Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč GŘ HZS ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč GŘ HZS ČR."— Transkript prezentace:

1 Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč GŘ HZS ČR

2 CO JE TERORISMUS? Terorismus je použití síly nebo násilí proti osobám nebo majetku k zhanobení trestních práv státu pro účely zastrašování, donucování nebo výkupného. Teroristé často užívají výhružky a vytvářejí obavu mezi veřejností, pokoušejí se přesvědčit občany, že jejich vláda je bezmocná vůči terorismu, a tím dostat okamžitou publicitu.

3 1.domácí terorismus 2.mezinárodní terorismus. Jsou dva základní typy terorismu:

4 Domácí terorismus: zahrnuje skupiny nebo jednotlivce jejichž činnost směřuje na základní prvky vlády nebo obyvatelstvo bez cizího záměru.

5 Mezinárodní terorismus zahrnuje skupiny nebo jednotlivce jejichž činnost je založený na cizí vlivu na území nebo je směřována na občany žijící v zahraničí.

6 V roce 1972. Na OH v Mnichově dne 5.září zaútočila skupina palestinských teroristů " Černé září ". Tato skupina zajala izraelské atlety a držela je jako rukojmí. Následná policejní akce skončila katastrofou. Při zásahu německé policie byla všechna rukojmí a jeden policista zabiti.

7

8 Vláda ČR: na návrh Bezpečnostní rady státu přijímá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti ČR, související s bojem proti terorismu vyhodnocuje plnění přijatých opatření v ČR souvisejících s bojem proti terorismu v oblasti boje proti terorismu úzce spolu- pracuje s vrcholovými orgány NATO, EU a dalších mezinárodních organizací

9 Vláda ČR: na návrh Bezpečnostní rady státu přijímá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti ČR, související s bojem proti terorismu vyhodnocuje plnění přijatých opatření v ČR souvisejících s bojem proti terorismu v oblasti boje proti terorismu úzce spolu- pracuje s vrcholovými orgány NATO, EU a dalších mezinárodních organizací

10 Vláda ČR: na návrh Bezpečnostní rady státu přijímá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti ČR, související s bojem proti terorismu vyhodnocuje plnění přijatých opatření v ČR souvisejících s bojem proti terorismu v oblasti boje proti terorismu úzce spolu- pracuje s vrcholovými orgány NATO, EU a dalších mezinárodních organizací

11 Bezpečnostní rada státu (BRS): za účasti nejvyšších ústavních činitelů pravidelně hodnotí aktuální bezpečnostní opatření, související s bojem proti terorismu ve světě a v ČR v celém průřezu zajištění bezpečnosti ČR, v návaz- nosti na plnění 5. článku Washingtonské smlouvy, přijímá konkrétní bezpečnostní opatření v rozsahu pověření, které stanovila vláda, připra- vuje vládě návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti ČR spolupracuje s Ústředním krizovým štábem a bezpečnostními radami krajů

12 Ústřední krizový štáb (ÚKŠ): Je aktivován od 11. 9. 2001. Jeho předsedou je ministr vnitra. Aktuální složení ÚKŠ je stanoveno Statutem ÚKŠ, který nabyl účinnosti dnem 24. 7. 2001 viz usnesení vlády č. 813 ze dne 24. 7. 2001. Vytvořil několik pracovních skupin: meziresortní skupina (MPaO, MV, BIS), která se zabývá analýzou současného stavu kontrolních mechanismů v oblasti nakládání s vojenským materiálem, skupina zabývající se otázkami financování terorismu, skupina biologické ochrany. Jako pracovní orgán fungovala při ÚKŠ i zpravodajská skupina pod vedením MV.

13 Ministerstvo vnitra (MV): zpracovává analytické a koncepční materiály problematiky terorismu koordinuje navrhovaná opatření s ostatními resorty požadavky, které vyplývají z mezinárodní spolupráce zabývá se problematikou kontrolních mechanismů v oblasti obchodu se zbraněmi, střelivem, vojenským materiálem, včetně vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům plní úkoly v oblasti azylu, uprchlictví, vstupu a pobytu cizinců, integrace cizinců apod.

