Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [6], [7]

3 Autor:Mgr. Věra Pavlátová, zpracováno 7. 3. 2012 Anotace:Materiál vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie, Biochemie. Žáci se dozvídají informace o nukleových kyselinách − typech vzorců, vlastnostech, struktuře a proteosyntéze. Očekávaný výstup dle ŠVP: Druh učebního materiálu: Cílová skupina: Stupeň a typ vzdělávání: Typická věková skupina: Žák objasní strukturu a funkci sloučenin nezbytných pro důležité chemické procesy probíhající v organismech (základní metabolické procesy charakterizuje). Prezentace, DUM. Je možné ji použít v rámci expozice i fixace, délka aktivity 3 až 4 vyučovací hodiny. Žák, naplňuje zde KK k řešení problémů, k učení, komunikativní, sociální a personální. Gymnaziální vzdělávání 17−18 let, 7. třída − septima / III. ročník KLIKNĚTE NA F 5 [6]

4  Bez nukleových kyselin by na Zemi neexistoval život.  Všechny pozemské živé organismy mají ve svém složení nukleové kyseliny a bílkoviny. [6] [7] [9]

5  Jsou to makromolekulární látky tvořené polynukleotidovým řetězcem (či řetězci), který ve své struktuře uchovává genetickou informaci.  Nukleové kyseliny (NK) tím určují program činnosti buňky a nepřímo i celého organismu.  Řadí se mezi tzv. biopolymery.  Jsou přítomny ve všech buňkách a virech.  Poprvé byly identifikovány v buněčném jádře (= nukleus, od toho název nukleové).  Rozlišujeme dva druhy:  kyselina deoxyribonukleová (deoxyribonucleic acid DNA),  kyselina ribonukleová (ribonucleic acid RNA).

6  Základní stavební jednotkou je NUKLEOTID DUSÍKATÁ ORGANICKÁ BÁZE A, G, C, T (DNA) A, G, C, U (RNA) MONOSACHARID 2-deoxy-D- ribosa (DNA) D-ribosa (RNA) ZBYTEK H3PO4 FOSFÁT NUKLEOSID [1], [2][20]

7 DNARNA PURINOVÉ BÁZEADENIN, GUANIN PYRIMIDINOVÉ BÁZECYTOSIN, THYMINCYTOSIN, URACIL MONOSACHARID2-DEOXY-BETA-D- RIBOSA BETA-D-RIBOSA FOSFÁT http://www.youtube.com/watch?v=rromYAt1Lfw&feature=related [19] fosfát dusíkatá báze aldopentosa (sacharid)

8 KOMPLEMENTARITA BÁZÍ (= párování bází v NK pomocí vodíkových vazeb = můstků) : DNA Adenin = Thymin Dvě vodíkové vazby Guanin ≡ Cytosin Tři vodíkové vazby RNA Adenin = Uracil Dvě vodíkové vazby Guanin ≡ Cytosin Tři vodíkové vazby [20] NÁZVY NUKLEOSIDŮ: ADENOSIN GUANOSIN CYTIDIN THYMIDIN URIDIN

9 [4] DNA Adenin = Thymin Dvě vodíkové vazby Guanin ≡ Cytosin Tři vodíkové vazby NÁZVY NUKLEOSIDŮ: ADENOSIN GUANOSIN CYTIDIN THYMIDIN URIDIN

10 [22] [23] Ú.: Vytvořte GMP (guanosinmonofosfát) Vznikl esterifikací hydroxylu na 5. uhlíku sacharidu. adenosin -5'-fosfát

11 [24] [25] Ú.: Vytvořte TMP (thymidinmonofosfát), CTP (cytidintrifosfát)

12 [3]

13 [8]

14  Mezi zbytkem H 3 PO 4 jednoho nukleotidu (5. C) a hydroxylem na 3. C atomu pentosy druhého nukleotidu vznikne esterová vazba.  Jednotlivé nukleotidy se spojují do dlouhých polynukleotidových řetězců.  Primární struktura je dána pořadím dusíkatých bází v řetězci.  Sekundární struktura zachycuje tvar a počet řetězců nukleových kyselin.  Dvoušroubovice vzniká tak, že se dva nukleotidové řetězce propletou kolem společné osy.  Spojení je realizováno vodíkovými můstky, které vznikají mezi doplňkovými bázemi obou řetězců.  Terciární struktura zkoumá uspořádání řetězců v prostoru. [6]

15 [4] Primární struktura = pořadí = sekvence nukleotidů v polynukleotidovém řetězci http://www.youtube.com/watch?v=qy8dk 5iS1f0 http://www.youtube.com/watch?v=qy8dk 5iS1f0

