Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institut ochrany obyvatelstva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institut ochrany obyvatelstva"— Transkript prezentace:

1 Institut ochrany obyvatelstva
TERORISMUS Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč GŘ HZS ČR

2 CO JE TERORISMUS? Terorismus je použití síly nebo násilí proti osobám nebo majetku k zhanobení trestních práv státu pro účely zastrašování, donucování nebo výkupného. Teroristé často užívají výhružky a vytvářejí obavu mezi veřejností, pokoušejí se přesvědčit občany, že jejich vláda je bezmocná vůči terorismu, a tím dostat okamžitou publicitu.

3 mezinárodní terorismus.
Jsou dva základní typy terorismu: domácí terorismus mezinárodní terorismus.

4 Domácí terorismus: zahrnuje skupiny nebo jednotlivce jejichž činnost směřuje na základní prvky vlády nebo obyvatelstvo bez cizího záměru.

5 Mezinárodní terorismus
zahrnuje skupiny nebo jednotlivce jejichž činnost je založený na cizí vlivu na území nebo je směřována na občany žijící v zahraničí.

6 V roce 1972. Na OH v Mnichově dne 5
V roce Na OH v Mnichově dne 5.září zaútočila skupina palestinských teroristů " Černé září ". Tato skupina zajala izraelské atlety a držela je jako rukojmí. Následná policejní akce skončila katastrofou. Při zásahu německé policie byla všechna rukojmí a jeden policista zabiti.

7 KLÍČOVÉ ORGÁNY ČESKÉ REPUBLIKY, ODPOVĚDNÉ ZA BOJ PROTI TERORISMU

8 Vláda ČR: na návrh Bezpečnostní rady státu přijímá
nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti ČR, související s bojem proti terorismu vyhodnocuje plnění přijatých opatření v ČR souvisejících s bojem proti terorismu v oblasti boje proti terorismu úzce spolu- pracuje s vrcholovými orgány NATO, EU a dalších mezinárodních organizací

9 Vláda ČR: na návrh Bezpečnostní rady státu přijímá
nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti ČR, související s bojem proti terorismu vyhodnocuje plnění přijatých opatření v ČR souvisejících s bojem proti terorismu v oblasti boje proti terorismu úzce spolu- pracuje s vrcholovými orgány NATO, EU a dalších mezinárodních organizací

10 Vláda ČR: na návrh Bezpečnostní rady státu přijímá
nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti ČR, související s bojem proti terorismu vyhodnocuje plnění přijatých opatření v ČR souvisejících s bojem proti terorismu v oblasti boje proti terorismu úzce spolu- pracuje s vrcholovými orgány NATO, EU a dalších mezinárodních organizací

11 Bezpečnostní rada státu (BRS):
za účasti nejvyšších ústavních činitelů pravidelně hodnotí aktuální bezpečnostní opatření, související s bojem proti terorismu ve světě a v ČR v celém průřezu zajištění bezpečnosti ČR, v návaz- nosti na plnění 5. článku Washingtonské smlouvy, přijímá konkrétní bezpečnostní opatření v rozsahu pověření, které stanovila vláda, připra- vuje vládě návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti ČR spolupracuje s Ústředním krizovým štábem a bezpečnostními radami krajů

12 Ústřední krizový štáb (ÚKŠ):
Je aktivován od Jeho předsedou je ministr vnitra. Aktuální složení ÚKŠ je stanoveno Statutem ÚKŠ, který nabyl účinnosti dnem viz usnesení vlády č. 813 ze dne Vytvořil několik pracovních skupin: meziresortní skupina (MPaO, MV, BIS), která se zabývá analýzou současného stavu kontrolních mechanismů v oblasti nakládání s vojenským materiálem, skupina zabývající se otázkami financování terorismu, skupina biologické ochrany. Jako pracovní orgán fungovala při ÚKŠ i zpravodajská skupina pod vedením MV.

13 Ministerstvo vnitra (MV):
zpracovává analytické a koncepční materiály problematiky terorismu koordinuje navrhovaná opatření s ostatními resorty požadavky, které vyplývají z  mezinárodní spolupráce zabývá se problematikou kontrolních mechanismů v oblasti obchodu se zbraněmi, střelivem, vojenským materiálem, včetně vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům plní úkoly v oblasti azylu, uprchlictví, vstupu a pobytu cizinců, integrace cizinců apod.

