Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK Mgr. Jitka Nováková A3V 31.3. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK Mgr. Jitka Nováková A3V 31.3. 2011."— Transkript prezentace:

1 VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK Mgr. Jitka Nováková A3V

2 Úvod kolem roku 1000 došlo ke zvýšení počtu obyvatel změny v zemědělství – trojhonné hospodaření, pěstování obilovin a luštěnin pojem kolonizace – osídlování nových území od 11. stol. kolonizace vnější a vnitřní, podpora šlechty, panovníka i klášterů

3 Vesnická kolonizace osoba lokátora, kolonisté se stali poddanými vrchnosti (robota, pevně smluvené peněžní dávky) vsi vznikaly poblíž vodního zdroje, domy byly roubené, k domu přiléhal dvůr oblečení vesničanů bylo prosté, život určoval rytmus polních prací

4 Rozvoj měst středověká města vznikala poblíž kupecko-řemeslných osad, v blízkosti hradů, atd. část měst vznikala na tzv. „zeleném“ drnu nejstarší města vznikala v Itálii, Francii, Porýní nebo Belgii k rozvoji skutečných měst docházelo až ve století

5 Grafický list znázorňující město Brno v roce 1591

6 Městská kolonizace soustavné zakládání měst – podobný postup jako při zakládání vesnic lokátor uzavřel smlouvu s vrchností nejstarší česká města – Znojmo, Olomouc, Žatec nebo Litoměřice nejstarší doložené město na Moravě Uničov (1223) nejvíce měst vznikalo za vlády Přemysla Otakara II.

7 panorama Prahy z konce 15. století – část tzv. Norimberské kroniky

8 Města a jejich výsady nejvýznamnější města vznikala z popudu panovníka (města královská, věnná, horní – např. Jihlava nebo Kutná Hora) města založená církví nebo šlechtou – města poddanská městská privilegia (výsady, práva) – soudní, hrdelní, právo pořádat trhy, právo várečné a další.

9 Středověká společnost
vznik prvních vysokých škol ve 12. stol studium filozofie, přírodních věd, práva,… v čele univerzit stál rektor, v čele fakult děkani nejslavnější univerzity vznikly v Padově, Bologni, Oxfordu nebo Paříži nižší školství – školy městské či školy u farních kostelů

10 Gotické umění gotický sloh vznikl ve 12.stol. ve Francii gotika nečerpala z odkazu antiky u nás začala gotika s vládou Přemysla Otakara I. ( ) vliv tzv. burgundské školy (Francie) gotika vyjadřovala vzrůstající sebevědomí církve

11 Půdorys katedrály v Amiens, vlevo pohled do hlavní lodi katedrály

12 Gotická architektura typické stavby: katedrály – velké vícelodní stavby s ochozem a věncem kaplí katedrála – předobraz nebeského království feudální hrad, tvrz, městský kostel, radnice typické prvky staveb: lomený oblouk, opěrný systém – pilíře, fiály

13 Gotická architektura ve světě
součástí výzdoby byly sochy, nástěnné malby, deskové oltáře stavba trvala i několik desetiletí nejznámnější katedrály: Francie – Notre Dame, Chartres, Amiens, Štrasburk Španělsko – Sevilla Německo – Kolín nad Rýnem Rakousko – Svatoštěpánský dóm

14 Historické počátky kostela sahají až k roku 1137, kdy byla mezi markrabětem Leopoldem IV. a pasovským biskupem uzavřena smlouva, na jejímž základě stavba začala. Slavnostně vysvěcen byl románský kostel o 10 let později, tedy v roce Do dnešní doby se žádná z jeho částí nedochovala, známy jsou pouze půdorysné rozměry. Na poměry ve kterých vznikal, byl kostel velmi naddimenzovaný – je možné, že už tehdy tím byla projevena snaha o zřízení biskupského sídla. Kostel byl postaven na periferii města – vně jeho hradeb a dlouho se věřilo, že to byla vůbec první stavba na tomto místě, ale jak ukázaly archeologické nálezy z roku 2000, už od 8. století zde bylo pohřebiště a s ním tedy téměř jistě i nějaký kostel.

15 Pohled na průčelí katedrály Notre Dame v Paříži

16 Gotická architektura u nás
nejstarší - cisterciácký klášter v Oseku (1207 – 21) konventní kostel premonstrátského kostela v Teplé – odcházející románský svět půdorys trojlodí klášter cisterciaček v Předklášteří u Tišnova – založený královnou Konstancií 1233 – křížový půdorys s protáhlým presbytářem

17 Vlevo – průčelí kostela cisterciáckého kláštera v Předklášteří u Tišnova, vpravo – vchod z nádvoří na budovy cist. kláštera v Oseku

18 Rozkvět architektury rok 1253 – Přemysl Otakar II. nastupuje na trůn – cíleně zakládal hrady a královská města cisterciácký klášter ve Žďáru – založen 1252, konventní kostel vysvěcen v r. 1253 jde o trojlodní baziliku s transeptem a trojlodním presbytářem ráz chrámu je podobný farnímu kostelu v Písku

19 Stav kláštera v roce 1678: vlevo vpředu původní prelatura, před ní ještě gotický kostel svaté Markéty, napravo od prelatury barokní věž a hospodářské budovy, vzadu zhruba uprostřed klášterní kostel, vpravo od něj budovy konventu již v rozšířené, barokní podobě, kostel svatého Jana Nepomuckého ani barokní most ještě neexistují

20 Architektura doby Václava II. a Jana Lucemburského
v architektuře se uplatnil princip zeštíhlení r – nástup Jana Lucemburského na trůn klášter Zlatá Koruna – založen 1263 – trojlodní bazilika s pětibokými kaplemi kostel kláštera cisterciaček na Starém Brně – založen vdovou Eliškou Rejčkou v roce 1323

21 Architektura doby Karla IV. a Václava IV.
1344 – založení pražského arcibiskupství 1348 – založení první univerzity ve střední Evropě vzrostla úroveň řemeslné práce, rozšířilo se gotické tvarosloví (portály,stříšky pilířů) výstavba pražské katedrály – architekt Matyáš z Arrasu, vzor katedrály v Toulouse 1352 – stavbu přebírá Petr Parléř

22 Chrám sv. Víta v Praze


Stáhnout ppt "VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK Mgr. Jitka Nováková A3V 31.3. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google