Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní dějiny Středověké právo Ladislav Vojáček. Vývoj kontinentálního systému práva 1. právo ranného středověku a počátku doby feudální rozdrobenosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní dějiny Středověké právo Ladislav Vojáček. Vývoj kontinentálního systému práva 1. právo ranného středověku a počátku doby feudální rozdrobenosti."— Transkript prezentace:

1 Právní dějiny Středověké právo Ladislav Vojáček

2 Vývoj kontinentálního systému práva 1. právo ranného středověku a počátku doby feudální rozdrobenosti - -v zásadě jednotné (X obsazená území) - -X místní partikularismus 2. právo doby feudální rozdrobenosti a stavovské monarchie - v zásadě partikulární 3. právo absolutistických monarchií - jednotné

3 Prameny práva druhy pramenů práva - doplňte druhy pramenů práva - doplňte

4 Právo ranného středověku a počátku doby feudální rozdrobenosti v zásadě jednotné X místní partikularismus prameny hlavně právní obyčeje (a panovnické zákony) obsahem zákonů brzy hlavně privilegia úzce propojené s církví a náboženstvím

5 Systém raně středověkého práva práva národní práva národní od 5. stoletíod 5. století postupná diferenciace = partikularismuspostupná diferenciace = partikularismus práva cizí (nadnárodní) práva cizí (nadnárodní) římské právo (viz recepce)římské právo (viz recepce) kanonické právokanonické právo

6 Národní práva označení „národní“ práva problematické (= původní práva jednotlivých etnických celků) označení „národní“ práva problematické (= původní práva jednotlivých etnických celků) ne zcela korektní je i hovořit o ne zcela korektní je i hovořit o germánském právugermánském právu slovanském právuslovanském právu X podobnost všech nejstarších právních řádů nepochybná X podobnost všech nejstarších právních řádů nepochybná

7 Právní obyčej odedávna zachovávané pravidlo odedávna zachovávané pravidlo přesvědčení, že se má i dále zachovávat přesvědčení, že se má i dále zachovávat obyvatelstvo je zachovává obyvatelstvo je zachovává sankcionované státní mocí sankcionované státní mocí

8 Obyčejové právo - charakteristika doplňte doplňte

9 Pravotvorná činnost raně středověkých panovníků dvě formy: dvě formy: jednotlivé zákonyjednotlivé zákony kodifikace národních právkodifikace národních práv vliv psaného římského práva vliv psaného římského práva potřeba vytlačit vžité způsoby chování (právní obyčeje) potřeba vytlačit vžité způsoby chování (právní obyčeje) bohatě doloženy v západní Evropě bohatě doloženy v západní Evropě = leges barbarorum

10 Leges barbarorum sbírky národních germánských práv sbírky národních germánských práv nejstarší nejstarší vizigótský Codex Euricianus (kolem 475)vizigótský Codex Euricianus (kolem 475) franský Pactus legis salicae (zač. 6. st.)franský Pactus legis salicae (zač. 6. st.) vliv římského práva vliv římského práva větší: C. E. a na něj navazující sbírky, burgundská Lex Gundobada a d.větší: C. E. a na něj navazující sbírky, burgundská Lex Gundobada a d. menší: Lex Salica, langobardský Edictus Rothari, anglosaské kodifikacemenší: Lex Salica, langobardský Edictus Rothari, anglosaské kodifikace + leges Romanae barbarorum + leges Romanae barbarorum zejm. Lex Romana Visigothorumzejm. Lex Romana Visigothorum

11 Princip personality práva nejstarší právo „národní“ a obyčejové = prakticky nepřenositelné nejstarší právo „národní“ a obyčejové = prakticky nepřenositelné důsledkem místní partikularismus důsledkem místní partikularismus kolise řešeny podle principu personality = „každý si nosí své právo sebou“ kolise řešeny podle principu personality = „každý si nosí své právo sebou“ potíže, proto postupně princip teritoriality (teritoriální závaznost měly například franské kapituláře) potíže, proto postupně princip teritoriality (teritoriální závaznost měly například franské kapituláře) = „národní“ práva se mění v zemská = „národní“ práva se mění v zemská

12 Středo- a východoevropské raně středověké „kodifikace“ primitivní kodifikace nejsou specifikem západní Evropy (dokonce ani středověku) primitivní kodifikace nejsou specifikem západní Evropy (dokonce ani středověku) obsahové i formální analogie např. u obsahové i formální analogie např. u Zákona sudneho ljudemZákona sudneho ljudem Dekret BřetislavovýchDekret Břetislavových Ruských pravdRuských pravd časový posun dán specifikem vývoje časový posun dán specifikem vývoje

