Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jitka Moravcová RVŠ 25.10.2012 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1 Efektivní systém hodnocení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jitka Moravcová RVŠ 25.10.2012 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1 Efektivní systém hodnocení."— Transkript prezentace:

1 Jitka Moravcová RVŠ 25.10.2012 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací IPN MŠMT „Metodika“

2 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 2 Mezinárodní audit – obecná doporučení v oblasti řízení Vytvořit profesionální a depolitizovaný systém státní služby. Ustavit RVVI jako platformu pro budování konsensů a dlouhodobých strategií. Vytvořit společnou metodologii hodnocení, otevřený dialog, princip „kaskády“, důvěryhodnost. Zahájit ex-post hodnocení dopadů resortních a národních politik. aktualizace NP. Definovat aktivity, rozsah a způsob financování GA ČR a TA ČR. Opustit mechanistické hodnocení, špatné vodítko pro politiku. Využívat indikátorů a výkonnostních smluv jako nástrojů řízení VO a agentur by mělo být navázáno na širší proces „měkkého řízení“, který je založen na dialogu.

3 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 3 Mezinárodní audit – konkrétní závěry k metodice hodnocení Pozitivní stránka jednoduchá metodika jasný signál o vztahu výkonu VO a financování značná míra objektivnosti Negativní stránka redukce složité činnosti ve VaVaI na jednoduché indikátory nerozlišuje mezi skupinami VO zřízených za různým účelem vede k účelovému chování VO konzervuje stav přenáší se až na úroveň VO a týmů postavena na výsledcích minulého období nemá obdobu v evropských zemích (100% vztah k financování)

4 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 4 Mezinárodní audit – doporučení navázat institucionální podporu na výkon, ale vedle výkonu minulého brát do úvahy i budoucí rozvoj vypracovat „smíšený“ způsob hodnocení VO (výkonnostní kritéria + „peer-review“) vypracovat různé modely financování podle druhu (role) VO zavést financování na víceleté bázi (v ustáleném stavu 4 roky) v budoucnu navázat financování na výkonnostní smlouvy přechod na nový systém by neměl být z roku na rok dramatický zavést bezpečnostní mechanismy s cílem zajistit, aby peer-review proces byl transparentní, spravedlivý a co nejobjektivnější, pokud bude zařazen stabilizovat systém a zavést předvídatelnější financování, což je základ pro skutečné plánování a institucionální rozvoj

5 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 5 Cíl projektu nastolit takové mechanizmy, aby veřejná podpora přispívala k zvyšování excelence českého VaVaI, působila motivačně na všechny aktéry VaVaI a ve svých důsledcích podpořila růst konkurenceschopnosti ČR zvýšit společenské povědomí o významu hodnocení nahradit stávající Metodiku efektivnějším a na mezinárodní standardy kvality orientovaným hodnocením vypracovat návrhy způsobu institucionálního financování, který transparentním způsobem promítne výkonnostní principy hodnocení ověřit funkčnost nové Metodiky a financování navrhnout postup implementace, včetně návrhu legislativních změn a postupu pro přechodné období vychovat mladé odborníky realizovat studii proveditelnosti vzniku nezávislé hodnotící instituce

6 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 6 Individuální projekt národní MŠMT, 1.2.2012- 31.1.2014 Oborová metodika hodnocení využívající dobrou zahraniční praxi. Nový systém institucionální podpory bez mechanického vztahu body-peníze. Kombinace dvou pilířů: formula budget a performance contracts. Institucionální podpora optimálně na 5 let. Různé modely hodnocení a financování pro různé typy VO. Těsná spolupráce a koordinace s RVVI a její KHV. Otevřená diskuse se všemi aktéry. Hodnocení jako nástroj pro rozvoj výzkumných organizací. Hodnocení jako nástroj pro kvalifikovaná politická rozhodnutí. Hodnocení jako nástroj pro efektivní využívání veřejných prostředků. Hodnocení jako nástroj pro podporu excelence.

7 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 7 Klíčové aktivity 01 Informační podpora (VŘ) nadstavbový software k mezinárodním databázím analýza zavedené struktury IS VaVaI Návrh úpravy IS VaVaI pro účely OMH Bibliometrické přehledy ve struktuře podle OMH Porovnání významnosti českých výsledků se zahraničím podle OMH Komplementarita IS a WoS, Scopus Identifikace pracovišť

8 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 8 Klíčové aktivity 02 Systém hodnocení (VŘ) OMH (expertní panely, procesní pravidla, struktura informačních podkladů, struktura zveřejnění výsledků) hodnocení VO (indikátory podle typu VO, peer-review) praktické seznámení s praxí v zahraničí hodnocení poskytovatelů malý pilotní projekt (hodnocení každého z typů VO) Průběžné a závěrečná zpráva o plnění veřejné zakázky Návrh oborových metodik hodnocení výsledků VaVaI Návrh hodnocení institucí VaVaI pro účely institucionálního financování Návrh hodnocení poskytovatelů podpory Návrh hodnocení programů Výsledek pilotního ověření návrhu hodnocení VO na vybraných institucích Studie dobré zahraniční praxe

9 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 9 Klíčové aktivity (VŘ) 03 Systém institucionálního financování (VŘ) formula funding (OMH, další indikátory, informované peer- review na základě indikátorové kostry příslušných databazí, které budou vypovídat o výsledcích dosažených VO v minulosti) performance based contract, ve kterém se bude posuzovat směr vývoje VO do budoucnosti a připravenost VO dostát závazkům Průběžná a závěrečná zpráva o plnění veřejné zakázky Návrh financování výzkumných institucí z veřejných prostředků

