Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zdroje v oboru psychologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zdroje v oboru psychologie"— Transkript prezentace:

1 Informační zdroje v oboru psychologie
Ústřední knihovna FF MU

2 Obsah kurzu Úvod do problematiky EIZ - definice
- kategorizace - online katalogy knihoven - databáze - zásady vyhledávání v databázích - multioborové databáze (licencované) - databáze pro obor psychologie (licencované) - databáze pro obor psychologie (volné) Bibliografické citace, citační styly Ústřední knihovna FF MU - vybrané služby

3 Úvod do problematiky Internet „x“ odborné informační zdroje
Internet – dají se najít kvalitní informace, ale je potřeba zdroj ověřit, posoudit relevanci výsledků (autor, jazyk, stylistika, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.) Např. Google Scholar – prohledávání vědeckých informací (vědecké články, technické zprávy…); Scirus – specializovaný vyhledávač vědeckých informací (články, patenty, výzkumné zprávy…); - digitální knihovny a otevřené archivy univerzit (plné texty diplomových a dizertačních prací, publikační činnost vyučujících…), oborové portály aj. Odborné zdroje/databáze - vyhledávání sofistikovanější než v případě zdrojů na Internetu. Využívání spec. analytických způsobů vyhledávání, znalost systému, dotazovacího jazyka… Proces vyhledávání – uživatel sám nebo přes prostředníka (knihovník, informační specialista) Uživatelské rozhraní = komunikační kanál mezi uživatelem a systémem (GUI – graphic user interface) Optimální uživatelské rozhraní by mělo uživateli umožnit vyhledávat v systému i bez znalosti informační problematiky.

4 Úvod do problematiky Bariéry v přístupu k odborným informačním zdrojům: Finanční – organizace/konsorcia nakupují licence od nadnárodních vydavatelů, zprostředkovatelů Neznalost problematiky - uživatelé se většinou orientují na volné zdroje na Internetu, protože jiné formy získávání informací zatím neznají (nebo jim nalezené informace stačí X akademické prostředí…) → informační vzdělávání

5 Elektronické informační zdroje
EIZ jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD) Definice převzatá z KPI → širší souvislosti

6 Elektronické informační zdroje
EIZ obecně pojí podobné způsoby vyhledávání EIZ se liší tématikou, typem, GUI – většinou však všechny nabízejí podobné možnosti: Prohlížení – listování, rejstříky, indexy Vyhledávání – jednoduché vyhledávání, pokročilé vyhledávání…

7 Kategorizace EIZ Z hlediska typů: Z hlediska tématického a oborového:
online katalogy = elektronické katalogy knihoven databáze (profesionálních informací) oborové portály digitální knihovny, e-knihy, e-časopisy Z hlediska tématického a oborového: zdroje zaměřené na konkrétní obor multioborové

8 Elektronické katalogy knihoven
Souborný katalog = katalog více knihoven. Jedním dotazem můžeme prohledávat všechny zúčastněné katalogy. Souborné katalogy mohou být oborové, národní, mezinárodní, pro určitý typ dokumentů, např. časopisů např. Souborný katalog ČR (SKC) Souborný katalog MU součástí je i katalog ÚK FF MU Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK -

9 Elektronické katalogy knihoven (příklady)
Katalog AV ČR - – součástí je i katalog Psychologického ústavu AV ČR Knihovna katedry psychologie FF UK - vyhledávání v Centrálním katalogu UK/FF Národní lékařská knihovna systém MEDVIK - Medicínská virtuální knihovna Národní pedagogická knihovna Komenského

10 Databáze Druhy databází
Databáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému J. Kotrlová Druhy databází podle formy: Bibliografické bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje Faktografické - konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter Plnotextové - plné texty (full text) primárních pramenů

11 Databáze (pokračování)
podle dostupnosti: Volně dostupné - veřejně přístupné a indexovatelné webové dokumenty Licencované - komerční databáze, které jsou přístupny jen autorizovaným uživatelům

