Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sherpa/ RoMEO Iva Burešová + rozšířený kolektiv ASEP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sherpa/ RoMEO Iva Burešová + rozšířený kolektiv ASEP."— Transkript prezentace:

1 Sherpa/ RoMEO Iva Burešová + rozšířený kolektiv ASEP

2 Aktivity vedení AV ČR  podpis Berlínské Deklarace na jaře 2008 (1. český signatář, 249. celkem)  Knihovna AV ČR je pověřena jednat za AV ČR v otázkách otevřeného přístupu  Vědecká rada AV ČR doporučila na jaře 2009 nově zvolenému vedení AV ČR: - formulovat politiku otevřeného přístupu - vybudovat institucionální repozitář a zajistit jeho využití v režimu otevřeného přístupu  Více informací na http://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open- access-otevreny-pristup-v-av-crhttp://www.lib.cas.cz/cs/pro-ustavy/open- access-otevreny-pristup-v-av-cr

3 Politika otevřeného přístupu  schválena Akademickou radou AV ČR 14.9. 2010  Knihovna AV ČR je odpovědná za interpretaci a šíření této publikační politiky a za zajištění informační infrastruktury  bylo schváleno vytvoření fondu a dotačního systému pro podporu „gold“ open access s alokací 1.000.000 Kč pro rok 2011 – správu zajistí Ediční rada AV ČR  http://www.lib.cas.cz/openaccess/ http://www.lib.cas.cz/openaccess

4  … „Pracoviště AV ČR jsou povinna vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby mohla AV ČR a Knihovně AV ČR, v. v. i., poskytnout publikační výstupy – zaměstnanecká díla – vytvořená jejich zaměstnanci a nevýhradní licence k jejich užití, zejména právo na rozmnožování jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a právo na sdělování díla veřejnosti v rámci právního řádu České republiky a s ohledem na případná licenční ujednání s vydavateli.“ …

5  … „ Publikační výstupy budou poskytovány v elektronické formě. KNAV zajistí jejich uložení v repozitáři AV ČR a zpřístupnění veřejnosti, jakmile to bude možné, s ohledem na skutečnost, že někteří vydavatelé mohou na tato díla uvalit publikační embargo (tj. doba, po kterou článek nemůže být zpřístupněn veřejnosti).“ …

6 Institucionální repozitář  pro získávaní dat bude využit systém pro evidenci publikační činnosti ASEP  při vložení bibliografického záznamu bude možné uložit plný text  realizace, vytvoření pravidel/manuálu v druhém pololetí roku 2011  zahájení sběru dat od 1.1. 2012

7 Definice pojmů  Preprint – podoba článku před recenzním řízením (autorský preprint), případně po recenzním řízení, ale bez vydavatelského „lay-out“ (vydavatelský preprint)  Postprint – podoba článku, který prošel recenzním řízením, v podobě v jaké vyšel v časopise  ( Auto ) archivace - uložení dokumentu na webových stránkách nebo v digitálním repozitáři ať už přímo autorem nebo pověřeným zpracovatelem

8 Databáze SHERPA/RoMEO  Databáze SHERPA/RoMEO vznikla z projektu RoMEo (Rights Metadata for Open Achiving) podporovaného JISC v letech 2002/2003  Nyní je spravována Univerzitou v Nottinghamu

9 Databáze SHERPA/RoMEO  Poskytuje informace o přístupu vydavatelů k otázce (auto)archivace elektronických preprintů a postprintů v digitálním repozitáři  databáze nyní zahrnuje přes 1000 vydavatelů (a téměř 20 000 časopisů) především anglo-americké provenience

10 Databáze SHERPA/RoMEO – hlavní stránka Vyhledávací pole Abecední seznam časopisů Abecední seznam vydavatelů FAQ Formulář pro navrhování nových časopisů a vydavatelů Informace o databázi

11 Co RoMEO umí?  informuje o přístupu vydavatelů k otázce autoarchivace a barevně rozlišuje tyto přístupy  umožňuje vyhledávání podle názvu časopisu, ISSN nebo podle názvu vydavatele  je sestavován seznam vydavatelů, kteří autorům umožňují uložení vydavatelské verze článkuvydavatelské verze článku  je sestavován seznam vydavatelů, kteří za poplatek umožňují zpřístupnění článku v režimu open access poplatek umožňují zpřístupnění

12 Barevné rozlišení vydavatelů:  Legenda:  zelená – možnost archivace preprintu i postprintu  modrá – možnost archivace autorského postprintu  žlutá – možnost archivace preprintu  bílá – autoarchivace není podporována

13 Základní obrazovka – jednoduché vyhledávání Popis použitých barevných rozlišení Základní vyhledávací pole Vyhledávání z názvových informací: přesný název název začíná na název obsahuje Vyhledávání podle: názvu časopisu ISSN názvu vydavatele