13 Charakteristika raně středověkých „kodifikací“ předmět úpravy předmět úpravy přímo proti přežitkům (svémoc)přímo proti přežitkům (svémoc) ochrana státu a jeho představitelůochrana státu a jeho představitelů ochrana soukromého vlastnictvíochrana soukromého vlastnictví úprava postavení církveúprava postavení církve nebyly výlučné nebyly výlučné v západní Evropě je postupně vytlačují místně i personálně diferencované právní obyčeje (+ královské zákony) v západní Evropě je postupně vytlačují místně i personálně diferencované právní obyčeje (+ královské zákony)

14 Královské zákony typicky franské kapituláře typicky franské kapituláře brzy spíše výjimečné (viz Francie) brzy spíše výjimečné (viz Francie) jednotící prvek, pak ale hlavně privilegia jednotící prvek, pak ale hlavně privilegia různá označení různá označení téměř výlučně právo veřejné téměř výlučně právo veřejné zpočátku hlavně latinsky, od 12. st. i v národním jazyce (Rusové, Bulhaři, Srbové vždy, též na britských ostrovech) zpočátku hlavně latinsky, od 12. st. i v národním jazyce (Rusové, Bulhaři, Srbové vždy, též na britských ostrovech) rozmanitý obsah rozmanitý obsah

15 Právo doby feudální rozdrobenosti a stavovské monarchie rozmanité prameny práva rozmanité prameny práva účast stavovských sněmů na tvorbě práva účast stavovských sněmů na tvorbě práva ve stavovské době větší podíl uvědomělé právotvorby ve stavovské době větší podíl uvědomělé právotvorby ve střední a východní Evropě stavovský partikularismus ve střední a východní Evropě stavovský partikularismus unifikační tendence (recepce římského práva) unifikační tendence (recepce římského práva)

16 Privilegia císařů Svaté říše světským i duchovním velmožům, pak i říšským městům světským i duchovním velmožům, pak i říšským městům Confoederatio cum principibus ecclesiasticis 1220Confoederatio cum principibus ecclesiasticis 1220 Statutum in favorem principum 1235 (hlavně proti rostoucímu vlivu měst)Statutum in favorem principum 1235 (hlavně proti rostoucímu vlivu měst) privilegium Friedricha II. Norimberku 1219privilegium Friedricha II. Norimberku 1219 Zlatá bula Karla IV. 1356 (hlavně privilegia kurfiřstům)Zlatá bula Karla IV. 1356 (hlavně privilegia kurfiřstům)

17 Landfrýdy (říšské a zemské) napodobení božích mírů (Treugae Dei) napodobení božích mírů (Treugae Dei) počínaje 12. st. (1103 v Mohuči) do konce 15. století počínaje 12. st. (1103 v Mohuči) do konce 15. století zpravidla smlouvy mezi císařem a světskými a duchovními feudály zpravidla smlouvy mezi císařem a světskými a duchovními feudály hlavní cíl: čelit soukromým válkám (opovědnictví, záští) hlavní cíl: čelit soukromým válkám (opovědnictví, záští) Maxmiliánův „ewigen Landfrieden“ Maxmiliánův „ewigen Landfrieden“ obdoba i jinde (x Anglie) obdoba i jinde (x Anglie)

18 Systém práva stavovské monarchie (příklad: český stát) doplňte

19 Specifika francouzského systému práva teritoriálně roztříštěné teritoriálně roztříštěné dvě právní oblastidvě právní oblasti 700 právních distriktů700 právních distriktů v rámci nich jednotné právo pro šlechtice i měšťany v rámci nich jednotné právo pro šlechtice i měšťany

20 Zemská práva ve 13. a 14. století zpočátku obyčejová (+ raně středověké kodifikace) zpočátku obyčejová (+ raně středověké kodifikace) od 13. století pokusy o sepsání od 13. století pokusy o sepsání v Německu landfrýdy, pak Rakouské zemské právo 1298, Salcburské zemské právo arcibiskupa Friedricha III. z přelomu 14. – 15. století, Hornobavorské zemské právo ze 14. stoletív Německu landfrýdy, pak Rakouské zemské právo 1298, Salcburské zemské právo arcibiskupa Friedricha III. z přelomu 14. – 15. století, Hornobavorské zemské právo ze 14. století Statuty KazimírovyStatuty Kazimírovy srbský Zákoník Štefana Dušana (14. st.)srbský Zákoník Štefana Dušana (14. st.) /Maiestas Carolina//Maiestas Carolina/ právní knihy právní knihy

