Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústřední knihovna FF MU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústřední knihovna FF MU"— Transkript prezentace:

1 Ústřední knihovna FF MU www.phil.muni.cz/knihovna 15. 10. 2008
Kurz informačního vzdělávání: průvodce elektronickými informačními zdroji Ústřední knihovna FF MU

2 Obsah kurzu Cíl kurzu a stručný úvod do problematiky vyhledávání informací EIZ - definice - kategorizace - jednotlivé typy EIZ - elektronické katalogy knihoven - databáze (multioborové, oborové) - e-knihy, e-časopisy oborové brány, portály Bibliografické citace

3 Náš cíl Zpřístupnit studentům cesty k EIZ dostupným v počítačové
síti MU a položit základy vyhledávání odborných informací Širší souvislosti „Kurz práce s informacemi“ (viz IS MU, E-Learning → Další výukové publikace → FF → KPI)

4 Úvod do problematiky 1/3 Internet „x“ odborné informační zdroje
Internet – dají se najít kvalitní informace, ale je potřeba zdroj ověřit, posoudit relevanci výsledků (autor, jazyk, stylistika, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.) Např. Google Scholar – prohledávání vědeckých informací (vědecké články, technické zprávy…) Scirus – specializovaný vyhledávač vědeckých informací (články, patenty, výzkumné zprávy…) Digitální knihovny a otevřené archivy univerzit (plné texty diplomových a dizertačních prací, publikační činnost vyučujících…), oborové portály aj.

5 Úvod do problematiky 2/3 Odborné zdroje - vyhledávání sofistikovanější než v případě zdrojů na Internetu Využívání spec. analytických způsobů vyhledávání, znalost systému, dotazovacího jazyka… Proces vyhledávání – uživatel sám nebo přes prostředníka (knihovník, informační specialista) Koncový uživatel – přívětivé uživatelské rozhraní – graphic(al) user interface = GUI Uživatelské rozhraní = komunikační kanál mezi uživatelem a systémem Optimální uživatelské rozhraní by mělo uživateli umožnit vyhledávat v systému i bez znalosti informační problematiky

6 Úvod do problematiky 3/3 Bariéry v přístupu k odborným informačním zdrojům: Finanční – organizace/konzorcia nakupují licence od nadnárodních vydavatelů, zprostředkovatelů Neznalost problematiky - uživatelé se většinou orientují na volné zdroje na Internetu, protože jiné formy získávání informací zatím neznají (nebo jim nalezené informace stačí X akademické prostředí…) → informační vzdělávání

7 Elektronické informační zdroje 1/3
EIZ jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD) Definice převzatá z KPI

8 Elektronické informační zdroje 2/3
EIZ obecně pojí podobné způsoby vyhledávání EIZ se liší tématikou, typem, GUI – většinou však všechny nabízejí podobné možnosti: Prohlížení – listování, rejstříky, indexy Vyhledávání – jednoduché vyhledávání, pokročilé vyhledávání

9 Kategorizace EIZ 3/3 Z hlediska typů:
online katalogy = elektronické katalogy knihoven databáze (profesionálních informací) oborové portály digitální knihovny, e-knihy, e-časopisy další informační zdroje na Internetu Z hlediska tématického a oborového: multioborové zdroje zaměřené na konkrétní obor

10 Elektronické katalogy knihoven 1/2 (definice podle TDKIV)
Sekundární informační zdroj obsahující soubor katalogizačních záznamů o dokumentech, které daná instituce uchovává ve svých fondech nebo které trvale nebo dočasně zpřístupňuje, vytvářený podle předem stanovaných zásad a umožňující zpětné vyhledávání dokumentů Uspořádaný soupis nebo bibliografický vyhledávací systém, umožňující přístup k údajům a adresám dokumentů v jednom nebo několika fondech

11 Elektronické katalogy knihoven 2/2
OPAC – Online Public Acces Catalogue – veřejně dostupný online katalog Souborný katalog = katalog více knihoven. Jedním dotazem můžeme prohledávat všechny zúčastněné katalogy. Souborné katalogy mohou být národní, mezinárodní, institucionální, oborové, pro určitý typ dokumentů, např. časopisy atd. Souborný katalog ČR (SKC) Souborný katalog MU součástí je i katalog ÚK FF MU SKAT (Souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven) - Elektronický katalog jedné knihovny Katalog MZK - KJM -

12 Databáze 1/5 Databáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému J. Kotrlová Druhy databází podle dostupnosti: Volně dostupné - veřejně přístupné a indexovatelné webové dokumenty Licencované komerční databáze, které jsou přístupny jen autorizovaným uživatelům

13 Databáze 2/5 podle formy: Bibliografické/abstraktové
bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje, oborové databáze Faktografické - konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie Plnotextové plné texty (full text) primárních pramenů (e-knihy, e-časopisy) Citační - citační ohlasy, impact faktory časopisů