12 Obecné zásady při vyhledávání v DB
nastudování nápovědy (HELP), příp. FAQ, ukázek vyhledávání slovní formulace dotazu (klíčová slova, co nejvíce synonymních výrazů) pozor na gramaticky správnou formu a stop slova uvědomit si kritéria a omezení pro vyhledávání (geografické omezení, jazykové omezení, časové omezení, příp. omezení podle druhu dokumentu) využít nástroje na vyhledávání: - tezaury, rejstříky (řízené slovníky) - možnosti jednoduchého a pokročilého vyhledávání - booleovské operátory, proximitní operátory - hledání frází, polí při větším množství nalezených informací být schopen dotaz ještě více omezit, a naopak při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit, kriticky hodnotit kvalitu nalezených informací

13 Multioborové databáze licencované
E-časopisy, e-knihy  v předplácených databázích MU Přístup k EIZ přes stránky knihovny -  Elektronické zdroje  EIZ MU portál EIZ MU (bude se měnit!) Infozdroje.cz zobrazení zdrojů dle institucí; informace o databázích; příručky, návody vzdálený přístup k EIZ pro studenty a vyučující MU  přes VPN Příklady: ProQuest 5000 (zkušební přístup do ProQuest Central do , součástí je kolekce ProQuest Psychology Journals) EBSCO (PsycInfo, PsycArticle, PsycBook - nyní zkušební přístup; Academic Search Complete, ERIC…) SpringerLINK ScienceDirect Wiley InterScience JSTOR V multioborových databázích mnoho článků z psychologie

14 EIZ pro obor psychologie licencované
FF a FSS získaly jednoměsíční zkušební přístup k prestižním databázím Americké asociace psychologů (APA) přes platfotmu EBSCO, zdarma od 6. října do 5. listopadu 2008 Databáze pokrývají světovou literaturu o psychologii a souvisejících oborech - psychiatrii, sociologii, antropologii, pedagogice a andragogice, lingvistice a farmakologii, od počátku 19. století až do současnosti PsycINFO - obsahuje záznamy článků z více než 2200 odborných recenzovaných časopisů, záznamy knih či kapitol knih, odborné zprávy a také disertace z oblasti psychologie PsycARTICLES - zahrnuje plné texty více než 134,000 článků z 66 recenzovaných odborných časopisů PsycBOOKS - obsahuje kapitoly knih nebo i celé knihy z oblasti psychologie; součástí databáze je také plný text Encyclopedia of Psychology

15 EIZ pro obor psychologie licencované
Mimo zkušební přístup jsou databáze PsycINFO a PsycARTICLES dostupné pouze z počítačů Katedry psychologie FSS MU a IVDMR při FSS (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny) Přístup přes portál EIZ MU:

16 EIZ pro obor psychologie licencované
MEDLINE - databáze citací a abstraktů Národní lékařské knihovny USA, obsahuje přes 13 miliónů záznamů od roku 1996 po současnost EMBASE - databáze obsahuje více než 10 miliónů záznamů o článcích v cca 5000 mezinárodních lékařských časopisech PSYNDEX - bibliografická databáze obsahuje přes záznamů o německé literatuře v oblasti psychologie s retrospektivou od roku 1977 (MU nemá přístup k této databázi, přístup z Jihočeské univ. v Českých Budějovicích a Univerzity Palackého v Olomouci)

17 EIZ pro obor psychologie licencované
Nástroje pro souhrnné vyhledávání časopisů dostupných pro MU: Elektronická knihovna časopisů (EZB-Elektronische Zeitschriftenbibliothek) nebo - kromě časopisů dostupných přes databáze v knihovně naleznete i časopisy volně dostupné JaMM Journals Elektronické knihy dostupné prostřednictvím EIZ MU Elektronické knihy GALE e-books Elektronické knihy spol. ebrary Další elektronické knihy viz EIZ MU