21 Zemská práva za stavovské monarchie (1) unifikační tendence unifikační tendence Anglie: common law Anglie: common law Rusko: od 15. století jednotné carské zákony a nařízení (!) Rusko: od 15. století jednotné carské zákony a nařízení (!) Suděbniky 1497, 1550 Suděbniky 1497, 1550 Sobornoje uloženie zakonov 1649 Sobornoje uloženie zakonov 1649 /u nás: /u nás: Vladislavské zemské zřízení (= obdoba německých landrechtů)/ Vladislavské zemské zřízení (= obdoba německých landrechtů)/

22 Zemská práva za stavovské monarchie (2): Francie pokusy o oficiální sbírky právních obyčejů jednotlivých oblastí (15. – 16. st.) = neúspěch pokusy o oficiální sbírky právních obyčejů jednotlivých oblastí (15. – 16. st.) = neúspěch v teorii se ovšem tvořilo droit commun v teorii se ovšem tvořilo droit commun od 16. století nástroje unifikace od 16. století nástroje unifikace „vzorová“ sbírka obyčejů města Paříže „vzorová“ sbírka obyčejů města Paříže římské a kanonické právo římské a kanonické právo

23 Zemská práva za stavovské monarchie (3): Německo Landrechte (viz výše) Landrechte (viz výše) Constitutio criminalis Carolina Constitutio criminalis Carolina „celoříšská“ povaha, ovšem„celoříšská“ povaha, ovšem salvatorní klauzule = podpůrný pramensalvatorní klauzule = podpůrný pramen + nadále landfrýdy, landrechty apod. praktické příručky (Practica criminalis B. Carpzowa)

24 Právní knihy (1) „soukromé“ soupisy práva ze stavovské doby, některé později „legalizovány“ „soukromé“ soupisy práva ze stavovské doby, některé později „legalizovány“ francouzské les coutumiers francouzské les coutumiers Grand coutumier de Normandie 1255Grand coutumier de Normandie 1255 Les coutumes de Beauvaisis (1283; Philippe de Beaumanoir)Les coutumes de Beauvaisis (1283; Philippe de Beaumanoir) německé právní knihy německé právní knihy Sachsenspiegel (1220-1230, Eike von Repkow)Sachsenspiegel (1220-1230, Eike von Repkow) Schwabenspiegel (1275-1276, Das Kaiserrecht)Schwabenspiegel (1275-1276, Das Kaiserrecht) Frankenspiegel (1. pol. 14. st. v Hessensku)Frankenspiegel (1. pol. 14. st. v Hessensku)

25 Právní knihy (2) Anglie Anglie Traktát o právech a obyčejích Anglie (12. st.; Ranulf Glenvill)Traktát o právech a obyčejích Anglie (12. st.; Ranulf Glenvill) O právech a obyčejích Anglie (polovina 13. st.; Henry Brancton)O právech a obyčejích Anglie (polovina 13. st.; Henry Brancton) Chvála práv Anglie (15. st.; Jan Fortecus, jako dialog obhajující národní právo)Chvála práv Anglie (15. st.; Jan Fortecus, jako dialog obhajující národní právo) severní Itálie severní Itálie Libri feudorum (1158) – lenní právoLibri feudorum (1158) – lenní právo Španělsko Španělsko Fuero Viejo de Castilla (13. st.)Fuero Viejo de Castilla (13. st.)

26 Právní knihy (3) další právní knihy další právní knihy Kniha elblaska (sever Polska; přelom 13. a 14. st.)Kniha elblaska (sever Polska; přelom 13. a 14. st.) Tripartitum opus iuris (1517)Tripartitum opus iuris (1517) Kormčije knigy (= překlady nomokánonů)Kormčije knigy (= překlady nomokánonů) Hexabiblos (1. pol. 14. st.; Konstantin Hermenopulos, v Řecku do 1946)Hexabiblos (1. pol. 14. st.; Konstantin Hermenopulos, v Řecku do 1946) příručky římského a kanonického práva příručky římského a kanonického práva Gratianův dekretGratianův dekret ExtravagantesExtravagantes

