Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_19  Název materiálu: Fyzika elektronového obalu atomu.  Tematická oblast:Fyzika 2.ročník  Anotace:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_19  Název materiálu: Fyzika elektronového obalu atomu.  Tematická oblast:Fyzika 2.ročník  Anotace:"— Transkript prezentace:

1  Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_19  Název materiálu: Fyzika elektronového obalu atomu.  Tematická oblast:Fyzika 2.ročník  Anotace: Prezentace slouží k výkladu základních pojmů v oblasti fyziky elektronového obalu atomu.  Očekávaný výstup: Ovládá základní pojmy stavby atomu a jeho obalu. Popíše vývoj modelu atomu.  Klíčová slova: Jádro atomu, elektronový obal atomu, Rutherfordův, Bohrův, kvantově mechanický model atomu, laser, rentgenové záření.  Metodika:Zpracovaný materiál slouží k prezentaci učiva na téma Fyzika elektronového obalu atomu. Materiál lze použít k elektronické distribuci a zpětné kontroly – zodpovězení kontrolních otázek.  Obor:Automechanik, Zámečník, Instalatér, Truhlář  Ročník: 2.  Autor: Ing. Ivan Števula  Zpracováno dne: 15.3.2014  Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

2 FYZIKA ELEKTRONOVÉHO OBALU ATOMU Zpracoval: ing. Ivan Števula

3 Atom  nejmenší částice látky  nositel všech chemických vlastností  Atomos – nedělitelný  Laukippos, Demokritos  teorie a modely

4 Rutherfordův model atomu  1911  Rozptyl částic  při průchodu fólií zlata  Částice  mají kladný náboj – radioaktivní preparát  Odchylky, návrat částic

5 Rutherfordův model atomu  představa jádra atomu  průměr řádově 10 -15 m ÷ 10 -14 m  prakticky veškerá hmotnost atomu  celkový rozměr atomu - elektronový obal  průměr řádově 10 -10 m

6 Rutherfordův model atomu  Jádro atomu – kladný náboj Ze, e = 1,6. 10 -19 C  Elektronový obal – Z elektronů s nábojem –e,  Kompenzuje náboj jádra  Atom – elektricky neutrální

7 Bohrův model atomu

8 Kvantově mechanický model atomu

9 Atomy s více elektrony

10 Periodická soustava prvků  1869  Vlastnosti chemických prvků jsou funkcí atomové hmotnosti  Každý prvek má pořadové číslo Z  První prvky period jsou vodík H a alkalické kovy Li, Na, K, Rb, Cs  Poslední prvky jsou inertní plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

11 Periodická soustava prvků  Počet elektronů v elektronovém obalu je roven pořadovému číslu Z prvků v periodické soustavě  Stav elektronu v atomu je určen 4 kvantovými čísly (hlavním, orbitálním, magnetickým, spinovým)  Energetické hladiny atomu v základním stavu obsazují elektrony podle principu min. energie = při zvětšujícím se počtu elektronů každý další obsazuje volnou hladinu s nejmenší energií  Při obsazování energetických hladin je splněn Pauliho vylučovací princip.

12 Laser

13 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation  He-Ne laser  Trubice s plynem umístěna mezi dvě zrcadla, lavina fotonů E1E1 E3E3 E2E2 NeHe

14 Rentgenové záření  Interakce kovu s velmi rychlými elektrony vzniká brzdné rentgenové záření (spojité spektrum) a charakteristické rentgenové záření (čárové spektrum).  Rychlý elektron při brždění v kovu předá atomu kovu energii, která uvolní elektron z vnitřní elektronové slupky – vyzáří se foton rentgenového záření

15 Použitý zdroj Hlavní zdroj informací:  PhDr. Miloš Řešátko, FYZIKA B pro SOU, 2. vydání, vydalo Státní pedagogické nakladatelství, n.p. v Praze roku 1984, 219 s., Učebnice pro střední školy.  Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. a kolektiv, Přehled středoškolské fyziky, 2. přepracované vydání, Prometheus 1966.  Snímek 3., 4., 5, 6., 7., 8., 9., 12., 13. a 14.: Obrázky sady MS Office.


Stáhnout ppt " Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_19  Název materiálu: Fyzika elektronového obalu atomu.  Tematická oblast:Fyzika 2.ročník  Anotace:"

Podobné prezentace


Reklamy Google