14 Obecné zásady při vyhledávání v DB 3/5
nastudování nápovědy (HELP), příp. FAQ, ukázek vyhledávání slovní formulace dotazu (klíčová slova, co nejvíce synonymních výrazů) pozor na gramaticky správnou formu a stop slova uvědomit si kritéria a omezení pro vyhledávání (geografické omezení, jazykové omezení, časové omezení, příp. omezení podle druhu dokumentu) využít nástroje na vyhledávání: - tezaury, rejstříky (řízené slovníky) - možnosti jednoduchého a pokročilého vyhledávání - booleovské operátory, proximitní operátory - hledání frází, polí při větším množství nalezených informací být schopen dotaz ještě více omezit, a naopak při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit, kriticky hodnotit kvalitu nalezených informací

15 Multioborové databáze 4/5
Přístup k EIZ přes stránky knihovny -  Elektronické zdroje  EIZ MU portál EIZ MU (bude se měnit!) Infozdroje.cz zobrazení zdrojů dle institucí; informace o databázích; příručky, návody vzdálený přístup k EIZ pro studenty a vyučující MU  přes VPN Příklady: ProQuest 5000 (zkušební přístup do ProQuest Central do ) EBSCO (nyní zkušení přístupy do PsycINFO, PsycARTICLES, PsycBOOKS, Education Research Complete) SpringerLINK ScienceDirect Wiley InterScience JSTOR

16 Databáze pro konkrétní obor 5/5
Přístup přes portál EIZ MU - zdroje podle oborů Příklady: Knihovnictví: LISA, ELIS, LLIS Literatura (angl., amer.): Literature Online Vzdělávání: EBSCO - vzdělávání Umění: Grove Art Online Medicína: ProQuest – medicína Interaktivní manuály k databázím (IS → E-Learning → Multimédia a interaktivní objekty → Další zakázky střediska v praxi → Interaktivita)

17 E-časopisy, e-knihy pro MU
E-časopisy, e-knihy  v předplácených databázích MU Přístup z MU - Nástroje pro souhrnné vyhledávání časopisů dostupných pro MU: Elektronická knihovna časopisů (EZB-Elektronische Zeitschriftenbibliothek) nebo - kromě časopisů dostupných přes databáze v knihovně naleznete i časopisy volně dostupné nebo nástroj JaMM Journals Elektronické knihy dostupné prostřednictvím EIZ MU Elektronické knihy GALE e-books Elektronické knihy spol. ebrary Další elektronické knihy viz EIZ MU

18 Oborové portály, brány, rozcestníky
Oborová brána = služba v síťovém prostředí, určená pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření (definice TDKIV) Jednotná informační brána - Oborová brána Knihovnictví a informační věda - Oborová brána Umění a architektura (ART) - Oborová brána Musica (MUS) - Oborová brána Technika (TECH) Portál STM (Science, Technology, Medicine - věda, technika a medicína) – předchůdce oborové brány Technika na internetu desítky oborových bran vytvářených zejména univerzitními nebo národními knihovnami

19 Proč citovat… Smysl citování - poskytnout dostatek údajů k tomu, aby
byl kdokoli schopen nalézt dokument, z něhož autor čerpal Důležitá návaznost na předchozí poznání Získání širšího kontextu dané tématiky Informační/citační etika Podrobněji + praktická tvorba bibliografických citací: Průvodce bibliografickými citacemi (momentálně termín obsazen, další kurz v příštím semestru)

20 Citační normy, styly Norma ČSN ISO mezinárodní norma pro tvorbu citací tradičních dokumentů (monografie, seriály, články...) Norma ČSN ISO mezinárodní norma pro tvorbu citací elektronických dokumentů Normy jsou přístupné z: APA (American Psychological Association) - převážně pro psychologii, pedagogiku a některé další spol. vědy Citační manuál APA - na www stránkách Psychologického ústavu FF MU MLA (Modern Language Association) - pro humanitní obory, zejména jazykovědu (anglistika, amerikanistika…) Některé databáze (EBSCO, ProQuest…) umožňují generování citací článků do různých citačních stylů Generátory citací:

21 Použité zdroje Papík, Richard. Informační zdroje a služby v oboru psychologie, sociologie a politologie s důrazem na světové zdroje. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit ]. Dostupný z: < URN-NBN:cz-ik1046. ISSN Kurz práce s informacemi [online]. Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007 [cit ]. Dostupný z: < KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, c2005 [cit ]. Dostupný z: < >. KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit ]. Dostupný z: <

22 Děkujeme za pozornost Eva Trochtová (trochtova@phil.muni.cz)
přednášející Tereza Matýsová Nikol Neupauerová Gistingrová asistentky Ústřední knihovna FF MU ( ICQ: )

23 Nástroje pro vyhledávání
Booleovské operátory AND – současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz NOT – operátor vyloučení dokumentů obsahující zadaný termín proximitní operátory NEAR – určuje blízkost slov (většinou do 10 slov) ADJ (adjacent) WITH fráze “ ” - řetězec slov, které se v textu dokumentu musí vyskytovat v přesně stanoveném pořadí vedle sebe truncation – krácení podle slovních kořenů * wild cards – zástupné znaky ? * zpět


Stáhnout ppt "Ústřední knihovna FF MU"

Podobné prezentace


Reklamy Google