27 Německá městská práva = odlišnost od Anglie a Francie = odlišnost od Anglie a Francie od 13. století rozšíření do střední a východní Evropy od 13. století rozšíření do střední a východní Evropy základem privilegium základem privilegium mateřská práva (Cáchy, Dortmund, Frankfurt n. M., Freiburg, Mnichov, Norimberk, Vídeň, Magdeburg, Lübeck) a dceřinná práva (X zákaz odvolávání se) mateřská práva (Cáchy, Dortmund, Frankfurt n. M., Freiburg, Mnichov, Norimberk, Vídeň, Magdeburg, Lübeck) a dceřinná práva (X zákaz odvolávání se) městské knihy městské knihy oficiální soupisy a městské právní knihy oficiální soupisy a městské právní knihy

28 Městské knihy knihy statutů knihy statutů knihy soudní knihy soudní knihy zaznamenávající soukromoprávní dispozice s majetkem (smlouvy, dispozice mortis causa, zástavy) knihy zaznamenávající soukromoprávní dispozice s majetkem (smlouvy, dispozice mortis causa, zástavy) knihy správní knihy správní

29 Oficiální a soukromé soupisy oficiální soupisy oficiální soupisy Brauschweig 1227Brauschweig 1227 Hamburk 1270 a d.Hamburk 1270 a d. Augsburg 1276-1281Augsburg 1276-1281 městské právní knihy (též od 13. st.) městské právní knihy (též od 13. st.) Míšeňská právní knihaMíšeňská právní kniha Magdeburské právo šefůMagdeburské právo šefů Vídeňská právní kniha a d.Vídeňská právní kniha a d. /zcela specifický český Koldínův zákoník/ /zcela specifický český Koldínův zákoník/

30 Kanonické právo smíšené právo (římské právo + akty středověké církve) smíšené právo (římské právo + akty středověké církve) platí vedle práv národních (x římské právo jen zpočátku) platí vedle práv národních (x římské právo jen zpočátku) v manželském a procesním právu nahrazuje práva národní v manželském a procesním právu nahrazuje práva národní jeho význam rostl s postupným vymaňováním církve z nadvlády státní moci (ratione personarum i ratione causae) jeho význam rostl s postupným vymaňováním církve z nadvlády státní moci (ratione personarum i ratione causae)

31 Prameny kanonického práva Collectio Pseudoisidoriana (pol. 9. st.) Collectio Pseudoisidoriana (pol. 9. st.) = zahájení boje o teokracii= zahájení boje o teokracii přechodný význampřechodný význam Corpus iuris canonici (do r. 1917) = Corpus iuris canonici (do r. 1917) = Decretum Gratiani (kolem 1140)Decretum Gratiani (kolem 1140) Liber extra (1234)Liber extra (1234) Liber sextus (Bonifác VIII., konec 13. st.)Liber sextus (Bonifác VIII., konec 13. st.) Clementinae (14. st.)Clementinae (14. st.) dvoudílné Extravagantes (1500)dvoudílné Extravagantes (1500)

32 Právo absolutistických monarchií roste význam královské legislativy roste význam královské legislativy tendence k unifikaci právního řádu tendence k unifikaci právního řádu tendence k modernizaci práva tendence k modernizaci práva první velké kodifikace první velké kodifikace vliv římského právavliv římského práva vliv humanismu (a ve střední Evropě i přirozenoprávních koncepcí)vliv humanismu (a ve střední Evropě i přirozenoprávních koncepcí)

33 Absolutistické kodifikace zahrnující veškeré platné právo zahrnující veškeré platné právo Sobornoje uloženije zakonovSobornoje uloženije zakonov Svod zakonov suščestvujuščich 1832Svod zakonov suščestvujuščich 1832 Pruské zemské právo 1797Pruské zemské právo 1797 kodifikace jednotlivých právních odvětví kodifikace jednotlivých právních odvětví velké ordonance Ludvíka XIV. (1667, 1670, 1673 – civilní proces, trestní proces, obchodní právo)velké ordonance Ludvíka XIV. (1667, 1670, 1673 – civilní proces, trestní proces, obchodní právo) ordonance Ludvíka XV. (1731, 1739, 1741 – testament a darování)ordonance Ludvíka XV. (1731, 1739, 1741 – testament a darování) středoevropské kodifikace = i později = základ moderního právastředoevropské kodifikace = i později = základ moderního práva


Stáhnout ppt "Právní dějiny Středověké právo Ladislav Vojáček. Vývoj kontinentálního systému práva 1. právo ranného středověku a počátku doby feudální rozdrobenosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google