo průmyslu a obchodu
Děkuji za pozornost Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1


Stáhnout ppt "Aktuální problematika - Energetika"

Podobné prezentace


Reklamy Google