14 Policie ČR: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOOZ): spolupracuje při vyšetřování útoků a rozkrývání teroristických sítí v rámci mez. policejní spolupráce prověřuje výskyt osob či organizací podezřelých z teroristické činnosti a jejich aktivit na území ČR spolupracuje se Službou cizinecké a pohraniční policie při kontrole osob na hraničních přechodech a při udělování víz informačně zajišťuje bezpečnost chráněných osob a objektů pro Ochrannou službu Policie ČR

15 Policie ČR: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOOZ): provádí informační zajištění a šetření k proliferaci zbraní hromadného ničení provádí informační zajištění pro akce NATO spolupracuje s Úřadem pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační službou v uvedených oblastech

16 Policie ČR: Ochranná služba: zajišťuje ochranu osob, diplomatických objektů, objektů zvláštního významu, provádí hygienicko-toxikologickou ochranu zabezpečuje ve spolupráci s dalšími součástmi Policie ČR pyrotechnickou a technickou ochranu.

17 Policie ČR: Odbory obecné kriminality zabývají se zejména: problematikou výbuchů činností extremistických skupin a jejich možným napojením na teroristické organizace

18 Policie ČR: Útvar rychlého nasazení: Má za úkol provádění služebních zákroků proti: teroristům únoscům osob dopravních prostředků nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť nebezpečných úmyslných trestných činů, zejména při jejich zadržení. Podílí se na zpracování typových plánů

19 V bývalém Československu byl v roce 1980 rozkazem ministra vnitra zřízen "Útvar zvláštního určení". V rámci dodržování Zákona 553/91 Sb. o skupinách pro řešení nestandardních situací.

20 Policie České Republiky Útvaru rychlého nasazení Policie České Republiky se při vytváření svých krajských zásahových jednotek a Útvaru rychlého nasazení opírá o: Zákon 283/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Zákon 140/61 Sb. URNA PČR má celostátní působnost a o Zákona jeho nasazení rozhoduje podle Zákona 283/91 Sb. 42 a) ods. 3 283/91 Sb. 42 a) ods. 3 policejní prezident se souhlasem ministra vnitra.

21 Policie ČR: Odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezídia ČR - Interpol Praha: zprostředkovává a koordinuje vyřizování požadavků Policie ČR na operativní spolupráci a výměnu informací se zahraničními organizacemi Interpolu. Zajišťuje součinnost Policie ČR s Europolem.

22 Policie ČR: Útvar pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti služby kriminální policie a vyšetřování: se ve spojitosti s terorismem podílí zejména na odhalování financování teroristických aktivit a teroristických skupin

23 Policie ČR: Úřad finanční kriminality a ochrany státu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia ČR je výlučným vyšetřujícím orgánem u teroristických trestných činů se stupněm utajení "tajné" nebo "přísně tajné"

24 Hasičský záchranný sbor: plní úkoly na úseku integrovaného záchranného systému (zabezpečuje zejména usměrňování IZS a přípravu na mimořádné události, organizaci zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí, ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, usměrňuje proces havarijního plánování, zpracování typových plánů pro řešení mimořádných událostí); plní úkoly v oblasti prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami; v oblasti požární ochrany, v oblasti civilního nouzového plánování (např. sjednocuje postupy se státy NATO a EU a zajišťuje v součinnosti s MZV spolupráci s OSN, OBSE a dalšími subjekty v této oblasti) a na úseku ochrany obyvatelstva. Plní úkol kontaktního místa pro vyžádání pomoci.

25 Zpravodajské služby: Bezpečnostní informační služba (BIS): provádí zajišťování informací o hrozbě teroristických akcí proti zájmům a představitelům ČR a významným zahraničním návštěvám; zabezpečování informací nutných k ochraně zájmů ČR a partnerských zemí před případnými pokračujícími teroristickými útoky a aktivitami zabezpečuje informace k problematice proliferace zbraní hromadného ničení a jejich nosičů zastupuje ČR ve Zvláštním výboru NATO