10 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 10 Klíčové aktivity (VŘ) 04 Velké pilotní ověření formulace cílů a způsobu realizace hodnocení VVŠ jednání s RVŠ, ČKR, jednotlivými VVŠ konzultace a připomínky rektorů a prorektorů pro VaV návrh formulářů, indikátorů, ukazatelů výkonnostní profil VVŠ zpětná vazba VVŠ Pilotní ověření návrhu nové metodiky hodnocení na VVŠ

11 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 11 Klíčové aktivity (VŘ) 05 Harmonogram pro přechodné období a podklady pro legislativní změny přechodné období 2013-2014, realizace 2015 (2016) spolupráce s RVVI, KHV, AV, RVŠ, ČKR, profesní sdružení, VO) hodnocení dopadů regulace ke všem klíčovým komponentám výsledků úprava institucionálního uspořádání systému VaVaI po roce 2015 Harmonogram postupných kroků Doporučené změny vnitřních předpisů VVŠ a VVI příspěvek do věcného záměru zákona nahrazujícího zákon č.130/2002 Sb. a návrhy novel zákonů souvisejících

12 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 12 Klíčové aktivity (VŘ) 06 Institucionální zajištění hodnocení otázka vzniku nezávislé hodnotící instituce účel, mise, právní postavení, organizační struktura, personální obsazení, pravomoci a zodpovědnosti výchova mladých perspektivních kádrů kurz (scientometrie, bibliometrie, systém řízení VaVaI v ČR, řízení projektů, metody hodnocení) Studie proveditelnosti vzniku nezávislé hodnotící organizace Studijní materiály pro výchovu odborníků na hodnocení. Závěrečné práce kurzu Harmonogram postupných kroků

13 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 13 Klíčové aktivity (VŘ) 07 Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních podmínek pro jejich přijetí koordinovaný postup při budování konsensu RVVI, KHV politici, klíčoví aktéři odborná veřejnost soukromý sektor konference, workshopy, semináře, kulaté stoly Závěry diskusí u kulatých stolů Presentace z konferencí Diskusní webové fórum Návrhy úprav OMH, hodnocení a financování VO

14 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 14 Rozpočet klíčových aktivit (VŘ) 01 Informační podpora 21 621 tis. Kč 02 Systém hodnocení 37 220 tis. Kč 03 Systém financování 19 579 tis. Kč 04 Velké pilotní ověření 10 170 tis. Kč 05 Harmonogram pro přechodné období a podklady pro legislativní změny 6 511 tis. Kč 06 Institucionální zajištění hodnocení 5 192 tis. Kč 07 Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních podmínek pro jejich přijetí 4 562 tis. Kč Celkem 111 980 tis. Kč

15 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 15 Odborní garanti Hlavní odborný garant Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. 01 Informační podpora Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. 02 Systém hodnocení Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. 03 Systém financování RNDr. Jiří Rákosník, CSc. 04 Velké pilotní ověření Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. 05 Harmonogram pro přechodné období a podklady pro legislativní změny RNDr. Jan Hrušák, CSc. 06 Institucionální zajištění hodnocení Mgr. Karel Šima, Ph.D. 07 Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních podmínek pro jejich přijetí Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.

16 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 16 Složení dozorčí rady projektu Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. Asociace výzkumných organizací Ing. Josef Kašpar Česká konference rektorů prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. Grantová agentura České republiky prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Martin Štícha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Jana Říhová Rada veřejných výzkumných instituci aplikovaného výzkumu prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D, MBA Rada vysokých škol doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Technologická agentura České republiky prof. Ing. Petr Zuna, CSc., doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo

17 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 17 Veřejná zakázka (OMH, financování, malý pilot)

18 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 18 Veřejné projednávání Ke dvěma dílčím zprávám (hodnocení, financování). K závěrečné zprávě (včetně malého pilota). Každá veřejná konzultace bude trvat 2 (3) měsíce: předložení konceptu zprávy interní expertní oponentura (experti a panelisté) finální verze zprávy ke zveřejnění a připomínkám vypořádání připomínek a konference ke zprávě

19 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 19 Srovnání hodnocených jednotek (HJ) v oboru v ČR (dnes není k dispozici) Srovnání kvality všech HJ vůči světovému standardu (dnes není k dispozici) Kvalitativní a kvantitativní zpětná vazba (dnes není k dispozici) pro: – vědce, týmy, katedry – řízení / management součástí VŠ – řízení / management VO – poskytovatele – RVVI a vládu (například stanovení priorit) – podnikatelské subjekty – zájemce o studium – veřejnost – daňové poplatníky – zahraniční subjekty

20 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 20 Hodnocení Inspirace praxí Velké Británie, Holandska, Finska. Reflexe Dlouhodobých principů hodnocení a financování RVVI a Ipn Audit. Metoda: sada indikátorů (bibliometrie) informované peer-review podle oborových metodik nadresortní koordinace a dohled pouze 1 x za ~5 let cca 5 - 8 oborových panelů a cca 25-30 subpanelů Hodnocené jednotky (HJ) přihlášené ke zhodnocení v oboru. HJ typicky v.v.i. nebo součásti VŠ (fakulty). Hodnocení organizující instituce.

21 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 21 Průběh hodnocení Ustavení (sub)panelů. Přihláška HJ do hodnocení v daném oboru. Zpracování sebeevaluační zprávy samotnou HJ. Zpracování bibliometrické zprávy pro HJ. Osobní návštěva subpanelu v HJ. HJ si nebudou vybírat hodnotitele. Hodnotící zpráva panelu a stanovisko HJ. Syntéza výsledků na úroveň oborů, poskytovatelů, velkých infrastruktur. Zveřejnění výsledků.


Stáhnout ppt "Jitka Moravcová RVŠ 25.10.2012 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1 Efektivní systém hodnocení."

Podobné prezentace


Reklamy Google