14 Policie ČR: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOOZ): spolupracuje při vyšetřování útoků a rozkrývání teroristických sítí v rámci mez. policejní spolupráce prověřuje výskyt osob či organizací podezřelých z teroristické činnosti a jejich aktivit na území ČR spolupracuje se Službou cizinecké a pohraniční policie při kontrole osob na hraničních přechodech a při udělování víz informačně zajišťuje bezpečnost chráněných osob a objektů pro Ochrannou službu Policie ČR

15 Policie ČR: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOOZ): provádí informační zajištění a šetření k proliferaci zbraní hromadného ničení provádí informační zajištění pro akce NATO spolupracuje s Úřadem pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační službou v uvedených oblastech

16 Policie ČR: Ochranná služba: zajišťuje ochranu osob, diplomatických objektů, objektů zvláštního významu, provádí hygienicko-toxikologickou ochranu zabezpečuje ve spolupráci s dalšími součástmi Policie ČR pyrotechnickou a technickou ochranu.

17 Policie ČR: Odbory obecné kriminality zabývají se zejména: problematikou výbuchů činností extremistických skupin a jejich možným napojením na teroristické organizace

18 Policie ČR: Útvar rychlého nasazení: Má za úkol provádění služebních zákroků proti: teroristům únoscům osob dopravních prostředků nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť nebezpečných úmyslných trestných činů, zejména při jejich zadržení. Podílí se na zpracování typových plánů

19 "Útvar zvláštního určení".
V bývalém Československu byl v roce 1980 rozkazem ministra vnitra zřízen "Útvar zvláštního určení". V rámci dodržování Zákona 553/91 Sb. o skupinách pro řešení nestandardních situací.

20 Policie České Republiky se při vytváření svých krajských zásahových jednotek a Útvaru rychlého nasazení opírá o: Zákon 283/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Zákon 140/61 Sb. URNA PČR má celostátní působnost a o jeho nasazení rozhoduje podle Zákona 283/91 Sb. 42 a) ods. 3 policejní prezident se souhlasem ministra vnitra.

21 Policie ČR: Odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezídia ČR - Interpol Praha: zprostředkovává a koordinuje vyřizování požadavků Policie ČR na operativní spolupráci a výměnu informací se zahraničními organizacemi Interpolu. Zajišťuje součinnost Policie ČR s Europolem.

22 Policie ČR: Útvar pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti služby kriminální policie a vyšetřování: se ve spojitosti s terorismem podílí zejména na odhalování financování teroristických aktivit a teroristických skupin

23 Policie ČR: Úřad finanční kriminality a ochrany státu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia ČR je výlučným vyšetřujícím orgánem u teroristických trestných činů se stupněm utajení "tajné" nebo "přísně tajné"

24 Hasičský záchranný sbor:
plní úkoly na úseku integrovaného záchranného systému (zabezpečuje zejména usměrňování IZS a přípravu na mimořádné události, organizaci zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí, ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, usměrňuje proces havarijního plánování, zpracování typových plánů pro řešení mimořádných událostí); plní úkoly v oblasti prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami; v oblasti požární ochrany, v oblasti civilního nouzového plánování (např. sjednocuje postupy se státy NATO a EU a zajišťuje v součinnosti s MZV spolupráci s OSN, OBSE a dalšími subjekty v této oblasti) a na úseku ochrany obyvatelstva. Plní úkol kontaktního místa pro vyžádání pomoci.

25 Zpravodajské služby: Bezpečnostní informační služba (BIS):
provádí zajišťování informací o hrozbě teroristických akcí proti zájmům a představitelům ČR a významným zahraničním návštěvám; zabezpečování informací nutných k ochraně zájmů ČR a partnerských zemí před případnými pokračujícími teroristickými útoky a aktivitami zabezpečuje informace k problematice proliferace zbraní hromadného ničení a jejich nosičů zastupuje ČR ve Zvláštním výboru NATO