14 Pokročilé vyhledávání Vyhledávání podle „barvy“ vydavatele, ID nebo data změny v záznamu

15 Záznam vydavatele v SHERPA  název a odkaz na webové stránky vydavatele  počet časopisů vedených pod tímto vydavatelem  obecná informace o možnostech archivace („barva“ vydavatele)  odkaz na dokument, odkud byly informace získány (vydavatelská politika)  datum aktualizace

16 Vyhledání vydavatele

17 Záznam vydavatele - CERGE

18 Záznam vydavatele - Elsevier

19 Pokud záznam není Pokud záznam není … Bylo by třeba doplnit především informace o časopisech vydávaných jednotlivými ústavy AV ČR Lze kontaktovat jakoukoli redakci

20 Záznam časopisu v SHERPA  název a odkaz na webové stránky časopisu, ISSN  barevné označení vydavatelské politiky  informace o možnostech archivace preprintu, postprintu, případně vydavatelského postprintu  obecné podmínky popisující možné zacházení s dokumentem  možnosti placeného OA (tj. zpřístupnění díla v režimu open access za poplatek)  datum poslední aktualizace

21 Záznam časopisu Archivace preprintu je povolena Archivace vydavatelského postprintu není povolena Archivace postprintu je předmětem určitých omezení Obecné podmínky archivace

22 Další možné výsledky vyhledávání … Časopis ze seznamu DOAJ (Directory of Open Access Journals) – má se za to, že časopis publikuje v režimu otevřeného přístupu (tj. je dovoleno archivovat vše) – je třeba ověřit v DOAJ

23 DOAJ.org ISSN se vyhledává bez mezer (ve formátu např. 12345678) Lze vyhledávat podle názvu časopisu, ISSN, názvu článku, jména autora, klíčových slov …

24 Časopis nemá záznam tj. je třeba zjistit podmínky archivace

25 Obecně ke smlouvám s vydavateli …  Smlouvu na vydání článku musí uzavřít osoba oprávněná nakládat s dílem. Tzn. v případě zaměstnaneckého díla zaměstnavatel, nebylo-li se zaměstnancem dohodnuto jinak (lze i ústně)  V případě spoluautorského díla je nutné, aby osoba jednající s vydavatelem (tzv. korespondenční autor) měla uzavřenou dohodu se všemi spoluautory, na základě které je oprávněna jednat za ostatní spoluautory díla.  Ve smlouvě je zapotřebí označit, že se jedná o dílo „work for hire“, tedy zaměstnanecké dílo.

26 Elsevier  V případě zřízení institucionálního repozitáře AV ČR, do kterého by měly být ukládány veškeré publikační výstupy zaměstnanců ústavů AV ČR, je třeba, aby AV (ústavy) uzavřela s Elsevierem speciální smlouvu, která bude toto ukládání umožňovat.  V opačném případě lze tyto publikační výstupy uložit pouze na intranetu předmětného ústavu nebo na autorových osobních stránkách.  V současné době je vyřešeno – povolení od Elsevierů získáno

27

28 Obecné podmínky

29 Springer  Vydavatelství Springer umožňuje archivovat finální verzi článku (postprint) v institucionálním repozitáři. Vzhledem k tomu, že v rámci AV ČR bude zřízen jediný centralizovaný repozitář, lze jej považovat za institucionální repozitář AV ČR.  Článek by může být archivován po uplynutí 12 měsíční lhůty od jeho vydání.  Odkaz na vydavatelskou verzi  Uvedení zdroje

30

31

32 Emerald  Vydavatelství Emerald umožňuje autorovi archivovat článek v institucionálním repozitáři k nekomerčnímu užití za podmínky, že je uveden zdroj a připojen odkaz na vydavatelskou verzi. K tomuto užití není potřeba žádat o souhlas vydavatelství Emerald.  Nesmí být užita vydavatelská verze PDF

33

34

35 ACS  Archivace již přijatých a vydaných děl v repozitáři je možná za splnění těchto pravidel:  je-li tak požadováno zaměstnavatelem,  po obdržení písemného potvrzení od příslušného editora ACS časopisu stvrzující, že umístění není v konfliktu s politikou časopisu před zveřejněním a politikou embarg,  je-li požadováno zpřístupnění dříve než 12 měsíců od online vydání, je třeba zaplatit open access zpřístupnění  dílo bude uloženo s poznámkou o vydání finální verze společností ACS

36

37 Uložení možné po 12 měsících

38 A závěrem  Postup při vkládání plného textu do repozitáře:  1. zkontrolovat Sherpu a ověřit možnosti archivace (bude prolinkováno přímo z ASEPu) Pokud není záznam →  2. smlouva mezi autorem a vydavatelem případně mezi ústavem a vydavatelem Pokud není smlouva dostupná, případně pokud v ní informace chybí →  3. poslat vzorový dopis vydavateli

39 Děkujeme za pozornost Iva Burešová + rozšířený kolektiv ASEP Knihovna AV ČR, v. v. i.


Stáhnout ppt "Sherpa/ RoMEO Iva Burešová + rozšířený kolektiv ASEP."

Podobné prezentace


Reklamy Google