Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální problematika - Energetika Ing. Olga Svitáková oddělení mezinárodních vazeb v energetice © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální problematika - Energetika Ing. Olga Svitáková oddělení mezinárodních vazeb v energetice © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 Aktuální problematika - Energetika Ing. Olga Svitáková oddělení mezinárodních vazeb v energetice © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Priority EU v oblasti energetiky Akční plán EU pro energetickou bezpečnost a solidaritu Energetická bezpečnost Energetická účinnost Obnovitelné zdroje energie Nízkouhlíkové technologie Vnější vztahy

4  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Akční plán EU pro energetickou bezpečnost a solidaritu Hlavní rámec pro legislativní návrhy pro období 2010-2014 Prioritní oblasti: Dokončení liberalizace vnitřního trhu s energiemi (ACER, inteligentní měřiče, energetická chudoba) Udržitelná energetika (klimatické změny, snižování emisí CO 2, nové nízkouhlíkové technologie) Bezpečnost dodávek energií Vnější vztahy v energetice Nové návrhy: Nástroj pro energetickou bezpečnost a infrastrukturu – nahradí dosavadní fungování TEN-E Návrh na vystavění Evropské supersítě pro elektřinu a plyn

5  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Energetická bezpečnost v EU Posílení infrastruktury a propojení mezi jednotlivými ČS a třetími zeměmi Princip solidarity Ustavení krizových mechanismů Legislativní návrhy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu Nařízení Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96

6  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Plán evropské hospodářské obnovy Opatření ke stimulaci evropské ekonomiky schválila Evropská rada 12. prosince 2008 Krátkodobá opatření k podpoře poptávky, záchraně pracovních míst a obnovení důvěry Rozpočtová opatření ve výši 200 miliard EUR (170 mld. – členské státy EU, 30 mld. – fondy EU) Kombinace s prioritními opatřeními Lisabonské strategie (Lidé, Podniky, Infrastruktura a energie, Výzkum a inovace) Oblast energetiky - 5 mld. EUR: Podpora zvyšování energetické účinnosti budov, energeticky úsporných spotřebičů a dalších energeticky úsporných výrobků i služeb, podpora budování propojení energetických soustav a projektů infrastruktury Náklady ve výši 3.98 mld. EUR : projekty energetické infrastruktury pobřežní větrné elektrárny zachycování a ukládání CO 2

7  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 3. liberalizační balíček Předložen Evropskou komisí 19. září 2007 Vytvoření právních podmínek pro další liberalizaci trhů s elektřinou a zemním plynem Součásti: Směrnice, kterou se mění a doplňuje stávající směrnice 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou Směrnice, kterou se mění a doplňuje stávající směrnice o plynu 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem Nařízení, kterým se zřizuje agentura EU pro spolupráci národních energetických regulačních orgánů (ACER) Nařízení, kterým se mění a doplňuje stávající nařízení o elektřině 1228/03/ES o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou Nařízení, kterým se mění a doplňuje stávající směrnice o plynu 1775/55 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám

8  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Dopady přijetí třetího liberalizačního balíčku Cíl liberalizace = vytvoření jednotného evropského konkurenčního prostředí  zabezpečení spolehlivých dodávek a transparentnosti trhu  větší motivace k investicím do vedení a přeshraničních propojení  rovný přístup na energetický trh  právo zákazníků vybrat si svého dodavatele energie Všichni účastníci trhu budou podléhat přísnějším pravidlům Posílení harmonizace kompetencí národních regulátorů Zvýšená kooperace národních regulátorů (= nově zřízená Agentura regulátorů - ACER) a operátorů přenosových soustav Tzv. „klauzule třetích zemí“ neumožňuje převzetí oddělených částí energetických společností EU subjekty ze třetích zemí, kde dosud neplatí obdobná legislativa