16 Sekundární struktura DNA = prostorové uspořádání = dvoušroubovice = dihelix. Dihelix vzniká tak, že se 2 řetězce vzájemně propletou kolem společné osy. Spojení je upevněno vznikem vodíkových můstků (vazeb) mezi dusíkatými bázemi obou řetězců = komplementární páry. Řetězce jsou orientovány protisměrně a dvoušroubovice je pravotočivá. [6] [7]

17  Molekuly RNA jsou tvořeny jediným polynukleotidovým řetězcem.  Cukernou složkou je zde β-D–ribosa.  Místo thyminu je přítomen uracil.  RNA řadíme do několika specifických druhů: a) MEDIÁTOROVÁ (informační) RNA (mRNA) − obsahuje přepis informace z molekuly DNA o primární struktuře bílkovinných molekul syntetizovaných v buňce. b) TRANSFEROVÁ (přenosová) RNA (tRNA) − přenáší aminokyseliny na místa syntéz na bílkoviny. c) RIBOSOMOVÁ RNA (rRNA) − je součástí ribosomů − části buněk, na nichž probíhá syntéza na bílkoviny (proteosyntéza). [9]

18  Jde o zdvojení genetické informace.  Probíhá při dělení buněk, je součástí mitózy a karyokineze.  Od jednoho konce se DNA rozplétá, ke každému vláknu se vyrobí komplementární vlákno (dceřiné).  Původní a dceřiné vlákno se zase splete.  Výsledkem jsou 2 identické dihelixy. [11]

19  Nejprve dochází k rozplétání dvoušroubovice DNA.  K oběma uvolněným vláknům se na základě principu komplementarity doplňují volné nukleotidy. Adenin = Thymin Dvě vodíkové vazby Guanin ≡ Cytosin Tři vodíkové vazby [21] http://www.youtube.com/watch?v=J2BzrA5IWtY

20 [11] Nově umístěné nukleotidy se spojují fosfodiesterovými vazbami v souvislé vlákno. Takto dochází k replikaci po celé délce makromolekuly DNA. Výsledkem replikace jsou dvě identické dvouřetězcové dceřiné molekuly.

21 [10] http://www.youtube.com/watch?v=AGUuX4PGlCc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=cDlKrLJjRlY&feature=related

22  = tvorba bílkovin za podílu: DNA, všech typů RNA, AMK, jádra, ribosomů  1. fáze: TRANSKRIPCE (= přepis genetického kódu o primární struktuře bílkovin z DNA v jádře na mRNA)  V potřebné části dihelixu dojde k rozpletení vláken DNA a jejich dočasného oddálení.  Na jednom z vláken začíná přepis jeho struktury do struktury mRNA (na základě komplementarity bází).  Transkripci zahajují i zakončují enzymy.

23  DNA se po transkripci opět spojí a mRNA přechází z jádra do cytoplazmy buňky, kde se váže s několika ribosomy (rRNA) a překládá jim to, co přepsala z DNA.  2. fáze: TRANSLACE (= překlad pořadí nukleotidů mRNA do pořadí aminokyselin tRNA)  Informace o každé AMK je zakódována do tripletu (= kodonu = 3 nukleotidy za sebou).  Kodonu mRNA odpovídá antikodon tRNA (AMK).  Pokud se nenajde vhodný antikodon, proteosyntéza se ukončuje. http://www.youtube.com/watch?v=NJxobgkPEAo&feature=fvsr

24 [12]

25 [13]

26 [14] TRANSKRIPCE

27 [17] http://www.youtube.com/watch?v=1PSwhTGFMxs&feature=related Aminokyseliny přinesené t-RNA se mezi sebou spojí peptidovou vazbou a vzniká protein. kodon antikodon m-RNA se spojí s ribozomem. Na trojici nukleotidů (kodon) se naváže na základě komplementarity t-RNA (antikodon), která nese daný druh aminokyseliny. rRNA mRNA tRNA

28 [16] http://www.youtube.com/watch?v=Ikq9AcBcohA&feature=related

29 [15] http://www.youtube.com/watch?v=zr_O8aJKHnI&feature=related TRANSKRIPCE (= přepis genetického kódu o primární struktuře bílkovin z DNA v jádře na mRNA mRNA přechází z jádra do cytoplazmy buňky, kde se váže s několika ribosomy (rRNA) a překládá jim to, co přepsala z DNA TRANSLACE (= překlad pořadí nukleotidů mRNA do pořadí aminokyselin tRNA) Aminokyseliny přinesené t-RNA se mezi sebou spojí peptidovou vazbou a vzniká protein.