26 Zpravodajské služby: Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) zabezpečuje informace, důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně-politických a ekonomických zájmů ČR, mající původ v zahraničí zpracovává zpravodajský souhrn informací ze všech dostupných zpravodajských zdrojů, zaměřený na dění, související s teroristickými útoky, který je využíván krizovým štábem MV zvýšenou pozornost věnuje identifikaci signálů o ohrožení zájmů NATO kdekoliv ve světě zpracovává jednotlivé zpravodajské informace pocházející ze zahraničí (např. o zájmových osobách, podezřelých z podílu na teroristické činnosti); analyzuje signály o ohrožení teroristickým útokem a poskytuje je vládě, Policii ČR, případně jiným příslušným subjektům

27 Zpravodajské služby: Vojenské obranné zpravodajství, Vojenská zpravodajská služba (VOZ, VZSl): zabezpečují informace o záměrech a činnostech představujících vojenské ohrožení ČR zabezpečují informace o zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany zabezpečují informace o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany ČR zabezpečují informace o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství v oblasti obrany ČR

28 Zpravodajské služby: Krajské úřady: v rámci bezpečnostních rad krajů (krizových štábů krajů) přijímají nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti v rámci kraje v rámci plnění opatření souvisejících s bojem proti terorismu spolupracují s BRS a ÚKŠ a rovněž s bezpečnostními radami okresů (krizovými štáby okresů)

29

30 Osobní ochrana důležitých osob (občana) - vnější: 1. Ostražitost. 2. Vyhnout se pravidelnosti 3. Nacvičení, jak reagovat v určité předpokládané situaci předpokládané situaci 4. Profesionální anonymita

31 Bezpečnost doma: 1. Zámky a klíče (kvalita, ztráta, kde, označení, náhradní) 2. Dveře a okna ( Otevírání – zranitelnost, zatemnění, uzavření, balkony) 3. Osvětlení (Silné světlo, časové spínače, náhradní) 4. Telefon (kde, čísla, funkce, číslo) 5. Okolí domu a bytu ( uzamčení, osoby) 6. Pošta (balíčky!)

32 Cestování: Nepravidelnost, plán bezpečných míst k zastavení, frekventovaná místa) Vozidlo – technický stav, uzamčení… Stopaři, překážky, sledování

33 Podezřelé balíky: Zvláštnosti Razítko a zpětná adresa Vysoké poštovné Nečistoty, vůně, pravopis, nerovnováha.

34 Identifikace volajícího: 1.Muž / žena/ dítě 2.Hlas – hlučný, měkký, vysoký, opilý, starý, příjemný 3.Přízvuk – ano, ne, cizí, vady ř. 4.Jazyk – dobrý, slušný, slang, vzdělaný 5.Zvuky pozadí – kancelář, továrna, ulice, dop.prostředek, letadlo, společenská akce, hádka…

35 Podomácku snadno vyrobitelné výbušniny

36 Některá konstatování: Motiv podomácku vyráběných výbušnin je v zásadě trojího druhu: 1.Zábavná pyrotechnika (zejména mládež) 2.Profesionální činnost (střelmistři) 3.Teroristická činnost

37 Výroba zábavné pyrotechniky je obecně závislá na dostupnosti – nedostupnosti profesionálních výrobků, kde je hodnocena: 1.Cenová dostupnost 2.Fyzická dostupnost 3.Bezpečnost 4.Pyrotechnický efekt

38 Výroba na místě k profesionálním účelům je v podstatě historická záležitost. Zejména se jedná o výrobu – míchání dapů (DAP) z hnojivářských směsí v místě odstřelu. Dříve se také používalo palivo okysličené tekutým kyslíkem. Dále Emulzní (slurry) a dusičnan amonný- močovina (karbatoly)

39 Mezi výbušniny vyráběné – laborované po domácku lze zařadit i vytěžené zbytky trhavin z muničních nálezů – zejména TNT.

40 Motivem pro výrobu trhavin teroristy v domácích podmínkách je fakt, že řada trhavin, zejména semtexů je značko- vaných detekčními přísadami. Motivem je také samotný fakt rozpoznání trhavin detektory nebo zvířaty dle aromatické stopy při kontrolách. V 70-tých letech proto byla v Anglii u 90% případů teroristických bombových útoků použita podomácku vyráběná trhavina.