9  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Dopady třetího liberalizačního balíčku na energetiku ČR Právní dopady Elektřina: v ČR je již od roku 1998 provozovatel přenosové soustavy (ČEPS) vlastnicky oddělen od výroby a distribuce elektřiny Plyn: vlastnické oddělení neexistuje, je potřeba aplikovat jednu z variant a vytvořit tržní prostředí Přijetí balíčku přinese nutnost další novelizace energetického zákona Dopady na investice a na cenu elektřiny Zavádění inteligentních elektroměrů do r. 2020  podle výsledků dopadové studie Náklady na zavádění by měl nést distributor - s následným dopadem do regulované složky ceny

10  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Klimaticko-energetický balíček Předložen Evropskou komisí 23. ledna 2008 Boj proti fenoménu globálního oteplování Snížení energetické závislosti EU na třetích zemích/subjektech Součásti: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady, o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů – 20 % do 2020

11  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Česká energetická politika Státní energetická koncepce ČR, schválená vládou 10. března 2004 Aktualizovaný návrh SEK 13. října 2009 aktualizace SEK předložena do mezirezortního připomínkového řízení Návrh aktualizace SEK navazuje na platnou SEK a jasně definuje směry rozvoje energetiky: bezpečnost dodávek konkurenceschopnost udržitelnost Prodlužuje výhled do roku 2050 – období mezi lety 2030 až 2050 má charakter strategické vize Reaguje na situaci po vstupu do EU Reaguje na plynovou krizi – posílení energetické bezpečnosti

12  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Strategické priority energetické politiky ČR Vyvážený mix zdrojů Rozvoj infrastruktury Rozvoj trhu s energií Konkurenceschopnost, soběstačnost, odolnost a energetická bezpečnost Zvyšování energetické účinnosti a úspor energie Podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání 12

13  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Zvyšování energetické bezpečnosti ČR Pozice ČR v EU  posilování naší role v procesu postupné integrace trhů s energií  vyšší energetická bezpečnost a nezávislost Tranzit jako ekonomická příležitost  ČR jako klíčová křižovatka transevropských sítí ve střední Evropě na ose S-J a V-Z (pro elektřinu i plyn) Posilování ropné bezpečnosti: Ambice ČR zařadit se i mezi tranzitní země pro přepravu ropy – role tranzitu nejen ve směru východ-západ, ale i v severojižním směru Diverzifikace cest a dodávek Silný, soběstačný a odolný sektor energetiky ve střední Evropě: ČR jako klíčový prvek v bezpečnosti transevropských energetických tras a jako oblast stabilizace trhu s elektřinou v regionu, dodavatel elektřiny a regulačních služeb pro střední Evropu

14  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Trh energií v České republice Česká republika podporuje efektivní fungování vnitřního trhu energiemi v rámci EU a odstranění stávajících bariér V současné době funguje v ČR efektivní trh s elektřinou  Velký počet účastníků trhu – obchodníci s elektřinou s licencí ERÚ  Energetická burza Praha V plynárenství je jiná situace: trh prakticky neexistuje Dobré fungování trhu je možné za předpokladu dostatečných kapacit propojení a při převisu nabídky nad poptávkou

15  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Institucionální rámec elektroenergetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu  energetická politika, legislativa, autorizace Energetický regulační úřad  licence, regulace cen a pravidla trhu s elektřinou Operátor trhu s elektřinou  organizace krátkodobého trhu s elektřinou, vypořádání odchylek, registr emisních povolenek Státní energetická inspekce  kontrolní instituce - kontrola cen, právo ukládat pokuty

16  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Právní rámec elektroenergetiky Energetický zákon - Zákon č. 458/2000 Sb.  Hlavní principy: Liberalizace - postupné otevírání trhu – nyní trh zcela otevřen Regulovaný přístup třetích stran do přenosové a distribučních sítí (ERÚ) Licence na podnikání (ERÚ) výroba, přenos, distribuce, obchodování Regulace: přenos + distribuce Liberalizace: výroba + obchod Povinnost veřejné služby – dodavatel poslední instance

17  2010  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Děkuji za pozornost Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz


Stáhnout ppt "Aktuální problematika - Energetika Ing. Olga Svitáková oddělení mezinárodních vazeb v energetice © 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google