30  DNA je nositelem základní genetické informace buňky.  Pořadí bází v molekule DNA je kódem pro primární strukturu bílkovin.  DNA jsou vázány na histony, s nimiž tvoří chromozomy (buňky člověka obsahují 46 chromozomů).  Nukleotidem je tvořeno i ATP − přenáší energii, součástí enzymů.  Změna záznamu genetické informace = mutace. Jaké znáte mutageny? [7]

31  Negativní mutace (RTG záření, chemické látky) poškozují organismus.  Pozitivní mutace jsou základem přirozeného vývoje druhu = evoluce. [18] http://www.youtube.com/watch?v=faRlFsYmkeY

32 [15] http://www.youtube.com/watch?v=zr_O8aJKHnI&feature=related

33 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.Dusíkatá organická báze označovaná jako T. 2.Dusíkatá organická báze označovaná jako U. 3.Kodon jinak. 4.Zdvojení genetické informace. 5.Překlad pořadí nukleotidů mRNA do pořadí aminokyselin tRNA. 6.Přenosová RNA.

34 1.THYMIN 2.URACIL 3.TRIPLET 4.REPLIKACE 5.TRANSLACE 6.TRANSFEROVÁ [7] VYSVĚTLETE TAJENKU.

35  mRNA  KODON  REPLIKACE  KOMPLEMENTARITA  DIHELIX  TRANSKRIPCE  tRNA  TRANSLACE  MUTACE  PŘEKLAD  PŘENOSOVÁ  ZMĚNA GEN. INF.  INFORMAČNÍ  ZDVOJENÍ GEN. I.  TRIPLET  PÁROVÁNÍ BÁZÍ  DVOUŠROUBOVICE  PŘEPIS

36  Nukleotid se skládá z báze, disacharidu a fosfátu.  Adenin patří mezi pyrimidinové báze.  DNA se skládá z bází: A, U, C, G.  V RNA se vyskytuje 2-deoxy-β-D-ribosa.  Uracil je komplementární s guaninem.  Sekundární struktura NK je zajištěna kovovou vazbou.  Transkripci zajišťuje ribosomová RNA.  Translace je zdvojení genetické informace. monosacharidu; purinové; ATCG; β-D-ribosa; adeninem; vodíkovou vazbou; mediátorová; replikace ŘEŠENÍ − KLIKNĚTE

37 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.Dusíkatá organická báze označovaná jako T. 2.Kodon jinak. 3.Označení pro adenin. 4.Každý kodon mRNA hledá svůj … 5.Přepis genetického kódu o primární struktuře bílkovin z DNA v jádře na mRNA. 6.Párování bází v NK pomocí vodíkových můstků. 7.Přenosová RNA. 8.Dusíkatá organická báze označovaná jako U. 9.Zdvojení genetické informace.

38 1.THYMIN 2.TRIPLET 3.A 4.ANTIKODON 5.TRANSKRIPCE 6.KOMPLEMENTARITA 7.TRANSFEROVÁ 8.URACIL 9.REPLIKACE [6] VYSVĚTLETE TAJENKU.

39  KOLÁŘ, K.; KODÍČEK, M.; POSPÍŠIL, J. Chemie organická a biochemie II pro gymnázia. Praha: SPN, 2005. ISBN 8072352830.  MAREČEK, A.; HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 8071820571.  Adenosine. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DeoxyriboseLabeled.png  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 2.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phosphate_Group.PNG  Sponk. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 3.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Difference_DNA_RNA-DE.svg  Madeleine Price Ball [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 4.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chemische_Struktur_der_DNA.svg  Wikiality123. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AT-GC.JPG

40  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 6.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ADN_animation.gif  Richard Wheeler. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 7.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_orbit_animated_small.gif  Zephyris. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 8.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_Structure%2BKey%2BLabelled.pn_NoBB_cs. png  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 9.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ARNm-Rasmol.gif  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 10.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_replication_en.svg  Madprime, Woudloper. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 11.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_replication_split_horizontal.svg

41  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 12.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transcription.jpg  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 13.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transcri%C3%A7%C3%A3o_de_DNA.svg  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 14.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transcription.png  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 15.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transkription_Translation_01.jpg  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 16.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ribosome_mRNA_translation_en.svg  Boumphreyfr. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 17.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peptide_syn.png  José-manuel Benitos. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 18.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human-evolution-man.png

42  Yikrazuul. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 19.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nucleotide_nucleoside_general.svg  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 20.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nucleotides.png  Masur. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 21.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replication_fork.svg  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 22.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AMP_structure.svg  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 23.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adenosine-monophosphate-dianion-3D- balls.png  [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: 24.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uridine_diphosphate.svg  BQmUB2009108. [cit. 2012-03-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 25.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uridine_difhosphate.png


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google