41 Velké množství případů použití amatérských trhavin bývá u psychopatů.

42 Zdroje informací: 1.Chemické encyklopedické publikace 2.Učebnice preparativní chemie 3.Příručky pro střelmistry 4.Česká patentová literatura o výr. výbušnin 5.Internetové stránky 6.Tradice – předávání po generacích

43 Zdroje surovin: 1.Prodejny drogerie a potravin 2.Lékárny 3.Železářství 4.Čerpací stanice 5.Školní laboratoře 6.Krádeže 7.Lovecké potřeby (černý prach)

44 Příklady látek pro výrobu:

45 Iniciační třaskaviny: 1.Fulminát rtuťnatý (třaskavá rtuť) Hg (ONC) 2 2.Fulminát stříbrný (třaskavé stříbro) AgONC 3.Acetilid-dusičnan stříbrný Ag 2 C 2.AgNO 3 4.Hexamethylentriperoxiddiamin (HMTD, peroxourotropin) N (CH 2 OOCH 2 ) 3 N 5.Acetonperoxidy [(CH 3 ) 2 COO] (2-3)

46 Chemicky jednotné trhaviny: 1.Hexogen 2.R-sůl 3.Dusičnan močovina a nitromočovina 4.Dusičnan guaninidu a nitroguanidin 5.Nitroglycerín 6.Nitrocelulosa 7.Trinitrofenol, pikrát amonný 8.Dinitrotoluen, Dinitronaftalen 9.Dusičnany alifatických aminů

47 Směsné trhaviny: DAP (ANFO) Granulovaný technický dusičnan amonný nebo ledek amonný s vápencem + motorový olej, nafta, uhelný prach, dřevná moučka, cukr. Emulzní trhavna Horký nasycený roztok dusičnanu amonného + dusičnan sodný+hydroxid sodný (výkonné míchadlo) – homogenizace s olejem a potravinářským emulgátorem. Čs.patent 229745 (1.5.1986) V.Tamchyna a kol.

48 Improvizace rozbušek, náloží, bomb, počinek. Citron, Aromatické uhlovodíky, Černý prach: Síra, dřevěné uhlí a ledek draselný Čechy – 1380 Václav IV, 8.února 1627 B.Štiavnica – použití v dole

49

50 Prvky A Ovlivní nejvíce volbu pravděpodobností - časových relací.

51 Prvky B Bližší rozvaha bezprostředních časových relací pro případ řešení situace

52 Prvky C Úvaha nad možnou příčinou exploze jako klasifikace charakteru skutku.

53 Prvky D Úvaha nad možným motivem - důvodem pro vykonání exploze jako cíle dosažení

54 Prvky E Úvaha nad možným cílem exploze (osoba, budova, přehrada, technologie apod.)

55 Prvky F Úvaha nad místem, kde bude trhavina, a v jakém množství uložena.

56 Prvky G Úvaha nad charakterem místa včetně jeho přístupnosti cizím osobám a utajení.

57 Prvky H Úvaha nad způsobem zabezpečení objektu vůči explozím nebo příčinám explozí.

58 Prvky I Úvaha nad způsobem uložení výbušniny do místa předpokládané exploze.

59 Prvky J Úvaha nad praktickým způsobem získání výbušnin.

60 Prvky K Úvaha nad typem trhaviny (skupenství) a návodem - způsobem její výroby.

61 Prvky L Úvaha nad typem iniciace trhaviny pachatelem - popis stylu práce - nástrahy.

62 Prvky M Úvaha nad iniciačním systémem z pohledu způsobu jeho spuštení.

63 Prvky N Úvaha nad kumulovanými účinky iniciovaného systému (volba varianty) na své okolí

64 Prvky O Úvaha nad Murphyho faktory iniciací v nejvíce nečekaných chvílích.

65 Prvky P Úvaha nad množstvím použité výbušniny v přepočtu na TNT ekvivalent w.

66 Prvky Q Úvaha nad působením tlakové vlny v určité vzdálenosti od epicentra.

67 Prvky R Úvaha nad zkušenostmi s podobnými případy explozí v minulosti.

68

69

70

71

72

73

74


Stáhnout ppt "Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč GŘ HZS ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google