26 Zpravodajské služby: Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI)
zabezpečuje informace, důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně-politických a ekonomických zájmů ČR, mající původ v zahraničí zpracovává zpravodajský souhrn informací ze všech dostupných zpravodajských zdrojů, zaměřený na dění, související s teroristickými útoky, který je využíván krizovým štábem MV zvýšenou pozornost věnuje identifikaci signálů o ohrožení zájmů NATO kdekoliv ve světě zpracovává jednotlivé zpravodajské informace pocházející ze zahraničí (např. o zájmových osobách, podezřelých z podílu na teroristické činnosti); analyzuje signály o ohrožení teroristickým útokem a poskytuje je vládě, Policii ČR, případně jiným příslušným subjektům

27 Zpravodajské služby: Vojenské obranné zpravodajství, Vojenská zpravodajská služba (VOZ, VZSl):
zabezpečují informace o záměrech a činnostech představujících vojenské ohrožení ČR zabezpečují informace o zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany zabezpečují informace o záměrech a  činnostech namířených proti zabezpečování obrany ČR zabezpečují informace o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství v oblasti obrany ČR

28 Zpravodajské služby: Krajské úřady:
v rámci bezpečnostních rad krajů (krizových štábů krajů) přijímají nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti v rámci kraje v rámci plnění opatření souvisejících s bojem proti terorismu spolupracují s BRS a ÚKŠ a rovněž s bezpečnostními radami okresů (krizovými štáby okresů)

29 Některá obecná doporučení:

30 Osobní ochrana důležitých osob (občana) - vnější:
1. Ostražitost. 2. Vyhnout se pravidelnosti 3. Nacvičení, jak reagovat v určité předpokládané situaci 4. Profesionální anonymita

31 Bezpečnost doma: Zámky a klíče (kvalita, ztráta, kde, označení, náhradní) Dveře a okna ( Otevírání – zranitelnost, zatemnění, uzavření, balkony) Osvětlení (Silné světlo, časové spínače, náhradní) Telefon (kde, čísla, funkce, číslo) Okolí domu a bytu ( uzamčení, osoby) Pošta (balíčky!)

32 Cestování: Nepravidelnost, plán bezpečných míst k zastavení, frekventovaná místa) Vozidlo – technický stav, uzamčení… Stopaři, překážky, sledování

33 Podezřelé balíky: Zvláštnosti Razítko a zpětná adresa Vysoké poštovné Nečistoty, vůně, pravopis, nerovnováha.

34 Identifikace volajícího:
Muž / žena/ dítě Hlas – hlučný, měkký, vysoký, opilý, starý, příjemný Přízvuk – ano, ne, cizí, vady ř. Jazyk – dobrý, slušný, slang, vzdělaný Zvuky pozadí – kancelář, továrna, ulice, dop.prostředek, letadlo, společenská akce, hádka…

35 Podomácku snadno vyrobitelné výbušniny

36 Některá konstatování:
Motiv podomácku vyráběných výbušnin je v zásadě trojího druhu: Zábavná pyrotechnika (zejména mládež) Profesionální činnost (střelmistři) Teroristická činnost

37 Výroba zábavné pyrotechniky je obecně závislá na dostupnosti – nedostupnosti profesionálních výrobků, kde je hodnocena: Cenová dostupnost Fyzická dostupnost Bezpečnost Pyrotechnický efekt

38 Výroba na místě k profesionálním účelům je v podstatě historická záležitost.
Zejména se jedná o výrobu – míchání dapů (DAP) z hnojivářských směsí v místě odstřelu. Dříve se také používalo palivo okysličené tekutým kyslíkem. Dále Emulzní (slurry) a dusičnan amonný-močovina (karbatoly)

39 Mezi výbušniny vyráběné – laborované po domácku lze zařadit i vytěžené zbytky trhavin z muničních nálezů – zejména TNT.

40 Motivem pro výrobu trhavin teroristy v domácích podmínkách je fakt, že řada trhavin, zejména semtexů je značko- vaných detekčními přísadami. Motivem je také samotný fakt rozpoznání trhavin detektory nebo zvířaty dle aromatické stopy při kontrolách. V 70-tých letech proto byla v Anglii u 90% případů teroristických bombových útoků použita podomácku vyráběná trhavina.