18 EIZ pro obor psychologie volně dostupné (výběr)
Psychologický ústav AV ČR - časopis Československá psychologie – abstrakty Českomoravská psychologická společnost - e-časopis Psychologická diagnostika - odborné texty, recenze… PsyDoc – plné texty z oboru psychologie, šedá literatura, pro německy mluvící země, ale i dokumenty v angličtině… (výzkumné zprávy apod.) Intute : social sciences : psychology - oborový portál; výběr psychologických zdrojů volně dostupných na internetu, roztříděných dle systému APA PsycInfo; portál je vytvářen britskými univerzitami Digitální knihovny v oblasti psychologie (výběr)

19 Proč citovat… Smysl citování - poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal Důležitá návaznost na předchozí poznání Získání širšího kontextu dané tématiky Informační/citační etika

20 Citační styly Norma ČSN ISO 690 - Bibliografické citace
Norma ČSN ISO Bibliografické citace - elektronické dokumenty Normy jsou přístupné z: APA Style (American Psychological Association) - často se používá v psychologii, pedagogice a dalších společenských vědách Citační manuál APA - na www stránkách Psychologického ústavu Různé databáze (EBSCO, ProQuest…) umožňují generování citací článků do různých citačních stylů Generátory citací:

21 Ústřední knihovna FF MU
Souborný katalog MU: Diplomové práce Rešerše Meziknihovní výpůjční služba

22 Použité zdroje Papík, Richard. Informační zdroje a služby v oboru psychologie, sociologie a politologie s důrazem na světové zdroje. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit ]. Dostupný z: < URN-NBN:cz-ik1046. ISSN Kurz práce s informacemi [online]. Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007 [cit ]. Dostupný z: < KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2005 [cit ]. Dostupný z: < >. KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit ]. Dostupný z: < KOTRLOVÁ, Jindřiška; SKOLKOVÁ, Linda. Kde hledat a nacházet odborné informace? [online] [cit ]. Dostupný z: <

23 Děkuji za pozornost Eva Trochtová (trochtova@phil.muni.cz)
Ústřední knihovna FF MU

24 Vyhledávání diplomových prací
elektronické verze - práce obhájené po lednu 2001 (dostupné pro studenty a zaměstnance MU) - práce obhájené po lednu 2006 i pro veřejnost - odkaz přímo v záznamu katalogu - archiv závěrečných prací MU seznam DP oboru psychologie FF MU 1952 – 2003 tištěné DP - prezenčně ze skladu – objednání přes katalog zpět

25 Rešerše Rešerše – dvojí význam:
a) proces vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného rešeršního požadavku b) výsledek tohoto vyhledávání informací (produkt) – množina informací odpovídající rešeršnímu požadavku, rešerše fixovaná na nosič se považuje za sekundární dokument - soupis záznamů dokumentů, popř. soupis jejich částí

26 Rešerše (pokračování)
ÚK FF MU nezpracovává Poskytuje referenční služby = konzultační a poradenská činnost, pomoc uživatelům knihovny s orientací v klasických a elektronických informačních zdrojích, metodická pomoc při vyhledávání potřebné literatury MZK – jednorázové nebo průběžné soupisy literatury na zadané téma - zpracovávány samoobslužně za možné účasti informačního pracovníka nebo na písemnou objednávku za úhradu zpět

27 Meziknihovní výpůjční služba
z knihoven mimo Brno jen pro registrované uživatele ÚK objednání přes elektronický formulář prostřednictvím internetu MVS zdarma (náklady, které si vyřizující knihovna účtuje za realizaci MVS, je žadatel povinen uhradit) Mezinárodní MVS - ÚK FF neposkytuje – viz MZK zpět

28 Nástroje pro vyhledávání
Booleovské operátory AND – současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz NOT – operátor vyloučení dokumentů obsahující zadaný termín proximitní operátory NEAR (většinou 10 slov) ADJ (adjacent) WITH fráze “ ” – řetězec slov, které se v textu dokumentu musí vyskytovat v přesně stanoveném pořadí vedle sebe truncation – krácení podle slovních kořenů * wild cards – zástupné znaky ? * (v OPACu také !) zpět


Stáhnout ppt "Informační zdroje v oboru psychologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google