41 Velké množství případů použití amatérských trhavin bývá u psychopatů.

42 Zdroje informací: Chemické encyklopedické publikace Učebnice preparativní chemie Příručky pro střelmistry Česká patentová literatura o výr. výbušnin Internetové stránky Tradice – předávání po generacích

43 Zdroje surovin: Prodejny drogerie a potravin Lékárny Železářství Čerpací stanice Školní laboratoře Krádeže Lovecké potřeby (černý prach)

44 Příklady látek pro výrobu:

45 Iniciační třaskaviny:
Fulminát rtuťnatý (třaskavá rtuť) Hg (ONC)2 Fulminát stříbrný (třaskavé stříbro) AgONC Acetilid-dusičnan stříbrný Ag2C2.AgNO3 Hexamethylentriperoxiddiamin (HMTD, peroxourotropin) N (CH2OOCH2)3N Acetonperoxidy [(CH3)2COO](2-3)

46 Chemicky jednotné trhaviny:
Hexogen R-sůl Dusičnan močovina a nitromočovina Dusičnan guaninidu a nitroguanidin Nitroglycerín Nitrocelulosa Trinitrofenol, pikrát amonný Dinitrotoluen, Dinitronaftalen Dusičnany alifatických aminů

47 Směsné trhaviny: DAP (ANFO) Granulovaný technický dusičnan amonný nebo ledek amonný s vápencem + motorový olej, nafta, uhelný prach, dřevná moučka, cukr. Emulzní trhavna Horký nasycený roztok dusičnanu amonného + dusičnan sodný+hydroxid sodný (výkonné míchadlo) – homogenizace s olejem a potravinářským emulgátorem. Čs.patent ( ) V.Tamchyna a kol.

48 Improvizace rozbušek, náloží, bomb, počinek.
Citron, Aromatické uhlovodíky, Černý prach: Síra, dřevěné uhlí a ledek draselný Čechy – 1380 Václav IV, 8.února 1627 B.Štiavnica – použití v dole

49 Teror

50 Ovlivní nejvíce volbu pravděpodobností - časových relací.
Prvky A Ovlivní nejvíce volbu pravděpodobností - časových relací.

51 Prvky B Bližší rozvaha bezprostředních časových relací pro případ řešení situace

52 Úvaha nad možnou příčinou exploze jako klasifikace charakteru skutku.
Prvky C Úvaha nad možnou příčinou exploze jako klasifikace charakteru skutku.

53 Prvky D Úvaha nad možným motivem důvodem pro vykonání exploze jako cíle dosažení

54 Prvky E Úvaha nad možným cílem exploze (osoba, budova, přehrada, technologie apod.)

55 Úvaha nad místem, kde bude trhavina, a v jakém množství uložena.
Prvky F Úvaha nad místem, kde bude trhavina, a v jakém množství uložena.

56 Prvky G Úvaha nad charakterem místa včetně jeho přístupnosti cizím osobám a utajení.

57 Prvky H Úvaha nad způsobem zabezpečení objektu vůči explozím nebo příčinám explozí.

58 Úvaha nad způsobem uložení výbušniny do místa předpokládané exploze.
Prvky I Úvaha nad způsobem uložení výbušniny do místa předpokládané exploze.

59 Úvaha nad praktickým způsobem získání výbušnin.
Prvky J Úvaha nad praktickým způsobem získání výbušnin.

60 Prvky K Úvaha nad typem trhaviny (skupenství) a návodem - způsobem její výroby.

61 Prvky L Úvaha nad typem iniciace trhaviny pachatelem - popis stylu práce - nástrahy.

62 Prvky M Úvaha nad iniciačním systémem z pohledu způsobu jeho spuštení.

63 Prvky N Úvaha nad kumulovanými účinky iniciovaného systému (volba varianty) na své okolí

64 Prvky O Úvaha nad Murphyho faktory iniciací v nejvíce nečekaných chvílích.

65 Úvaha nad množstvím použité výbušniny v přepočtu na TNT ekvivalent w.
Prvky P Úvaha nad množstvím použité výbušniny v přepočtu na TNT ekvivalent w.

66 Prvky Q Úvaha nad působením tlakové vlny v určité vzdálenosti od epicentra.

67 Prvky R Úvaha nad zkušenostmi s podobnými případy explozí v minulosti.

68

69

70

71

72

73

74


Stáhnout ppt "Institut ochrany obyvatelstva"

Podobné prezentace


Reklamy Google